Електронен каталог

доц. д-р Ирена Емилова

доц. д-р Ирена Емилова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
028110620; 028110623
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 620 II Корпус
Вторник 9:00-9:30 620 II Корпус
Вторник 14:30-16:00 620 II Корпус

Професионална автобиография:


Доктор в ПН 3.8 Икономика /Икономика и управление на туризма/, ВАК

Доцент в ПН 3.9 Туризъм /Мениджмънт на развлекателната индустрия/, НБУ

Ръководител секция "Туризъм", департамент "Администрация и управление"

Председател програмен съвет, департамент "Администрация и управление"

Член на Факултетния съвет на ФДЕНО

Основни изследователски интереси в областта на: туристическите пазари, управлението на градския туризъм, туроператорската и агентска дейност, мениджмънта на развлекателната индустрия, икономиката на изживяванията.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: конкурентоспособността на туристическите агенции, организацията на транспорта в туризма.

Възможности за експертиза в областта на: управлението в туризма, туроператорската и турагентската дейност, туристическите пазари и икономическата политика, развлекателната индустрия, градския туризъм, изживяванията в туризма.

Преподавателски интереси в областта на: мениджмънта на туризма, икономиката на туризма, туристическите пазари, посредническата дейност в туризма

Членство в организации: зам. председател на Българска камара за образование, наука и култура; експерт към Национална агенция за оценяване и акредитация, Министерски съвет на Р България; експерт в Междуведомствен съвет за кадрите в туризма към Министерство на туризма.

Участие в национални и международни проекти:

2020-2023 E-Quality

2018-2020 НИ 1-28/2018 "Подходи за удължаване на туристическия сезон", съвместно с УНСС, експерт от страна на НБУ

2015-2017 г. НИ 1-14/2015 "Икономическите ефекти от използването на минералните извори в СПА туризма", съвместно с УНСС, експерт от НБУ

2014-2018 г. проект "Студентски практики", приоритетна ос "Образование и учене през целия живот", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", академичен наставник

2014-2016 г. НИ 1-8/2014 „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България“, съвместно с УНСС, академичен наставник от НБУ

2011-2013 г . НИД НИ 1-12/2011 г. „Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар“, съвместно с УНСС, експерт от НБУ

2010-2012 г. – програма Леонардо Да Винчи, Транснационални мрежи по проект „Европейски практики – никога не е късно да се учим“, възможности за обучение и развлечение на хората от третата възраст, експерт от НБУ

2007-2008 г. проект „Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес“, Европейски социален фонд, съвместно в Българска туристическа камара, експерт от НБУ

Награди: „Сократис“ за стимулиране иновативното мислене на студентите


Публикации:


Емилова И., Туроператорска и турагентска дейност, изд. на НБУ, 2017, 354 с.

Емилова И. в съавт., Въведение в туризма, изд. на НБУ, 2016, 280 с.

Емилова И., Управление и ресурсна осигуреност на развлекателната индустрия, Авангард Прима, София, 2010, 282 с.

Емилова И., в съавторство, Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар, С., 2012, лично участие: Дейности на туроператори и турагенти, с.98-205.

Емилова И., в съавторство, Основни виждания за стратегия за устойчиво и перспективно развитие на българския туризъм за периода 2007 – 2013 година, Научни трудове том II, изд. на МВБУ – гр. Ботевград, 2006, 60 с.

Емилова И., Диагностика на финансово-икономическата осигуреност на туристическа агенция, Научни трудове БКОНК, том II, София, 2013, 50 с.

Emilova I., Entertainment services in the balance of leisure, Journal: Science&Research of The Bulgarian Chamber For Science, Education And Culture, 2012, 15 с.

Курсове от текущия семестър: