BAEB110 Маркетингова среда

Анотация:

Целта на курса по “Маркетингова среда” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на маркетинга чрез практическото решаване на казуси, проблемни ситуации и семинари.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: (1)разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга и се представя неговият категориен апарат; (2) изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и (3) начините на изграждане на маркетингова информационна система; (4) фокусира се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; (5) представят се процесите на разработване на целевия пазар на фирмата; (6) задълбочено се изясняват особеностите на елементите на маркетинг микса, но изцяло подчинени на семинарни занятия, казуси, анализ на проблемни ситуации, решаване на практически задачи.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Росица Накова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

*съвременните виждания за същността на маркетинга и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите, чрез решаване на казуси и проблемни ситуации.

*процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят, чрез решаване на практически задачи.

* разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията чрез прилагане на знанията напрактика;

*получават знания за значението и основните характеристики на елементите на маркетинг микса на организацията, с помощта на практически задачи.

2) могат:

*да използват маркетинговия категориен апарат напрактика;

*да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:
Основни икономически познания.

Основни познания по маркетинг.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1.СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДА ЗА КОМПАНИЯТА.
 2. 2. МИКРОМАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА
 3. МАРКЕТИНГОВА МАКРОМАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА
 4. МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
 5. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ
 6. ПАЗАРНО СЕГМЕНТИРАНЕ
 7. ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР
 8. АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТИТЕ
 9. SWOT АНАЛИЗ
 10. МАРКЕТИНГОВ МИКС
 11. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
 12. ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИКА
 13. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ
 14. РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА
 15. РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

Литература по темите:

1.Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2.Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

3.Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. “Питер”, 2001.

4.Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

5.Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

6.Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

7.Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

8.Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

9.Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

10.Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

11.Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

12.Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

13.Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

14.Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

15.Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

16.Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.

17.Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, “Класика и стил”, 2000.

18.Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

Средства за оценяване:

Мултимедия.