Електронен каталог

доц. Огняна Георгиева-Тенева д.н.

доц. Огняна Георгиева-Тенева д.н.
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:15-11:15 211 II Корпус
Сряда 9:15-11:15 211 II Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

2022 г. - доктор на филологическите науки

2004 г. – доцент по методика на обучението по литература – Национален институт по образование, ВАК

¦ 1997 г. – доктор по филология (българска литература) – ВАК

1981 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по български език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища

ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

¦ методиката на литературното образование

съвременния български език

¦ историята на българската литература

¦ детската литература

¦ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

¦ гражданското образование

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

¦ Член на асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) - Association Professors of Slavonic Countries (APSC) (2016 -)

¦ Член на Международно жури от рецензенти към Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринга и образованието (SCOPUS) – Reviewer board members of International Journal of Cognitive Researchin Science, Engineering and Education (IJCRSEE) - http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam ISSN 2334-847X (Printed), ISSN 2334-8496 (Online); (2015 -)

¦ Член на Съюза на българските журналисти (2017 -)

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

¦ Член на Международен редакционен съвет към Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринга и образованието (SCOPUS) - International Editorial Board members of International Journal of Cognitive Researchin Science, Engineering and Education (IJCRSEE) – http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online) (2015 - )

¦ Член на редколегията на сп. „Предучилищно и училищно образование“ (2017 -)

¦ Редактор уредник на сп. „Критика“ (1999 – 2006)

¦ Завеждащ редакцията на сп. „Български език и литература“ (1985 – 2011)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ АНГАЖИМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА:

¦ съвременния български език

¦ академичното писане и говорене

¦ методиката на обучението по български език и литература

педагогическа практика по български език и литература


Публикации:


По-важни публикации:

МОНОРГРАФИИ

- Граждански ценности на българската поезия за деца и юноши. София, Проф. Петко Венедиков, 2021.

- Детската литература и раждането на личността. София, Проф. Петко Венедиков, 2020.

- Литературното образование в гражданска перспектива (VIII - XII клас). София, НБУ, 2020.

- Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878 – 1918). София, Сепа-Инфома, 2014.

- „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Методически модел. Варна, Славена, 2003.

- Литература и исторически мит. София, Гражданско дружество „Критика“, 2002.

СТУДИИ И СТАТИИ

За Вихрен Чернокожев - с уважение и благодарност. // Дзяло, год. XI, 2023, брой 27 < https://www.abcdar.com/magazine_latest.php

Педагогика. - В: Есеистика и литература. < https://dadenoto.eu/%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%90

Димитър Кацаров. - В: Есеистика и литература. < https://dadenoto.eu/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2

Михаил Герасков. - В: Есеистика и литература. < https://dadenoto.eu/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Найден Чакъров. - В: Есеистика и литература. < https://dadenoto.eu/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%BE%D0%B2

Христо Николов. - В: Есеистика и литература. < https://dadenoto.eu/%D0%A5%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92

Студени думи за мира и топли думи за войната в българската литература за деца през 1950-те години. - Във: Войната и "борбата за мир" в литературата на Народна република България. Съст. Пл. Дойнов. София, НБУ, 2023, с. 140-152.

Диалогичното четене в профилираното гимназиално обучение по литература [в съавторство с Карина Първанова - студентка]. // Предучилищно и училищно образование, 2024, 2, с. 18-31.

Лирически гласове от Западните покрайнини. - В: Гласове на другостта. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, с. 123-131.

Четене на художествена литература за удоволствие. [В съавторство с Йясмина Йованович - Белградски университет, Сърбия]// Български език и литература, 2023, 3.

„Златорог“ и изкуствата за деца. – В: Литературата като съдба.

Биографията на писателя: как да (не) я четем в гимназията. - В: Лингводидактически залиси. Съст. М. Йорданова. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, с. 516-525.

"Златорог" и изкуствата за деца. - В: Литературата като съдба. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев. Съст. И научна редакция проф. д-р Ив. Иванов, гл. ас. д-р Н. Стоянова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, с. 517-528.

Лирическият мотив за вожда като победител над смъртта. - В: Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков 1948 - 1958 г. Съст. Пл. Дойнов. София, НБУ, 2022.

Радой Ралин за и във образованието. - В: Обновяване на причините. Съст. Пл. Дойнов. София, Кралица Маб, 2022.

Литературното образование и войната като антиценност.// Български език и литература, 2022, 5s. https://bel.azbuki.bg/bulgarian/sadarzhanie-na-sp-balgarski-ezik-i-literatura-2022-g/literaturnoto-obrazovanie-i-vojnata-kato-anticzennost-2/

Медийната грамотност спрямо четвъртата власт. – В: Езиковото и литературното обучение в перспективите на гражданствеността. София, Национално издателство "АзБуки", 2022 < https://azbuki.bg/nachalo/test/ezikovoto-i-literaturno-obuchenie-v-perspektivite-na-grazhdanstvenostta/

Соларната метафорика и обезсмъртяването на комунистическия вожд. // „Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор. София, Факултет по славянски филологии, 2022. < https://bglitertech.com/nad-nego-den-izgriava-sbornik/

Критическите умения срещу словесните манипулации в онлайн среда. – Във: Взаимодийствие на университетския преподавател със студентите в условията на онлайн обучение. Сборник с научни доклади. Пета книга. Екс-прес, 2021.

Бъдещето в „Питанки“ на Петя Кокудева. // Съвременната детска книга като проекция на света и поглед в бъдещето. Сливен, Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, 2021, с. 59-67.

Медии в литературен образ. – В: Образование и медии. Сборник в чест на проф. Вл. Атанасов. София, Просвета, 2020.

Поезията срещу гравитацията (Въображаемо и сетивно в детската поезия на Николай Кънчев). – Във: Времена, пространства и герои в съвременната детска литература". Сливен : Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, 2020, с. 47-55.

Красимир Дамянов: Куба и Испания като топоси на вътрешната свобода. – В: Сборник с научни изследвания „За литературата и езика“. София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 251-258.

Християнският код в детското творчество на Змей Горянин. - Годишник на Департамент „Нова българистика". София, НБУ, 2020.

Медии в литературен образ. - В: Образование и медии. София, Просвета, 2020.

Детската проза на Васил Попов: стъпала на порастването. // Литернет https://liternet.bg/publish4/ogteneva/vasil-popov.htm

Красимир Дамянов: Куба и Испания като топоси на вътрешната свобода. - В: За литературата и езика. София, УИ „Св. Климент Охридски", 2020.

Гласът на студента: социалните мрежи като образователен фактор. - Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование. Асоциация на професорите от славянските страни, 2020.

Литература, образование, власт. - Дзяло, 2019, № 15.

Християнско смирение и гражданска непримиримост в детското творчество на Константин Величков. // Български език и литература, 2019, № 5.

Псевдоарументът в устната убеждаваща реч на студента. // Реторика и комуникации,2019, № 38.

Работата в екип при изпълнение на проект. – Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. София, 2019.

Хуморът в „Приказки за злояди деца“ от Красимир Дамянов. – Във: „Фантазия и хумор в съвременната детска литература“. Сливен, 2019.

Немирство, умиротворение и смирение в детската поезия на Дора Габе. // Педагогика, 2019, № 2.

Йордан Стратиев. – В: Речник на българската литература след Освобождението. БАН – Институт за литература. << http://dictionarylit-bg.eu/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2

Езиковото взаимодействие на студент и преподавател: аспекти на прагматиката. // Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации. Сборник с научни доклади. (II книга.) София, Екс-прес, 2018, с. 251-255.

Мултимедийната презентация: реторика на заглавието. // Управление и образование, Педагогика и качество на образованието, Б., кн.3, том 14, 2018, с. 130-133.

Министерството на просвещението като цензурска институция: опити с творчеството на Яворов. // Цензурата върху българската литература и книга 1944-1990. Съст. Пл. Дойнов. София, Кралица Маб, Департамент „Нова българистика“, 2018, с. 161-176.

За есето по граждански проблем. // Български език и литература, 2018, № 3.

- Новое платье короля“ Г. Х. Андерсена и гражданское образование школьника. // Герценовские чтения. ООО „ВВМ“ (Санкт-Петербург. << https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1897307

- Презентирането и вербалните реторични умения на студента първокурсник: очаквания и проблеми. // Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образжование: проблеми и перспективи. Сборник с научни доклади. София, ЕКСІПРЕС, 2017, с. 252-256.

- Устното убеждаващо изказване в средното училище: практически аспекти. // Предучилищно & училищно образование, 2017, 5, с. 49-66.

- Устното убеждаващо изказване и средното училище: теоретични аспекти. // Предучилищно & училищно образование, 2017, 4, с. 68-79.

- Гражданските ценности в средното училище според негови възпитаници. // Предизвикателства пред съвременното възпитание. София УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 181 – 192.

- Щрих към читателския профил на днешния студент. // Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета. Сборник с научни доклади. Втора книга. Екс-прес, 2016, с. 295 – 299.

- Фигурата на разказвача в приказките на Константин Константинов. // Библиотека, 2016, № 1, с. 31 – 36.

- Интегриране на гражданското и литературното образование – нагласи, мотиви, опит. // Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с.562 – 569.

- Защо е нужна радикална промяна на гражданското образование у нас // Образование, 2015, № 6, с. 13 – 27.

- Гражданският дефицит в социокултурната норма на литературното образование. // Български език и литература, 2015, № 3, с.

- Критическото мислене като подстъп към гражданствеността (Литературнообразователни аспекти). // Реторика и комуникации, 2015, бр. 17.

- Дискусията в урока по литература. // Педагогика, 2015, 7, с. 905 – 920.

- Нормативната безгражданственост на литературното образование в средното училище. // Литературен вестник, бр. 9 от 4-10. 03. 2015, с. 14- 15.

- Училищната библиотека и гражданската мисия на литературното образование. // Библиотека, 2014, № 3-4, 141-150.

- Граждански аспекти на българското литературно образование. (Опит за историзиране). // Педагогически алманах, 2014, № 1, с. 80-97.

- Войната в българската детско-юношеска поезия. // Проглас, 2014, № 1, 28 – 45.

- Родината като чужбина в българската следосвобожденска лирика за деца и юноши. // 130 години немско образование в Русе. Юбилеен сборник. Русе, Лени-Ан, 2013, с. 118-129.

- „Българска христоматия“ от Вазов и Величков: моделиране на културната идентичност. // С възрожденски дух и модерен поглед : Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Милена Цанева. София, Институт за литература, БАН, 2012, с. 238-250.

- Лириката на Вазов за деца и юноши и образователният канон. // Образование, 2012, № 5, с.80-93.

- Петко Славейков и гражданското образование в началното училище. // Диалог на педагогическите компетенции : 130 г. от създаването на Педагогическото училище във Враца. Съст. Огняна Георгиева-Тенева, Маринела Михова, София Дерменджиева. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 200-214.

- По играта им ще ги познаете. („Детски теми за големи“ от Валери Петров.) // Игри, актьори, роли в класната стая и в живота : Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова). / Съст. Адриана Дамянова. София, Булвест 2000, 2012, с. 40-48.

- Днешният живот на идеите от „Българска христоматия“ на Ив. Вазов и К. Величков. – Образование, 2011, № 3, с. 127-138.

- Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование. // Научни трудове, том 49, кн. 1., сб. Г. Пловдив, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2011, с. 211-218.

- Гражданският потенциал на литературното образование. // Български език и литература, 2011, № 6, с. 58-67.

- Student ako subjekt vzdelavacieho procesu. // Slovensky jazyk a literatura v skole. Rocnik 57, dvojcislo 3-4/2010/11, 88-97.

Също в: Студентът като субект на образователния процес. // Начално образование, 2010, № 5, с. 50-60.

- Диалогът деца – възрастни в „Пет приказки“ на Валери Петров. // Български език и литература, 2010, № 6, с. 45-59.

- Развитие на критическо мислене чрез литературно образование. // Педагогика, № 2010, № 3, с. 36-43.

- Maturita z bulharkeho jazyka a literatury v Bulharsku Most k vysoko kvalitnemu vzdelaniu. // K problematike vyucovania materinskeho jazyka a literatury. IV. Editor: M. Vojtech.Univerzita Komenskeho Bratislava, 2009, 64-69.

[Матурата по български език и литература – мост към високо качество на образованието]

- С Клио и Мнемосина. Как разказва Фани Попова-Мутафова. // Неслученият канон : Български писателки от Възраждането до Втората световна война. / Съст. Милена Кирова. София, Алтера, 2009, с. 277-295.

- Multikulturnost’ a literarne vzdelanie v Bulharsku. // Slovensky jazyk a literature v skole, rocnik 54, № 1-2/2007/08. 38-42.

[Мултикултурност и литературно образование в България]

- Смехът в историческото повествование на Иван Вазов. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичани : Проблеми на българската литература през ХХ век. / Съст. Е. Трайкова, М Иванова-Гиргинова, П. Ватова. София, Институт за литература, БАН, Издателство Век 21 – Прес, 2006, с. 13-16.

- Йордан Йовков и българският литературнообразователен канон. // Класика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. Иван Сарандев. / Ред. Св. Каролев, Мл. Янев, Л. Малинова. София, БАН – Институт за литература, Пловдивски университет. Издателски център „Проф. Боян Пенев“, 2006, с. 125-139.

- Метаткст вместо текст? // Езикът и литературата : Методически парадигми и образователни политики Съст. М. Герджикова, А. Дамянова, А. Петров, Т. Ангелова, А. Радкова. София, 2005.

- Водачът и неговото (не)битие в историята. // Мостове : Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. София, ТИХ-ИВЕЛ, 2005, с. 130-140.

- Ти-образът в „История славянобългарска“. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 40, кн. 1, 2002, с. 49-56.

- Историите на Вера Мутафчиева. // Критика, 2001, № 3, с. 15-30.

- Митологемите народ и цар във Вазовия исторически наратив. // Български език и литература, 2002, № 2-3, с. 70-78.

- Разни употреби – един език (Или за единството между „пловдивския“, „одеския“ и „софийския“ период на Вазов). // Български език и литература, 2000, № 6, с. 38-43.

- „Легенда за света София“ – диалог на жанрообразуващите стратегии. // Език и литература, 1998, № 5-6, с. 125-130.

- Философски представи за света у героите на Стоян Загорчинов. – Летописи, 1997, № 3, с. 190-202.

- Психологизираният човек в „Легенда за света София“ от Стоян Загорчинов. // Човек и време : Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. Съст. и ред. Р. Дамянова, Е. Трайкова. София, 1997, с. 232-245.

Курсове от текущия семестър: