Електронен каталог

доц. д-р Деница Топчийска

доц. д-р Деница Топчийска
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 10:00-12:00 412 I Корпус
Вторник 10:00-12:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Доцент Деница Топчийска е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е защитила докторска дисертация на тема „Политика на Европейския съюз за защита на личните данни“. От 2009 г. е преподавател в Нов български университет. Нейните научни интереси са в областта на правната теория и философия и проблематиката, свързана с интернет и информационното общество. Работила е като правен експерт в Комисията за регулиране на съобщенията, а също като мениджър и консултант по проекти на ЕС. Специализирала е в Европа и САЩ.


Публикации:


Основни публикации:

Монографии:

Топчийска, Д. Върховенство на правото. Теоретични аспекти, 2016, изд. Авнгард-Прима, София (ISBN 978-619-160-673-3)

Второ издание: Топчийска, Д. Върховенство на правото. Теоретични аспекти, 2020, изд. на НБУ (ISBN 978-619-233-114-6)

Публикации:

1. Топчийска, Д. Право, религия и социални медии, в Сборник с доклади от Научни четения „Право и религия“, София: УИ „Св. Климент Охридски“ (2021), стр. 159-172

2. Топчийска, Д. Правото на лична неприкосновеност на децата в дигиталната среда, в Сборник с доклади от международна научна конференция "30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето - предизвикателства и перспективи", София: Издаделство на НБУ (2021), стр. 436-454

3. Топчийска, Д. Защитата на личната неприкосновеност в условията на пандемията от COVID-19, Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 2 от 2020 г., ISSN (online) 1314–5797, стр. 63 – 74

4. Топчийска, Д. За философията на правото и правния позитивизъм в статиите на проф. Цеко торбов от периода 1926–1942 г. в Сборник доклади и статии от научна конференция по случай 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г., София: Нов български университет (2020), стр. 76-94

5. Топчийска, Д., Обработването на лични данни за журналистически цели, сп. Общество и право, кн. 2/2019, стр. 22-42

6. Топчийска, Д., Уводна статия към сборника със статии на Цеко Торбов. "За правото, обществото и философията." Съставителство и научна редакция Екатерина Михайлова, Ясен Захариев, Деница Топчийска. София: Нов български университет, 2019. 390 стр., ISBN 978-619-233-084-2.

7. Топчийска, Д. Свободата на изразяване и медиите в контекста на новия Регламент на ЕС за защита на личните данни, Сборник доклади и статии от международната научна конференция "Правата на гражданите и тяхната защита“, София: Нов български университет, 2019, стр. 379-398

8. Toptchiyska, D., Processing of Personal Data for Journalistic Purposes. Тhe Case of Bulgaria, in International Journal for the Data Protection Officer, Privacy Officer and Privacy Counsel, Ireland: 2019/ Volume 3/ Issue 7, p. 13-16

9. Топчийска, Д. Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС.Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза - част 1, сп. Общество и право, кн. 5/2018, стр. 3-12

10. Топчийска, Д. Етика, право и технологии в контекста на защитата на личната неприкосновеност и личните данни в ЕС.Възможности за международно предаване на данни извън Евросъюза - част 2, сп. Общество и право, кн. 6/2018, стр. 3-20

11. Топчийска, Д. Балансът на права и легитимни интереси като основание за обработване на лични данни съгласно Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2017 г. , НБУ (2018), ISSN 1314 - 8087, стр. 202-213

12. Топчийска, Д. Принципите като елемент на правната система, Сборник от научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев , София, УИ „Св. Климент Охридски“ (2017) ISBN: 978-954-07-4260-1, стр. 230-236

13. Toptchiyska, D. "The Rule of Law and EU Data Protection Legislation", ORBIT Journal, 1(1) (2017), ISSN : 2515-8562, https://doi.org/10.29297/orbit.v1i1.16, 16 pages (Text in English)

14. Топчийска, Деница, Правата и принципът за върховенство на правото. – В сборник в памет проф. Р. Ташев „Право и права”, София, УИ „Св. Климент Охридски“ (2016), ISBN: 978-954-07-4173-4, стр. 122 – 135

15. Топчийска, Деница, Социална справедливост и върховенство на правото. – В сборник „Законът на правото и правото на закона“, София, НБУ (2016), ISBN 978-954-535-951-4, стр. 222 – 231

16. Топчийска, Д. Тенденции в развитието на концепцията за върховенството на правото. – В сборник „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“, София, издателство на НС (2016), стр. 35-41

17. Топчийска, Д. Понятие за справедливост в правото. Сп. Правна мисъл (2016), книжка 3, ISSN 1310-7348, стр. 3-19

18. Топчийска, Д. Формални стандарти в концепцията за върховенство на правото. Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2015 г. , НБУ (2016), ISSN 1314 - 8087, стр. 243-257

19. Toptchiyska, D. Protecting privacy in social media in Rico, L. (ed.) Controversial Matters in Media Ethics, Spain, Dykinson S. L. (2016) ISBN: 978-84-9085-989-6, p. 113 - 126

20. Toptchiyska, D. Application of data protection concepts to cloud computing in Bottis, M. (ed.) Lifting the Barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics. Greece, The University of Macedonia Press ( 2015) ISBN : 978-618-5196-03-5, p. 157 - 174 (Text in English)

21. Топчийска, Д. Върховенство на правото и защита на личните данни в Интернет. – В сборник „Право и интернет“, Бургас, БСУ - Център по юридически науки (2016), ISSN 1311-3771, стр. 177 – 184

22. Топчийска, Д. Правна регламентация на предоставянето на безвъзмездни средства в Европейския съюз. - В сборник доклади от международна научно-приложна конференция "Предизвикателства пред финансово управление и контрол на средствата на Европейския съюз", София, УИ „Св. Климент Охридски“ (2016), ISBN: 978-954-07-4203-8, стр. 119-130

23. Топчийска, Д. Правото да бъдеш забравен в решението на Съда на ЕС по казуса Google. LawJournal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 2 от 2014 г., ISSN (online) 1314–5797, стр. 94- 112

24. Топчийска, Д. Естественоправни теории – тенденции на развитие. Law Journal of NBU (Електронно юридическо списание на НБУ), бр. 3 от 2014 г., ISSN (online) 1314–5797, 15 стр.

25. Матеева, С. и Топчийска, Д., Медии и право. Годишник на департамент "Право" на НБУ за 2013 г. , НБУ (2014), ISSN 1314 - 8087, стр. 90-11

Курсове от текущия семестър: