INTB025 Методика на дизайна - I част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Целта на курса е чрез разглеждане и обсъждане на дизайнерски разработки, анализ на вариантни решения, дизайнерски концепции и чрез практически упражнения:

• да даде на студентите базови познания за методиката на дизайнерското проектиране;

• да ги запознае с основните принципи и етапи в процеса на анализиране и проектиране на дизайн продукт;

• да запознае студентите с основни термини и понятия в областта на дизайна;

• да даде основни познания в областта на цветознанието;

• да развие тяхното дизайнерско мислене и умения.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни методи на дизайнерското проектиране;

• основни зависимости, принципи и етапи при проектиране на дизайн продукт;

• основни понятия и термини в областта на дизайна.

2) могат:

• да анализират дизайнерски проекти /продукти/;

• да осмислят поставения дизайнерски проблем и да формулират изисквания към него;

• да проектират дизайн продукти;

• да документират своите проекти чрез рисунки, чертежи и схеми;

• да представят и защитават своите разработки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• интерес към интериорния дизайн;

• познания по теория на композиция и формоизграждане;

• изобразителни и пластични умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

• ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

• Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

• Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.

• „Лесотехнически университет”, 1999.

• Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

• Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

• Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30 % 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40% 40% 40%

ПОРТФОЛИО 30% 30% 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущият контрол е на базата оценяване на три основни етапа на участие в дискусиите и разработването на поставените към темите задачи.