Електронен каталог

гл. ас. д-р Илвие Конедарева

гл. ас. д-р Илвие Конедарева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 14:00-16:00 116 I Корпус
Сряда 14:30-16:30 116 I Корпус
Петък 15:30-17:30 116 I Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

- 2014 г. - доктор по направление 2.1 Филология (Съвременна българска литература), СУ "Св. Климент Охридски";

- 2009 г. - магистър по филология - МП "Литературознание", СУ "Св. Климент Охридски";

- 2008 г. - бакалавър, специалност "Българска филология", СУ "Св. Климент Охридски";

- 2008 г. - специалист по журналистика, специалност "Кореспондент на средствата за масово осведомяване".

Отличия:

- Носител на наградата за критика на фондация "Блага Димитрова";

- Носител на наградата на Съюза на учените в България - млад учен за 2014 г.


Публикации: