BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации

Анотация:

Дисциплината "Интегрирани маркетингови комуникации" е адекватен образователен отговор на изискванията на работодателите в лицето на рекламни агенции, рекламодатели, медии, изследователски агенции и др. С оглед установеното статукво в рекламния бизнес, както и на очерталите се тенденции на фрагментиране на пазарите и на увеличаване на разходи за маркетинг, дисциплината има за цел да:

Да запознае студентите с особеностите на маркетинговите комуниации в България и по света.

Да запознае студентите с водещите теории и практики в света по отношение на пазарното позициониране.

Да даде на студентите алгоритъм и методология за разработване на интегрирани комуникационни кампании.

Да даде на бъдещите специалисти рамка за вземане на стратегически решения при медияпланирането на комуникационнни кампании: На кого, къде и кога ще се рекламира/комуникира?

Да даде знания и практически умения на студентите по отношение формирането на медиямикс на комуникационната кампания кампания.

Да даде практически умения за сравняване, подбор и комбиниране на рекламоносителите.

Да даде практически умения за съставяне на медияграфик на комуникационната кампания.

Да даде знания и умения на студентите за оценка ефективността на комуникационната кампания.

Да запознае студентите с ролята и мястото на рекламата в комуникационния микс на организацията.

Да даде практически умения за избор на рекламен слоган.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Значението и ролята на интегрираните маркетингови комуникации в съвременния маркетинг.

Предимствата и недостатъците на рекламата, ПР-а, промоциите и личните продажби в комуникационния процес при налагане на марка (бренд).

Алгоритъма на планиране на интегрирани комуникационни кампании.

Основните творчески изисквания, свързани с разработването на ефективно послание.

2) могат:

Да планират ефективни интегрирани комуникационни кампании.

Да определят оптимални комуникационни разходи (рекламния бюджет).

Да използват специфичен софтуер за медия планиране на рекламни кампании.

Да идентифицират, сравняват и комбинират най-подходящите медии и рекламоносители за дадена кампания.

Да съставят медия график на комуникационната кампания.

Да измерват ефективността на комуникационната кампания.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. 21.век ­ век на хиперманипулацията. Сборник. Нов български университет, С., 2000.

2. Arens, W.F., Bovee, C.L., Contemporary Advertising. Fifth Edition, IRWIN, Homewood, Illinois, 1994.

3. Futrell, Ch., Fundamentals of Selling, Fourth edition, IRWIN, Homewood, IL, 1993.

4. Kurtz, D.L., H.R. Dodge, Fundamentals of Professional Selling, IRWIN, Homewood, IL, 1989.

5. Lyons, J., Guts: Advertising from the Inside Out. American Management Association, 1987.

6. Mackenzie, J.K., Tt's Show Time. Howe to Plan and Hold Successful Sales Meetings. Dow Jones-IRWIN, IL, 1989.

7. Russell, J.T., Lane, W.R., Kleppner's Advertising Procedure. Twelfth edition. Prentice-Hall International, Inc. Englewood Cliffs, NJ, 1993.

8. Аронсон, Э., Пратканис, Э., Эпоха пропаганды. Механизмы убеждения - повседневное использование и злоупотребление. Издательский дом "Нева", Москва, 2001 (2001).

9. Бегбеде, Фр., 9,99. Издателство "Пулс", С., 2003 (2000).

10. Бернет, Дж., Мориарти, С., Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. Питер, Санкт-Петербург, 2001 (1998).

11. Европейски тенденции в Пъблик рилейшънс. Сборник. Нов български университет, С., 1999.

12. Илчев, Ив., Рекламата през Възраждането. Академично издателство "Марин Дринов", С., 1995.

13. Каменов, К., Насърчаване на продажбите. Издателство "Кода Системс" ЕООД, С., 1999.

14. Капферер, Ж., Слуховете. Най-старото средство за информация в света. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 1992 (1990).

15. Карнеги, Д., Как бързо и лесно да се научим да говорим пред публика. Издателство "Кибеа", С., 1999 (1962).

16. Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. С., 1995.

17. Кътлип, Ск., Ал. Сентър, Гл. Бруум, Ефективен пъблик рилейшънс, "Рой комюникейшънс" ЕООД, С., 1999.

18. Липман, У., Общественото мнение, Издателство "Лик", С., 2001 (1922).

19. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист. Издателство "Princeps", Варна, 1999 (1987).

20. Одебер-Лароша, П., Как да преговаряме. Пълно ръководство за безупречни и печеливши преговори. Princeps, С., 2002 (1999).

21. Оксли, Х., Принципи на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността). Делфин прес, Бургас, 1993 (1989).

22. Петрова, А., Психология на рекламата. ФорКом, С., 1999.

23. Рийс, Ал, Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. Издателство "Класика и стил", С., 2003.

24. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата. Издателство "Кръгозор", С., 2001 (1998).

25. Робинсън, К., Как да печелим бизнес преговори. Издателство ?Делфин прес?, Бургас, 1992 (1990).

26. Робъртс, К., Марките на любовта. Бъдещето отвъд търговските марки. Издателство "Фокус", С., 2004.

27. Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката. Издателска къща "Иван Вазов", С., 1991 (1982).

28. Тай, Л., Бащата на манипулацията. Едурад Бернайс и раждането на Пъблик рилейшънс. Издателство "Рой Комюникейшън", С., 2000 (1998).

29. Уеймс, П., Как да продаваме още по-добре. Издателство ?Делфин прес?, Бургас, 1992 (1990).

30. Харис, Т. Л., Добавената стойност на Пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. С увод от Филип Котлър. Рой Комюникейшън, С., 2002.

31. Хопкинс, Кл,. Научната реклама; Рийвс Р., Реализмът в рекламата. Издателство "Princeps", Варна, 1994.

32. Чомски, А.Н., Медиите под контрол: забележителните постижения на пропагандата. Издателска група "Агата А" СД, С., 1994 (1991).

33. Шульц, Д.Е., Танненбаум, Ст.И., Лаутенборн, Р.Ф., Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации. ИНФРА-М, Москва, 2004 (1994).