MUSB001PS Поп и джаз пеене

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават поп и джаз пеене. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс.

Насочеността на курса е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение по поп и джаз пеене, запознаване с основните изисквания на вокалната техника: певческа стойка, певческо дишане, артикулация, звукоизвличане, метроритмичния усет, изграждане на изпълнителски умения, сценично поведение и стремеж към усъвършенстване.

Курсът по поп и джаз пеене поощрява индивидуалното развитие и творческо разгръщане на младите артисти.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
преп. Камелия Тодорова  
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В края на обучението си студента е придобил умения да овладее механизмите на звукоизвличане, да използва регистрите на гласа си, да интонира прецизно, да изпълнява музикални щрихи, да контролира вокалната си динамика и да изпълнява репертоар в стиловете на поп и рок музиката. Познава и може да обясни понятията: говорен и певчески глас, вокален регистър, вокален резонатор, музикален щрих (легато, стакато), динамика.


Предварителни изисквания:
Началните умения, с които студентът е приет в програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Диагностика на гласа и очертаване на индивидуалните цели
 2. Запознаване с изпълнителския опит на студента и подбор на концертен репертоар - поп
 3. Диференциране на говорния и певческия глас
 4. Регистри на гласа
 5. Вокални упражнения с фокус върху резонаторите
 6. Волеви и неволеви механизми на звукообразуване - ролята на музикалната мисъл
 7. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 8. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 9. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 10. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
 11. Вокални упражнения с фокус върху прецизиране на интонацията и подготовка на зададения репертоар
 12. Колоквиум
 13. Обзор на постигнатите цели в рамките на семестъра и репетиции за концерт
 14. Репетиции за концерт
 15. Концерт с поп репертоар

Литература по темите:

Нотният материал, аудио и видео носителите съответстват на заложената стилова последователност, както и на индивидуалността и нивото на студента.

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%