Електронен каталог

доц. д-р Станислава Георгиева

доц. д-р Станислава Георгиева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:00 библиотека I Корпус
Вторник 9:15-11:15 библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Име: СТАНИСЛАВА ПАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Телефон:

E-mail: stasia1973@abv.bg

Националност: българка

Дата на раждане: 02.08.1973 Г.

ТРУДОВ СТАЖ:

От 2012 г. доцент в НБУ, ЦДЕПО, департамент "Икономика", гр. София

От 2011 г. до 2012 г. доцент в НБУ, Магистърски факултет, департамент "Икономика и бизнес администрация", гр. София

От 2010 г. до 2011 г.доцент в катедра „Счетоводна отчетност”, СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов

От 2004 г. до 2010 г. главен асистент в катедра „Счетоводна отчетност”, СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов

От 2000 г. до 2004 г. старши асистент в катедра „Счетоводна отчетност, СА „Д.А.Ценов, гр. Свищов

От 1998 г. до 2000 г. асистент в катедра „Счетоводна отчетност”, СА „Д.А.Ценов, гр. Свищов

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

2017-2018 г. ВУАРР, гр. Пловдив, магистър "Здравен мениджмънт"

2004-2006 г. СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов

Положени изпити по „Счетоводство”, „Счетоводни стандарти”, „Методика на научни изследвания”, разработен и защитен дисертационен труд на тема „Счетоводни аспекти при облагане дохода на предприятието” под научното ръководство на проф. д-р на ик.н. Дамян Дамянов

Доктор по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”

2014-2015 г. „Интензивно специализирано чуждоезиково обучение – английски език 120 часа”,

”Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност – 60 часа”,

„Разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфера на кредити (ECTS) – 60 часа”,

„Прилагане на съвременни образователни стратегии и технологии” – 60 часа,

„Въвеждане на съвременни методи на преподаване чрез информационни и комуникационни технологии” – 60 часа.

2002 г. SPRACHENZENTRUM, гр. Варна, Немски език G1 (150 часа)

2001 г. СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, Английски език I и II модул (280 часа)

1999 г. СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, Windows, Word, Excel,

Компютърни технологии с графична операционна среда MS WINDOWS for Workgroups (60 часа)

1995-1997 г. СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, Икономическа педагогика, учител

1992-1998 г. СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, магистър,Икономист-счетоводител

1988-1992 г. Техникум по икономика „Тодор Г. Влайков”, гр. Клисура, Икономист-счетоводител, профил вътрешна търговия

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

от 2010 г. до 2013 г. Член на настоятелството на ПБНЧ „ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ”, ГР. СВИЩОВ

2010-2011 г. член на синдикалния комитет на Синдиката на работещите в Стопанска академия към „КНСБ” (председател на комисията „Култура и отдих” и член на комисиите „Социална политика” и „Проекти дейности”)

от 2016 експерт към НАОА

2017-2018 г. член на Сдружение "Академия - БГ"

МАЙЧИН ЕЗИК - български

Други езици - руски, английски


Публикации:


Монографии и студии

1.1. Панчева Ст. Счетоводни аспекти при облагане дохода на предприятието. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” /Рец. И. Душанов, Е. Аверкович/. Свищов, СА “Д. А. Ценов”, 2006. (189 с.)

1.2. Панчева Ст. Счетоводни аспекти при облагане дохода на предприятието. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. Свищов, СА “Д. А. Ценов”, 2003. (38 с.)

1.3. Панчева Ст. Разходи за ремонт и други последващи разходи – счетоводни и данъчни аспекти. – Г о д и ш н и к на СА “Д. А. Ценов” Свищов, том ХCIХ, 2002, с. 431 - 471. (40 с.)

1.4. Панчева Ст. Теоретико-приложни аспекти на счетоводството в предприятията с нестопанска цел. Свищов, АИ “Ценов”, 2009, 164 с. (180 с.)

1.5. Панчева Ст. Отчетно-информационни проблеми при използване на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел. – Д и а л о г, бр. 3, 2009, с. 35 - 80. http://www.uni-svishtov.bg/dialog/I-MagBg.htm (46 с.)

1.6. Панчева Ст. в съавторство. Счетоводната политика в България и Русия (теория и практика), Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 379 с., с. 87 - 91. (5 с. участие)

1.7. Георгиева С. П. в съавторство. Учетная политика организаций России и Болгарии. Москва, ПМБ Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, 2006, 266 с., с. 208 - 210. (5 с. участие)

1.8. Панчева Ст. в съавторство. Проблеми на счетоводството в България и Русия. Свищов, АИ “Ценов”, 2008, 409 с., с. 87 - 97. (10 с. участие)

1.9. Георгиева С. П. в съавторство. Проблемы бухгалтерского учета в России и Болгарии. Москва, ПМБ Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, 2008, 391 с., с. 232 - 243. (10 с. участие)

1.10. Панчева Ст., Иванова Г. Проблеми при счетоводното отчитане на брака в производството. – Г о д и ш н и к на С.А. “Д.А.Ценов” Свищов, том СХ, 2008, с. 113 - 149. (23 с. участие)

1.11. Панчева, Ст. Информационни връзки и изисквания към годишния финансов отчет. В: Съвременни модели на счетоводна отчетност в България и Русия. АИ “Ценов”, 2011, с. 423, с. 43 - 55. (монографичен труд по счетоводство, разработен съвместно от СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов и Финансовая академия при правительстве РФ и издаден на български и руски език).

1.12. Георгиева, Ст. Насоки за разработването на модел на счетоводна политика на читалищата в страната. - Научен архив на НБУ, 2011, 43 с.

Научни статии

2.1 Панчева Ст. Възможности за усъвършенстване отчитането на някои сделки в чуждестранна валута. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2000, бр. 9, с. 17 - 21. (13 с.)

2.2. Панчева Ст. Проблеми при формиране и облагане на данъчната печалба в условията на пазарна икономика. – С ч е т о в о д с т в о плюс, 2001, бр. 1, с. 25 - 27. (7 с.)

2.3. Панчева, Ст. Проблеми на счетоводното отчитане на разходите при ремонта на леките автомобили. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2001, бр. 14, с. 19 - 21. (9 с.)

2.4. Панчева, Ст. Корпоративните данъци – насоки за подобряване на нормативната база. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2004, бр. 15, с. 16 - 18. (9 с.)

2.5. Панчева Ст. Необходимо ли е текущо начисляване на авансовите вноски за корпоративен данък. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2004, бр. 19, с. 16 - 17. (7 с.)

2.6. Панчева, Ст. Още за същността на данъците. – Н а р о д н о с т о п а н с к и архив, 2005, кн. 4, с. 54 - 59. (16 с.)

2.7. Панчева, Ст. Признаването на активите и пасивите по отсрочени данъци – основа за развитие на данъчното планиране. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2005, бр. 23, с. 10 - 12. (11 с.)

2.8. Панчева Ст. Данъчните разлики – класификация и значение за определяне на данъците от печалбата. - Н а р о д н о с т о п а н с к и архив, 2006, кн. 1, с. 35- 41. (17 с.)

2.9. Панчева Ст. Фактори, влияещи върху параметрите на счетоводната политика. В: Проблемы и перспективы сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам, том. ІІ, Донецк, ДонНУ, 2007, с. 492 - 494. (17 с.)

2.10. Панчева Ст. Организационно-технологични аспекти при разработване на счетоводната политика. – Б и з н е с управление, 2008, бр. 3, с. 63 - 68. (17 с.)

2.11. Панчева Ст. Възможности за класифициране и отчитане на даренията в предприятията с нестопанска цел. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2009, бр. 9, с. 13 - 16. (10 с.)

2.12. Панчева Ст. Възможности за усъвършенстване на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за приходите. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2009, бр. 13 - 14, с. 25 - 30. (11 с.)

2.13. Панчева Ст. Модели за отчитане на замяната на нетекущи материални активи в предприятията с нестопанска цел – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2009, бр. 18, с. 10 - 17. (20 с.).

2.14. Панчева Ст. Възможности за усъвършенстване на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за разходите. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2009, бр. 23-24, с. 15 - 21. (15 с.)

2.15. Панчева Ст. Подоходното облагане на предприятията с нестопанска цел – счетоводни проблеми и решения. – Б ъ л г а р с к и счетоводител, 2010, бр. 13-14, с.12-18. (17 с.)

3. Научни доклади

3.1. Панчева Ст. Дидактически подходи при обучението по счетоводство. Доклад на международна научна конференция “С ъ в р е м е н н и и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси”. Бургас, “Апел”, 1999, с. 200 - 210. (13 с.)

3.2. Панчева Ст. Проблеми при автоматизирането на счетоводния процес. Доклад на научно – пракитческа конференция “С ч е т о в о д с т в о т о в началото на ХХІ-то столетие”. Свищов, АИ “Ценов”, 2001, с. 232 - 236. (6 с.)

3.3. Панчева Ст., Иванова Г. Ролята на текущия контрол в семинарните занятия по счетоводство. Доклад на международна научно-методическа конференция “П р е п о д а в а н е на счетоводството във висшите училища”. Свищов, АИ “Ценов”, 2002, с. 139 - 143. (3 с. участие)

3.4. Панчева, Ст. Авансови вноски за корпоративен данък – необходимост от текущо отчитане. Доклад на международна научно-практическа конференция “П р е д и з в и к а т е л с т в а т а пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз”. Свищов, СА “Д. А. Ценов”, 2004, с. 192 - 196. (7 с.)

3.5. Панчева Ст. Проблеми при отчитане на данъчната загуба в предприятията. Доклад на научно-практическа конференция с международно участие “Е в р о и н т е г р а ц и о н н и т е процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита”. Свищов, АИ “Ценов”, 2006, с. 123 - 27. (7 с.)

3.6. Панчева Ст. Данъците върху разходи – елемент на корпоративното подоходно облагане. Доклан на научна конференция “С ч е т о в о д с т в о, анализ и контрол – теория и практика”. Варна, Изд. “Наука и икономика”, 2007, с. 49 - 52. (5 с.)

3.7. Панчева Ст. Принципы в бухгалтерском учете: проблемы применения. Доклад для VІІ-ой Международной научной конференции “Н а у ч н ы е бухгалтерские школы мира: эволюция, современное состояние, перспективы развития”. Част. ІІ. Бухгалтерский учет, анализ и контроль в разных странах: национальные особенности и перспективы развития. Житомир, РИО “ЖГТУ”, 2008, с. 130 - 135. (7 с.)

3.8. Панчева Ст. Изискванията към счетоводната информация и възможностите за тяхното класифициране. Доклад на международна научно-практическа конференция “С ч е т о в о д с т в о т о и одита в условията на информационната глобализация”. Сборник научни статии, Свищов, Ценов, 2009, с. 179-188. (10 с.)

3.9. Панчева Ст. Отчетно-информационни проблеми при облагане дохода на предприятията с нестопанска цел. Доклад на юбилейна международна научно-практическа конференция “С ч е т о в о д с т в о т о - наука, практика, независимост”. София, 2010, (под печат) (16 с.)

4. Учебници и учебни помагала

Учебници

4.1. Панчева, Ст., Дамянов, Д. Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел. В. Търново, Фабер, 2008, 160 с., с. 82 - 135. (65 с. участие)

4.2. Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. В. Търново, Фабер, 2009, 608 с., с. 165 - 184, с. 579 - 601. (62 с. участие)

4.3. Панчева, Ст., Аверкович, Е. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия. (учебно пособие за дистанционно обучение). В. Търново, Фабер, 2009, 223 с., с. 90 - 104, с. 141 - 168. (46 с. участие)

4.4. Панчева, Ст. в съавторство. Отчитане на външнотърговските сделки. Свищов, АИ “Ценов”, 2010, 190 с. (50 с. участие)

4.5. Панчева, Ст., Аверкович, Е. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия. (учебно пособие за дистанционно обучение). В. Търново, Фабер, 2009, 223 с., с. 90 - 104, с. 141 - 168. (46 с. участие) - преиздаден

Учебни помагала

4.6. Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 1999, 206 с., с. 29 - 32, с. 83 - 89, с. 115 - 118, с. 127 - 128, с. 143 - 145, с. 160 - 162, с. 170 - 171. (23 с. участие)

4.7. Панчева, Ст. в съавторство. Основи на счетоводството. (задачи, тестове, игрословици). Свищов, АИ “Ценов”, 2000, 120 с., с. 3 - 8. (4 с. участие)

4.8. Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2002, 206 с., с. 29 - 33, с. 84 - 91, с. 116 - 119, с. 128 - 129, с. 144 - 147, с. 162 - 163, с. 172. (23 с. участие)

4.9. Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2005, 160 с., с. 11 - 12, с. 20 - 21, с. 27 - 28, с. 33 - 34, с. 36 - 37, с. 42 - 44, с. 50 - 51, с. 58 - 59, с. 64, с. 72 - 76, с. 93 - 95, с. 127 - 129. (22 с. участие)

4.10. Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 257 с., с. 155 - 174, с. 220 - 223, 242 - 247. (37 с. участие)

4.11. . Панчева, Ст. в съавторство. Основи на счетоводството. (сборник от задачи, тестове и казуси). В. Търново, Фабер, 2009, 173 с., с. 135 - 147. (14 с. участие)

4.12. Панчева, Ст. в съавторство. Управленско счетоводство (сборник от задачи, тестове и казуси). В. Търново, Фабер, 2008, 348 с., с. 14 - 19, с. 27 - 29, с. 39 - 40, с. 44 - 45, с. 50, с. 54 - 55, с. 57 - 58, с. 60 - 61, с. 64 - 66, с. 115 - 117, с. 193 - 198, с. 209 - 210. (30 с. участие)

4.13. Панчева, Ст., Аверкович, Е. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия (свитък с изпитни материали за магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”). Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 12 с., с. 6 - 7. (2 с. участие)

4.14. Панчева, Ст. Аверкович, Е. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия (свитък с учебни материали за самоподготовка за магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”). Свищов, АИ “Ценов”, 2006, 27 с., с. 5 - 18, с. 21- 27. (29 с. участие)

4.15. Панчева, Ст. Счетоводна политика на нефинансовите предприятия (тест за студенти от магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”). Свищов, СА “Д. А. Ценов”, 2006. http://wdo.uni-svishtov.bg/teacher/test/start.asp (25 с.)

4.16. Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009, 160 с., с. 11 - 12, с. 20 - 21, с. 27 - 28, с. 33 - 34, с. 36 - 37, с. 42 - 44, с. 50 - 51, с. 58 - 59, с. 64, с. 72 - 76, с. 93 - 95, с. 127 - 129. (22 с. участие)

Методики

4.17. Панчева, Ст. в съавторство. Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство (за магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”). Свищов, АИ “Ценов”, 2007, 105 с., с. 8, с. 98 - 103. (4 с. участие)

4.18. Панчева, Ст. в съавторство. Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство (за магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”). В. Търново, Фабер, 2008, 118 с., с. 9, с. 108 - 111. (4 с. участие)

4.19. Панчева, Ст. в съавторство. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство (за магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”). Свищов, АИ “Ценов”, 2009, 221 с. (13 с. участие).

4.20. Панчева, Ст. в съавторство. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство (за магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”). Свищов, АИ “Ценов”, 2011, 221 с. (17 с. участие).

Курсове от текущия семестър: