Електронен каталог

проф. Сергей Игнатов д.н.

проф. Сергей Игнатов д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
028110246
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография

На

Сергей Симеонов Игнатов

Образование и научни степени:

1985 – завършва магистърска степен по египтология в Санкт-Петербургския университет, фак. по ориенталистика (Русия).

1994 – докторска степен по египтология от университета в Санкт-Петербург. Тема на дисертацията: “Приказката на претърпелия корабокрушение в контекста на египетската история и култура в епохата на Средното царство.” (на руски език)

1997 – доцент по египтология в Софийския университет “Св.Кл.Охридски”

специализации:

1993 – All Souls College, Oxford

1995 - All Souls College, Oxford

преподавателски и изследователски опит:

основател на египтологията в България

от 1985 г.-лектор по египтология в Софийски университет “Св.кл.Охридски”

от 1994 г.-лектор по египтология в Нов български университет

от 2000 г.-ръководител на българската изследователска мисия в Египет.

месторабота и позиции:

щатен доцент в НБУ, директор на програми Египтология (МП и ДП), ръководител на Департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”;

ректор на Нов Български Университет.

Езици:

Руски, английски, гръцки и древноегипетски

Научни интереси:

Египтология, стара история, история на религията


Публикации:


Древноегипетското учение за контрола над сърцето – Анали, София 2000, pp. 26?30

Египет на фараоните - /3rd revised and expanded edition/, София 2004

Египтология и Асирология - Българското Изтокознание, София 1990, pp.30-35

“Изоставеният цар...” в египетската литература - Мит, изкуство, фолклор, 7, София 2001, pp. 452?463

Източната пустиня и мореплаването в Червено море в епохата на Средното царство ? Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, София 2004, vol. 2, pp. 249?255

Името на змея в древноегипетската приказка за корабокрушенеца ? EYMPOEION или Античност и хуманитаристика, София 2001, pp. 383?386

Морфология на Класическия Египет ? Doctor of Historical Sciences’ Dissertation, София 2009

Мъдростта на древните египтяни - /2nd revised and expanded edition/, София 2009

Обреченият царски син ? Непознатият Изток, София 2001, pp. 133?137

Опит за нова интерпретация на древноегипетската приказка за претърпелия корабокрушение – Мит, изкуство, фолклор, 3, София 1988, pp. 146-175

Папирусът не расте на скала - /3rd revised and expanded edition/, София 2004

Рамсес ІІ Велики ? Ето, София 2007, pp. 15-33

Слово и изображение в Древен Египет – Култура и религия, София 2001, № 1, pp. 16?19

Червеният ред в древноегипетската приказка за корабокрушенеца – Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, София 2002, vol. 1, pp. 52?55

Сказка о потерпевшем кораблекрушение в контексте истории и культуры Древнего Египта эпохи Среднего царства – PhD Dissertation, Saint Petersburg 1994

Dardanias, Moesians and Phrygians in the Qadesh Inscriptions of Ramses II – Thracia, 11, Studia in honorem Alexandri Fol, 1995, pp. 107-112

Dramatical Differences between Sinuhe and The Story of the Shipwrecked Sailor ? Miscellnae in honour of A. Belova, Мoscow 2009

El estado y la sociedad en el Egypto antiguo y su reflejo en los valores europeos ? Perspectivas sobre Oriente y Occidente. Universidade De Santiago de Compostela, 2008, pp. 15?24

Literature and Politics in the Time of Ramses II and the Kadesh Inscriptions – Literatur und Politik im pharaonischen und ptelemaischen Agypten, Leipzig 1999, pp. 87?89

Notes on the Kadesh inscriptions of Ramesses II - ActaTAB, I, pp.99-104

Some notes on the Story of the Shipwrecked Sailor – in: Journal of Egyptian Archaeology, 80, pp. 195-198

The ancient Egyptian “teaching” of self-control according to Story of the Shipwrecked Sailor - Journal of Egyptological Studies, 2004, No 1

The Body of God - Sofia 1999

The Name of the Serpent in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor – Gottinger Miszellen, 2005, Heft 206, pp. 33?37

The Red Line in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor ? Journal of Egyptological Studies, 2005, No 2, pp. 5?9

Word and Image in Ancient Egypt ? Journal of Egyptological Studies, 2004, No 1, pp. 9?32

Курсове от текущия семестър: