ADMB039 Проект: Управление на администрацията

Анотация:

Курсът ADMB039 Проект: Управление на администрацията е извънаудиторна учебна форма в minor-програма-втора специалност „Администрация и управление“. Същият предвижда решаване на поставена индивидуална задача, която се представя от студентите под формата на писмена разработка - работен проект по тема посочена в тематичния план, определена от преподавателя и негова презентация.

Проектът трябва да отразява нормативната уредба за организацията и управлението на основна или специфична дейност в конкретна публична организация от системата на публичната администрация. Същият трябва да е в съответствие с действащото законодателство в Република България и да е подкрепен с примери от практиката. Обемът на проекта не е ограничен.

Презентацията трябва да е в рамките на 10-15 минути.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаваните ще придобият практически умения да търсят, систематизират и анализират нормативни актове и литературни източници за организацията и управлението на различни публични организации от системата на публичната администрация, както и на основни дейности, които те осъществяват.
Предварителни изисквания:
Придобити от курс ADMB030 Управление на администрацията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски Н., Публично управление, Изд. «Класика и Стил», С., 2008 г.

Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. Изд. НБУ, С., 2010 г.

Рибарска, Ем., В. Василев, Ив. Величков. Основи на публичния мениджмънт. Изд. ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2005 г.

Рибарска, Ем. В. Василев. Публичен мениджмънт. Изд. БОН, Бл., 2009 г.

Василев, В. Г. Кресналийска, О.Чорбаджийска. Ефективен публичен мениджмънт. Изд. ЮЗУ "Неофит Рилски", Бл., 2011 г.

Ставрев, Св. Основи на мениджмънта. Изд. ПУ „П. Хилендарски“, 1996 г.

Ставрев, Св. Основи на управлението. С., 1999 г.

Ставрев, Св., А. Вълков. Основи на управлението на публичния сектор. Изд. Парадигма, С., 2008 г.

Ставрев, Св. Кризата на публичния мениджмънт. Изд. «Класика и Стил», С., 2007 г.

Христов, Хр. Управление на публичния сектор. Изд. УНСС, С., 2004

Христов, Хр. Нови подходи в управлението на публичния сектор. Изд. УНСС, С., 2005г.

Допълнителна

Ангелов, А. Основи на мениджмънта. Изд.Тракия-М, С., 1998 г.

Василев, В. Теория на управлението. Изд. "Пирамида Б и В". Бл., 2011 г.

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. В., 1980 г.

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. Изд. ВСУ "Черноризец Храбър", В., 2005 г.

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999 г.

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, Изд. ГАЛ-ИКО, С., 2000 г.

Николов, Н. Мениджмънт. С., 2007 г.

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981 г.

Палешутски, К. Мениджмънт. Изд. Форчън, Бл., 1994 г.

Санов, В. Основи на управлението. Изд.УНСС, С., 1996 г.

Станчева, А. Основи на управлението. Изд. СТЕНО, В., 2006 г.

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошнакова, Н. Миронова - Реформите в публичния мениджмънт на страните от ОИСР. Изд. ВСУ "Черноризец Храбър", С., 2000 г.

Публичен стратегически мениджмънт. Тунинг проект "Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения". С., 2009 г.

Средства за оценяване:

Преставяне на самостоятелен проект - 50%

Презентация - 50%