HISB622 Югоизточна Европа през средните векове

Анотация:

• Целите на курса са да даде задълбочени познания за общото и спецификата в развитието на Югоизточна и Източна Европа през Средните векове.

• Раждането на новите балкански държави и усвояването на основни елементи от държавния, институционалния, религиозен и културен модел на Византия от страни от Югоизточна и Източна Европа

• Приемственост на държавните институции, държавната йерархия и титулатура.

• Включването на балканските държави в Pax Christiana и възприемането на византийския държавен модел.

• Създаването на нови културни “общности” в рамките на православния свят.

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Цветанка Чолова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират проблематиката генезиса и изграждането на държавите от Югоизточна и Източна Европа и мястото им в европейската цивилизация през Средните векове, и влиянието на и византийския политически модели, политическа идеология, институции.

• Да формират мнения за факторите на изграждане на Средновековния свят, приемствеността на държавните институции.

2) могат:

• Да анализират критично писмени извори, да познават историческата литература.

• Да разграничават основните концепции и тези на отделните автори и школи.


Предварителни изисквания:
нямаТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература:

Извори:

Ангелов, Д. П.Тивчев, Подбрани извори за историята на Византия.С., 1972

Гръцки извори за българската история, Изд на БАН, Т. I-XI

Латински извори за българската история, Изд на БАН, Т. I-IV

Тъпкова-Заимова, В. Р.Пенджаекова, Византия през погледа на съвременниците й. Плд., 2002

Литература:.

Бакалов. Г. Византия. Културно-политически очерци. С. 1995, 2001

Божилов, И. Византийският свят.С., 2008

Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. Пловдив, 2009

Дагрон, Ж. Императорът и свещеникът. Етюд върху византийския „цезаропаппизъм”. С., 2006

Дуйчев, И. – Византия и славянският свят. С., 1998

Каждан, А., А. Епстейн – Византийската култура XI-XII в. Промени и тенденции. С., 2001

Матанов, Хр., Средновековните Балкани. Исторически очерци. С., 2001.

Матанов, Хр. Балкански хоризонти. Т. I. История, общества, личности. С., 2004..

Мутафчиев, П. Лекции по история на Византия. Т. I, II, С., 1995

Оболенски, Д. Византийската общност. Източна Европа 500-1453 г. С., 2001

Хунгер, Х. Империя на ново средище. Християнският дух на византийската култура. С., 2000

Допълнителна литература:

Лихачова, В. Изкуството на Византия. С. 1987

Матанов, Хр., Михнева, Р., От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и османското нашествие (1354-1571) ., София, 1988

Майендорф, Й. Византийско богословие. С. , 1995

Тъпкова-Заимова, В. Българо-византийските отношения и концепцията за “Втория” и “Третия” Рим. – Studia Balkanica, 17, 1983

Томов, Т. Византия – позната и непозната. С., Изд. Планета, Нов български университет 2012.

Чуждоезикова литература

Cambridge Medieval History. v. IV, part 1. Byzantium and its Neighbours. Cambridge,

1966.

Ducellier, A. Byzance et le monde orthodoxe. Paris, 1986

Fine, J.V.D.Jr. The Early Medieval Balkans. Ann Arbor. Michigan, 1983.

Fine, J.V.D.Jr. The Late Medieval Balkans. Ann Arbor. Michigan, 1987.

Mango, C. Byzantium. The Empire of New Rome. Lnd., 1980

Attya, A. S. A History of Eastern Christianity. Lnd., 1968

Circovic, S. Istorja srpskog naroda. T. I . Belgrade, 1981

Средства за оценяване: