Електронен каталог

д-р Антон Михайлов

д-р Антон Михайлов
Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Д-р АНТОН МИХАЙЛОВ е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски“ и защита на националната сигурност в АМВР. Доктор е по национална сигурност от Военна академия „Г. С. Раковски“. В продължение на 22 години работи по проблеми, свързани с финансовата сигурност, противодействието на изпирането на пари и противодействието на вътрешни заплахи, от които 10 години – в държавна институция.

Участвал е като лектор в десетки събития, свързани с противодействие на изпирането на пари.

Преминал е редица курсове по контраразузнаване и сигурност към американската Defense Counterintelligence and Security Agency.

Автор е на 3 монографии за работата с информатори при държавните агенции на САЩ и поуките за страната ни, както и за HUMINT операции на ООН, инструментариум за противодействие на изпирането на пари от корпоративните звена. Има общо над 25 публикации – 3 монографии, 4 студии и над 20 статии и доклади, в областта на вътрешната сигурност и модели за оценка на риска, използвани в трети страни.

Професионалният му интерес относно работата с доверени източници е свързан с изследване на сравнителните аспекти и използването на такива източници при противодействие на финансирането на тероризма и изпирането на пари.

Последните години концентрира работата си по анализ на риска от изпиране на пари в различни икономически субекти, както и по вътрешна сигурност на държавни и частни финансови институции.


Публикации:


1. Михайлов, Антон. Анализ на риска от изпиране на пари по метода FMECA, сп. „Счетоводство, данъци и право“, 2024, кн. 03, стр. 74 (статия)

2. Михайлов, Антон. Противодействие на изпирането на пари от корпоративните звена. 2024, Фондация „Институт за национална и международна сигурност“, ISBN 978-619-7143-18-8 (монография)

3. Михайлов, Антон. Контраразузнавателна дейност за противодействие на опит за преврат, организиран от въоръжените сили. Годишник на Академия на МВР, 34/2023, София, ISSN 1312-6415. (студия)

4. Михайлов, Антон. Добри и лоши практики в работата на специализираните служби, ангажирани с прилагането на ЗМИП, сп. „Счетоводство, данъци и право“, 2024, кн. 02 (статия)

5. Михайлов, Антон. Контраразузнавателният анализ – кратък поглед към съюзниците в НАТО. Международна научна конференция - Съвременни изследвания и технологии за отбраната (ARTDef-2023), Институт по отбрана, Сборник с доклади 28-29.11.2023 г. София, ISSN 2815-2581. (доклад)

6. Михайлов, Антон. Наказателноправна уредба на шпионажа в Китай, Сборник доклади от Научна конференция "Споделена Устойчивост на Югоизточна Европа" ВА „Г.С.Раковски“, 30.10.2023 г., стр. 5-17 (доклад)

7. Михайлов, Антон. Модел за оценка на риска от извършване на шпионаж в организационната единица, Научна конференция "Споделена Устойчивост на Югоизточна Европа" ВА „Г.С. Раковски“, 30.10.2023 г., Военен журнал бр. 3/2023, стр. 277-286, ISSN 0861-7392 (доклад)

8. Михайлов, Антон. Противодействие на финансирането на мрежи, представляващи заплаха, съобразно доктрината на въоръжените сили на САЩ, Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" НВУ „Васил Левски“, 26-27.10.2023 г., ISSN 2367-7465 (доклад)

9. Михайлов, Антон. Апетитът към риск, в контекста на изпирането на пари, сп. „Счетоводство, данъци и право“, 2023, кн. 07(статия).

10. Михайлов, Антон. Някои процесуално-следствени действия при разследване на шпионство – съвременна практика (доклад), Сборник доклади от национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“, ISBN 978-619-185-593-3, издателство „За буквите“, 2023.

11. Михайлов, Антон. Разузнаване с хора в операции за поддържане на мира на Организацията на обединените нации, 2023, Фондация „Институт за национална и международна сигурност“ (монография).

12. Михайлов, Антон. „Специални способи във въоръжените сили на САЩ за събиране на разузнавателна информация“, Сборник доклади от Годишна научна конференция – Част II, с. 277-282, ВА „Г.С.Раковски“, ISBN 978-619-7478-94-5, 2022. (доклад).

13. Михайлов, Антон. Профилиране на оперативно интересни лица за противодействие на тероризма сред усилен мигрантски поток, 2021 г. Годишник, юбилеен сборник Шуменски университет (студия).

14. Михайлов, Антон. „Работата с информатори в американските военни и цивилни агенции. Поуки за Република България“, ISBN 978-619-1855-23-0, издателство „За буквите“, 2022 (монография).

15. Михайлов, Антон. „Информатори на администрацията за борба с наркотиците и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви – уредба и особености“ (студия), „Научни трудове“ (ISSN 1314 – 9105) на Фондация „Институт за национална и международна сигурност“ за 2020 г. Студията е публикувана на с. 223 до с. 241.

16. Михайлов, Антон. „Психологически особености на придобиването и управлението на конфиденциални източници в ислямски екстремистки организации“, „Научни трудове“ (ISSN 1314 – 9105) на Фондация „Институт за национална и международна сигурност“ за 2020 г. Статията е публикувана на с. 212 до с. 222.

17. Михайлов, Антон. Използване на безпилотни летателни апарати при разузнаване с хора съгласно военната доктрина на САЩ, Сборник доклади от Международна научна конференция „Сигурност – образование, наука и индустрия”, ч. І, Военна академия „Г. С. Раковски”, София 2020 г. (статия)

18. Михайлов, Антон. Практика на САЩ при използване на информатори за разкриване на подготвяни терористични актове, Сборник доклади от Международна научна конференция „Сигурност – образование, наука и индустрия”, ч. І, Военна академия „Г. С. Раковски”, София 2020 г. (доклад)

19. Михайлов, Антон. Иво Великов „Анатомия на терористичната група“, Военен журнал 2020, бр. 1-2, стр. 58-85 (студия, в съавторство) ISSN 0861-7392.

20. Михайлов, Антон. Иво Великов „Разузнавателни операции на военната полиция на САЩ“, Военен журнал 2019, бр. 1-2, стр. 141 (студия, в съавторство) ISSN 0861-7392.

21. Михайлов, Антон. „Доктрина за противодействие на мрежи, представляващи заплаха“, Сборник с доклади „Сигурност и икономика“, ВУСИ 2019, стр. 237, ISBN 9780-619-7343-24-3 (статия).

22. Михайлов, Антон. Наказателноправна уредба на шпионажа, Научен алманах, кн. 2 за 2002 г., стр. 96-103, ВСУ „Черноризец Храбър“ (статия).

23. Михайлов, Антон. Разследване на шпионство, Научен алманах, кн. 3 за 2003 г., стр. 75-89, ВСУ „Черноризец Храбър“ (статия).

24. Михайлов, Антон. Значение на детектора на лъжата при провеждане на разследването, “Право без граници”, бр. 3-4/2004 г., стр. 27-31.

25. Михайлов, Антон. Измами с ценни книжа, „Пазар и право”, кн. 1 за 2006 г., стр. 66-74.

26. Михайлов, Антон. Проверки на инвестиционни посредници. Правомощия на Комисията за финансов надзор, сп. „Пазар и право“ 2006, кн. 9.

Курсове от текущия семестър: