Електронен каталог

гл. ас. д-р Надя Георгиева

гл. ас. д-р Надя Георгиева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име: гл. ас. д-р Надя Георгиева

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: банките и банковата дейност; банков мениджмънт; управление на банковите рискове; публични финанси; фирмени финанси; финансови пазари; финансови институции.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: банковата конкуренция в България

Преподавателски интереси в областта на: банковото дело;публичните финанси; финансовите пазари; застраховането

Образование:

2015 г.- Доктор по професионално направление „Икономика“ и научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“, Нов български университет

Тема на дисертацията: „Изследване на конкурентоспособността на търговските банки в България”

2010 г. – Магистър, специалност „Финанси“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

2009 г. – Бакалавър, специалност „Финанси“, специализация „Финансов мениджмънт“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов

Участие в национални и международни проекти:

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.:

„Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“.


Публикации:


Учебник

Въведение във финансите, НБУ, 2019 г. – съвместно участие

Студии:

Към въпроса за природата на банковата конкуренция, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2016 г

Статии:

Иновациите като фактор за повишаване конкурентоспособността между банките, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2020 г.

Нови регулаторни рамки в банковия надзор, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2019 г.

Необходимост от развитие на банковия маркетинг, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2018 г.

Копцентуални основи на банковата конкурентоспособност, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2017 г.

Структура и особености на банковия пазар у нас, сп. „Научни трудове“ - Ботевград, МВБУ, 2014 г

Възможности за дистанционен анализ на конкурентоспособността на банките, сп. Социално-икономически анализи, Стопански факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, бр. 6/2013 г.

Доклади:

Дигитални банки – еволюция или революция, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2019 г.

Бизнес ангели – добра възможност за финансиране?, Международна научна конференция по иновации и предприемачество, МВБУ.2019 г.

Съвременни тенденции в банковия надзор, международна конференция „Икономиката на XXI век – корпоративна, национална и международна“, НБУ, 2017 г.

Организация на стрес-тестирането в кредитните институции, тринадесета международна научна конференция, МВБУ. 2017 г.

Модел за дистанционен анализ на конкурентоспособността на търговските банки, научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в икономиката“, НБУ, 2015 г.

Иновациите като фактор за повишаване конкурентоспособността между банките, трета научно-практическа конференция с международно участие на тема - „Корпоративните финанси на формиращите се пазари“ в НБУ. 2013 г.

Дистанционното банкиране - предизвикателство пред банките в България, МВБУ – Ботевград

Въздействие на финансовата криза върху конкурентоспособността на банките у нас, осмата международна научна конференция на младите научни работници на тема: «Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес», организирана от Финансово - счетоводен факултет на УНСС, 2012 г.

Курсове от текущия семестър: