Електронен каталог

доц. д-р Силвия Цонева

доц. д-р Силвия Цонева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 8:00-10:00 412
1 к. I Корпус
Петък 13:00-15:00 412
1 к. I Корпус

Професионална автобиография:


Научно звание: главен асистент

Научна степен: доктор по право, дисертация на тема „Правна същност на ценните книжа“

Научни интереси: в областта на гражданското, търговското и борсовото право

Проекти

2013 – член на работната група „Причинната връзка в Деликтното право“ по проекта Common Core of European Private Law

2009 – член на работната група „Защита на собствеността върху недвижими вещи“ по проекта Common Core of European Private Law

2008 – докладчик по проект “Въздействието на Директива 2002/65/EC“ на Institut für Finanzdienstleistungen e.V., Hamburg, Germany


Публикации:


Публикации

• Относно необходимостта и възможността да съществува общо понятие за ценните книжа с оглед на техните налични и безналични форми. Сп. Съвременно право, 4/2007

• Правни аспекти на дяловете в предприятия за колективно финансиране и деривативните финансови инструменти като инструменти, различни от ценни книжа, сп. Правна мисъл, 2/2008

• Понятие за поименни ценни книжа, сп. Търговско право, бр. 1/2008 г.

• Ценни книжа ли са всички документи, посочени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, сп. Търговско и конкурентно право, бр. 5/2008

• Някои специфични аспекти на залозите по ЗОЗ и ЗДФО, сп. Търговско право, 3/2008

• Европейското кооперативно дружество и кооперацията – прилики и разлики, сп. Law journal of NBU, 2/2009

• Проблеми на капитала в търговското право, сп. Търговско право, 1/2009

• Въпроси на фидуцията, сп. Търговско право, бр. 3/2010

• Неплатежоспособността на длъжника като основание за предсрочна изискуемост – Сборник от Годишна научна конференция на УНСС, 2012 г.

• Отново за стопанската непоносимост, Сборник „Развитие на правото в глобализиращия се свят“, Фенея 2013 г.

• Исторически проекции на изискването за “corpore suo” по смисъла на lex Aquilia, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2015 г.

• Protection of Immovables in European Legal Systems (The Common Core of European Private Law), Sonia Martin Santisteban, Peter Sparkes Ed., 2015, Cambridge University Press, contributor

• Отговорността за вреди при нарушения на Закона за обществени поръчки, 2015 г., gramada.org

• Исторически проекции на изискването за “corpore suo” по смисъла на lex Aquilia, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2015 г.

• Няколко американски истории и задължението да окажеш помощ, Сборник от национална научна конферения „25 години департамент „Право“ НБУ“, 2016 г. http://ebox.nbu.bg/dp25/

• Causation in European Tort Law, (The Common Core of European Private Law), Marta Infantino and Eleni Zervogianni Eds., Cambridge University Press, 2017, contributor

• Да осъдиш държавата за вреди от нарушаване правото на Европейския съюз, Сборник от национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз“, 2017 г., http://ebox.nbu.bg/bgineu/index.php

• Договор за финансиране срещу собственост или т.нар. „обърната ипотека“, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2017 г.

• Сравнителноправен поглед към противоправността при деликтната отговорност, сп. Правна мисъл, бр. 3/2018 г.

• За преките вреди по смисъла на член 82 от Закона за задълженията и договорите, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2018 г.

• Правото на личен живот и неговите нарушения в деликтното право, Сборник доклади и статии от международната научна конференция „Правата на гражданите и тяхната защита“, НБУ, 2018 г.

• Отговорността на медиите за вреди от обида и клевета, Сборник от конференция " "Медиите в България: 30 години по-късно", 2019 г.

• Когато децата причинят вреди другиму, Сборник от международна научна конференция „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, 2019 г.

• Хоризонтално действие на основните права на човека в отношенията между частноправни субекти, Сборник от научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019.

• Английско и българско деликтно право, Авангард, С., 2019 г.

• Отговорността на възложителя на работа по английското и българското деликтно право, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, 2019 г.

Курсове от текущия семестър: