Електронен каталог

гл. ас. д-р Боряна Гигова

гл. ас. д-р Боряна Гигова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:
Сряда 9:00-11:00 408 I Корпус
Четвъртък 9:00-11:00 408 I Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Боряна Гигова е преподавател по реклама в Нов български университет. За нея брандингът е не само професия, но и любимо хоби. Има над 15-годишен международен опит в областите на стратегически маркетинг, брандинг, бизнес развитие и комуникации (САЩ, Канада, Франция, Южна Америка, ОАЕ). Трудовият си опит съчетава, допълва и надгражда с образованието си. Завършва в Нов български университет бакалавър „Политически науки“ и магистър „Политически мениджмънт и публични политики”, a от 2016г. вече е официално и доктор, като защитава дисертацията си с темата „Медийната репутация като държавна политика”.

Д-р Боряна Гигова е преподавател в три департамента на Нов български университет.

Натрупаният й стаж – доброволчески и трудов – съвместява двете й любими сфери – реклама и брандинг.

Преподава дисциплините „Сторителинг”, „Брандинг”, „Стратегически бранд мениджмънт”, „Дигитален брандинг” и други.

През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Медиийната репитация като държавна политика“.

Член е на журито на AdVenture, EACA.

Сфери на интерес:

- Бранд сторителинг

- Брандинг стратегии

- Стратегически бранд мениджмънт

- Дигитален брандинг

- Дигитален сторителинг


Публикации:


1. "GEN Z branding through AI", Научен доклад изнесен по време на Научна годишна конференция на Департамент Кино, реклама и шоубизнес. 28.06.2023

2. „Traditional vs. Sustainable Luxury Branding" Научен доклад, изнесен на английски език по време на Лятна школа на ПР, НБУ, 22-24.06.2023 г.

3. "Устойчив брандинг на луксозни стоки. Новото нормално", Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2022, 87 -100 стр. ISSN 2535-1079 (online)

https://visualarts.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2022-g

4. "Сторителинг в рекламата, или тайната на разказване на корпортивни истории, които завладяват сърцата и умовете на потребителите." Статия в Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2021, 105 - 118 стр. ISSN 2535-1079 (online) https://visualarts.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-kino-reklama-i-shoubiznes-2020-2021

5. “Archetypes as Boundaries In Brand Storytelling?” Статия на английски език в Сборник Лятна школа по ПР 2019, 13-23 стр. София: НБУ, 2019. ISBN 978-619-233-186-3

https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2019

6. „Емoционалният брандинг и теорията на марките на любовта (Lovemarks)”. Научна студия в Годишник на департамент „Масови комуникации“ 2017. Студията е публикувана и в електронното издание на Годишника на http://ebox.nbu.bg/mascom18/view_lesson.php?id=12

ISSN 1310-8670

7. „Репутацията като стратегически ресурс“

Научна студия в Годишник на департамент „Масови комуникации“ 2016 г. Студията е публикувана и в електронното издание на Годишника на http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=14

ISSN 1310-8670

8. „Разработване на стратегия за развитие на бранда България. Изследване на подходящите символи и визуалните елементи“

„Сборник с научни публикации“ по проект BG051PO001-3.3.06., том II, издание на Нов български университет, 2015 г.

9. „Въздействие на националния брандинг върху националната идентичност”

Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2015 г. Студията е публикувана и в електронното издание на Годишника на департамента на адрес: http://ebox.nbu.bg/mascom16

ISSN 1310-8670

10. „#Националенбрандинг“

Статия в сборник от XVII Лятна школа по връзките с обществеността на Департамент Масови комуникации, 02-04 август 2015 г.

11. „Имидж и национален брандинг”

Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2014 г. Студията е публикувана и в електронното издание на Годишника на http://ebox.nbu.bg/mascom15/view_lesson.php?id=25

ISSN 1310-8670

12. „Анализ на брандинг стратегии. Добри практики”

Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2013 г. Студията е публикувана и в електронното издание на Годишника на департамента на адрес: http://ebox.nbu.bg/mascom14/

ISSN 1310-8670

13. „Култура. Национален брандинг?“

Статия в сборник от XVI Лятна школа по връзките с обществеността на Департамент Масови комуникации, 05-06 юли 2014 г.

14. „Брандът България. Въвеждане на интегриран бранд мениджмънт”

Научна студия в Годишник на Департамент Масови комуникации 2012 г. Студията е публикувана и в електронното издание на Годишника на департамента на адрес: http://ebox.nbu.bg/mascom13/view_lesson.php?id=18

ISSN 1310-8670

15. „Кризисен ПР – глобален, социален, виртуален”

Статия в сборник от XV Лятна школа по връзките с обществеността на Департамент Масови комуникации, 29-30.06.2013 г.

Курсове от текущия семестър: