SECB031 Семинар: Киберсигурност в ХХI век

Анотация:

Тренинговият курс има за цел да запознае студентите със същността, обхвата и значимостта на киберсигурността като част от персоналната, корпоративната и националната сигурност. Студентите ще имат възможност да изследват и анализират основните фактори, аспекти и предизвикателства на киберсигурността, както и да се запознаят с ключови концепции и тенденции в развитието на тази сфера на човешкото познание.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

 Светослав Велков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

-същността, измеренията и значимостта на киберсигурността като част от персоналната, корпоративната и националната сигурност

-основните фактори, аспекти и предизвикателства на киберсигурността

2)могат:

-да боравят с основни понятия и концепции в областта на киберсигурността.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Георгиев В., Основи на киберсигурността. София, Авангард, 2019

2.Каракънева, Ю., Киберсигурност. Издателство "Авангард Прима", 2013 г., SBN 978-619-160-206-3

3.Георгиев, Венелин (2017) Стратегически аспект на киберсигурността на национално и регионално равнище. In: Наука, образование, сигурност : Т. 4. : Европа през 21 век : Регионалната сигурност и необходимите реформи в Eвропейския съюз : Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса. Нов български университет, София, pp. 335-345. ISBN 9789545359538

4.Младенов, Младен (2019) Някои аспекти на киберсигурността. Бюджетни практики (9). ISSN 2603-5464

5.Стоянов Н., Диалектика на кибер-сигурността, CIO бр. 7 2011 г.

6.Георгиев, Венелин (2018) Киберсигурност и мениджмънт. Авангард Прима, София. ISBN 9786191609482

7.Каракънева, Юлияна (2017) Насоки за управление при кризи в киберсигурността, In: Наука, образование, сигурност : Т. 4. : Европа през 21 век : Регионалната сигурност и необходимите реформи в Eвропейския съюз : Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса. Нов български университет, София, pp. 404-412. ISBN 9789545359538