Електронен каталог

доц. д-р Росица Бечева

доц. д-р Росица Бечева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Музика
Телефон:
0888743780
e-mail:
Приемно време:
Вторник 9:45-12:45 511 I Корпус
Сряда 18:00-19:00 511 I Корпус

Професионална автобиография:


РОСИЦА ДИМИТРОВА БЕЧЕВА

Основни изследователски интереси в областта на: дигитални изкуства и саунд дизайн, eлектронна и компютърна музика; изследвания и творческа работа в областта на компютърното музициране, методиката на обучение по синтезатор и електронната музикална интерпретация, сферата на художествената практика и интегрирането на музиката и новите компютърни технологии в областта на клавирната педагогика и интерпретация, музикално - слуховото обучение и музикално-теоретичните дисциплини: солфеж, хармония, музикален анализ.

Образование:

1983 – средно специално (специалност: Пиано), Средно музикално училище - Пловдив

1990 – магистър (специалност: Теория на музиката), Държавна музикална академия

“Проф. Панчо Владигеров”- София

1997 – следдипломна квалификация (специалност: Музикална педагогика), Академия

за музикално и танцово изкуство-Пловдив

2004 – придобиване на образователна и научна степен "доктор" по научната специалност 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (удостоверението издадено от ВАК). Защитена дисертация на тема "МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИНТЕЗАТОР" (първата в България методика за електронен инструмент).

Академична и преподавателска дейност:

От 2000 - 2011 хоноруван преподавател в НБУ.

От юни 2011г. главен асистент по научна специалност 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (синтезатор, компютърно музициране, солфеж) към Департамент Музика на Нов Български Университет.

Разработва и прилага (от 2000г.) собствена методика за обучение по синтезатор в курсовете в НБУ.

• Участвува при изготвянето на учебни помагала за модул „Компютърно музициране“ (от 2000г.).

• През 2009/2010 - изготвя паспорт, въвежда Бакалавърски курс „Електронна музикална интерпретация“

• 2013-2014 – Участие в изготвяне на курсове към „Бакалавърска“ и „Магистърска" програми за Департамент "Музика", НБУ. Въведени нови курсове:”Електронна музикална интерпретация” (Програма: Тонрежисура и компютърна музика, факултет МФ); „Е-sound – live electronic, саунд дизайн и музикална продукция”, (Програма: Тонрежисура, факултет МФ)

• Организира и провежда авторски семинар „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ”, в рамките на постоянния семинар „МУЗИКАЛНИ СУБХОРИЗОНТИ” на Департамент „Музика“, чиято цел е разширяване кръга от познания на студентите от курсовете по „Синтезатор”, „Електронна и компютърна музика”„Mузикален (DJ) ди-джей- и (VJ) видео джей-инг”, „Тонрежисура” по отношение електронното звукоизвличане, заознаване с творчеството на водещи фигури в областта на електронната и компютърната музика, иновациите в новата електронна среда (от 2012г. до настоящия момент-общо 12 представяния)

• Съвместно с проф. д-р Симо Лазаров, съорганизатор и участник на семинар „САУНД ДИЗАЙН ОТ А-Я”, чиято цел е да разшири кръга от познания на студентите от курсовете по „Електронна и компютърна музика”, майнър програма „Mузикален (DJ) ди-джей- и (VJ) видео джей-инг”, „Тонрежисура” по отношение иновациите в областта на звуковия дизайн (от 2017г. до настоящия момент - общо 5 представяния)

Участие в национални и международни проекти.

• 2002-2003г. изготвя учебните програми по дисциплините “Електронни системи в музиката - компютър, синтезатор”, “Аранжимент за електронни системи” (магистърска програма, АМТИИ – Пловдив).

• 2009г. участва в изготвянето на учебна програма „Приложение на синтезатор в обучението по музика”(бакалавърска програма, ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград).

Участие в национални и международни научни и образователни форуми.

• Ежегодно участие в конференции, със статии в специализирани издания, в творчески прояви от името на НБУ.

• Eжегодно участие в международен форум - фестивал ”Вселената на компютърната музика”(от 2000г. до настоящия момент) – представяне на лични композиции, научни доклади, участие в радиопредавания.

„Международният форум-фестивал «Вселената на компютърната музика» дава поле за изява на водещи творци от различни държави, на творци от България работещи в областта на електронната и компютърната музика, на студентите – бъдещи електроници.

• Ежегодно участие в научна конференция на Национална секция по Акустика и Институт по механика – БАН (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Национална научна конференция ФЕМА (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) – с доклади в областта музика – технология.

• Ежегодно участие с доклади в Научна конференция с международно участие за докторанти и постдокторанти „Млад научен форум за музика и танц“, организирана от Департамент „Музика“- НБУ(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

• Ежегодно участие в научни форуми и конференции на Секция „Музиколози“ на Съюза на българските композитори (от 2013г.член на Секция "Музиколози" на СБК).

Творчески изяви:

• Ежегодно участие във фестивали и концерти за електронна, електроакустична и компютърна музика.

• Организиране и участие в съвместни проекти на преподаватели и студенти.

• Организиране и участие в концерти и проекти на Департамент „Музика”

• Организиране и участие в концерти и проекти на УПИЗ „Център за компютърна музика и саунд дизайн Станислав Станчев-Стенли“ към БФ

• Участие в интердисциплинарни проекти, хепънинги

• Участие в Международна научна конференция ЮЗУ ”Н. Рилски” Благоевград – с доклад на тема “Специфика на интерпретацията със синтезатор”.

• Участие в семинар и концерт „Пианото, органът и синтезаторът – великите инструменти на вековете“, 29.10.2004г.

• Участие в “Нова българска музика”(2008г., 2009г.) – oсъществени записи на CD (СБК).

Участие в концерт – промоция на съвместен албум на студенти и преподаватели от модул “Компютърно музициране”, 2008 г., НБУ.

• Концертно участие в цикъл от лекции-концерти и представяния, под надслов „Отворено образование“, по инициатива на Департамент „Музика“ – НБУ, сезон 2010 – Компютри и музика, в камерна зала България.

• Участие в концерти в нощта на музеите, Национален Политехнически музей, София (2013, 2014, 2015)

• Участие в концертното изпълнение на мултимедийната оратория – импресия "Божественото начало" от Симо Лазаров. Концертът е по повод "40 години електронна музика в България”( 14.03.2014, Първо студио на Българско национално радио)

• Участие в Лекция - концерт пред академичната общност, състоял се по време на „Церемония по връчване званието „Почетен професор на НБУ” на проф. д-р Симо Лазаров (21.05.2015,16:00, Галерия УниАрт, НБУ).

• Съвместно с проф. д-р Симо Лазаров, съорганизатор и участие в проект:

„E-SOUND И ВИЗИЯ“- АВТОРСКА ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА МУЗИКА, DJ-ING&SOUND DESIGN Volume I - концертна изява на студенти от специализация „Компютърно музициране и тонрежисура“, с преподаватели: проф.д-р Симо Лазаров, гл.ас.д-р Росица Бечева (12.05.2014, НБУ, зала 501, Корпус1- Volume I; 05.06.2015, 16:00, зала 501, корпус 1- Volume II).

• Участие в концерт електронна музика ”Космически кръговрат” – 10-а юбилейна европейска нощ на учените (25.9.2015г.) на тема: „Музика, математика, физика”.

• Участие в ежегоден Коледен концерт в галерия УниАрт, НБУ

• Организиране и участие в „Пролетен концерт” на студенти и преподаватели от курсовете по „Електронна и компютърна музика“, с водещи: проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева. С участието на: проф. д-р Симо Лазаров, проф. дфн Мони Алмалех, д.н, доц. д-р Борис Наймушин, гл. ас. д-р Росица Бечева, Мег Коновска, студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика“: Васил Джиджев, Василена Попангелова, Венцислав Иванов, Персиян Николов, Румена Маринова, Стоян Ружев, Зоран Ранчев, Кирил Пешев, Мирела Асенова (20.03.2017, 17:00 ч., НБУ, зала 511, к-с.1)

• Участие в „Пролетен концерт“ от произведения на Станислав Станчев-Стенли, преподаватели и студенти от курсовете по: „Електронна и компютърна музика“ и майнър програма. „Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)“. Водещи: проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева.

С участието на: проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева, студентите: Мартин Александров, Адриан Баев, Божидар Георгиев, Васил Джиджев, Стоян Черкезов, Румена Маринова, Василена Попангелова, Десислава Илиева, Десислава Киневирска, Десислава Илиева, Иван Тодоров, Кристиан Добрев, Силвина Панкова, Димитър Еринин, Николай Петров, Никола Великов, Персиян Николов, Стефан Попов и екип студенти – тонрежисьори с ръководител доц. Димитър Василев (21.03.2018, 17:00, Корпус 1, зала 511).

• Съвместно с проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ, организация и участие в CD „Картини от България” на преподаватели и студенти от курсовете по „Електронна и компютърна музика” (представена авторска композиция из областта на компютърната музика със заглавие „Ноемврийски шум”, съавтоска композиция из областта на компютърната музика „Звукови платна от България” - в съавт. със студентите „Електронна и компютърна музика“ Румена Маринова, Василена Попангелова). Официалното представяне на диска, реализиран с помощта на технологичните възможности на УПИЗ „Център за компютърна музика и саунд дизайн Станислав Станчев-Стенли“ на НБУ, е на 03.03.2018г., в радиопредаването „Картини от една изложба“

• Участие в екип с проф. д-р Симо Лазаров и доц. Димитър Василев, в ПРАЗНИЦИ НА ИЗКУСТВАТА В НБУ 14-20 МАЙ 2018 – 15.05.2018 (вторник), 16:20 часа, НБУ, зала 511, к-с.1. Концерт ЕЛЕКТРОННА И КОМПЮТЪРНА МУЗИКА в звуково студио „Станислав Станчев-Стенли“.

• Участие във филм със заглавие „Космическа музика“, посветен на проф. д-р Симо Лазаров, инженер и композитор, основател на образованието по електронна музика в Нов български университет и България. Продукция на Нов български университет по проекта H2020-MSCA-NIGHT-2018-818757 K-TRIO 3, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“(първо представяне на 26.09.2018,Европейска нощ на учените 2018)

• Представяне на доклад на тема: „Електронното звукоизвличане – дефиниране, контексти. За музикалната композиция и динамичните изменения в музикалното структуриране в областта на електронната и компютърната музика, идеите за звук и тембър, електронният звук и неговата интерпретация в полето на различни жанрове на електронната и компютърната музика“ (15.01.2019, 09:30, Корпус 1, зала 511)

• Част от творческия екип и участие в Майсторски клас на Сузана Клинчарова и Заключителен концерт „Арфата-извор на вдъхновение“VIII „Космично и романтично“, състоял се на 24.03.2019, 17:00ч., Камерна зала България.

Със специалното участие на проф. Сузана Клинчарова, почетен професор на НБУ, проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ .Творчески екип: проф. Сузана Клинчарова, почетен професор на НБУ, проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на НБУ, проф.д-р Милена Шушулова, доц. Елена Иванова, проф. Людмил Христов, доц. д-р Георги Арнаудов, д-р Росица Бечева, д-р Кохар Андонян, Ралица Русева, Петър Петров, Мартин Стоянов.

Награди:

• 01.11.2016, Музикален театър, Церемония по връчване на националните награди "Кристална лира" в Деня на народните будители – Част от екипа на (УПИЗ „Станислав Станчев-Стенли”) мултимедийните проекти „Планетите”(премиера на 01.12.2015),”Сливания”(премиера на 25.05.2016) и „Светлина”(предпремиера 06.07.2016) - получил през 2016г. отличие „Кристална лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци в категория ЗВУК И ЗВУКОВ ДИЗАЙН.

• Награди „Книга на годината“ 2018 на секция “Музиколози” – СБК, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА Росица Бечева. „В света на електронната музика на Симо Лазаров (София: НБУ, 2018. 472 с.)

• "НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА" 2019, "ЗЛАТНОТО ПЕТОЛИНИЕ"/THE NEW BULGARIAN MUSIC 2019, UBC AWARDS - Награда за музиколог – член на СБК със значими публикации и трудове за гореспоменатия период, пропагандирали и предизвикали висок обществен резонанс към творчеството на българските композитори.Носител на наградата - гл. ас. д-р РОСИЦА БЕЧЕВА.

Членство в организации: Член на секция „Музиколози” при Съюза на българските композитори (от 2013г.)


Публикации:


Издадени авторски трудове:

• Бечева, Р., М. Бечева. Синтезаторът в музикалното обучение. Методика на

обучението по синтезатор с акомпаниращи функции. Школа за синтезатор с акомпаниращи функции С.,2001 – одобрено от МОН.

• Бечева, Р., М.Бечева. Методика на обучението по синтезатор с автоматичен

акомпанимент. С.,2001

• Бечева, Р. Greats for synthesizer1, С., 2002г.

• Бечева, Р. Greats for synthesizer2, С., 2002г.

• Бечева, Р. Електронна музикална интерпретация, С., 2009г

• Бечева, Р. В света на електронната музика на Симо Лазаров, София: Издателство на Нов български университет, 2018, ISBN: 978-619-233-011-8, 472с.

Монографията „В света на електроннатамузика на Симо Лазаров“ с автор д-р Росица Бечева, е издание на Нов български университет (2018г.), с редактор - проф. д-р Милена Шушулова, рецензенти: проф. Елисавета Вълчинова – Чендова, д.н., доц. д-р. Георги Арнаудов, доц. д-р Борис Наимушин (превод и редакция на съдържание и резюме на английски език), Таня Йорданова (дизайн и предпечат), Петя Петкова – отдел „Комуникации и протокол“, НБУ (автор на част от снимковия материал). Книгата е посветена на 70-годишния юбилей на проф. д-р Симо Лазаров, почетен професор на Нов български университет.

Научни доклади, публикации в списания и сборници:

• “Акустично-интерпретационни проблеми в мултимедийния спектакъл “Балетна музика за синт-пиано и двама влюбени” с автор С. Лазаров” - БАН , сп.“Акустика”, София, 2009, год.XI, бр.11, стр. 155-158, ISSN 1312 – 4897

• “Пространствено - акустични проблеми при озвучаване на мега спектакли: „Море и музика“ на проф. д-р Симо Лазаров“ - БАН , сп. Акустика, София, 2010, год.XII, бр.12, стр.139 -145, ISSN 1312 – 4897

• “Акустика-музика – в контекста на електроакустичната музикална практика.“ - БАН, сп. Акустика, София, 2011, год.XIII, бр.13, стр.149-153, ISSN 1312– 4897

• Доклад на тема „Аспекти на звука в полето на SOUND ART, SOUND SCULPTURE, SOUND INSTALATTION ”, представен на Национална конференция "ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика)- Национална научна конференция "Музикална акустика 2013"

• Доклад на тема: „Понятията „Музициране” и „Интерпретация” в електроакустичната музикална практика и образователния процес”, публикуван в Сборник №6 "Млад научен форум за музика и танц"(2012)

• Доклад на тема:”Новите парадигми за употреба на дигиталните технологии в процеса на музикално изпълнение. Интерактивни практики и сензорно базирани музикални инструменти - аспекти”, представен на Национална конференция "АКУСТИКА -ФЕМА"(Физическа, електро и музикална акустика), София 2014

• Доклад на тема: "Саунддизайнът, светлинната партитура и мултимедията на Симо Лазаров в сюитата „Планетите” на Густав Хоуст",32_Becheva_2015.pdf, публикувана в Сборник №9 "Млад научен форум за музика и танц" (2015)

• Участие в научна конференция „Нови идеи в музикознанието 2014”, с доклад на тема: „За някои от ранните творчески подходи и решения на Симо Лазаров при създаване на електронна и компютърна музика” (19.12.2014, СБК, Секция "Музиколози", зала "Филип Кутев").

• Статия за авторски семинар ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ на тема: „NOISE MUSIC“ (Шумова музика), състоял се на 26.11.2017г., Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка «Станислав Станчев-Стенли» (зала 511, к-с.1, НБУ) - десето представяне

• Доклад на тема: „За еманципацията на шума и идеите за темброво пространство в музиката на композиторите електроници“(НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ФЕМА-АКУСТИКА“, 14.12.2016г.)

• Статия: „За текстурата в електронната музика“, сборник „Млад научен форум за музика и танц“, брой 11/2017, Издание на НБУ, Департамент „Музика”, ISSN 1313-342X, стр.46-52

• Доклад на тема: „Електронното звукоизвличане и интерпретацията - за музикалната композиция и динамичните изменения в музикалното структуриране в областта на електронната и компютърната музика. Eлектронният звук и неговите проекции във времето” (Национална конференция "ФЕМА-АКУСТИКА"2017)

• Доклад на тема “Eлектронното звукоизвличане – дефиниране, контексти. Идеите за звук и тембър, изкуството на звуковата организация. Категоризация на произведенията на организирания звук и терминологията, свързана с категоризацията“ (НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ФЕМА-АКУСТИКА“ 2018)

• Доклад на тема „СИМО ЛАЗАРОВ И НЕГОВИЯТ ТЕМБРОВ ПРОЧИТ НА"САРАБАНДА" ИЗ „КЛАСИЧНО И РОМАНТИЧНО“ НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"(Конференция „Млад научен форум за музика и танц“ 2019)

Курсове от текущия семестър: