Електронен каталог

доц. д-р Боян Жеков

доц. д-р Боян Жеков
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
+359882625516
Приемно време:

Професионална автобиография:


доц. д-р инж. Боян Жеков работи в направление информатика и компютърни науки в катедра „Компютърни науки“, факултет „Информационни науки“ към УниБИТ (Университет по библиотекознание и информационни технологии).

Завършил е за магистър-инженер по информационни технологии в Технически университет – София, където сега преподава във ФАИО Факултет за английско инженерно обучение. Хоноруван лектор е в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет. Специализирал е информационни технологии и икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван.

Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP(ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН.

Член е на Националната контактна мрежа на Хоризонт 2020, като делегат в Програмния комитет "Информационни и комуникационни технологии" и Национално контактно лице за: Бъдещи и навлизащи технологии; Информационни и комуникационни технологии; Сигурни общества.

Член е на УС на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),

Председател е JICA Alumni Bulgaria - организация на завършилите обучения в Япония, постоянен секретар на клуб „Приятели на Япония в България“ – Nihon Tomono Kai. Заместник председател на JSPS Alumni Bulgaria (Japan Science Promotion Society)

Последни проекти (извън научната дейност):

1. „Анализ и оценка на бизнес планове за изграждане и развитие на научните инфраструктури, включени в националната пътна карта за НИРД инфраструктура“, за Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (EGI и PRACE), МОН, 2016

2. „Картографиране на научните инфраструктури в България“, проект на МОН, 2015-2016

3. „Технически ИКТ одит на проекти финансирани по ОП РКБИ 2007-2013“, ОП РКИБ, МИ, 2015

4. „Анализ и разработка на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление 2014-2020“, МРРБ, 2014

5. Външен експерт по електронно правителство, по международен договор за реформа в държавната администрация, финансиран от ЕСФ, МФ, 2011-2012

LinkedIN:

https://www.linkedin.com/in/jekov


Публикации:


1. Боян Жеков, Ирина Василева, „Интегриран план за действие за интелигентно развитие на община Смолян“ по проект SmartImpact, програма URBACT III., юли 2017

2. E. Shoikova, A. Peshev, E. Kovacheva, B. Jekov “Best practices for designing user experience for Internet of Things and Virtual Reality”, International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2017, 16-18.11.2017, Seville (Spain)

3. D.Donchev, E.Shoikova, B. Jekov, “Software process mining conceptual framework”, International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2017, 16-18.11.2017, Seville (Spain)

4. B.Jekov, E.Shoikova, D.Donchev, P.Petkova, “Study on the IoT ecosystem business models and the segment of Startups”, International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2017, 16-18.11.2017, Seville (Spain)

5. Roumen Trifonov, Galya Pavlova, Radoslav Yoshinov, Boyan Jekov, Methodology For Assessment Of Open Data, International Journal Of Computers, Volume 2, 2017, pp.28-37 ISSN: 2367-8895

6. Елена Шойкова, Боян Жеков, „Концептуално Моделиране на Екосистеми за Интернет на нещата“, Международен пътуващ семинар на УниБИТ, "Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-гръцки културни общувания", 29 май - 05 юни 2017 г.

7. Boyan Jekov, “Open Government Innovations”, “Institutional Renewal And Good Governance” Conference under Organization of the black sea economic cooperation, Sofia, 10.11.2016

8. Боян Жеков, Петя Михайлова, „Интернет на нещата в електронното управление“, Четиринадесета национална научна конференция с международно участие на тема: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, 1 ноември 2016 г., УНИБИТ

9. Боян Жеков, Петя Михайлова, Еклектика на българско електронно управление. Динамичен референт модел на българското електроннo управление, VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”, „Дни на науката – 2016” на ТУ-София 13-16 юни 2016 г. гр. Созопол, България

10. Боян Жеков, Петя Михайлова, Социалните мрежи в електронното управление. VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”, „Дни на науката – 2016” на ТУ-София 13-16 юни 2016 г. гр. Созопол, България

11. Боян Жеков, Петя Михайлова, Показатели за качество на технологично-подобреното преподаване и изучаване. QED'16: UNESCO International Workshop, Technology Advanced Quality Learning for ALL

12. Румен Трифонов, Боян Жеков, Петя Михайлова, Методология за измерване и оценка на електронното правителство, индикатори и индекси за изследване и оценяване. 30th Anniversary International Conference on Information Technologies (Info Tech 2016)

13. Румен Трифонов, Боян Жеков, Петя Михайлова, Качествена оценка на отворените и свързани данни, 30th Anniversary International Conference on Information Technologies (Info Tech 2016)

14. Nikolov, Roumen / Jekov, Boyan / Mihaylova, Petya (под печат): Big Data in a Smart City Ecosystem: Models, Challenges and Trends”Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering - BdKCSE'2015.

Курсове от текущия семестър: