Електронен каталог

проф. д-р Веселина Манева

проф. д-р Веселина Манева
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
++359 2 81 10 410
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 412 I Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


ВЕСЕЛИНА МАНЕВА е доктор по право, редовен професор в Нов български университет, София.

Дипломира се като редовен студент по право в Юридическия факултет на СУ”Св. Климент Охридски”.

От 1989 г. до 2005 г. работи в Патентното ведомство на Р България /бивш Институт за изобретения и рационализации/ в отдели „Правен” и „Спорове” като юрисконсулт и юрист-държавен експерт. През 1991 г. завършва двегодишния курс на обучение в Школата по патентно дело към Техническия университет, София и получава специалност „патентен специалист”. Доктор по право от 2005 г., по специалността „Авторско и патентно право”.

Преподавала е в Университета за световно и национално стопанство, София през 1993 г. – Патентно право, в Технически университет, София през 2004– 2005 г. – Индустриално законодателство, а през 2008-2009 г. Патенти, марки и нелоялна конкуренция, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Понастоящем преподава на студенти по право в Нов български университет, София по учебните дисциплини : Авторско право, Право на индустриална собственост и Международно-правна закрила на интелектуалната собственост. Води курсовете: Законодателство в музикалното изкуство и Управление на изпълнителските права в музиката в Департамент „Музика” и Основи на правото в Бакалавърски факултет и факултет Базово обучение, НБУ.

Изследователските й интереси са в сферата на патентното право, биотехнологиите и авторското право в информационното общество. Автор е на монографични изследвания и на редица публикации в правната периодика.

Член е на Асоциацията по сравнително право- 2005- досега;

Член на експертния съвет към СЕМ, 2009-2011 г.;

Председател на Общото събрание на учените в Института за правни науки -2008- 2011;

Директор на Програмен съвет на Департамент „Право”, НБУ- 02.2015 -31.09.2016;

Зам.-председател на сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България” 2014- 2017;

Член на Академичния съвет при Председателя на Патентното ведомство на РБългария- 2017 г.;

Участие в проект „Да инвестираме в хората”, на Института за правни науки, по програма „Човешки ресурси” на ЕС. Председател на Комисията за бществените поръчки, както и с лекционен доклад- 2008-2009 г.

2011, 2016- участие в курсове за обучение на експерти и специалисти от Патентното ведомство в Школата по патентно дело на Технически университет, София;

2014- председател на изпитна комисия в конкурс за младши съдии, Висш съдебен съвет;

2018- извънщатен член на Редакционната колегия на стисание Икономически изследвания Economic Studies, на Икономически институт, БАН.

2013- 2016- лектор в семинари, организирани от Европейски информационен център в

БТПП, по програма на ЕС Enterprise Europe Network. В подкрепа на бизнеса / 6

самостоятелни семинара/;

01- 02. 2015 г.

Лектор в поредица семинари по проект „Повишаване качеството на образованието и

научните изследвания в областта на бизнес- инженерството за изграждане на

икономика, основана на знанието /иновациите/ и финансите, схема BG051РО 001-

3.3.06-0053 „Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специалисти и

млади учени в Българска академия на науките”, по оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси” Министерство на образованието, младежта и науката.

1997- досега- ежегодно участие в комисия за изпит на представители по индустриална

собственост пред Патентното ведомство на Р България;

2005- Член на Асоциацията по сравнително право

Член на Съюза на юристите в България

Член на Съюза на учените

Други изследователски и творчески дейности от името на НБУ:

2013- 2016- Лектор на семинари, организирани от Европейски информационен център в Българска търговско- промишлена палата, по проект на ЕС „Enterprise Europe Network”. В подкрепа на бизнеса:

1. 05.10.2016 г. – „Закрила на интелектуалната собственост. Добри практики за развитие на бизнеса.”;

2. 21.12.2016 г.- „Търговско използване на постиженията на техническото и художествено творчество. Законодателна рамка”.

Член на Национален съвет по дигитализация на културното наследство при фонд „13 века България” и Столична община;


Публикации:


Монографии:

1. Патентното нарушение, Изд. РОМИНА, 2008 г.,226 с.,ISBN: 978-954-379-012-8.

2. “Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експетиза”, Изд. СИЕЛА, 2017, 259 с., ISBN: 978-954-28-2477-0.

Статии в специализирани периодични издания:

“Същност и правно значение на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила на патентите за изобретения според българското законодателство”. - Правна мисъл, № 2, 2003, с. 49-58.

“Патентно нарушение – същност и предпоставки за възникване според законодателството на Р България”. –Търговско право, № 3, 2003, с. 46-58.

“Тълкуване на патентните претенции при спор за патентно нарушение”. -Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, кн.7, т.3, 2002, с.128-145.

“Тълкуване на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила”. –Съвременно право, №1, 2003, с.61-70.

“Обезщетението по дела за патентно нарушение”. –Известия на Икономически университет – Варна, № 3, 2004, с.68-77.

„Разглеждане на исканията за обявяване недействителност на издаден патент при спор за патентно нарушение”.– Правна мисъл, № 4, 2004, с.79-93.

“Възникване и същност на правната закрила на изобретението”. – Правна мисъл, № 1, 2006 г., с. 13 – 25.

“Промени в Закона за патентите”. – Съвременно право, кн. 3, 2006, с. 52-63.

“Право на авторство върху обектите на интелектуална собственост”. –ПМ, кн. 4, 2007 г., 3-11 с.

“Упражняване на правата, произтичащи от патента”. – ПМ, кн. 4, 2008.

“Гражданско-правна и наказателно-правна защита на правата на индустриална собственост”. –Правен преглед, Издание на НБУ, 2008.

За творчеството на проф. Константин Кацаров в областта на индустриалната собственост. –Правен преглед /електронното издание на Департамент „Право” – НБУ/, 2009, юбилейно издание.

По повод Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ОСТК на Върховен касационен съд от 15 юни 2009 година. – ПМ, кн. 1, 2010, 70- 83 с.

Използване на обектите на културното наследство в музейните колекции, архивите и библиотеките чрез средствата на дигиталните технологии. –СП, кн.5, 2010, .

Лисабонският договор и прилагане на правата на интелектуална собственост. –ПМ, кн. 3, 2012, 53-68 с.

Правната фигура на агента и представителя в марковото право на Република България. –Годишник на Департамент Право – НБУ, 2014, т. І, 220- 233 с.

Правата на интелектуална собственост и правата на човека. –СП, кн. 4 , 2014, 29- 47 с.

Предели на действие на изключителното право. –Годишник на Департамент Право – НБУ, 2015, т. І, 86-96 с.

Конституционни основи на правата на интелектуална собственост. -ПМ, 2016, кн. 4, 108- 123 с.

Закрила на правата на интелектуална собственост. -Годишник на Департамент Право – НБУ, 2016, т. I, 186- 198 с.

Авторското право на преводача. –ПМ, 2017, кн. 3, 46-58 с.

Преюдиция на правораздавателния акт в областта на интелектуалната собственост. – ПМ, 2018, кн. 2, 90-103 с.

Управление на интелектуалната собственост, Годишник на Департамент Право- НБУ, 2017, 192-202 с.

Закрила на правата на интелектуална собственост. Очаквания и перспективи за развитието на европейската патентна система и въздействието й върху националната правна система. –Общество и право, 2018, кн. 4, 108- 120.

Особености на правораздавателния акт по спорове в областта на интелектуалната собственост, Годишник на Департамент Право- НБУ, 2018, 133- 149 с.

Цитирането в авторското право. –ПМ, 2020, кн. 3, 37-61 с.

Произведения, създадени в рамките на трудови правоотношения. -Годишник на Департамент Право – НБУ, 2019, 15 с. /под печат/.

Patent claims interpreting in patent infringement controversy. – IP OVERVIEW, Vol. 1, 2006, р.39-43.

Enforcement the rights concerning from thе patent confer, in accordance with the last changes of the Patent law. – IP OVERVIEW, Vol. 3, 2007, р.9.

The right of authorship on the objects of industrial property. - IP OVERVIEW, Vol. 2, 2007, р.11.

Сборници:

“Enforcement the rights over objects of industrial property in the Republic of Bulgaria in accordance with the TRIPs Agreement”. – Доклад, изнесен на международна научна конференция, организирана от Икономически институт при БАН, на тема „Търсене на знания в процеса на европейската икономическа интеграция”, състояла се на 10.11-12.11.2006 г., издание на Bulgarian Academy of Sciences, Сборник: Demand for knowledge in the process of European economic integration, 2008, p.219-229.

Изобретението като обект на индустриална собственост.-Юбилеен сборник, посветен на проф. П.Венедиков, Изд. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2008, 159-175.

Отношения между съпрузите по повод правата на интелектуална собственост. –Юбилеен сборник, посветен на проф. Лиляна Ненова, Изд. СУ”Св. Кл. Охридски”, 2016,

Участие в международни конференции :

Международна научна конференция, организирана от Икономически институт на БАН, 10.11.-12.11.2006 г., София –Дряновски манастир. -Доклад : “Enforcement the rights over objects of industrial property in the Republic of Bulgaria in accordance with the TRIPs Agreement”.

„Българският прочит на докладите „Новият Ренесанс” на Комитета на мъдреците и „Стратегическият план за Европеана 2011- 2015, конференция, проведена в Европейския парламент, Брюксел, на 29- 30 март 2011, с доклад: Използване на обектите на културното наследство чрез дигиталните технологии- Поглед през българското законодателство и към „Новия ренесанс на Европа”;

„Интелектуална собственост и дигитализация на нематериалното културно наследство”, регионална конференция, организирана от Университете за национално и световно стопанство, Световната организация за интелектуална собственост и Министерство на културата, София, 3-4 юни, 2010 г., доклад: „Материалното културно наследство -обект на дигитализация”.

Международный юридический форум „Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики”, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 13- 14 февраля 2015 г.. Участие с доклад на тема: „Защита прав интеллектуальной собственности в Республики Болгарии”.

Изобретения- патенти- иновация. Нови икономически предизвикателства- от закрилата до транзакцията. Доклад от международна научна конференция, посветена на проф. Божана Неделчева, проведена на 12 октомври 2019 г., УНСС, София, 12 с.

Правото на детето за свободно участие в културния и научен живот на обществото и в изкуството- Доклад от международна научна конференция по случай 30 години от приемане на Конвенцията за правата на детето, НБУ, 10 декември 2019 г., 11 с.

Проверка за плагиатство по Закона за развитие на академичния състав или доказване на престъплението „плагиатство” по Наказателния кодекс- допустима ли е алтернативата по българското законодателство? Доклад от ІV Международна научна конференция на Балканската асоциация по Римско право и Римската правна традиция TRADITIO IURIS ROMANI, проведена на 28 октомври 2020, в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участие в национални конференции:

Национална научнопрактическа конференция “Медиите в България: 25 години по-късно”, проведена в НБУ на 31.10.2014. Доклад, на тема: “Конфликт или единодействие между културните права на човека и авторските права в медийната среда”, Сборник с доклади, 272-282 с.

Национална научна конференция в памет на проф. Лиляна Ненова, организирана от катедра “Гражданскоправни науки” на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 22 октомври 2015 г. Доклад на тема: “Отношения между съпрузите по повод правата на интелектуална собственост”. Юбилеен сборник, посветен на проф. Лиляна Ненова, Изд. СУ” Св. Кл. Охридски”, 2016, 225- 243 с.

Науката, технологиите и иновациите- основа за икономическото развитие на обществото и правното познание. Доклад от научна конференция, посветена на проф. д-р Стефка Наумова, проведена в Института за държавата и правото, БАН, октомври, 2019 г.

Да защитиш човешкия живот с едно лекарство! От другата страна на конфликта между правата на човека и патентната политика. Доклад от научна конференция, посветена на: „70 години от приемането на Европейската конвенция за правата на човека- Въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз”, проведена на 4 декември 2020 г., в СУ”Св. Климент Охридски”.

Курсове от текущия семестър: