Електронен каталог

гл. ас. д-р Дафинка Сидова

гл. ас. д-р Дафинка Сидова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
02/8110 503
e-mail:
Приемно време:
Сряда 16:00-18:00 203 II Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 203 II Корпус

Професионална автобиография:


Дафинка Сидова завършва „Публична администрация“ в НБУ през 2011 г. Придобива ОКС „бакалавър“ с отлично защитена бакалавърска теза на тема „Трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2000-2010 г.“.

През 2014 г. придобива ОКС „магистър по европейско управление“, след като защитава отново с отличие магистърска теза на тема: „Европейското териториално сътрудничество като инструмент на политиката за сближаване на Европейския съюз (2007-2013 г.)”.

Същата година печели конкурс за редовен докторант със стипендия към департамент „Национална и международна сигурност“.

През 2018 г. защитава образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление „Стратегии и политики на сигурност“, област „Сигурност и отбрана“ с дисертационен труд на тема: „Трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в нач. на ХХI в.“. В него Дафинка Сидова изследва състоянието на аспектите на „широката сигурност“ и положителното влияние на ТГС върху тях, в конкретиката на държавите от Северна Африка и Близкия изток.

В допълнение, изучава и анализира основни проблеми от криминологичната наука, миграциологията и човешката сигурност.

От 2020 г. е главен асистент към департамент „Национална и международна сигурност“.

Тютор в Системата за тюторство на НБУ от декември 2019 г.

Членства

Директор на Програмния съвет на ДНМС от 01.10.2022 г.

Член на Програмния съвет на ДНМС от 01.10.2017 г. до 30.09.2022 г.

Член на Академичния съвет на НБУ в периода 2010-2011 г.·

Член на Студентския съвет на НБУ за мандата 2009-2010 г.

Стажове

Стаж в Столична община - Район „Овча купел“

Стаж в администрацията на Омбудсмана на РБ


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

1. Сидова, Д., 2023. Човешка сигурност чрез Европейско териториално сътрудничество: ползи, предизвикателства, перспективи (по примера на Република България). София: Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-32-4

2. Сидова, Д. 2022. Трансграничното сътрудничество и „широката“ сигурност в Средиземноморския регион в началото на XXI век. София: Научно-технически съюз по машиностроене Индустрия 4.0, ISBN 978-619-7383-25-6

3.Сидова, Д., 2021. Човешката сигурност. В Стайкова, Ев. и Юл. Хаджичонева (съст. и науч. ред.) Устойчиво градско развитие – поуки за София (колект. монография), НБУ, С., 267-292, ISBN 978-619-233-176-4 (печатно издание), ISBN 978-619-233-177-1 (електронно издание https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/ustojchivo-gradsko-razvitie-pouki-za-sofiq)

Студии и статии в научни издания:

1. Сидова, Д., 2023. Политическата сигурност като измерение на свободата от страх в контекста на човешката сигурност. Сигурност и отбрана, Декември, Брой 2, с. 149-161, https://institute.nvu.bg/bg/statia/politicheskata-sigurnost-kato-izmerenie-na-svobodata-ot-strah-v-konteksta-na-choveshkata

2. Сидова, Д., 2023. Икономическата и продоволствената сигурност като измерения на свободата от недостиг. Pacek, B. et al. (Int. Ed. Board). XI International Scientific Conference “Technics. Technologies. Education. Safety”, 5-8.06.2023, Year VII, Issue 1 (16), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), с. 134-137, http://techtos.net/sbornik/2023.pdf

3. Иванова, Ем., Д. Сидова, 2023. Политики на Европейския съюз за екологична сигурност в условията на пандемична криза. В Сидова, Д., Стайкова, Е., & Хаджичонева, Ю. Политики и управление по време на кризи. София: Авангард Прима, 19-29, ISBN 978-619-239-848-4 (електронно издание https://www.researchgate.net/publication/367408138_Politiki_i_upravlenie_po_vreme_na_krizi)

4. Сидова, Д. 2022. Ролята на Организацията на Северноатлантическия договор за опазване на културното наследство. В Димитров, Вл. (съст. и науч. ред.) Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков, НБУ, С., 416-435, ISBN 978-619-233-229-7 (печатно издание), ISBN 978-619-233-230-3 (електронно издание https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/kulturno-nasledstvo-systoqnie-i-perspektivi-sbornik-s-dokladi-ot-konferenciq-v-chest-na-90-godishninata-ot-rozhdenieto-na-prof-ljuben-prashkov) - студия

5. Сидова, Д., 2022. Сравнителен анализ между Концепцията за „широката сигурност“ и Концепцията за човешката сигурност. В Гайдаров, Калин (съст. и науч. ред). Сборник с научни трудове от Международна научна конференция „Студен мир под заплаха – интеграция и сигурност“, 13 май 2022 г., София: Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-26-3, с. 7-18 http://techtos.net/sbornik/proceedings_nbu.pdf

6. Сидова, Д., 2022. Същност и основни характеристики на Концепцията за човешката сигурност. В: Урумов, Н., и др. (ред. съвет). Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция [диск], 30 юни-1 юли 2022 г. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7481, 769-780

7. Сидова, Д., 2022. Ключови етапи от развитието на концепцията за човешката сигурност. Tokarev, Al., et al. (Int. Ed. Board). X International Scientific Conference “Technics. Technologies. Education. Safety”, 6-9.06.2022, Year VI, Issue 2 (15), Vol.2 Security. Military Sciences. Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), с. 162-165

8. Сидова, Д., 2021. Гарантиране на екологичната сигурност чрез междурегионално сътрудничество (по примера на България). Radulov, N. et al. (Int. Ed. Board). V International Scientific Conference “ConfSec 2021”, Year 5, Issue 1 (7), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online), 48-51

9.Иванова, Ем. и Дафинка Сидова, 2021. Екологичната сигурност на Европейския съюз – анализ на външната среда на влияние. В Дойков, Ненко (съст. и науч. ред). Сборник с научни трудове от Международна научна конференция „Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства“, 14 май 2021 г., Т. 1. Кризи и сигурност на международно и регионално ниво, София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-22-5, с. 213-224.

10.Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2021. Стратегии за противодействие срещу радикализацията в Босна и Херцеговина. В Дойков, Ненко (съст. и науч. ред). Сборник с научни трудове от Международна научна конференция „Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства“, 14 май 2021 г., Т. 1. Кризи и сигурност на международно и регионално ниво, София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-22-5, с. 129-137.

11. Сидова, Д., 2021. Концепцията за човешката сигурност в политиките на НАТО. Tokarev, Al., et al. (Int. Ed. Board). IX International Scientific Conference “Technics. Technologies. Education. Safety”, 7-10.06.2021, Year V, Issue 3(13), Vol.3 Military Sciences and National Security. Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), с. 283-286

12. Иванова, Ем. и Дафинка Сидова, 2021. Роля на Европейския съюз за обезпечаване на екологичната сигурност. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 г., Т.6, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 197-207.

13. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2021. Противодействие срещу радикализацията в Албания и Босна и Херцеговина (сравнителен анализ). В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 май 2021 г., Т.6, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 186-196.

14. Kostova, Pr., D. Sidova, 2020. Ecological Security and Environmental Security – Similarities and Differences. Radulov, N. et al. (Int. Ed. Board). IV International Scientific Conference “ConfSec 2020”, Year 4, Issue 1 (6), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online), pp 25-28 и в:

Kostova, Proletina and Sidova, Dafinka, 2020. Ecological Security and Environmental Security – Similarities and Differences. In Radulov, N. et al. (Int. Ed. Board). IV International Scientific Conference “ConfSec 2020”, Year 4, Issue 3, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0668 (Print), ISSN 2535-082X (Online), 91-94, Available from: https://stumejournals.com/journals/confsec/2020/3/91

15. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2020. Анализ на възможностите за противодействие срещу радикализацията в Албания. Radulov, N. et al. (Int. Ed. Board). IV International Scientific Conference “ConfSec 2020”, Year 4, Issue 1 (6), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online), 42-45

16. Костова, Пр. и Дафинка Сидова, 2020. Екологични аспекти на човешката сигурност в условията на пандемията COVID-19. В Сборник с доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността, 22-23 октомври 2020 г., Т.1, Научни направления „Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7465, стр. 184-194.

17. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2020. Ислямският радикализъм в Албания – фактори за възникване и развитие. Tokarev, Al., et al. (Int. Ed. Board). VIII International Scientific Conference “Technics. Technologies. Education. Safety”, 8-11.06.2020, Year IV, Issue 3(10)/2020, Vol.3 Security. Military Sciences. Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), с. 187-190

18. Сидова, Д., 2020. Човешката сигурност във време на пандемична криза. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 28-29 май 2020 г., Т.6, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, с. 9-19.

19. Владимирова, М. и Дафинка Сидова, 2020. Причини за възникване и развитие на радикализацията в Босна и Херцеговина. В Дойков, Ненко (съст. и науч. ред). Широката сигурност. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 27 март 2020 г., Т. 1. Противодействие срещу престъпността и тероризма. Военна сигурност, София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-17-1, с. 260-267.

20. Sidova, D., 2019. Human Security and Cross-Border Cooperation. Radulov, Nikolay et al. (Int. Ed. Board). III International Scientific Conference “ConfSec 2019”, Year III, Issue 4/2019, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2525-0668 (Print), ISSN 2535-082X (Online), pp 148-151

21. Сидова, Д., 2019. Трансгранично сътрудничество, иновации, сигурност. Дойков, Ненко (съст. и науч. ред). Модерна сигурност и съвременни технологии. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 15 март 2019 г., Т. 1. Технологии в сигурността, София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-13-3, стр. 169-179.

22. Сидова, Д., 2019. Превенция на детската и младежката престъпност чрез трансгранично сътрудничество (по примера на България и Румъния). В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2019 г., Т.5, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 250-259.

23. Сидова, Д., 2018. Българо-румънското трансгранично сътрудничество – резултати и ползи за икономическата сигурност. В Radulov, Nikolay et al. (Int. Ed. Board). II International Scientific Conference “ConfSec 2018”, Year 2, Issue 1(3), Vol. 1. Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2603-2945 (Print), ISSN 2603-2953 (Online), pp 127-130

24. Сидова, Д., 2018. Ролята на трансграничното сътрудничество в защитата на населението и инфраструктурата. В Сборник с доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността, 25-26 октомври 2018 г., Т.5, Научни направления „Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата“ и „Управление на ресурси и технологии за защита на населението и инфраструктурата“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 2367-7465, с. 39-49.

25. Сидова, Д., 2018. Инструменти за усъвършенстване на средиземноморското трансгранично сътрудничество и неговата ефективност по отношение на „широката сигурност“. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г., Т.5, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 197-207.

26. Сидова, Д., 2018. Приложение на сценарийното планиране при изследване на средиземноморското трансгранично сътрудничество и неговата ефективност спрямо „широката сигурност“. Дойков, Ненко. (съст. и науч. ред). Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 16 март 2018 г., София, Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия 4.0“, ISBN 978-619-7383-09-6, стр. 402-414.

27. Сидова, Д., 2017. СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО КАТО МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. Радулов, Николай (авт. колектив и предговор). Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион: Сборник научни трудове, С., Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия-4.0“, ISBN 978-619-7383-07-2, стр. 395-405 - представена при завършване на докторантурата

28. Сидова, Д., 2017. STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDITERRANEAN CROSS-BORDER COOPERATION AS AN INSTRUMENT FOR INCREASING THE "WIDER" SECURITY“. В Radulov, Nikolay, et al. (Int. Ed. Board). International Scientific Journal “Security & Future”, Year 1, Issue 2, Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0668 (Print), ISSN 2535-082X (Online), pp 50-53

29. Сидова, Д., 2017. ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН. В Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017 г., Т.4, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISSN 1314-1937, стр. 88-98. Същата е публикувана и в Tokarev, Alexander et al. (Int. Ed. Board). Technics. Technologies. Education. Safety’17. Military Sciences and National Security. Proceedings, 31.05-3.06.2017 Veliko Tarnovo, Vol. 1, Year 1, Issue 1 (1), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering “Industry-4.0”, Sofia, Bulgaria, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 2535-0323 (Online), pp 23-27

30. Сидова, Д., 2017. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН. В Сборник доклади от годишната научна конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, Военна академия „Г.С. Раковски“, 18-19 май 2017 г., Първа част, С., Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, ISBN 978-954-9348-89-7 COBISS.BG-ID 1285267940, стр. 184-189

31. Сидова, Д., 2017. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН В КОНТЕКСТА НА ПРЕРАЗГЛЕДАНАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА НА СЪСЕДСТВО. В Дойков, Н. (науч. ред.). Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз: Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса, 19 май 2016 г. Наука, образование, сигурност : Т. 4., С., НБУ, ISBN 978-954-535-953-8, стр. 112-121

32. Сидова, Д., 2017. РОЛЯТА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН. Младите хора и сигурността: Сборник с есета на участници в Младежки дискусионен форум, 30 ноември 2016 г., Първо издание, С., Авангард Прима, ISBN 978-619-160-767-9, стр. 65-71

33. СИДОВА, Д., 2016. Методика за изследване на трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността. В Коларов, Т. (състав. и науч. ред.). Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност: Сборник с материали от международна конференция, 2-3 юни 2015 г. Наука, образование, сигурност: Т. 3., С., НБУ, ISBN 9789545359071, стр. 133-144

34. Сидова, Д., 2015. Ползи за екологичната сигурност от трансграничното сътрудничество [Онлайн ресурс], Софийски форум за сигурност, София, 2015, http://www.sofiaforum.bg/imgpool/file1420138969.pdf

Курсове от текущия семестър: