Електронен каталог

проф. д-р Виолета Боянова

проф. д-р Виолета Боянова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Трудов стаж

2012 -2013

• Име и адрес на работодателя Нов Български Университет – гр. София

Вид на дейността или сферата на работа Ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“

Заемана длъжност Професор по 7.4.Обществено здраве

2009 – 2012

• Име и адрес на работодателя Нов Български Университет – гр. София

Шуменски Университет «Епископ Константин Преславски»

• Вид на дейността или сферата на работа Лекционни и практически занимания със студенти,

Организиране и ръководство на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст

• Заемана длъжност Доцент по физиология на човека и неврология,

Директор на УПИЗ- Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст – Пълно работно време

Доцент по логопедия – 50% работно време -ШУ

• Основни дейности и отговорности Провеждане на лекции, практически занимания и стаж на студенти по логопедия и психология;

Ръководство но терапевтичната и консултативна работа с клиенти на Центъра

• Основни дейности и отговорности Работа със студенти

Лекции

Практически упражнения и стаж

Подготовка и представяне на теоретичен и практически материал;

Ръководство но терапевтичната и консултативна работа с клиенти на Центъра

• 1992 – 2009

• Име и адрес на работодателя Нов Български Университет – гр.София- Пълно работно време

Шуменски Университет «Епископ Константин Преславски»- 50% работно време

• Вид на дейността или сферата на работа Лекционни и практически занимания със студенти. Разработване на нови програми

• Заемана длъжност Доцент по неврология, - Пълно работно време

Директор на магистърска програма «Логопедия»

Доцент по логопедия – 50% работно време - ШУ

• Основни дейности и отговорности Провеждане на лекции, практически занимания и стаж на студенти по логопедия и психология

• Основни дейности и отговорности Подготовка и представяне на теоретичен и практически материал на студенти по логопедия и психология

• 1986 – 1992

• Име и адрес на работодателя Югозападен университет «Неофит Рилски» , гр.Благоевград

Първостепенна окръжна болница гр. Благоевград

• Вид на дейността или сферата на работа Лекционни занимания със студенти

Профилактична и лечебна работа с ученици

• Заемана длъжност Доцент по физиология на човека – Пълно работно време

Училищен лекар -25% работно време

• Основни дейности и отговорности Провеждане на лекции, практически занимания и стаж на студенти по логопедия и психология

• 1977 – 1986

• Име и адрес на работодателя Югозападен университет «Неофит Рилски» , гр.Благоевград;

Първостепенна окръжна болница гр. Благоевград

• Вид на дейността или сферата на работа Асистент по анатомия и физиология на човека

Профилактично и перманентно медицинско обслужваоне на ученици от средно училище

• Заемана длъжност Ассистент – пълно работно време

Училищен лекар- 25% работно време

• Основни дейности и отговорности Преподавателска работа със студенти от Университета

Профилактична и лечебна работа с ученици

• 1976-1977

• Име и адрес на работодателя Първостепенна окръжна болница гр. Благоевград

• Вид на дейността или сферата на работа Лекар - ординатор

• Заемана длъжност Лекар

Пълно работно време

• Основни дейности и отговорности Диагностика и терапевтични интервенции

Образование и обучение

2013 Нов Български Университет

Професор по Обществено здраве

1998 Нов Български Университет

Доцент по Неврология

• 1996 Медицински Университет

Гр. София

• Наименование на придобитата квалификация Специализация по електроенцефалография

1994 Медицински Университет – гр. София

• Наименование на придобитата квалификация Доцент по физиология на човека

• 1991 – 1995 Магистърска програма «Специална педагогика - логопедия»

Софийски Университет – «Климент Охридски»

• Наименование на придобитата квалификация Магистър по логопедия

1980 Медицински Университет – гр. София

Доктор по медицина

СНС по Неврология и психиатрия

• 1969-1975 Медицински Университет – гр. София

• Наименование на придобитата квалификация Магистър Лекар

• 1964-1968 Политехническа гимназия – гр. Земен

• Наименование на придобитата квалификация Средно образование

Лични умения и компетенции

Майчин език български

Други езици

Английски език

• Четене добро

• Писане добро

• Разговор добро

Руски език

• Четене добро

• Писане добро

• Разговор добро

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома Участие в проекти:

1. Проект “Терапия на деца със заекване в училищна възраст” – 2005 г. – Фондация „Социална комуникация”, - ръководител

2. Проект “Интеграция на лица с увреждания и речеви нарушения чрез терапия и стимулиране на комуникативната активност” – Фондация „Социална комуникация” – финансиран от Агенция за хората с увреждания - октомври – декември, 2006 - Фондация „Социална комуникация” - ръководител

3. Проект „Скрининг и слухова рехабилитация на роми” на Фондация „Етнокултурен диалог”, 2007, терапевт

4. Проект „Подкрепяща комуникативна среда за интегрирано обучение на деца с нарушени възприятия”- Фондация „Социална комуникация” – финансиран от Министерството на финансите, 2008 - ръководител

5. Проект „Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми”, НБУ, финансиран от ОП „Развитие на човешки ресурси”, Европейски Социален фонд, 2009-2010 - експерт

6. Проект “Чудото да говориш отново” – Фондация „Социална комуникация” – финансиран от Агенция за хората с увреждания - октомври – декември, 2010 - Фондация Социална комуникация - ръководител

7. Проект „Интеграция на деца с комуникативни нарушения” финансиран от ОП „Развитие на човешки ресурси”, Европейски Социален фонд, 2011- ръководител

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини MS Windows®XP, MS OFFICE®2007, Internet

Технически умения и компетенции

Допълнителна информация

Книги и монографии

1.Боянова,В., (1989) Анатомо-физиологични особености на заекващи деца,изд.ВПИ-Бл-д,

2.Добрев,Зл.,В.Боянова,Д.Георгиева.(1994)Проблеми на дефектологичната диагностика, изд. Интелект-А, София г.

3.Логопедия и фониатрия (1999,),под. Ред. В.Боянова, В.Матанова,Д.Досков, Херон прес,

4. Боянова,В., М.Станкова, Хиперактивност и дефицит на вниманието.Херон прес,

5. Боянова,В., М.Станкова,( 2003.) Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете, изд. ФСК, 2005 , София ( четвърто издание)

6. Диагностика и терапия на генерализирани разстройства на развитието, (, 2006) под ред. на В.Боянова, изд. ФСК, София

7 .Боянова,В., и кол(2011г.). Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности у деца с нарушения, София, изд. Славина,.

8. Боянова,В. и кол.( 2008г.) Инструментални методи за подпомагане на интегрирането при ученици с обучителни трудности, изд. ФСК, София,

9.Боянова,В., и кол.( 2011г.) Интеграция на деца с комуникативни нарушения, София, изд. Славина,.

10. Boyanova,V.,et al. ( editors) 2011, Early prevention of communication disorders – електронно издание

11. Боянова,В., (2012) От симптома към диагнозата в логопедичната практика, изд. НБУ,С.

Учебници

12. Янев,Б., В.Боянова.( 1982.)Ръководство за лабораторни упражнения по възрастова анатомия и физиология,Изд. СУ-“Кл.Охридски”-филиал -Бл-д,

13.Боянова,В.,А.Йовкова, Ст.Чинчева,М.Михов.(1989).

Анатомия, физиология и хигиена на детската възраст - /учебник за студенти по педагогика/, ВПИ-Бл-д, т.I и II,

14.Мавлов,Л,В.Боянова.( 2000г) Анатомия и физиология на човека. Изд. Венимекс,С.,1992,1994,1997г.,

/за студенти по психология, дефектология и педагогика/

15. Мавлов,Л,В.Боянова.( 2007 г) Анатомия и физиология на човека,

Изд. Алтея,. ( четвърто преработено и допълнено издание) /за студенти по психология, дефектология и педагогика

Статии в научни списания и сборници

15.Боянова,В.,(1980)Някои особености на психомоторните реакции у заекващи деца във възрастта до 14 год.Сб.”Психопедагогически проблеми на обучението и възпитанието”,ВПИ-Бл-д , ,с.297.

16.Боянова, В.( 1980),Сто години от рождението на И.М.Сеченов,сп. Въпроси на физическата култура и спорта, кн.2,с.65,.

17.Боянова, В.,Ст.Чинчева(1980).Неврози в начална училищна възраст,сп. Начално образование,кн.12, с.55,.

18.Янева,Т.,В.Боянова,Ст.Чинчева.(1980)Методика за изучаване на влиянието на положителните емоции върху говорното развитие на деца на 12-18 месечна възраст,сп.Предучилищно възпитание,кн.6,с.27-29,.

19.Манолова, В.,В.Боянова,( 1980.)Взаимозависимости на някои страни от психомоторното и музикално развитие при деца в начална училищна възраст,сб. Проблеми на развитието на подрастващите,ВПИ-Блд,с.85,

20.Боянова, В.,( 1981)Особености на психомоторните реакции у заекващи и незаекващи деца,С., , Акта физиологика ет фармакологика булгарика,т. VIII.

21.Боянова,В.,Е.Бузова,В.Самарджиева.( 1982.)Парадоксална дихателна гимнастика при заекващи деца сп.Въпроси на физическата култура и спорта,кн.8,с.535,

22.Манолова,В.,В.Боянова.( 1983.)Психомоторно и музикално развитие у деца на 7-8 годишна възраст.Сп.Психология,кн.2,с. 91,

23.Боянова, В.,(1984)Сравнителен анализ на психомоторните реакции у заекващи и незаекващи ученици.Сб.Четирдесет години образование в НРБ, Бл-д,с.96,.

24.Боянова,В.,Г.Георгиев.(1984.)Някои аспекти на климато-терапевтичния ефект върху заекващи деца в Дъбрашко-Чернатишкия район.Сб.Медико-географски аспекти при оценка на рекреационните ресурси на страната.С.,

25.Йовкова, А.,Ст.Чинчева,В.Боянова.(1985.)Издигане на учебния процес до нивото на научно- изследователската работа със студентите по анатомия, физиология и хигиена по време на практически занятия.Сб.Годишник на ВПИ Бл-д, т.II,кн.4,с.268,

26.Боянова,В.(1989)Хигиенни проблеми на заекващи деца. Сп. Хигиена и здравеопазване,кн.4,.

27.Батоева,Д.,А.Йовкова,В.Боянова,К.Костов.(1990) Шестгодишните първокласници-обект на комплексна методика на изследване.Сп.Хигиена и здравеопазване,кн.1,.

28.Боянова,В.,Н.Байрактарска,Ж.Кочева.(1990)Някои особености на слуховия гнозис у заекващи деца. Сп. Психология,кн.1 ,.

29.Боянова В.,(1996)Медикаментозна терапия при лица с умствени затруднения. в сб. Ранна интервенция и партньорство на специалисти родители в отглеждането на деца с интелектуални затруднения. Благоевград

30.Боянова, В.,Ц.Шашикова,Л.Анева.(1997) Фонемна перцепция в условията на дихотично прослушване при деца с езикови нарушения.Neurologia Balkanika,vol.1, ,№ 3-4,92

31.Aсенова ,И.,В.Боянова.(1997) Особености на фонемната перцепция в условията на дихотично прослушване при заекващи деца.,Neurologia Balkanika,vol.1, ,3-4,93.

32.Боянова,В.,А.Калонкина.( 1997) Езикови дисфункции при деца с речева диспраксия.Neurologia Balkanika,vol.1, ,3-4 ,94.

33.Кирова ,Д.,В.Боянова.( 1999 )Изследване на особеностите на артикулацията при деца с ринолалия. В сб. Логопедия и фониатрия, Херон Прес,С., .

34.Калонкина ,А., В.Боянова.( 1999 г.)Генезис на артикулаторните нарушения. В сб.Логопедия и фониатрия, Херон Прес, С.,

35.А.Калонкина, В.Боянова.( 1999.) Артикулаторни нарушения. Съвременни хипотези и изследвания.Сб. Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХI век. ИПКУ –Варна,

36.В.Кабакова, В.Боянова,( 1999 ) Дислексия. Съвременни хипотези и схващания. В сб. Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХI век.ИПКУ-Варна,

37.Боянова,В., М.Станкова, Ан.Калонкина,(2003) Хемисфериална латерализация и комуникативни нарушения . сб. Равен шанс за образование и социална интеграция- деца със специални потребности. ПУ “ Паисий Хилендарски” , Пловдив.

38.Боянова, В., (1985.)За някои патофизиологични механизми на заекването в детско-юношеска възраст. Годишна сесия на дружеството на софийските физиолози.С.,28-29.10.

39. Боянова,В.,( 2002.)Дневните центрове за деца с увреждания- една полезна стъпка към тяхното интегриране,Годишник на Техническия Университет, София,

40. Боянова,В. ,М.Станкова ,Ив.Асенова.(2004.) Новите предизвикателства пред логопедичната теория и практика на прага на 21 век. В сб. Годишник на Шуменския университет,

41. М.Станкова, В.Боянова.( 2004 ) Оценка и самооценка на комуникациите при заекващи пациент В Сб.Годишник но Шуменския университет ,.

42. Асенова, И., Боянова, В. (2004). Един рядък случай на синдрома на Кид: Диагностични и терапевтични проблеми. В сб.: Образование и Изкуство, том ІV. Под ред. на А.Балтаджиева, Г. Колев, Б. Папазов, Н. Йорданова, Д. Игнатовски. Ун. Изд-во “Еп. К.Преславски”, Шумен.

43. Асенова, И., Боянова, В. (2005). Леворъкост, приучаване в десноръкост и речева латерализация. В сб.: Приложна психология и социална практика, Ун. Изд-во ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 37-41

44. Асенова, И., Боянова, В. (2005). Сравнително изследване на хемисферната асиметрия за дихотична фонемна перцепция при десноръки и фамилни леворъки. В сборник с материали от Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни,.

45. Боянова ,В.,Ив. Асенова.( 2005.) Съвременни тенденции в терапията на заекването, Сп. Специална педагогика, юни,

46. Боянова, В. (2005 ) Фундаменталните науки и логопедията, сб. Логопедия и фониатрия , изд. Ромел,

47. Боянова,В. (2006.) Диференциална диагноза при генерализираните разстройства на развитието, сб. Диагностика и терапия при генерализилани разстройствана развитието. изд. ФСК,

48.Боянова ,В.,( 2006.)Медикаментозна терапия при генерализирани разстройства на развитието,сб. Диагностика и терапия при генерализилани разстройствана развитието. изд. ФСК,

49. В.Боянова.,( 2006 )Емоционалните фактори като причина за дебют на комуникативни нарушения, в сб. Активност и адаптация на личността в условия на промени, изд. СУ „КЛ.Охридски”, том ІІ.,

50. Калонкина,A, В.Боянова.( 2006 ) Хемисфериална латерализация на слуховата модалност при перцепция на вербални стимули в условията на дихотично прослушване. в сб. Активност и адаптация на личността в условия на промени, изд. СУ „КЛ.Охридски”, том ІІ.,

51.Боянова,В., В.Василева.( 2007 ) Особености на хемисфериалната латерализация при ученици с обучителни трудности, в сб. Управление и образование, изд. Унив. “Проф. д-р Асен Златаров, кн. 3 том 3 ,

52. Асенова, И., Боянова, В. (2007). Фактори, определящи механизмите на перцептивна преработка при дихотично слушане. Българско списание по психология, 3, 95-103.

53.Боянова,В., А. Террали,( 2008 ) Епидемиология на комуникативните нарушения в една провинция в Кипър, в сп. Специална педагогика, март,.

54. Боянова, В., Ив. Стаменова.(2009) Инструментални методи за терапия при деца с дисфазия на развитието. В сб. Логопедия-VІІ Национална конференция на НСЛБ, София, 06-08 март.

55. Ив.Стаменова,В.Боянова .( 2009 )Моето дете заеква. В спис.”Дете в семейството”бр.10, септември,

56.Асенова,Ив., В.Боянова (2011) Латерализирано изследване на фонемната перцепция при деца с интелектуална недостатъчност Българско списание по психология бр.1-2 , г.ISSN 000000155020

57.Станкова,М.,В.Боянова.( 2009 ) Характеристики на темперамента при деца със заекване на 9-15 годишна възраст Сп. Психосоматична медицина, том ХVІІ , ISSN1310-0564

58.Станкова,М.,В.Боянова,С.Бадънкова,М.Димитрова.( 2010)

Характеристика на темперамента и поведението при деца с аутизъм Сборник доклади от научна конференция “100 години от рождението на проф. Дечо Денев и 25 години ФНПП, ИК “Феномен”

ISBN 978-954-549-094-1

59.Игнатова,А.,В.Боянова (2010 )

Зрително-процесивен дефицит при деца с обучителни трудности Сборник доклади от научна конференция “100 години от рождението на проф. Дечо Денев и 25 години ФНПП, ИК “Феномен”

ISBN 978-954-549-094-1

60.Boyanova,V.Christo Metsccaroff.(1992)Die Defektologie Bulgarien-Probleme und Perspektiven, Zeltschrift fur Heilpadagogik ,Heft 5 may, 304.

61.Boyanova,V.(1994)Heredity and Stuttering in Childhood, Jurnal of Fluency Disorders.Vol.19,3,

62.Boyanova,V.,( 2008 ) A Discussion on a Contoversal Cause for Autism. In Verbal Communication Disorders . Patra- Belgrad, 2008. сборник от доклади First European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders,Patra , 26-28. 10.

63. Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2009). Writing skills in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 535-562. ISBN: 978-989-643-033-7

64. Stankova, M., V. Boyanova, A. Ignatova (2009). ADHD Therapy Program with Instrumental Methods use in education. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 385-396. ISBN: 978-989-643-033-7- електронно издание

65 . Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2009). Writing skills in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 535-562. ISBN:

978-989-643-033- -електронно издание

66. Stankova, M., V. Boyanova, A. Ignatova (2009). ADHD Therapy Program with Instrumental Methods use in education. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 385-396. ISBN: 978-989-643-033-7 – електронно издание

67. Stankova,M.,V.Boyanova,A.Topchiiska, (2011)

Use of Language Development Survey in Bulgarien Children Early prevention of communication disorfers, NBU- disk,

ISBN978-954-535-

Участия в научни форуми

68.Янева,Т.,В.Боянова,Ст.Чинчева. (1980,)Епидемиология на невротичните прояви сред децата от началните училища в Благоевград, IV Национален конгрес по неврология,психиатрия и неврохирургия, 3-5.10. С.

69.Боянова,В.,(1982)Възрастови особености на психомоторните реакции при лица на 4-9 годишна възраст. Четвърти Национален конгрес по хигиена,12-14.11.,С.

70.Боянова,В.,(1982)Полова детерминираност на психомоторните реакции в детска възраст,Втори Национален конгрес по психология,13-14.10., С.,резюме стр.44.

71.Боянова,В.,В.Цолова,(1985)Някои прояви на ММД синдром при 5-7 годишни деца.Национална конференция по психология на ТНТМ, II ра премия, Шумен,.

72.Боянова,В.,А.Георгиева.(1986)Диференциална диагноза на полиморфна дислалия и леки форми на дизартрия,I Национална конференция по дефектология,12-14.05.,Бл-д.

73.Боянова,В.,(1986)Индивидуализация и диференциация на диагностиката и лечебно- корекционния процес при заекващите.Първа научно-практическа конференция по дефектология,12- 15.12..

74.Боянова,В.,Д.Милиев.( 1986) Сравнителен анализ на епидемиологията на речевите аномалии сред детското население в няколко селищни системи на страната.Научно- практическа конференция “Проблеми на подготовката на децата за училище и приемственост между детската градина и началния период на обучение в ЕСПУ”27-28.05..

75.Боянова,В.,( 1986, ) Учителят като етиопатогенетичен фактор за поява на невроза в начална училищна възраст.Пети Национален конгрес по неврология,С.,30.11.

76.Боянова,В.,Д.Георгиева, Г.Димитрова.(1986.)Особености на мануалната латерализация при заекващи деца на 5-6 годишна възраст. Първа научно-практическа конференция по дефектология,12-15.12.

77.Боянова,В.(1986),Диференциално-диагностични критерии при диагностика на заекването, I ва Национална конференция по дефектология,12-14.10..

78.Манолова,В.,В.Боянова,Ж.Георгиева.(1986)Сравнителен анализ на музикален и речеви слух у заекващи и незаекващи деца в предучилищна възраст. I Национална конференция по дефектология,12-14.05., Благоевград.

79.Боянова,В.,М.Богданова.(1988) Епидемиология на невротичната болестност сред началните учители на Благоевградска селищна система и отражението й върху учебно- възпитателния процес.Пети Национален конгрес по хигиена, октомври, С.,стр. 36.

80.Боянова,В.,Д.Георгиева,(1988) Адаптация на заекващите деца към обучението в началното училище. Научна конференция “Подготовка на децата за училище”, 15-16.11.,Благоевград.

81.Батоева,Д.,А.Йовкова,К.Костов,В.Боянова.(1988.) Психопрофилактични аспекти на обучението на шестгодишните първокласници.VI Симпозиум на психотерапевтите от Източна Европа, 12-15.09.

82.Боянова,В. Т. Иванчева(1989).Рехабилитация на говора у заекващи чрез приложение на модифицирания метод на Н.Кръстников. I Национален конгрес по рехабилитация, 23-26.10.,Варна.

83.Михов,М.,В.Боянова,Д.Георгиева.( 1989.)Особености на сексуалното възпитание при заекващи ученици „ Национална научна конференция с международно участие “Сексуалност на подрастващите и младежта”,6-8.10.

84.Йовкова,А.,Ст.Чинчева,Д.Георгиева,В.Боянова.( 1989.)Проблемът за взаимоотношенията учител-ученик и познанията за СПИН. II Национална конференция по медицинска деонтология . 10-14.05.

85.Йовкова,А.,Ст.Чинчева,В.Боянова,Д.Георгиева.(1989.)Медико-педагогически проблеми на СПИН в средното училище. Дунавски симпозиум, 25-26.05.

86.Боянова,В.,Ст.Чинчева,Д.Логофетова.(1991)Психотерапевтични уроци при лечение и корекция на заекването при деца от 7 до 14 годишна възраст. III Национален конгрес по психология,2-3 .03..

87.Боянова,В.,Д.Георгиева,В.Илиева.(1991)Невропсихологични методи за диференциална диагноза на заекването,III Национален конгрес по психология, 12-14.05.,С.

88.Боянова,В.,(1993) Заекване в детска възраст- клинико-психологически аспекти, V Национален конгрес по неврология, , С.

89.Боянова,В.,М.Чолакова,(1993) Хемисфериална латерализация при деца с лека умствена недостатъчност .VII Национален конгрес по педиатрия, Плевен,

90.Боянова,В.,А.Калонкина,И.Василева.(1996) Генезис на артикулаторните нарушения в училищна възраст. Конференция “Медико-психологически проблеми на детството”, 29-30.05.,С.

91.Боянова,В.,( 2002) Дневните центрове за деца с комуникативни нарушения – една стъпка към тяхната интеграция. Конференция “ Педагогически колеж Дупница - 75 години от основававането”, Дупница , октомври.

92.Боянова, В.,М.Станкова. Первазивни разстройства на развитието. Национална конференция на БАЛФ , Балчик,.

93.Боянова,В.,Л.Вълчева ( 2002 ) Локус на контрола при деца с експресивна дисфазия на развитието. II ра Национална конференция на БАЛФ , Балчик , май .

94.Боянова,В.,( 2002) Неврогенеза на комуникативните нарушения . II ра Национална конференция на БАЛФ , Балчик , май .

95. Боянова,В., М.Фурева. ( 2002 г) Особености на висшите корови функции при деца с ринолалия в пост оперативния период. Балчик, май.

96.Боянова, В.,В.Личева.(2002)Хемисфериална латерализация при заекващи деца.II Национална конференция на БАЛФ , Балчик, май .

97.Боянова,В.,( 2003.) Предизвикателства пред логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век. ІІ Национален конгрес по логопедия и фониатрия, София,ноември,

98.Боянова,В., В. Янчев,( 2003 ) Медикаментозно повлияване при комуникативни нарушения, ІІ Национален конгрес по логопедия и фониатрия, София, ноември.

99.Калонкина А., В. Боянова ,( 2004)Хемисхериална латерализация и слухова модалност при перцепция на вербални стимули в условията на дихотично прослушване – Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени” 29-30. 10., Благоевград.

100. Боянова,В.( 2004 ) Пет случая на дебют на комуникативни нарушения след психотравма. Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени” 29-30. 10. , Благоевград.

101.Асенова, Ив., В. Боянова.( 2005.) Леворъкост, приучаване в десноръкост и речева латерализация.Конф. Приложната психология в България- възможности и перспективи,Варна, 20-21 май.

102.Боянова ,В.,(2005.)Емоционално- поведенчески разстройства и комуникативни нарушения в ранното детство. Конф. Приложната психология в България- възможности и перспективи,Варна, 20-21 май.

103.Боянова, В.( 2005.) Фундаменталните науки и логопедията. ІV Национална конференция “Концептуализация на прехода в Българската логопедия през първото Десетилетие на 21 век”, Албена,26-28, май.

104.Боянова, В. ,Ив.Асенова.( 2005) Разпространение на комуникативни нарушения сред детското население на България, Конф. Стара Загора, 2-3 юни,.

105.Боянова,В.,( 2005 ) Медикаментозна терапия при аутизъмл Семинар”Аутизъм – оценка и терапевтична перспектива”.НБУ, 9-11 . 09.

106. Боянова,В., (2005) Патология на границата между психологията и медицината. Х Научна конференция на общопрактикуващите лекари в София, 17. 09 ,София

107.Боянова,В. (2005)Диагностика и терапевтични стратегии при деца с первазивни разстройства на развитието, Зимен Медицински Университет , 5-12 . 12 , Пампорово.

108.Боянова,В.,( 2006) Стволови клетки и възможности за терапия при комуникативни нарушения, доклад на ІІІ Национална конференция на българските логопеди, Балчик, 21-23. 09.

109.Боянова,В., В.Василева.(2006) Етиопатогенеза на развитийни езикови нарушения ( експериментално проучване) . доклад на ІІІ Национална конференция на българските логопеди, Балчик, 21-23. 09.

110.Боянова,В., В.Василева.( 2007) Особености на хемисфериалната латерализация при ученици обучителни трудности, Национална конференция 14-16. 09. Бургас.

111.Boyanova, V.( 1999) Heredity and Stuttering in Chilhood.Proceeding -| -st World Congress on Fluency Disorders,Munih,Germany, June ,23-27 .

112.Boyanova,V.,( 1993)Therapy for stuttering children . | st International Conference for Experts of the Stutterers Therapy, Budapestq 11-14.09..

113.Boyanova,V.,M.Stankova,Iv.Asenova.(2004) New trends to therapy strategies in stuttering. 2hd Internetional Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,Belgrade,.

114.Boyanova,V.,( 2006) A Discussion on a Contoversal Cause for Autism. First European Congres for Prevention,Detection and diagnostic for children with communiation disorders, Patra, 15-17-.12.

115.Boyanova,V.,( 2008) Attention characterstics in Children with ADHD, in Conference “Child and Youth Research in 21 Century :A Critical Appraisal,

28-29 May , European University Cyprus, Nicosia, Cyprus

116 Albena Ignatova, Violeta Boyanova, Margarita Stankova,(2008),

WRITING SKILLS IN CHILDREN WITH ADHD in Second European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09.

117. Margarita Stankova. Violeta Boyanova, Albena Ignatova,(2008)

COGNITIVE AND EMOTIONAL DIFFICULTIES OF CHILDREN WITH ADHD in Second European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09.

118. Margarita Stankova, Violeta Boyanova, Dessislava Vassileva, Tihomira Brunkova, Lubomila Atanasova.(2008) ANXIETY AND SOCIAL FUNCTIONNING IN CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL AGE , in Second European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09.

119. Violeta Boyanova, Margarita Stankova, Albena Ignatova (2008).

HEMISPHERIAL LATERALISTION AND LANGUAGE DISORDERS IN CHILDREN, European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09

120.Violeta Boyanova, Margarita Stankova ,Tsveta Kamenski ;Albena Ignatova,( 2010 )Use of EDU- Link systems in therapy of children with dyslexia and developmental dysphasia Пети световен конгрес по терапия на слухово увредени лица, Италия, 8-11 юни,.

121.Stankova,M.,V.Boyanova,M.Dimitrova,M.Stoeva.( 2010) Участие в конференция с международно участие “ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”,29–31.10. г.гр. Благоевград, ЮЗУ- г.

122.Станкова, М., Боянова В.( 2012 г.) Езикови дисфункции при шизофрения, С-к Логопедия, IX Национална конференция на НСЛБ, Банско, 30 март – 01 април стр. 81 – 86.

123. Станкова, М., Боянова, В., Димитрова, М., Захариева, Н.,( 2012,) Езиково развитие и поведенчески характеристики при деца на възраст 18 – 36 месеца. Юбилейна научна конференция 10 години специалност и катедра Логопедия 16-18 Ноември Благоевград


Публикации:


проф. д-р Виолета Боянова Цветкова, МД

Месторабота (основен трудов договор)

Нов Български Университет

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски – ? длъжност

Служебен адрес:

1618 София

Нов Български Университет

Департамент "Здравеопазване и социална работа"

Тел. 02/ 8110683

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Педагогически факултет

Катедра “Специална педагогика”

Телефон: (054) 830-396

E-mai: vboyanova@nbu.bg

Образование:

1969- 1975 – Медицинска академия, гр.София, специалност медицина

1991 - 1995 –СУ гр.София - Специална педагогика – логопедия

Специализации:

Електроенцефалография - практическо обучение-1979г. МА- гр.София

Институт по Дефектология –гр.Москва – 1980 г.

Лаборатория по изследване на езика и речта при ЛГПИ – гр.Ленинград – 1986 г.

Университет гр.Оломоуц-Чехословакия – 1989г.

Кариера:

от януари 1976 г. ординатор по неврология в ОБ-Благоевград.

1977- 1982 – асистент по анатомия и физиология на човека в ЮЗУ -Благоевград;

1994 – научна степен доктор по медицина

1986 - 1992 – доцент по физиология на човека в ЮЗУ Благоевград.

1992 - 2011 – доцент по неврология на НБУ

2009-2011 - директор на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст при НБУ.

Преподавани дисциплини:

Анатомия и физиология на човека, Невропсихология, Речева патология, Диагноза и диференциална диагноза на комуникативните нарушения, Методика на изследване на нарушениеята на езика и речта, Нарушения на темпа и ритъма на речта, Терапия на артикулаторните и гласови нарушения.

Научни публикации:

5 монографи, 2 учебника и учебни помагала, 50 статии в централния педагогически печати около 60 доклади от научни конференции.

Книги и учебници:

Боянова,В., 2012, От симптома към диагнозата в логопедичната практика, изд. НБУ

1.Боянова,В.,Анатомо-физиологични особености на заекващи деца,изд.ВПИ-Бл-д,1989л

2.Добрев,Зл.,В.Боянова,Д.Георгиева. Проблеми на дефектологичната диагностика,

изд. Интелект-А, София,1994 г.

3.Логопедия и фониатрия ,под. Ред. В.Боянова, В.Матанова,Д.Досков, Херон прес, 1999,

4. Боянова,В., М.Станкова, Хиперактивност и дефицит на вниманието.Херон прес,2003.

5. Боянова,В., М.Станкова, Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете, изд. ФСК, 2005 , София ( четвърто издание)

6. Диагностика и терапия на генерализирани разстройства на развитието, съст.В.Боянова, изд. ФСК, 2006, София

7 .Боянова,В., и кол. Методическо ръководство с терапевтичен албум за практическа работа с лица с речеви нарушения., проектИнтеграция на лица с увреждания и речеви нарушения чрез стимулиране на комуникативна активност”, София, изд. ФСК,. 2006г.

8. Боянова,В. и кол. Инструментални методи за подпомагане на интегрирането при ученици с обучителни трудности, изд. ФСК, София, 2008г

9. Boyanova,V.,et al. ( editors) 2011, Early prevention of communication disorders – електронно издание

10. Янев,Б., В.Боянова.Ръководство за лабораторни упражнения по възрастова анатомия и физиология,Изд. СУ-“Кл.Охридски”-филиал -Бл-д,1982.

11.Боянова,В.,А.Йовкова, Ст.Чинчева,М.Михов. Анатомия, физиология и хигиена на детската възраст - /учебник за студенти по педагогика/, ВПИ-Бл-д, т.I и II, 1987.

12.Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека. Изд. Венимекс,С.,1992,1994,1997г.,2000г

/за студенти по психология, дефектология и педагогика/

13. Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека,

Изд. Алтея, 2007 г. ( четвърто преработено и допълнено издание) /за студенти по психология, дефектология и педагогика

Цитирания:

Няма данни

Чужди езици:

Английски, Руски,

Компютърна грамотност:

Различни програми за текстообработка, статистическа обработка на данни.

Участие в международни и национални проекти:

• Подобряване на комуникативна среда при деца със сензорни увреди – 2008 год. Финансиран от Закона за държавния бюджет на република България;- ръководител на проекта.

• Чудото да говориш отново- 2009 – финансиран от Агенция зда хора с увреждания;- ръководител на проекта.

• Училищни практики за превенция на агресията в училище -2010 г. финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – участник-експерт.

• Интеграция на деца с комуникативни нарушения – 2011г. финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – ръководител на проекта..;

Списък на публикациите на

доц. В.Боянова ,д-р по медицина

Книги и монографии

1.Боянова,В.,Анатомо-физиологични особености на заекващи деца,изд.ВПИ-Бл-д,1989л

2.Добрев,Зл.,В.Боянова,Д.Георгиева. Проблеми на дефектологичната диагностика,

изд. Интелект-А, София,1994 г.

3.Логопедия и фониатрия ,под. Ред. В.Боянова, В.Матанова,Д.Досков, Херон прес, 1999,

4. Боянова,В., М.Станкова, Хиперактивност и дефицит на вниманието.Херон прес,2003.

5. Боянова,В., М.Станкова, Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете, изд. ФСК, 2005 , София ( четвърто издание)

6. Диагностика и терапия на генерализирани разстройства на развитието, под ред. на В.Боянова, изд. ФСК, 2006, София

7 .Боянова,В., и кол. Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности у деца с нарушения, София, изд. Славина,. 2011г.

8. Боянова,В. и кол. Инструментални методи за подпомагане на интегрирането при ученици с обучителни трудности, изд. ФСК, София, 2008г

9. Boyanova,V.,et al. ( editors) 2011, Early prevention of communication disorders – електронно издание

Учебници

10. Янев,Б., В.Боянова.Ръководство за лабораторни упражнения по възрастова анатомия и физиология,Изд. СУ-“Кл.Охридски”-филиал -Бл-д,1982.

11.Боянова,В.,А.Йовкова, Ст.Чинчева,М.Михов. Анатомия, физиология и хигиена на детската възраст - /учебник за студенти по педагогика/, ВПИ-Бл-д, т.I и II, 1987.

12.Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека. Изд. Венимекс,С.,1992,1994,1997г.,2000г

/за студенти по психология, дефектология и педагогика/

13. Мавлов,Л,В.Боянова. Анатомия и физиология на човека,

Изд. Алтея, 2007 г. ( четвърто преработено и допълнено издание) /за студенти по психология, дефектология и педагогика

Статии в научни списания и сборници

14.Боянова,В.,Някои особености на психомоторните реакции у заекващи деца във възрастта до 14 год.Сб.”Психопедагогически проблеми на обучението и възпитанието”,ВПИ-Бл-д , 1980,с.297.

15.Боянова, В.,Сто години от рождението на И.М.Сеченов,сп. Въпроси на физическата култура и спорта, кн.2,с.65,1980.

16.Боянова, В.,Ст.Чинчева.Неврози в начална училищна възраст,сп. Начално образование,кн.12, с.55,1980.

17.Янева,Т.,В.Боянова,Ст.Чинчева.Методика за изучаване на влиянието на положителните емоции върху говорното развитие на деца на 12-18 месечна възраст,сп.Предучилищно възпитание,кн.6,с.27-29,1980.

18.Манолова, В.,В.Боянова,Взаимозависимости на някои страни от психомоторното и музикално развитие при деца в начална училищна възраст,сб. Проблеми на развитието на подрастващите,ВПИ-Блд,с.85,1980.

19.Боянова, В.,Особености на психомоторните реакции у заекващи и незаекващи деца,С.,1981, Акта физиологика ет фармакологика булгарика,т. VIII.

20.Боянова,В.,Е.Бузова,В.Самарджиева.Парадоксална дихателна гимнастика при заекващи деца сп.Въпроси на физическата култура и спорта,кн.8,с.535,1982.

21.Манолова,В.,В.Боянова.Психомоторно и музикално развитие у деца на 7-8 годишна възраст.Сп.Психология,кн.2,с. 91,1983.

22.Боянова, В.,Сравнителен анализ на психомоторните реакции у заекващи и незаекващи ученици.Сб.Четирдесет години образование в НРБ, Бл-д,с.96,1984.

23.Боянова,В.,Г.Георгиев.Някои аспекти на климато-терапевтичния ефект върху заекващи деца в Дъбрашко-Чернатишкия район.Сб.Медико-географски аспекти при оценка на рекреационните ресурси на страната.С.,1984.

24.Йовкова, А.,Ст.Чинчева,В.Боянова.Издигане на учебния процес до нивото на научно- изследователската работа със студентите по анатомия, физиология и хигиена по време на практически занятия.Сб.Годишник на ВПИ Бл-д, т.II,кн.4,с.268,1985.

25.Боянова,В.Хигиенни проблеми на заекващи деца. Сп. Хигиена и здравеопазване,кн.4, 1989.

26.Батоева,Д.,А.Йовкова,В.Боянова,К.Костов. Шестгодишните първокласници-обект на комплексна методика на изследване.Сп.Хигиена и здравеопазване,кн.1,1990.

27.Боянова,В.,Н.Байрактарска,Ж.Кочева.Някои особености на слуховия гнозис у заекващи деца. Сп. Психология,кн.1 ,1990.

28.Боянова В.,Медикаментозна терапия при лица с умствени затруднения. в сб. Ранна интервенция и партньорство на специалисти родители в отглеждането на деца с интелектуални затруднения. Благоевград,1996г.

29.Боянова, В.,Ц.Шашикова,Л.Анева.Фонемна перцепция в условията на дихотично прослушване при деца с езикови нарушения.Neurologia Balkanika,vol.1,1997,№ 3-4,92

30.Aсенова ,И.,В.Боянова. Особености на фонемната перцепция в условията на дихотично прослушване при заекващи деца.,Neurologia Balkanika,vol.1,1997 ,3-4,93.

31.Боянова,В.,А.Калонкина. Езикови дисфункции при деца с речева диспраксия.Neurologia Balkanika,vol.1,1997,3-4 ,94.

32.Кирова ,Д.,В.Боянова.Изследване на особеностите на артикулацията при деца с ринолалия. В сб. Логопедия и фониатрия, Херон Прес,С.,1999 .

33.Калонкина ,А., В.Боянова.Генезис на артикулаторните нарушения. В сб.Логопедия и фониатрия, Херон Прес, С.,1999 г.

30.А.Калонкина, В.Боянова. Артикулаторни нарушения. Съвременни хипотези и изследвания.Сб. Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХI век. ИПКУ –Варна, 1999.

34.В.Кабакова, В.Боянова, Дислексия. Съвременни хипотези и схващания. В сб. Съвременни тенденции в развитието на логопедичната теория и практика на прага на ХХI век.ИПКУ-Варна,1999

35.Боянова,В., М.Станкова, Ан.Калонкина, Хемисфериална латерализация и комуникативни нарушения . сб. Равен шанс за образование и социална интеграция- деца със специални потребности. ПУ “ Паисий Хилендарски” , Пловдив, 2003

36.Боянова, В., За някои патофизиологични механизми на заекването в детско-юношеска възраст. Годишна сесия на дружеството на софийските физиолози.С.,28-29.10.1985.

37. Боянова,В.,Дневните центрове за деца с увреждания- една полезна стъпка към тяхното интегриране,Годишник на Техническия Университет, София,2002.

38. Боянова,В. ,М.Станкова ,Ив.Асенова. Новите предизвикателства пред логопедичната теория и практика на прага на 21 век. В сб. Годишник на Шуменския университет, 2004.

39. М.Станкова, В.Боянова. Оценка и самооценка на комуникациите при заекващи пациент В Сб.Годишник но Шуменския университет , 2004.

40. Асенова, И., Боянова, В. (2004). Един рядък случай на синдрома на Кид: Диагностични и терапевтични проблеми. В сб.: Образование и Изкуство, том ІV. Под ред. на А.Балтаджиева, Г. Колев, Б. Папазов, Н. Йорданова, Д. Игнатовски. Ун. Изд-во “Еп. К.Преславски”, Шумен.

41. Асенова, И., Боянова, В. (2005). Леворъкост, приучаване в десноръкост и речева латерализация. В сб.: Приложна психология и социална практика, Ун. Изд-во ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 37-41

42. Асенова, И., Боянова, В. (2005). Сравнително изследване на хемисферната асиметрия за дихотична фонемна перцепция при десноръки и фамилни леворъки. В сборник с материали от Научна конференция с международно участие, Стара Загора, 2-3 юни, 2005.

43. Боянова ,В.,Ив. Асенова. Съвременни тенденции в терапията на заекването, Сп. Специална педагогика, юни,2005.

44. Боянова, В. Фундаменталните науки и логопедията, сб. Логопедия и фониатрия , изд. Ромел, 2005 г.

45. Боянова,В. Диференциална диагноза при генерализираните разстройства на развитието, сб. Диагностика и терапия при генерализилани разстройствана развитието. изд. ФСК, 2006.

46. Боянова ,В.,Медикаментозна терапия при генерализирани разстройства на развитието,сб. Диагностика и терапия при генерализилани разстройствана развитието. изд. ФСК, 2006.

47. В.Боянова.,Емоционалните фактори като причина за дебют на комуникативни нарушения, в сб. Активност и адаптация на личността в условия на промени, изд. СУ „КЛ.Охридски”, том ІІ., 2006 год.

48. А.Калонкина, В.Боянова. Хемисфериална латерализация на слуховата модалност при перцепция на вербални стимули в условията на дихотично прослушване. в сб. Активност и адаптация на личността в условия на промени, изд. СУ „КЛ.Охридски”, том ІІ., 2006 год.

49. Боянова,В., В.Василева. Особености на хемисфериалната латерализация при ученици с обучителни трудности, в сб. Управление и образование, изд. Унив. “Проф. д-р Асен Златаров, кн. 3 том 3 , 2007 г.

50. Асенова, И., Боянова, В. (2007). Фактори, определящи механизмите на перцептивна преработка при дихотично слушане. Българско списание по психология, 3, 95-103.

51.Боянова,В., Андриана Террали, Епидемиология на комуникативните нарушения в една провинция в Кипър, в сп. Специална педагогика, март, 2008 г.

52. Боянова, В., Ив. Стаменова.Инструментални методи за терапия при деца с дисфазия на развитието. В сб. Логопедия-VІІ Национална конференция на НСЛБ, София, 06-08 март, 2009.

53. Ив.Стаменова,В.Боянова .Моето дете заеква. В спис.”Дете в семейството”бр.10, септември, 2009 г.

54.Асенова,Ив., В.Боянова Латерализирано изследване на фонемната перцепция при деца с интелектуална недостатъчност Българско списание по психология бр.1-2 , 2011 г.ISSN 000000155020

55.Станкова,М.,В.Боянова. Характеристики на темперамента при деца със заекване на 9-15 годишна възраст Сп. Психосоматична медицина, том ХVІІ , 2009 г.ISSN1310-0564

56.Станкова,М.,В.Боянова,С.Бадънкова,М.Димитрова.

Характеристика на темперамента и поведението при деца с аутизъм Сборник доклади от научна конференция “100 години от рождението на проф. Дечо Денев и 25 години ФНПП, ИК “Феномен” 2010

ISBN 978-954-549-094-1

57.Игнатова,А.,В.Боянова, Зрително-процесивен дефицит при деца с обучителни трудности Сборник доклади от научна конференция “100 години от рождението на проф. Дечо Денев и 25 години ФНПП, ИК “Феномен” 2010, ISBN 978-954-549-094-1

54.Boyanova,V.Christo Metsccaroff.Die Defektologie Bulgarien-Probleme und Perspektiven, Zeltschrift fur Heilpadagogik ,Heft 5 may,1992,304.

33.Boyanova,V.Heredity and Stuttering in Childhood, Jurnal of Fluency Disorders.Vol.19,3,1994.

55.Boyanova,V., A Discussion on a Contoversal Cause for Autism. In Verbal Communication Disorders . Patra- Belgrad, 2008. сборник от доклади First European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders,Patra , 26-28. 10. 2008

56. Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2009). Writing skills in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 535-562. ISBN: 978-989-643-033-7

57. Stankova, M., V. Boyanova, A. Ignatova (2009). ADHD Therapy Program with Instrumental Methods use in education. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 385-396. ISBN: 978-989-643-033-7- електронно издание

58. . Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2009). Writing skills in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 535-562. ISBN:

978-989-643-033- -електронно издание

59.. Stankova, M., V. Boyanova, A. Ignatova (2009). ADHD Therapy Program with Instrumental Methods use in education. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 385-396. ISBN: 978-989-643-033-7 – електронно издание

60. Stankova,M.,V.Boyanova,A.Topchiiska, Use of Language Development Survey in Bulgarien Children Early prevention of communication disorfers, NBU- disk,2011

ISBN978-954-535-

Участия в научни форуми

61.Янева,Т.,В.Боянова,Ст.Чинчева.Епидемиология на невротичните прояви сред децата от началните училища в Благоевград, IV Национален конгрес по неврология,психиатрия и неврохирургия, 3-5.10.1980, С.

62.Боянова,В.,Възрастови особености на психомоторните реакции при лица на 4-9 годишна възраст. Четвърти Национален конгрес по хигиена,12-14.11.1982,С.

63.Боянова,В.,Полова детерминираност на психомоторните реакции в детска възраст,Втори Национален конгрес по психология,13-14.10.1982, С.,резюме стр.44.

64.Боянова,В.,В.Цолова,Някои прояви на ММД синдром при 5-7 годишни деца.Национална конференция по психология на ТНТМ, II ра премия, Шумен,1985.

65.Боянова,В.,А.Георгиева.Диференциална диагноза на полиморфна дислалия и леки форми на дизартрия,I Национална конференция по дефектология,12-14.05.1986,Бл-д.

66..Боянова,В.,Индивидуализация и диференциация на диагностиката и лечебно- корекционния процес при заекващите.Първа научно-практическа конференция по дефектология,12- 15.12.1986.

67.Боянова,В.,Д.Милиев. Сравнителен анализ на епидемиологията на речевите аномалии сред детското население в няколко селищни системи на страната.Научно- практическа конференция “Проблеми на подготовката на децата за училище и приемственост между детската градина и началния период на обучение в ЕСПУ”27-28.05.1986.

68.Боянова,В., Учителят като етиопатогенетичен фактор за поява на невроза в начална училищна възраст.Пети Национален конгрес по неврология,С.,30.11.1986,

69.Боянова,В.,Д.Георгиева, Г.Димитрова.Особености на мануалната латерализация при заекващи деца на 5-6 годишна възраст. Първа научно-практическа конференция по дефектология,12-15.12.1986.

70.Боянова,В.,Диференциално-диагностични критерии при диагностика на заекването, I ва Национална конференция по дефектология,12-14.10.1986 .

71.Манолова,В.,В.Боянова,Ж.Георгиева.Сравнителен анализ на музикален и речеви слух у заекващи и незаекващи деца в предучилищна възраст. I Национална конференция по дефектология,12-14.05.1986, Благоевград.

72.Боянова,В.,М.Богданова.Епидемиология на невротичната болестност сред началните учители на Благоевградска селищна система и отражението й върху учебно- възпитателния процес.Пети Национален конгрес по хигиена, октомври,1988, С.,стр. 36.

73.Боянова,В.,Д.Георгиева, Адаптация на заекващите деца към обучението в началното училище. Научна конференция “Подготовка на децата за училище”, 15-16.11.1988,Благоевград.

74.Батоева,Д.,А.Йовкова,К.Костов,В.Боянова. Психопрофилактични аспекти на обучението на шестгодишните първокласници.VI Симпозиум на психотерапевтите от Източна Европа, 12-15.09.1988.

75.Боянова,В. Т. Иванчева.Рехабилитация на говора у заекващи чрез приложение на модифицирания метод на Н.Кръстников. I Национален конгрес по рехабилитация, 23-26.10.1989,Варна.

76.Михов,М.,В.Боянова,Д.Георгиева.Особености на сексуалното възпитание при заекващи ученици „ Национална научна конференция с международно участие “Сексуалност на подрастващите и младежта”,6-8.10.1989.

77..Йовкова,А.,Ст.Чинчева,Д.Георгиева,В.Боянова.Проблемът за взаимоотношенията учител-ученик и познанията за СПИН. II Национална конференция по медицинска деонтология . 10-14.05.1989.

78.Йовкова,А.,Ст.Чинчева,В.Боянова,Д.Георгиева.Медико-педагогически проблеми на СПИН в средното училище. Дунавски симпозиум, 25-26.05.1989.

79.Боянова,В.,Ст.Чинчева,Д.Логофетова.Психотерапевтични уроци при лечение и корекция на заекването при деца от 7 до 14 годишна възраст. III Национален конгрес по психология,2-3 .03.1991.

80..Боянова,В.,Д.Георгиева,В.Илиева.Невропсихологични методи за диференциална диагноза на заекването,III Национален конгрес по психология, 12-14.05.1991,С.

81.Боянова,В., Заекване в детска възраст- клинико-психологически аспекти, V Национален конгрес по неврология,1993, С.

82.Боянова,В.,М.Чолакова, Хемисфериална латерализация при деца с лека умствена недостатъчност .VII Национален конгрес по педиатрия, Плевен,1993.

83.Боянова,В.,А.Калонкина,И.Василева.Генезис на артикулаторните нарушения в училищна възраст. Конференция “Медико-психологически проблеми на детството”, 29-30.05.1996,С.

84.Боянова,В., Дневните центрове за деца с комуникативни нарушения – една стъпка към тяхната интеграция. Конференция “ Педагогически колеж Дупница - 75 години от основоваването”, Дупница , октомври 2002.

85.Боянова, В.,М.Станкова. Первазивни разстройства на развитието. Национална конференция на БАЛФ , Балчик, 2002 год.

86.Боянова,В.,Л.Вълчева . Локус на контрола при деца с експресивна дисфазия на развитието. II ра Национална конференция на БАЛФ , Балчик , май 2002 г.

87.Боянова,В., Неврогенеза на комуникативните нарушения . II ра Национална конференция на БАЛФ , Балчик , май 2002 г.

88. Боянова,В., М.Фурева. Особености на висшите корови функции при деца с ринолалия в пост оперативния период. Балчик, май 2002 г.

89.Боянова, В.,В.Личева.Хемисфериална латерализация при заекващи деца.II Национална конференция на БАЛФ , Балчик, май 2002 год.

90.Боянова,В., Предизвикателства пред логопедичната теория и практика на прага на ХХІ век. ІІ Национален конгрес по логопедия и фониатрия, София,ноември,2003.

91.Боянова,В., В. Янчев, Медикаментозно повлияване при комуникативни нарушения, ІІ Национален конгрес по логопедия и фониатрия, София, ноември, 2003.

92.Калонкина А., В. Боянова ,Хемисхериална латерализация и слухова модалност при перцепция на вербални стимули в условията на дихотично прослушване – Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени” 29-30. 10.2004 , Благоевград.

93. Боянова,В. Пет случая на дебют на комуникативни нарушения след психотравма. Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени” 29-30. 10.2004 , Благоевград.

94.Асенова, Ив., В. Боянова. Леворъкост, приучаване в десноръкост и речева латерализация.Конф. Приложната психология в България- възможности и перспективи,Варна, 20-21 май,2005.

95.Боянова ,В.,Емоционално- поведенчески разстройства и комуникативни нарушения в ранното детство. Конф. Приложната психология в България- възможности и перспективи,Варна, 20-21 май,2005.

96.Боянова, В. Фундаменталните науки и логопедията. ІV Национална конференция “Концептуализация на прехода в Българската логопедия през първото Десетилетие на 21 век”, Албена,26-28,2005.

97.Боянова, В. ,Ив.Асенова. Разпространение на комуникативни нарушения сред детското население на България, Конф. Стара Загора, 2-3 юни,2005.

98.Боянова,В., Медикаментозна терапия при аутизъмл Семинар”Аутизъм – оценка и терапевтична перспектива”.НБУ, 9-11 . 09. 2005

99. Боянова,В., Патология на границата между психологията и медицината. Х Научна конференция на общопрактикуващите лекари в София, 17. 09. 2005 год. ,София

100.Боянова,В. Диагностика и терапевтични стратегии при деца с первазивни разстройства на развитието, Зимен Медицински Университет, 5-12. 12. 2005, Пампорово.

101.В.Боянова. Стволови клетки и възможности за терапия при комуникативни нарушения, доклад на ІІІ Национална конференция на българските логопеди, Балчик, 21-23. 09. 2006

102.В.Боянова, В.Василева. Етиопатогенеза на развитийни езикови нарушения (експериментално проучване) . доклад на ІІІ Национална конференция на българските логопеди, Балчик, 21-23. 09. 2006

103.Боянова,В., В.Василева. Особености на хемисфериалната латерализация при ученици обучителни трудности, Национална конференция 14-16. 09.2007 г. Бургас.

104.Boyanova, V. Heredity and Stuttering in Chilhood.Proceeding -| -st World Congress on Fluency Disorders,Munih,Germany,1999

105.Boyanova,V.,Therapy for stuttering children . | st International Conference for Experts of the Stutterers Therapy, Budapestq 11-14.09.1993.

106.Boyanova,V.,M.Stankova,Iv.Asenova.New trends to therapy strategies in stuttering. 2hd Internetional Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language,Belgrade, 2004.

107.Boyanova,V., A Discussion on a Contoversal Cause for Autism. First European Congres for Prevention,Detection and diagnostic for children with communiation disorders, Patra, 15-17-.12.2006

108.Boyanova,V., Attention characterstics in Children with ADHD, in Conference “Child and Youth Research in 21 Century :A Critical Appraisal, 28-29 May, 2008 , European University Cyprus, Nicosia, Cyprus

109 Albena Ignatova, Violeta Boyanova, Margarita Stankova, WRITING SKILLS IN CHILDREN WITH ADHD in Second European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09. 08

110. Margarita Stankova. Violeta Boyanova, Albena Ignatova, COGNITIVE AND EMOTIONAL DIFFICULTIES OF CHILDREN WITH ADHD in Second European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09. 08

111. Margarita Stankova, Violeta Boyanova, Dessislava Vassileva, Tihomira Brunkova, Lubomila Atanasova. ANXIETY AND SOCIAL FUNCTIONNING IN CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL AGE , in Second European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09. 08

112. Violeta Boyanova, Margarita Stankova, Albena Ignatova. HEMISPHERIAL LATERALISTION AND LANGUAGE DISORDERS IN CHILDREN, European Kongres of Early Prevention in Children with Verbal Communication disorders, Sofia , 26-28. 09. 08

113.Violeta Boyanova, Margarita Stankova ,Tsveta Kamenski ;Albena Ignatova, Use of EDU- Link systems in therapy of children with dyslexia and developmental dysphasia Пети световен конгрес по терапия на слухово увредени лица, Италия, 8-11 юни, 2010 г.

114.Stankova,M.,V.Boyanova,M.Dimitrova,M.Stoeva. Участие в конференция С международно участие “ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”,29–31.10.2010 г.гр. Благоевград, ЮЗУ- г.

Проекти:

национални

1. Подобряване на комуникативна среда при деца със сензорни увреди – 2008 год. Финансиран от Закона за държавния бюджет на република България;- ръководител на проекта.

2. Чудото да говориш отново- 2009 – финансиран от Агенция зда хора с увреждания;- ръководител на проекта.

3. Училищни практики за превенция на агресията в училище -2010 г. финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – участник-експерт.

4. Интеграция на деца с комуникативни нарушения – 2011г. финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – ръководител на проекта..

Курсове от текущия семестър: