Електронен каталог

гл. ас. д-р Маргарита Мишева

гл. ас. д-р Маргарита Мишева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
02/8110 623
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:30-15:30 603 II Корпус
Сряда 11:30-13:30 603 II Корпус
mmisheva@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Доктор по Икономика и управление по научна специалност 3.8. „Икономика и управление” (управленско консултиране в туризма)

Главен асистент в департамент "Администрация и управление" на НБУ

Програмен консултант в направление Туризъм в департамент "Администрация и управление"

Основни изследователски интереси в областта на: управленско консултиране в туризма, мениджмънт на туроператорската и агентска дейност, бизнес планиране.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: туристически дестинации, информационни технологии в сферата на туризма, круизен туризъм.

Възможности за експертиза в областта на: бизнес планиране и консултиране в туризма, мениджмънт на туроператорската и агентска дейност.

Преподавателски интереси в областта на: бизнес планиране в туризма, туроператорската и турагентска дейност, екскурзоводска дейност, туристически дестинации, управление на консултантската дейност в туризма.

Членство в организации: главен секретар на Българска камара за образование, наука и култура.

Участие в национални и международни проекти:

2011-2013 г. НИД НИ 1-12/2011 г. „Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар“, съвместно с УНСС.


Публикации:


Мишева, М. и кол., Рекреацията - начин на осигуряване, Авангард Прима, София, 2018, с. 381-407

Мишева М. и кол., Специализирани видове туризъм, НБУ, София, 2017, 311 с.

Мишева М., Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации, Авангард Прима, София, 2013, 308 с.

Мишева М., Анализ на имиджа на България (2010-2011), Авангард прима, София, 2012, 75 с.

Мишева М., в съавторство, Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар, С., 2012, лично участие: Идентифициране и промоциране на имидж от туроператори, с.138-220.

Мишева М., Управленското консултиране в туроператорската дейност, научно списание „Инфраструктура и комуникации“ на Факултет „Икономика на инфраструктурата“, УНСС и Сдружение на „Институт за енергиен мениджмънт“, Година 3, юни 2012, кн. 6

Курсове от текущия семестър: