SECB003 Възгледи в сигурността

Анотация:

" Курсът се състои от 30 академични часа. Темата на курса е запознаване със съществуващите представи за сигурността на различни равнища и в различни познавателни пространства.

Проблематиката на сигурността е многодисциплинарна и изисква универсален поглед към разнообразните явления в сферата на сигурността. Това налага курсът да си поставя за цел студентите да усвоят различните погледи към сигурността, както на битово, така и на специализирано равнище. Това предполага владеене на различни културни езици и свободно боравене с тях.

Курсът е разделен на пет основни части, които следват логически и в крайна сметка обхващат достатъчно изчерпателно най-важното в съвременните възгледи за сигурността.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" системата на знанията описващи сигурността

2) могат:

" да използват основните езици на сигурността

" да се ориентират в емпирични текстове свързани със сигурността и да ги преценяват от системни позиции


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" История

" Политология

" Култура на мисленеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации, М., 1985.

2. Александров Е., Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г

3. "Алтернативи на икономиката и сигурността на Република България в условията на демократичен преход" - Иван Цветков 1998 София изд."Албатрос".

4. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация, С., 2001.

5. Асенов, Б., Кипров, П. Контраразузнаването, С., 2000.

6. Безжье, Ж. Промышленный шпионаж. М., 1981.

7. Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997

8. Буххайт, Г. Анонимната власт. С., 1998.

9. Гайдаров Й. Фирмена сигурност, С., 1998.

10. Гайдаров Йордан "Фирма и сигурност" 1998г. В.Търново издат. "Абагар".

11. Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996

12. Гълъбов А., Етническият проблем в България. Фондация "Свободна инициатива". С. 1995

13. Даллес, А. Исскуство разведки. М., 1992.

14. Динков Д., В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

15. Защита на търговската тайна, С., 1994.

16. Иванов, Х., Арабаджийски, Н. Частна охранителна дейност. С., 1997.

17. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002.

18. Йончев Д., Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

19. Йончев, Д. Равнища на сигурност, НБУ, 2009 .

20. Каймеджиев, Х. Теория на оперативно-издирвателната дейност. С., 1999

20. Кисинджър Х. Дипломацията, С. 1997

21. Найденов Митко "Стопанско разузнаване и фирмена сигурност" Варна 1999г

21. Националната несигурност - предизвикателства към България.- Сп. Международни отношения, кн. 3, 1994

22. Начев, Й. Вербовка и агентура. С., 2000

23. Николов, Е. Тайната. С., 1973. Паси С., Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

24. Паси С., Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

25. Перегудов, Ф.И. и др. Введение в системный анализ, М., 1989.

26. Полмар, Н. и др. Энциклопедия шпионажа, М., 1999,

Проданов В., Военни и невоенни фактори в международните отношения. "Международни отношения", 1995, кн. 4

27. Стефанов, Г., Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"

28. Стойчев С. и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996

29. Doder, D. Culture of Secrecy. "National Security and the Future", Vol. 1, Nomb.3-4, Autumn/Winter 2000, p.p. 93-100.

30. Hutton, W. Primitive Secret Societies. N.-Y. 1908.

31. Moynihan, D.P. Secrecy: The American Experience. New Haven & London: Yale Univercity Press. 1998 .

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 80 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 20%