Електронен каталог

гл. ас. д-р Красимир Костенаров

гл. ас. д-р Красимир Костенаров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
0898462700
Приемно време:
Понеделник 11:00-13:15 708
тел. 0898462700 II Корпус
Петък 14:30-16:15 708
тел. 0898462700 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование: висше, специалност „Финанси”; образователно-квалификационна степен: д-р по професионално направление „Икономика“ и научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“.

Научни интереси: Корпоративни финанси, капиталови пазари, риск, компютърно моделиране на финансови модели.

Професиална кариера: Преподавател в НБУ в МП „Финанси” (Финанси, Парични и капиталови пазари, Финансови пазари и инструменти, Проект по корпоративни финанси, Бизнес оценяване, Финансово моделиране с MS Excel.

Научни публикации: Научните публикации са в областта на изследването и измерването на риска в публичните компании на формиращи се пазари, оптимизирането на модела МОКА, капиталовите пазари и др.


Публикации:


Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2009) Възможност за използване на ляво и дясно отклонение за изчисляване на риска в CAPM. In: Научно-практическа конференция “Корпоративните финанси в България – днес и утре”, 28-29 септември 2009 г., София, България. (Submitted)

Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2009) Възможност за използване на средно-абсолютно отклонение за изчисляване на риска в CAPM. In: Международна конференция "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2009", 1-6 септември 2009, Равда, България. (Submitted)

Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2009) Емпирично изследване на D-CAPM в условията на формиращия се български капиталов пазар. In: Научно-практическа конференция “Корпоративните финанси в България – днес и утре”, 28-29 септември 2009 г., София, България. (Submitted)

Димитрова, Ралица and Костенаров, Красимир (2008) Ефекти върху цената на собствения капитал в условията на евроинтеграция (анализ на база избрани страни от Централна Европа). In: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. Наука и икономика, Варна, pp. 353-364. ISBN 9789542103691

Костенаров, Красимир (2016) Ефективност на внедряването на система за управление на предприемачеството (ERM) в нефинансовите предприятия. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

Костенаров, Красимир (2014) Използване на метода на разпределение на загубите за изчисляване на операционния риск на нефинансовите предприятия. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Димитрова, Ралица and Костенаров, Красимир (2020) Икономиката на ХХІ век - корпоративна, национална и международна : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Нов български университет, София, 27 септември 2017 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192330873

Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2009) Моделът D-CAPM при определяне на очакваната доходност на компаниите на формиращия се капиталов пазар в България. In: Финансови решения : изследвания и практики. Нов български университет, София, pp. 52-93. ISBN 9789545355929

Костенаров, Красимир (2015) Риск, доходност и състояние на Българска фондова борса в сравнение с избрани фондови пазари. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2010) Тестване на САРМ с използването на различни заместители на пазарния портфейл на българския капиталов пазар. In: Научна конференция с международно участие "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010, Бургас, България. (Submitted)

Курсове от текущия семестър: