ADVB950 Самостоятелен проект 1

Анотация:

Проектът има за цел да:

• Постави студентите в ситуация, в която самостоятелно да анализират конкретна задача, свързана с рекламата.

• Да насочи студентите към проучване и представяне на водещи концепции в световен мащаб (в това число проучване на чуждестранна литература).

• Да провокира творческото мислене на студентите.

• Да провокира студентите сами да правят собствени проучвания да представят ясно и убедително изводите, до които са достигнали.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р
гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически задачи.

• Как и къде да намират информация, върху която да разработват анализите си.

2) могат:

• Да проучват, събират, сортират и пресяват необходимата информация за разработване на конкретен казус (рекламна кампания, рекламна стратегия, брандинг стратегия, анализ на марковия имидж и др.).

• Да представят логично и аргументирано собствените си тези във връзка с практическата задача


Предварителни изисквания:
Oсновни познания по история на изкуството и архитектурата. Връзка между рекламна идея и нейното най-добро визуализиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Джоанис, А., “Творческият процес в рекламата”, изд. “Ваньо Недков”, София, 1992 Кафтанджиев, Хр., Езикът на рекламата. Графика и текст. София, 1992.

Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. София, 2006.

Кийн, Джон. Медиите и демокрацията. София, 1999.

Кафтанджиев, Хр., Текстът на печатната реклама. София, 1998.

Bruce Bendinger – The copy workshop workbook

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising. - Richard D.Irwin.Inc., 1994

Електронни ресурси на НБУ: Базата данни World Advertising Research Center, която може да се ползва както в локалната мрежа на НБУ, така и извън нея.

• База данни World Advertising Research Center (WARC) предоставя информация за всички аспекти на маркетинга, медиите и комуникациите. Платформата съдържа 45000 статии, казуси, изследователски доклади, статии, новини и резюмета на английски език. Включва проучвания на пазара, прогнозиране на рекламни разходи, профили на големи марки и задълбочени репортажи за събития в бранша.

• Интернет източници препоръчани от преподавателя

Средства за оценяване:

презентация, самостоятелни разработки