Електронен каталог

гл. ас. д-р Елена Спасова

гл. ас. д-р Елена Спасова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:
Сряда 13:30-15:30 Библиотека I Корпус
Петък 14:30-16:30 Библиотека I Корпус
Електронна поща: elenaspasova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Елена Спасова е доктор по икономика, направление „Световно стопанство и МИО“. Дисертационният й труд е насочен към техниките за уравновесяване на платежния баланс в условия на различни валутно-курсови режими, както и към ефектите на външнотърговските взаимоотношения на дадена икономика към характера на нейния дългосрочен растеж. Във връзка с посоченото, интересите й са в областта на устойчивост на икономическия растеж; платежно-балансови ограничения пред растежа; валутно-курсови режими; модели на растеж и развитие в Азия и Латинска Америка. Има публикации на тази тематика в български и чуждестранни научни издания.

Стипендиант на БНБ за 2012 г. с разработка на тема „Ползи и ограничения от въвеждането на фискално правило в България”. Печели първо място в пети академичен конкурс „д-р Иванка Петкова“ с доклад на тема „Разширен модел на платежно-балансово ограничение пред растежа: оценка на ефекта на капиталовите потоци върху темповете на растеж на българската икономика“. Участва в Шестата среща на нобеловите лауреати по икономика в Линдау, Германия, като млад учен със стипендия на Българската макроикономическа асоциация и Фондация „Lindau Nobel Laureates Meetings“.

Освен академичните си дейности, тя притежава опит в бизнес консултирането и „fundraising“ в неправителствения сектор.


Публикации:


В сборници /студии/

1. Спасова, Е. Препоръки за реформиране на Европейския паричен съюз. Сборник доклади от международна научно-практическа конференция „Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна“, НБУ, Издателство на НБУ, 2020.

2. Спасова, Е. Подобрява ли се конкурентоспособността на българската икономика. Сборник с избрани доклади от научно-практическа конференция “Българската мечта – позитивната концепция”, НБУ, Департамент „Администрация и управление” 11 юни 2019.

3. Спасова, Е. EU convergence and competitiveness: in search of modern industrial policy. Conference Papers in 5th Annual MRC conference 2019 -"Europe after the European elections: economic and monetary perspectives", Sofia, 2020, ISSN 2534-9600.

4. Спасова, Е. Конкурентни позиции на Европейския съюз в международната търговия. Сборник статии от Международната научна конференция „Икономическо развитие и политики – реалности и перспективи“ 2019, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН. София, 2020, ISBN 978-619-245-039-

В списания /статии/

1. Спасова, Е. Теория на индустриалната политика и нови измерения в контекста на глобалните промени. Годишник „Икономика и бизнес“, София, 2019, ISSN 2534-9651.

2. Спасова, Е. Разширен модел на платежно-балансово ограничение пред растежа: оценка на ефекта на капиталовите потоци върху темповете на растеж на българската икономика. Институт за икономическа политика, Пети годишен академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“. Налична онлайн на: http://www.epi-bg.org/images/Award_IP/Elena_Spasova_BG.pdf

3. Спасова, Е. Платежно-балансови аспекти на икономическия растеж в България, сп. „Икономически изследвания“, 03/2016, Институт за икономически изследвания при БАН, ISSN 0205-3292, 2016, стр. 43-81.

4. Спасова, Е. Платежно-балансови ограничения пред икономическия растеж на България. сп. “Икономическа мисъл“, 2/2016, Институт за икономически изследвания при БАН, ISSN 0013-2993, стр. 90-108.

5. Спасова, Е. Роля на валутно-курсовите режими за постигане устойчив растеж в централна и източна Европа. Сп. „Икономически и социални алтернативи“, бр.1/2016, УНСС, ISSN 1314-6556, стр. 24-40.

7. Spasova, E. The Balance-of-payments constrained growth model in transitional economy: The case of Bulgaria. In “Economic Crisis, Development and Competitiveness in Southeastern Europe”, 2016. Part of the series „Contributions to Economics“, Springer Verlag, ISSN 1431-1933, pp 75-92.

Курсове от текущия семестър: