Електронен каталог

преп. Камелия Джурелова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0899 942641
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:00 библиотека II Корпус
Събота 13:00-14:30 онлайн Онлайн

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ДЖУРЕЛОВА КАМЕЛИЯ ИВАНОВА

Адрес

Телефон 0899 942641

Факс

E-mail kdjourelova@gmail.com, kdjourelova@nbu.bg

Националност българка

Дата на раждане 25.06.1973

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) ОТ 2003

• Име и адрес на работодателя Нов Български Университет

ул." Монтевидео 21, София 1618

• Вид на дейността или сферата на работа Преподавател по немски език, Департамент за чуждоезиково обучение

• Заемана длъжност Асистент

• Основни дейности и отговорности • Обучение и консултиране на студенти,

• изготвяне и проверка на изпитни и учебни материали вкл. уеббазирани,

• провеждане на изпити,

• водене на педагогическата практика на студенти от програма Приложна лингвистика в базови училища – консултации и обучение.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 1998-2003

• Име и адрес на работодателя 73 СОУ с изучаване на чужди езици "Владислав Граматик"

ул. "Костенски водопад" 2, София

• Вид на дейността или сферата на работа Преподавател по немски език

• Заемана длъжност Преподавател

• Основни дейности и отговорности • Чуждоезиково обучение на деца и младежи,

• класно наставничество,

• изготвяне на допълнителни учебни и изпитни материали,

• базов учител на студенти от програма Немска филология от СУ "Климент Охридски

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1993-1998

• Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ "Климент Охридски

• Основни предмети/застъпени професионални умения Немска филология

• Езикознание,

• литературознание,

• педагогика на обучението по немски език,

• устен и писмен превод.

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистър

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1997

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Университет на провинция Саарланд

гр. Саарбрюкен, Германия

• Основни предмети/застъпени професионални умения Езикознание и литературознание на немския език

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Гост-студент

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 2001-2006

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Френски Институт София

• Основни предмети/застъпени професионални умения Френски език и култура

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) В2

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 2004-2005

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Гьоте Институт София

• Основни предмети/застъпени професионални умения Петмодулен семинар за продължаващо обучение на преподаватели "Немски като чужд език за възрастни"

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

НЕМСКИ ЕЗИК (ВЖ. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

• Четене отлично

• Писане отлично

• Разговор

отлично

ФРЕНСКИ ЕЗИК (ВЖ. ПРИЛОЖЕН СЕРТИФИКАТ)

• Четене отлично

• Писане добро

• Разговор

добро

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ВЖ. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

• Четене добро

• Писане добро

• Разговор

добро

ИСПАНСКИ ЕЗИК (БЕЗ СЕРТИФИКАТ)

• Четене добро

• Писане основно

• Разговор

основно

ГРЪЦКИ ЕЗИК (БЕЗ СЕРТИФИКАТ)

• Четене основно

• Писане основно

• Разговор

основно

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. МS OFFICE XP, POWER POINT, ПРИНТЕР, КОПИРНА МАШИНА

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

• 2009, 2010, 2011 – Собствени и в сътрудничество обучителни семинари в рамките на ежегодните конференции на преподавателите по немски език

• 2009, 2010, 2011– Собствени и в сътрудничество обучителни семинари за преподавателите по чужди езици в НБУ

• 2007 Курс по гръцки език, ИЧС

• 2006 Семинари на Goethe Institut – "Креативно писане" и "Работа по проекти в чуждоезиковото обучение"

• от 2006 Курс по испански език, НБУ

• 2006 Продължаващо обучение на преподаватели за изпита TestDaf по немски език – "Компоненти и провеждане на TestDaf"

• 2005 Обучение "Презентации с Power Point" ,НБУ

• 2005 "Управление и развитие на човешките ресурси" , Училище по мениджмънт НБУ, слушател 1 семестър, Магистърска програма

• 2002 Двуфазов семинар за интеркултурно учене "Да живеем заедно в Европа" - Гьоте Институт

• 2002 Автор на учебно помагало за гимназиите с изучаване на немски език "MACH MIT", изд. РЕКО

• 2002 Участие в международен семинар "Ролята на Европа в Третия свят" - Интернационален работен кръг Зоненберг, Германия

• 2002 Семинар "Новите медии в обучението по чужд език" – Гьоте Институт

• 2001 "Преживяно странознание" – семинар за продължаващо обучение на преподавателите по немски език - Германия, Гьоте Институт

• 1998 Изследователска студентска стипендия на Австрийската служба за академичен обмен – Виена, Австрия

• 1996 Студентска стипендия за езиков курс на Немската служба за академичен обмен – Оснабрюк,

• Участие в ежегодната конференция на преподавателите по немски език в България

ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Диплома за завършено висше образование, изд. от СУ "Кл. Охридски"

2. Копия на покана за следване и удостоверение за записване в Университет на провинция Саарланд,,Германия

3. Копие на сертификат за владеене на френски език на ниво В2 (DELF) на Европейската езикова рамка, изд. от Министерството на националното образование, висшето образование и научните изследвания на Република Франция

4. Копие на потвърждение за участие в петмодулен семинар за продължаващо обучение на преподаватели "Немски като чужд език за възрастни", изд. от Гьоте Институт

5. Копие на сертификат за обучение "Презентации с Power Point", изд. от НБУ

6. Копие на студентска книжка от Училище по мениджмънт, НБУ

7. Копие на потвърждение за участие в двуфазов семинар за продължаващо обучение на преподаватели "Да живеем заедно в Европа", изд. от Гьоте Институт

8. Копие на заглавната страница на Учебно помагало за гимназиите с изучаване на немски език "MACH MIT!"

9. Копие на потвърждение за участие в международен семинар "Ролята на Европа в Третия свят" - Интернационален работен кръг Зоненберг, Германия

10. Копие на потвърждение за участие в семинар "Новите медии в чуждоезиковото обучение", изд. от Гьоте Институт

11. Копие на удостоверение за присъждане на стипендия, изд. от Австрийската служба за академичен обмен

12. Копие на удостоверение за присъждане на стипендия, изд. от Немската служба за академичен обмен


Публикации:


Курсове от текущия семестър: