Електронен каталог

доц. д-р Васил Янарлиев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
0898 785 509
Приемно време:

Професионална автобиография:


Роден съм в гр. Пловдив. Завърших висше образование, специалност "физика", магистърска степен, в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Във Висшата специална школа "Г. Димитров"-МВР през 1974 г. придобих квалификация по "наказателноправни науки", "административноправни науки" и "теория на оперативно-издирвателна дейност".

От 1974 г. до септември 2006 г. работих в МВР. Първоначално започнах като оперативен работник в Районно управление "Транспортна милиция"- Пловдив, където последователно заемах длъжностите "разузнавач III, II, I степен". Осъществявах оперативно-издирвателна дейност за превенция и разкриване на криминални и икономически престъпления.

През август 1978 г., след успешно издържан конкурсен изпит, бях преназначен за "научен сътрудник ІІІ степен" в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК)-МВР, където работих до 1990 г. на длъжност съответно "научен сътрудник ІІ степен" и "научен сътрудник І степен". Участвах в провеждането на научни изследвания по проблеми на оперативно-издирвателната дейност на полицията, разработването на методики и препоръки за нейното усъвършенстване при разкриване на отделни видове престъпления, в работни групи за изготвяне на нормативни актове и др.

От 1991 г. преминах на практическа работа. До 1998 г. в Дирекцията на Национална служба "Полиция"-МВР заемах експертни и ръководни длъжности. Бях ангажиран главно с информационно-аналитична дейност, нейното организиране, осъществяване и контролиране. Участвах в разработването на информационно-аналитични и прогностични материали с оперативно-тактически и оперативно-стратегически характер, насочени към усъвършенстване дейността на оперативно-издирвателните и охранителните звена на полицията. От 1999 г. до 2000 г. в Дирекция "Оперативно-техническа информация"-МВР бях на ръководна длъжност. Отговарях за осигуряването на информационната и документалната логистика на законосъобразното прилагане на специални разузнавателни средства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и за дейността на оперативната дежурна част.

От 2001 г. отново бях преназначен в НИКК-МВР, където работих до пенсионирането ми през 2006 г. Участвах в провеждане на научни изследвания, разработване на методики за разкриване на престъпления, извършвани в сферата на икономиката, вкл. финансово-кредитната система, и от структури на организираната престъпност, в работни групи за изготвяне на нормативни актове, изнасяне на лекции и др. Ръководих и научноизследователски колективи.

От учебната 2008/2009 г. до настоящия момент съм хоноруван преподавател в "Центъра за изследване на рисковете и сигурността" (сегашно наименование - департамент "Национална и международна сигурност") в НБУ. Водя бакалавърски и магистърски лекционни курсове по програми, свързани с гражданската, корпоративната, общинската и националната сигурност.

През периода, в който съм бил ангажиран с научноизследователска и преподавателска дейност, имам повече от 65 научни публикации, вкл. три самостоятелни монографии, посветени на значими проблеми на престъпността и нейното противодействие, както и на корпоративната и националната сигурност. Притежавам научната степен "доктор по педагогика" (ДИПЛОМА № 20491 от 25.07.1990 г.) и научното звание "старши научен сътрудник ІІ степен" (доцент) по оперативно-издирвателна дейност (СВИДЕТЕЛСТВО № 23300 от 12.12.2005 г.), дадени от Висшата Атестационна Комисия при Министерския съвет на Република България.


Публикации:


През периода, в който съм бил ангажиран с научноизследователска и преподавателска дейност, съм изследвал множество проблеми на престъпността и нейното противодействие, както и такива, свързани с корпоративната и националната сигурност. По тях самостоятелно и в съавторство имам повече от 45 научни публикации, вкл. методики за разкриване на престъпления, извършвани във финансово-кредитната система и от структури на организираната престъпност – четири монографии, от които три самостоятелни, пет студии; 35 статии, няколко научни съобщения и др.

Самостоятелни научноизследователски разработки през периода 2002-2014 г.:

1. Разкриване на престъпления в сферата на застраховането (монография, 486 стр.)., изд. на НИКК-МВР, 2003;

2. Разкриване на подкупи (монография, 409 стр.)., изд. на НИКК-МВР, 2008;

3. Общи методически препоръки за ефективна оперативно-издирвателна дейност срещу организираната престъпност (студия, 51 стр.). – В: Трудове на НИКК-МВР, том ХХVІІ, изд. на НИКК-МВР, 2006;

4. Петата международна конференция – Застрахователни измами, кражби и контрабанда на моторни превозни средства – изводи и насоки за подобряване дейността на полицията в Р България (статия, 15 стр.). – В: Информационен бюлетин на НИКК-МВР, бр. 107-108, изд. на НИКК-МВР, 2002;

5. Институтът "оперативна проверка" (статия, 12 стр.). – В: Информационен бюлетин на НИКК-МВР, бр. 111, изд. на НИКК-МВР, 2003;

6. Използване на резултатите от оперативно-издирвателна дейност в наказателното производство (статия, 33 стр.). – В: Трудове на НИКК-МВР, том ХХVІ, изд. на НИКК-МВР, 2005;

7. За пълноценното използване на резултатите от оперативно-издирвателната дейност в наказателния процес (статия, 12 стр.). – В: Списание "Юридически свят", бр. 1, 2005, изд. "Сиби";

8. Промените в наказателното законодателство – отражение върху превенцията на престъпността и доказването на престъпленията (статия, 22 стр., съвместно със ст.н.с. ІІ ст., д.ю.н, Ю. Бояджиева). – В: Сборник от материали на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски – 20 юни 2006 г., изд. на ПУ "Паисий Хилендарски", 2007;

9. Оперативно-издирвателната политика - елемент от държавната политика за сигурност и обществен ред. Законодателни и теоретико-праксеологични проблеми на оперативно-издирвателната дейност (статия, 17 стр.). – В: Сборник от материали на международна научна конференция "Стратегии и политики на сигурност", организирана от Център за изучаване на рисковете и сигурността-НБУ и Балкански форум по сигурността - София, 9 април 2010 г., изд. на НБУ, 2010;

10. Оперативно-издирвателното законодателство: състояние, характеристики и насоки за усъвършенстване (статия, 26 стр.). – В: Списание "Юридически свят", бр. 1, 2011 г., изд. "Сиби;

11. Перспективи за развитието на частния сектор за сигурност в република България в контекста на Европейския модел на частна сигурност (статия, 10 стр.). – В: Сборник от материали на кръгла маса "Двадесет години бизнес в сигурността", организирана от Центъра за изучаване на рисковете и сигурността при НБУ и Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана - София 9 ноември 2010 г.,изд. на НБУ, С., 2011.

12. Наръчник за разкриване и разследване на застрахователни измами (монография, 402 стр.)., изд. "Автомедия БГ" ООД, С., 2013;

13. Теоретико-методологични аспекти на формирането и осъществяването на политики за сигурност (статия, 16 стр.). – В: Сборник от материали на Юбилейната международна научна конференция "Десет години години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условията на динамична и трудно-предвидима среда", изд. на НБУ, С., 2013.

14. Реформите в сектора "сигурност": ретроспекция и перспектива (статия, 16 стр.). – В: Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие: "Реформите в системата за национална сигурност на Република България", изд. на НБУ, С., 2014.

Курсове от текущия семестър: