Електронен каталог

доц. д-р Елена Паспаланова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
8110402
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

1956 - 1967 - Средно общо образование, София

1967 - 1968 - Висш Икономически институт, София

1969 - 1973 - СУ “Св. Климент Охридски”,специалност “Педагогика”, специализация “Психология”

1975 -1979 - аспирантиура в Институт по психология, Варшавски университет, Полша

1980 - Доктор на хуманитарните (философските) науки

1991 - Лятна школа по експериментална социална психология, Сан-Себастиян, Зарауз, Испания

1995 - Диплома “Асистент по психодрама”, Морено институт, Германия

Професионален опит:

1973 - 1975 - Специалист-психолог в Централна аборатория по психология, БАН

1980 - Научен сътрудник към Институт по психология, БАН

От 1991 - Преподавател по социална психология в Нов Български Университет

1992- 2000 - Директор на програма “Психология” към Нов Български Университет

1997/1998 - Преподавател по Социална психология на междукултурните различия във Висша Школа по Социална Психология, Варшава, Полша

1999 - Доцент в Нов Български Университет (социална психология - социално познание)

2000 - 2002 - Декан на Факултет за базово образование в Нов Български университет

2003 - Ръководител на Департамент по когнитивна наука и психология в Нов български университет


Публикации:


Докторска дисертация:

1.Niektore czynniki osobowosciowe warunkujace wplyw norm moralnych grupy na zachowanie prospoleczne. (Личностни фактори обуславящи влиянието на моралните норми на групата върху просоциалното поведение) 1980, Варшава.

Монографии:

1. Психологически измерения на индивидуализма. 1999. София.

2. Образованието извън училищните стени. 1994, София: Гал-Ико, съавторство).

3. Българинът пред политически избор. 1993, София: Критика и хуманизъм”, (в съавторство).

Методически пособия:

1. Методическо пособие за работа със Скала за социална желателност (М-К-ССЖ) - българска адаптация. 1985, София: БАН.

2. Методическо пособие за работа със свободния от културни влияния тест за интелигентност C.F. 2A - Р.Б.Кетел, А.К.Кетел. 1984, София: БАН, (в съавторство).

Студии:

1.Нагласите на българите към непрекъснато образование и потребностите им от конкретни образователни програми. 1994, София: ФДРЗ, (в съавторство).

Статии:

1. От какво зависят впечатленията ни за хората – параметри на възприемания. Психология и когнитивна наука – познание за човек (Годишник на Департамент Когнитивна наука и психология, НБУ), 2005, 39-47

2. Формиране на впечатление – за появата на “централна черта”. III Национален конгрес по психология, Сборник научни доклади, София: Софи-R, 2005, 250-254 (в съавторство)

3. Социалните нагласи на българите към непрекъснатото образование в навечерието на XXI век. Факт, 1999, 1, 6-24, (в съавторство).

4. Intelligence in Bulgaria. Psychological reports, 1998, v.82, 912-914 (в съавторство).

5. Парите като знак – психологическо изследване на личностния смисъл на парите. Психологически изследвания, 1998, 1-2, 9-20, (в съавторство).

6. Индивидуализъм и колективизъм – теоретичен анализ на понятията. В: Русинова, В. (Ред.) 25 години Институт но психология – юбилеен сборник, 1997, София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 103-114.

7. Ценностите на българите в началото на прехода. В: Байчинска (Ред.) Преходът в България през погледа на социалните науки. 1997, София: АИ “Проф. Марин Дринов”, (в съавторство).

8. Психосемантичен метод за измерване на индивидуалистични и колективистични нагласи. Социологически проблеми, 1996, 1, 19-33, (в съавторство).

9. Culture-specific approach to the study of individualism/collectivism. European Journal of Social Psychology, 1996, vol. 26, 277-297, (в съавторство).

10. Vouting in the first post-totalitarian elections in Bulgaria. Political Psychology, 1995, vol. 16(4), 737-748, (в сътрудничество).

11. Once again about social desirability in personality measurement. Studia Psychologica, 1989, vol. 31, 41-51.

12. Роль просоциального поведения в нравственном развитии личности. В: Чеснокова, И.И. (Ред.) Актуальнйе вопросй психологии личности, 1988, Москва: АН, 100-117.

13. Трета конференция на Европейската асоциация по психология на личността. Психологически изследвания, 1988, 2, 116-117.

14. Стандартизация на тест за интелигентност C.F.2A в български условия. Психология, 1985, 5, 12-21 (в съавторство).

15. Групови очаквания и социални нагласи на личността в регулацията на просоциалното поведение. В: Иванова, З. (Ред.) Психология на личността, колектива и труда, 1984, София: БАН, 155-178.

16. Изследване на интелигентността с теста на Р.Б.Кятъл. Психология, 1981, 3, 164-172.

Доклади на конференции:

1. Cultural diversity determining the memory of a controversial social event. EURODIV First Conference: Understanding diversity: Mapping and measuring. Milan, January, 2006

2. Формиране на впечатление – за появата на “централна черта”. III Национален конгрес по психологиял, София, Октомври, 2005, (в съавторство)

3. National vs. European identity: A Bulgarian - Polish comparisson, paper presented at the European Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology and the International Test Commission: Cultural diversity and European Integration, 1999.

4. Парите като знак - психологически анализ на личностния смисъл на парите. Втора ранно-есенна школа по семиотика’96, 1996, Варна (в съавторство).

5. Convergent validity of psychosemantic measure of individualism-collectivism. 3-rd European Conference of Psychological Assessment, 1995, Trier, Germany.

6. Voting in the first post-totalitarian elections in Bulgaria: Political preferences and value orientations. Международна Варненска философска школа “Наука, цивилизации, ценности”, 1994, Варна.

7. Measures of individualism-collectivism and social orientation in ten countries. Poster presented at the annual convention of the American Psychological Association, Toronto, Ontario. (1993, August). (в съавторство: Morling, B., Arnscheid, R., Castro, F.P., Coudin, G., Gonzales Castro, J.L., Fiske, S.T., Graham, R., Milhalbet, I., Paspalanova, E., Shershinova, B., Van Duuren, F., Willig, C., & Zappala, S. )

8. Ценности и политически пристрастия на българката на първите свободни избори. Семинар на Балгарската асоциация на университетските жени “Жените в политиката”, 1992, София.

9. Family structure factors related to evaluative standards in adolescence. Вторая школа молодйх психологов с международнЙм участием: “Развитие личности в современном обществе - психологические проблемй”, 1989, Елените (в съавторство).

10. Social desirability in psychological measurement. 3-rd European Conference on Personality Psychology, 1986, Gdansk

11. A new scale of Social Desirability. Seventh Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioral Development, 1983, Munich, Germany.

12. Влияние на факторите пол, възраст и образователно равнище върху интелигентността, измервана със “свободния от културни влияния” тест за интелигентност на Р.Б.Кетел (C.F.2A). II Конгрес на психолозите в България, 1982, София (в съавторство).

Курсове от текущия семестър: