SECB030 Основи на киберсигурността

Анотация:

В съдържанието на курса “Основи на киберсигурността” е включено структурирано и балансирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на теоретични концепции, свързани понятия, класификации, политики, процедури, модели, методи и инструменти, намиращи приложение в теорията и практиката на специалистите, занимаващи се с проблемите на киберсигурността.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания и умения с практическа насоченост към формулиране и решаване на въпроси и проблеми на сигурността на информацията, системите и мрежите.

Основните задачи пред обучението на студентите се определят като:

• задълбочено изучаване на основни, общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури от теорията, занимаваща се и приложима към проблемите на киберсигурността.

• усвояване до степен на прилагане в практиката на приложни концепции, модели и методи за изграждане на сигурност на системите и мрежите, обработващи информация.

Методологията на обучението по курса е съобразена с добрите практики и стандарти, а също така и с изискванията, валидни в НБУ. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции, презентации и провеждане на семинари и дискусии за усвояване на практико-приложни аспекти на получените знания. След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с киберсигурността. Обучаемите разработват писмена работа под формата на реферат или есе по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Студентите участват в семинарите в ролята на дискутанти по предварително определени теми за дискусия или чрез презентиране на своите писмени работи.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията за киберсигурност

- основни практико-приложни концепции, модели и методи за приложение в практиката на специалистите по киберсигурност.

2) могат:

- да разработват концептуални модели за създаване на програми и процедури за киберсигурност;

- да формулират и прилагат мерки за сигурност на информацията, системите и мрежите.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

- в областта на понятията, с които борави теорията за сигурността (заплахи, уязвимост, опасност, риск, защита и т.н.)

- първоначални познания и практически умения за прилагане на аналитични методи и модели в областта на сигурността на информацията, системите и мрежите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Принципи, политики, стандарти и стандартни оперативни процедури за киберсигурност
  2. Управление на риска за киберсигурността
  3. Мениджмънт на идентичността и автентикацията
  4. Планиране на непрекъснатостта на бизнеса
  5. Превенция и отговор при инцидент с киберсигурността
  6. Киберустойчивост
  7. Заплахи и сигурност на информацията
  8. Принципи при изграждане на модели за сигурност
  9. Физическа и персонална сигурност
  10. Криптография

Литература по темите:

Георгиев В. Основи на киберсигурността. София, Авангард, 2021

Средства за оценяване: