HISB314 Българите през ХV - ХVІІІ в.

Анотация:

Обект на курса са основните явления и процеси от историята на българския народ в ранните столетия на османското владичество. Тематичната структура на курса цели да постави разглежданите процеси и явления в контекста на съвременната им османска и европейска действителност и да позволи на студентите да разберат взаимовръзките между тях. Една от основните задачи на курса е да запознае студентите с историографските тези за този период от българската история като акцентира върху новите виждания в историографията, спомагащи за преодоляването на широко популярни, научно неиздържани тези. Наред с придобиването на базисни знания по конкретната проблематика и основни умения за анализ, курсът цели да постави под въпрос утвърдени стереотипи за „тъмните векове на робството” и да стимулира критично отношение на студентите към тези популярни нагласи.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да придобият базисни познания за историята на българите в ранния период на османското господство на Балканите и да оформят свои представи за многоаспектността и взаимозависимостта на историческите процеси.

Студентите да изградят основни умения за работа със специфичните за този период исторически извори и способности за критичната им интерпретация, да могат да се ориентират в противоречивите съвременни теории и оценки за живота на българите под османска власт.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Изворите за българската история 15–18 в. и техните характеристики
 2. Османското завладяване и неговите последици. Османската политическа и административна система и българите.
 3. Османската военна и икономическа система и българите
 4. Селото и селската икономика
 5. Градът и градското пространство
 6. Домът и семейството на българите
 7. Териториалните и професионалните общности
 8. Българското общество и неговата структура през 15–18 в. Мястото на българите в социалната структура на империята
 9. Православната църква и нейната организация в българските земи
 10. Ислямизационните тенденции и съпротивата срещу тях
 11. Българите католици
 12. Основните демографрски процеси сред българите на фона на демографските процеси в империята и в Европа
 13. Съпротивителни изяви и движения сред българите 15–18 в.
 14. Наследството на средновековната културна традиция и новите тенденции
 15. Народната култура и нейните функции

Литература по темите:

Венщейн, Ж. Балканските провинции (1606–1774). – В: История на Османската империя. Под редакцията на Р. Мантран. С., 1999.

Георгиева, Ц. Пространството и пространствата на българите през 15–17 в. С., 1999.

Георгиева, Ц. България през 15–17 в. – В: История на България в три тома. Т. 2. С., 1999.

Мутафчиева, В. Избрани произведения Т.5: Османска социално - икономическа история. С., 2008.

Грозданова, Е., О. Тодорова. В света на българите. – В: История на българите. Т. 2. Късно Средновековие и Възраждане. С., 2004.

Тодорова, О. Един народ в три патриаршии. Православната църква и българите. – В: История на българите. Т. 2. Късно Средновековие и Възраждане. С., 2004.

Георгиева, Ц. Трансформацията на един цивилизационен сблъсък. Християнството и исляма на Балканите. – В: Балканските идентичности. Т. 3. С., 2003.

Списаревска, Й. Българите католици. – В: История на българите. Т. 2. Късно Средновековие и Възраждане. С., 2004.

Градева, Р. Административна система и провинциално управление в българските земи през 15 в. – В: Българският петнадесети век. Сборник доклади за общата и културна история на българите през 15 в. С., 1986.

Грозданова, Е., С. Андреев. Категории със специални задължения и статут – правна норма през 16 в. и реална практика. – В: Българският шестнадесети век. Сборник доклади за общата и културна българска история през 16 в. С., 1995.

Тодорова, О. Православната църква и българите (XV–XVIII в.). С., 1997.

Грозданова, Е., О. Тодорова, Ст. Първева, Й. Списаревска, Ст. Андреев, К. Венедикова. Контрасти и конфликти „зад кадър”. С., 2003.