APLB731 Практика: Интервю в практиката на антрополога

Анотация:

• Курсът е извънаудиторен и има за цел да тренира студентите в умения за провеждане на различни видове интервю и прилагането им в теренната работа на антрополога.

• Целта е да се запознаят студентите с един от основните качествени методи на теренно антроположко изследване, като се усвоят знания и умения за прилагане на основни видове интервю (структурирано, полуструктурирано, ориентирано към индивида, ориентирано към дискурса) и, съответно, разработването на въпросници към тях.

• Напътстващата информация, препоръчваната литература, организирането на курсов проект и проверката на изпълнените задачи ще бъдат осъществявани онлайн и при консултации с преподавателя.

• Студентите ще усвояват тези знания и умения, работейки върху конкретна изследователска задача (курсов проект), чиято тема се уточнява всеки семестър.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Базисна литература върху теренни методи на изследване в антропологията.

• Видове интервю и техните приложения в изследователската практика на антрополога.

2) могат:

• Да изработват въпросници и структурират интервю от различен тип по зададена изследователска задача.

• Да дешифрират, обработват и обобщават информация, събрана чрез интервюта, и да представят резултатите от своите изследвания


Предварителни изисквания:
• Основни термини, теории и методи в антропологията

• Основни познания за теренното изследване в антропологиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

М. Елчинова. „Интервюто в работата на антрополога” – В: И. Бокова, М. Елчинова (съст.). Ловци на умове, том 4, 2010

М. Елчинова. Предизвикателствата на включеното наблюдение.- В: Ловци на умове. Лекции по антропология. Съст. П.Бочков и О.Тодоров. София, Планета 3, НБУ, 2001: 150-163

M.Agar. The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. San Diego: Academic Press, 1996

American Anthropological Association. Code of Ethics of the American Anthropological Association. http://www.ameranthassn.org/ethcode.htm, 1997

N.Denzin and Y.Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks& Sage Publications, 1994

R.Behar. The Vulnerable Observer: Anthropology that Breaks Your Heart. Boston:Beacon Press, 1996

D.Bell, P.Caplan, and W.J.Karim (eds.). Gendered Fields: Women, Men and Ethnography. London:Routledge, 1993

P.Bock. Culture Shock: A Reader in Modern Cultural Anthropology. New York:Knopf, 1970

H.Russell Bernard. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Walnut Creak:AltaMira Press, 1994

H. Russell Bernard (ed.). Handbook of Methods in Cultural Anthropology. AltamiraPress, Walnut Creel-London-New Delhi, 1998

Антропологични изследвания, том 1, 2000, том 2, 2001, том 3, 2002, том 4, 2003, том 5, 2004, том 6, 2005

И.Бокова (съст.) Автобиографичният подход. Български фолклор, №6, 1996

В.Гарнизов. Група на терен, терен в групата. Екипът като инструмент в теренното антропологическо изследване – В: Антропологични изследвания, том 4, 2003, 171-193

М.Елчинова, О.Тодоров (съст.). Ловци на умове – ІІ. С., 2003

М.Елчинова, П.Бочков, И.Тодорова-Пиргова (съст.). Език–Дискурс–Култура. Български фолклор, №3, 1993

Значими имена в антропологията. Съст. М.Елчинова и Цв. Лазова. С., 2004

Т.Ив.Живков. Увод в етнологията. Пловдив: Издателство на ПУ, 2000

Средства за оценяване:

1. Изработване на въпросник за полуструктурирано интервю на определена тема

2. Изработване на въпросник за структурирано интервю