Електронен каталог

д-р Александър Илиев

Академична длъжност:
Департамент:
Природни науки
Телефон:
02 91 72 641
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 14.06.2016 г. - до настоящия момент

• Име и адрес на работодателя МУ-София, Медицински факултет, Катедра анатомия, хистология и ембриология

• Вид на дейността или сферата на работа Научно-изследователска дейност, учебно-възпитателна дейност и преподавателска дейност

• Заемана длъжност Главен асистент, висше училище

• Основни дейности и отговорности Изготвяне и изнасяне на упражнения, доклади, лекции и др.

Участие в практически годишни изпити по анатомия, хистология и цитология

Провеждане на колоквиуми, семинари, тестове и консултации със студенти Преподаване на студенти от МФ, ФДМ, ФФ, както и със студенти от МК-София

Изработване на предложения за учебно-преподавателската дейност и програми за нови упражнения

Научно-изследователска дейност, участие в научни проекти

Анализиране и обощаване на резултатите от изследователската дейност и подготовката им за пубикации в наши и международни списания

Участие в научни прояви, конгреси и други научни срещи

Контрол при използването на апаратурата в лабораторни условия

Подготвяне на реактиви, лабораторни постановки и апаратура

Оказване на методична помощ на асистентите и лаборантите

Организиране и участие в мероприятия със студентски съвет

Подпомагане на административната дейност на катедрата

Изпълнение на задачи възложени от Ръководител на катедра

• Дати (от-до) 01.07.2012 г. – 03.10.2017 г.

• Име и адрес на работодателя АГППМП АР МЕД ООД

• Вид на дейността или сферата на работа Клинична дейност – изследване на здравословното състояние на пациентите и провеждане на необходимото им лечение в амбулаторни условия

• Заемана длъжност Лекар

• Основни дейности и отговорности Извършване на диагностично-консултативна дейност на пациентите в извънболнична амбулаторна помощ и осигуряване на най-ефективното лечение за всеки отделен случай

При необходимост назначаване на допълнителни диагностични изследвания на кръв, урина, ренгенови изследвания и други, както и тяхното интерпретиране съобразно състоянието на пациента

Провеждане на консултации със лекари-специалисти за правилното поставяне на диагнозата на пациента и провеждане на лечение

Информиране на пациентите за здравословното им състояние и възможните странични реакции от провеждането на лечението

Експертна дейност

Изготвяне и попълване на медицинска документация, свързана с работата с НЗОК

Повишаване на квалификацията, участие в симпозиуми и конференции, боравене със специализирана литература

Изпълнение на дейности, свързание с длъжността, възложени от управителя на лечебното заведение от извънболничната помощ

Установяване на здравноосигурителния статус на пациентите

• Дати (от-до) 10.02.2012 г. – 14.06.2016 г.

• Име и адрес на работодателя МУ-София, Медицински факултет, Катедра анатомия, хистология и ембриология

• Вид на дейността или сферата на работа Научно-изследователска дейност, учебно-възпитателна дейност и преподавателска дейност

• Заемана длъжност Асистент, висше училище

• Основни дейности и отговорности Изготвяне и изнасяне на упражнения, доклади, лекции и др.

Участие в практически годишни изпити по анатомия, хистология и цитология

Провеждане на колоквиуми, семинари, тестове и консултации със студенти Преподаване на студенти от МФ, ФДМ, ФФ, както и със студенти от МК-София

Научно-изследователска дейност, участие в научни проекти

Организиране и участие в мероприятия със студентски съвет

• Дати (от-до) 01.04.2009 г. - 30.03.2012 г.

• Име и адрес на работодателя СБАЛО-ЕАД, гр. София, ул.Пловдивско поле 6

• Вид на дейността или сферата на работа Клинична дейност, обслужване на пациенти в болнична обстановка

• Заемана длъжност Болногледач

• Основни дейности и отговорности Основни медицински манипулации - поставяне на инжекции, инфузии, сменяне на превръзки и др.

Извършване под контрола на специалист специфични действия при хирургични, ортопедични, вътрешни, инфекциозни, онкологични и спешни състояния

Познаване и прилагане на правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за тежко болни пациенти и тяхното настаняване, обгрижване и раздвижване

Използване на различните превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и други

Прилагане на хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена

В ситуации на риск за здравето и живота на пациента уведомяване на медицинските специалисти

Осъществяване на комуникация с пациентите, обясняване на процедурите по предоставяне на здравните грижи

Подготвяне на различните апарати, инсталации и инструменти, необходими за извършване на процедурите, назначени на пациентите

Разпознаване на отклоненията от нормалния работен режим на медицинската апаратура;

Овладяване на различни критични ситуации и проявява психологическа устойчивост в условия на стрес

Прилагане на стандартите и приципите на медицинската психология, на етичните кодекси в медицината и деонтологията, оказване на психологична помощ на пациентите

Събиране и систематизиране на информация, попълване на формуляри, подготвяне на справки, съставяне на протоколи и отчети

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) април 2017 г. – юли 2017 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация BRITANICA

• Основни предмети/застъпени професионални умения Английски език – курс по общ английски език ниво B2

• Наименование на придобитата квалификация Сертификат, удостоверяващ знания по английски език в рамките на България

• Дати (от-до) май 2014 г. – май 2017 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет-София, Медицински факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения Анатомия, хистология и цитология

• Наименование на придобитата квалификация Специалист по Анатомия, хистология и цитология

• Дати (от-до) юни 2016 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Лесотехнически университет - София, Център за продължаващо обучение

• Основни предмети/застъпени професионални умения Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за обазователни и научни цели

• Наименование на придобитата квалификация

Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за обазователни и научни цели

• Дати (от-до) октомври 2014 г. - март 2016 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет - София, Медицински факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения Анатомия, хистология и цитология

• Наименование на придобитата квалификация Образователна и научна степен „Доктор по медицина”

• Дати (от-до) септември 2005 г. - октомври 2011 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински университет - София, Медицински факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения Медицина

• Наименование на придобитата квалификация Магистър – лекар

• Дати (от-до) От септември 2000 до май 2005г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Природоматематическа гимназия „Васил Левски”, гр.Смолян

• Основни предмети/застъпени професионални умения Биология, химия, немски език

• Наименование на придобитата квалификация Средно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски език

• Четене B2

• Писане B2

• Разговор B2

Немски език

• Четене B1

• Писане B1

• Разговор A2

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. Умения за работа с хора, в колектив и в екип

Комуникативност

Умения за работа в стресова и динамична среда

Инициативност, лоялност и отговорност

Енергичен, принципен и дискретен

Етичност и спазване на нравствените критерии

Висок професионализъм и качество на преподаватеската и научно-изследователската дейност

Работа в лечебно заведение от извънболничната помощ

Ораторски умения за владеене на аудитория

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. Морфология на сърдечно-съдовата система и сърдечната напречнонабраздена мускулна тъкан

Структурна организация на съединителната тъкан и локализация на матриксни металопротеинази и типове колаген в екстрацелуларен матрикс

Възрастови изменения на миокард и бъбречен паренхим, изследване на изменения на специфични ензими от групата на NOS, колагенни типове, растежни фактори, рецептори, мастоцити и др.

Структурни изменения на органи в условията на хипертония в експериментални животински модели

Сравнителни количествени изменения на основни клетъчни и тъканни показатели

Нервна система в експериментални животински модели-типизиране на невронални тела и охарактеризиране на синаптичната организация на клауструм на светлинно-микроскопско и ултраструктурно ниво

Анатомия на ОДА, вариатети на кости, мускули и кръвоносни съдове

Клинична анатомия на съдови и мускулни вариации на горен крайник

Обща и специална хистология

Цитология

Клинична анатомия

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet, Adobe Photoshop

Работа със специфична научна апаратура и софтуер

Работа с медицинска апаратура и софтуер

Владеене на съвременни методи за научно-изследователска работа (рутинни хистологични методики, имунохистохимични и имунофлуоресцентни процедури и електронномикроскопски техники)

Владеене на основни статистически методи за количествен анализ

Работа с научна литература и терминология

Участие в изготвянето на публикации в наши и чужди списания

Изготвяне на рецензии на научни публикации

Владеене на основни медицински манипулации, дисециране

Владеене на общ английски език до ниво разбиране на лекции и дълги речи, следване на сложни аргументи за сравнително непознати теми, четене на статии и репортажи свързани с актуални проблеми, четене на съвременна проза, сравнително гладко и спонтанно общуване, активно дискутиране и изразяване на мнение, ясно и детайлно говорене по различни теми, изразяване на мнение, изготвяне на доклад или детайни текстове от различно естество

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Членство в Българско анатомично дружество – от 2012г.

Членство в Български лекарски съюз – от 2012г.

Рецензент към списание International Journal of Anatomical Variations – от 2017г.

Рецензент към списание Cureus – от 2017г.

Награда за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов за значителни приноси в научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки – 2018г.

От 2016г. - хоноруван преподавател към Нов български университет;

От 2024г. – хоноруван преподавател към Софийски университет


Публикации:


2012 год.

1. Iliev A, Jelev L, Landzhov B, Malinova L, Hinova-Palova D, Paloff A, Ovtscharoff W. A doubled palmaris longus muscle: case report. Acta Morphologica et Anthropologica, 2012; 19: 78-80.

2013 год.

2. Iliev A, Jelev L, Kartelov Y, Malinova L, Hinova-Palova D, Paloff A. Unusual fibrous band in the brachium – a probable remnant from the rare chondroepitrochlearis muscle. Scripta Scientifica Medica, 2013; 45, (Suppl. 1): 115-117.

3. Jelev L, Kartelov Y, Iliev A, Alexandrov A, Nikolov D, Hristov A, Hristov S, Hinova-Palova D, Paloff A. An abnormally enlarged frontal sinus – a case of pneumosinus dilatans. Scripta Scientifica Medica, 2013; 45, (Suppl. 1): 121-123.

2015 год.

4. Iliev A, Dandov A, Jelev L, Hinova-Palova D. An aberrant fourth head of the triceps brachii muscle. Praemedicus since 1925 2015; 30(1): 9-12.

5. Iliev A, Georgiev GP, Dimitrova IN, Landzhov B. Extensor indicis brevis muscle: anatomical and clinical considerations., Acta Morphologica et Anthropologica 2015; 22:75-78.

6. Dandov A, Iliev A, Mitev A. A case of an unusual anastomosis between the ulnar and radial arteries, Folia Medica 2015; 57 (Suppl.2): 35.

7. Илиев А, Желев Л, Ланджов Б, Котов Г, Палов А, Хинова-Палова Д. Роля на невроналната азотен-оксид синтазата за нормалните физиологичните функции на сърцето. Списание MD 2015; 90(6): 106-109.

8. Iliev AA, Mitrov LG, Georgiev GP. A variation of the origin and course of the posterior circumflex humeral artery and the deep brachial artery. Clinical importance of the variation. Journal of Biomedical and Clinical Research 2015; 8(2):164-167.

2016 год.

9. Илиев А, Желев Л, Ланджов Б, Котов Г, Хинова-Палова Д, Палов А. Роля на невроналната азотен-оксид синтазата в сърдечната патология. Medical Magazine 2016; 4:34-37.

10. Iliev A, Jelev L, Landzhov B, Kotov G, Hinova-Palova D, Ovtscharoff W. Postnatal changes in the myocardium of the rat. A comparative light microscopic and immunohistochemical study. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2016; 69(4):505-512.

(IF – 0.251)

11. Iliev A, Jelev L, Landzhov B, Kotov G, Hinova-Palova D, Ovtscharoff W. Neuronal NOS immunoreactivity in the myocardium of the rat during the postnatal period. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2016; 69(7):921-926.

(IF – 0.251)

12. Kirkov V, Iliev A, Hinova-Palova D. Variations in branching pattern of the brachial artery. Praemedicus since 1925 2016; 33(1):41-44.

13. Iliev AA, Georgiev GP, Landzhov BV, Slavchev SA, Dimitrova IN, Ovtscharoff WA. Symptomatic os subtibiale associated with chronic pain around the medial malleolus in a young athlete. Folia Medica 2016; 58 (1): 60-63.

14. Kotov G, Iliev A, Landzhov B, Dimitrova IN, Slavchev S, Georgiev GP. A clinical, radiographic and histological study of the accessory navicular bone. Praemedicus since 1925 2016; 33(1):45-49.

15. Iliev A, Georgiev GP, Landzhov B. A rare case of bilateral flexor carpi ulnaris variation: anatomical and clinical considerations and literature review. Revista Argentina de Anatomica Clinica 2016; 8(2): 98-103.

16. Georgiev GP, Dimitrova IN, Iliev A, Landzhov B. Lunate intraosseous ganglion cyst: report of two cases. Praemedicus since 1925 2016; 33(1):38-40.

17. Iliev A, Georgiev GP, Dimitrova IN, Kotov G, Malinova L, Rashev P, Landzhov B. Expression of matrix metalloproteinase-2 and 9 in the medial collateral ligament epiligament in rat knee. Academia Anatomica International 2016; 2(2): 44-48.

18. Georgiev GP, Dimitrova IN, Iliev A, Kotov G, Landzhov B. Intraosseus ganglion cyst of the lunate bone: two case reports and literature review. Mathews Journal of Orthopaedics 2016; 2(1): 012.

2017 год.

19. Georgiev GP, Iliev A, Landzhov B, Dimitrova IN, Kotov G, Malinova L, Ovtscharoff W. Localization of matrix metalloproteinase-2 in injured medial collateral ligament epiligament in rat knee. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2017; 70(2): 273-278.

(IF – 0.270)

20. Iliev A, Kotov G, Landzhov B, Dimitrova IN, Georgiev GP. Hypoplastic long head of biceps brachii muscle: three case reports with clinical implications and literature review. SRL Case Reports and Short Reviews 2017; 3(1): 013-015.

21. Kotov G, Iliev A, Landzhov B, Jelev L, Dimitrova IN, Hinova-Palova D. Postnatal changes in the morphology of the myocardium in rat ventricles. Archives of Anatomy and Physiology 2017; 2(1): 011-017.

22. Stanchev S, Iliev A, Malinova L, Landzhov B, Hinova-Palova D. Histological study on the postnatal alterations in the rat kidney. Scripta Scientifica Medica, 2017; 49(1): 38-42.

23. Iliev A, Georgiev GP, Kotov G, Landzhov B. An accessory extensor muscle of the thumb – a rare variation of the hand. Chronicle Journal of Clinical Case Reports, 2017; 1(1): 003.

24. Georgiev GP, Iliev A, Kotov G, Kinov P, Slavchev S, Landzhov B. Light and electron microscopic study of the medial collateral ligament epiligament tissue in human knees. World Journal of Orthopedics, 2017; 8(5): 372-378.

25. Stanchev S, Iliev A, Georgiev GP, Malinova L, Landzhov B. А case of bilateral variations in the arterial branching in the upper limb and clinical implications. Chronicle Journal of Clinical Case Reports, 2017; 1(1): 006.

26. Iliev A, Kotov G, Landzhov B, Jelev L, Dimitrova IN, Malinova L, Hinova-Palova D. A comparative analysis of capillary density in the myocardium of normotensive and spontaneously hypertensive rats. Acta Morphologica et Anthropologica 2017; 24(1-2): 19-25.

27. Iliev A, Georgiev GP, Kotov G, Landzhov B. The abductor pollicis longus tendon as grafting material for reconstructive surgery of the hand. Acta Morphologica et Anthropologica 2017; 24(1-2): 68-73.

28. Stanchev S, Iliev A, Malinova L, Landzhov B. A rare case of bilateral occipitoscapular muscle and literature review. Acta Morphologica et Anthropologica 2017; 24(1-2): 74-77.

29. Iliev A, Georgiev GP, Kotov G, Dimitrova IN, Malinova L, Rashev P, Tsankov L, Karabinov V, Landzhov B. Immunohistochemical study of matrix metalloproteinase-9 in medial collateral ligament epiligament in rat knee after grade III injury. Academia Anatomica International 2017; 3(1): 20-25.

30. Kotov G, Iliev A, Georgiev GP, Landzhov B. An unusual formation of the superficial palmar arch and its clinical significance. Academia Anatomica International 2017; 3(1): 2-4.

31. Iliev A, Georgiev GP, Dimitrov D, Yordanova P, Landzhov B. An anatomic study of the types of glenoid notch and their distribution among the genders. Chronicle Journal of Clinical Case Reports, 2017; 1(2): 010.

32. Iliev A, Jelev L, Landzhov B, Kotov G, Hinova-Palova D, Ovtscharoff W. An immunohistochemical study of the expression of neuronal NOS in the myocardium of spontaneously hypertensive rats. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2017; 70(8): 1157-1162.

(IF – 0.270)

33. Iliev A, Kotov G, Landzhov B, Kinov P, Yordanova P, Georgiev GP. Basic anatomy of direct anterior approach for mini-invasive hip surgery. Academia Anatomica International 2017; 3(2): 44-48.

34. Georgiev GP, Iliev A, Dimitrova IN, Kotov G, Malinova L, Landzhov B. Palmaris longus muscle variations: significance for hand surgery and proposal of new classifications. Folia Medica 2017; 59(3): 289-297.

35. Stanchev SS, Iliev AA, Malinova LG, Landzhov BV, Kotov GN, Hinova-Palova DV. Light microscopic study on renal morphological alterations in spontaneously hypertensive rats. Journal of Biomedical and Clinical Research 2017; 10(1): 18-24.

36. Georgiev GP, Karabinov V, Matev B, Iliev A, Kotov G, Landzhov B. Carpal tunnel syndrome treatment with open surgical release: a study in 292 patients. Acta Morphologica et Anthropologica 2017; 24(3-4): 76-81.

37. Stanchev S, Iliev A, Malinova L, Landzhov B. A rare case of unusual origin of extensor medii proprius muscle and its clinical significance. Acta Morphologica et Anthropologica 2017; 24(3-4): 82-85.

38. Dimitrova IN, Trendafilova D, Iliev A, Landzhov B. Transradial catheterization failure due to high-bifurcating hypoplastic radial artery: case report. Acta Morphologica et Anthropologica 2017; 24(3-4):86-88.

39. Kotov G, Iliev A, Georgiev GP, Karabinov V, Landzhov B. Clinical significance of anatomical variations in the carpal tunnel: review. Acta Morphologica et Anthropologica 2017; 24(3-4): 109-113.

40. Iliev A, Georgiev GP, Kotov G, Landzhov B, Stokov L, Slavchev S, Ovtscharoff W. Correlation between radiographic appearance and matrix metalloproteinase-9 expression in giant cell tumour of bone. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2017; 70(12): 1757-1764.

(IF – 0.270)

2018 год.

41. Iliev AA, Kotov GN, Dimitrova IN, Landzhov BV. Evaluation of structural myocardial changes during chronic hypertensive states in rats. Journal of Cardiology and Cardiovascular Sciences 2018; 2(1): 1-9.

42. Stanchev S, Iliev A, Kotov G, Malinova L, Landzhov B. A comparative morphometric study of the superficial and juxtamedullary nephrons during the postnatal development in spontaneously hypertensive rats. Archives of Anatomy and Physiology 2018; 3(1): 001-004.

43. Georgiev GP, Tubbs RS, Iliev A, Kotov G, Landzhov B. Extensor indicis proprius muscle and its variants together with the extensor digitorum brevis manus muscle: a common classification. Clinical significance in hand and reconstructive surgery. Surgical and Radiologic Anatomy 2018; 40(3): 271-280.

(IF – 1.039)

44. Stanchev S, Iliev A, Malinova L, Landzhov B. The aging kidney – a quantitative study on superficial and juxtamedullary nephrons in Wistar rats. Acta Morphologica et Anthropologica 2018; 25(1-2): 26-32.

45. Dimitrova IN, Kotov GN, Iliev AA, Landzhov BV. Transradial approach for heart catheterization. Acta Morphologica et Anthropologica 2018; 25(1-2): 93-97.

46. Iliev AA, Kotov GN, Dimitrova IN, Landzhov BV. Electron microscopy studies on the ultrastructure of the myocardium in spontaneously hypertensive rats. Acta Morphologica et Anthropologica 2018; 25(1-2): 98-102.

47. Iliev AA, Kotov GN, Landzhov BV, Jelev LS, Dimitrova IN, Hinova-Palova DV. A comparative quantitative analysis of the postnatal changes in the myocardium of the left and right ventricle in rats. Folia Medica 2018; 60(2): 226-233.

48. Iliev AA, Kotov GN, Landzhov BV, Jelev LS, Kirkov VK, Hinova-Palova DV. A comparative morphometric study of the myocardium during the postnatal development in normotensive and spontaneously hypertensive rats. Folia Morphologica (Warsz) 2018; 77(2): 253-265.

(IF – 0.780)

49. Kotov G, Dimitrova IN, Iliev A, Groudeva V. A rare case of an azygos lobe in the right lung of a 40-year-old male. Cureus 2018; 10(6): e2780.

50. Iliev A, Kotov G, Dimitrova IN. A rare case of multiple anomalies of the coronary arteries. Cureus 2018; 10(6): e2796.

51. Maximov GK, Hinova-Palova DV, Iliev AA, Kotov GN, Kirkov VK, Landzhov BV, Maksimov KG. Ischemic stroke of the left claustrum in a 55-yearold female: a case report. Claustrum 2018; 3: 1528135.

52. Georgiev GP, Karabinov V, Kotov G, Iliev A. Medical ultrasound in the evaluation of the carpal tunnel: a critical review. Cureus 2018 10(10): e3487.

53. Hinova-Palova D, Iliev A, Edelstein L, Landzhov B, Kotov G, Paloff A. Electron microscopic study of Golgi-impregnated and gold-toned neurons and fibers in the claustrum of the cat. Journal of Molecular Histology 2018; 49(6): 615-630.

(IF – 2.937)

54. Georgiev GP, Landzhov B, Kotov G, Slavchev SA, Iliev A. Matrix metalloproteinase-2 and -9 expression in the epiligament of the medial collateral and anterior cruciate ligament in human knees: a comparative study. Cureus 2018; 10(11): e3550.

55. Ibrahim K, Panchev P, Iliev A, Landzhov B, Georgiev GP. Morphological characteristics of the types of os lunatum and their relation to Kienbock’s disease. Acta Morphologica et Anthropologica 2018; 25(3-4): 116-120.

56. Mersinkova S, Milev S, Iliev A, Landzhov B, Georgiev GP. Morphological classification and significance of the acromion for shoulder pathology. Acta Morphologica et Anthropologica 2018; 25(3-4): 128-131.

57. Илиев А, Карабинов В, Георгиев ГП. Общопрактикуващият лекар – първо звено в диагностиката и лечението на пациентите със синдрома на карпалния канал. Списание MD 2018; 107(5): 80-82.

2019 год.

58. Iliev A, Kotov G, Dimitrova IN, Landzhov B. Hypertension-induced changes in the rat myocardium during the development of cardiac hypertrophy – a comparison between the left and the right ventricle. Acta Histochemica 2019; 121(1): 16-28.

(IF – 2.107)

59. Georgiev GP, Iliev A, Kotov G, Nedialkova VK, Kirkov V, Lanzdhov B. Epiligament tissue of the medial collateral ligament in rat knee joint: ultrastructural study. Cureus 2019; 11(1): e3812.

60. Георгиев ГП, Илиев А, Котов Г, Карабинов В, Апостолов М, Ланджов Б. Хирургична анатомия на карпалния канал. Българският принос. Медицински преглед 2019; 55(2): 22-27.

61. Hinova-Palova D, Iliev A, Landzhov B, Kotov G, Stanchev S, Georgiev GP, Kirkov V, Edelstein L, Paloff A. Ultrastructure of the dorsal claustrum in cat. I. Types of neurons. Claustrum 2019; 4(1): 1578636.

62. Dimitrova IN, Kotov G, Iliev A. A rare case of left main coronary artery aneurysm. Cureus 2019; 11(3): e4190.

63. Georgiev GP, Slavchev S, Iliev A, Landzhov B. The role of different imaging modalities in the evaluation of giant cell tumour of bone. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2019; 72(4): 522-528.

(IF – 0.343)

64. Georgiev GP, Kotov G, Iliev A, Slavchev S, Ovtscharoff W, Landzhov B. A comparative study of the epiligament of the medial collateral and the anterior cruciate ligament in the human knee. Immunohistochemical analysis of collagen type I and V and procollagen type III. Annals of Anatomy; 224: 88-96.

(IF – 2.388)

65. Georgiev GP, Kotov G, Iliev A, Kinov P, Angelova J, Lanzdhov B. Comparison between operative and non-operative treatment of the medial collateral ligament: histological and ultrastructural findings during early healing in the epiligament tissue in a rat knee model. Cells Tissues Organs 2019; 206(3): 165-181.

(IF – 2.064)

66. Hinova-Palova D, Landzhov B, Iliev A, Kotov G, Stanchev S, Kirkov V, Georgiev GP, Edelstein L, Paloff A. Ultrastructure of the dorsal claustrum in cat. II. Synaptic organization. Acta Histochemica 2019; 121(4): 383-391.

(IF – 2.107)

67. Nedialkova V, Georgiev GP, Lanzdhov B, Iliev A. A case of an uncommon injury of the index finger. Acta Morphologica et Anthropologica 2019; 25(1-2): 113-115.

68. Stanchev S, Landzhov B, Kotov G, Iliev A. The expression of neuronal nitric oxyde synthase in the kidney and its role for renal function. Acta Morphologica et Anthropologica 2019; 25(1-2): 117-120.

69. Hinova-Palova D, Kotov G, Landzhov B, Edelstein L, Iliev A, Stanchev S, Georgiev GP, Kirkov V, Angelov T, NikolovD, Fakih K, Paloff A. Cytoarchitecture of the dorsal claustrum of the cat: a quantitative Golgi study. Journal of Molecular Histology 2019; 50(5): 435-457.

(IF – 2.531)

70. Stanchev S, Iliev A, Landzhov B. Comparative immunohistochemical study on collagen types in kidney during aging and hypertension. Acta Morphologica et Anthropologica 2019; 26(3-4): 38-45.

2020 год.

71. Zaralieva A, Georgiev GP, Karabinov V, Iliev A, Aleksiev A. Physical therapy and rehabilitation approaches in patients with carpal tunnel syndrome. Cureus 2020; 12(3): e7171.

72. Dimitrova IN, Trendafilova D, Iliev A, Simeonov P, Kotov G, Lanzdhov B. Radial artery variations and their influence on transradial approach during coronary angiography. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2020; 73(3): 419-425.

(IF – 0.378)

73. Popnikolov M, Barzev M, Iliev A, Landzhov B, Georgiev GP. Absence of palmaris longus muscle and flexor digitorum superficialis muscle tendon to the little finger – incidence in the bulgarian population. Acta Morphologica et Anthropologica 2020; 27(1-2): 73-79.

74. Kotov G, Landzhov B, Stamenov N, Stanchev S, Iliev A. Changes in the number of mast cells, expression of fibroblast growth factor-2 and extent of interstitial fibrosis in established and advanced hypertensive heart disease. Annals of Anatomy 2020; 232: 151564.

(IF – 2.388)

75. Stanchev S, Landzhov B, Kotov G, Stamenov N, Dikov T, Iliev A. The potential role of mast cells and fibroblast growth factor-2 in the development of hypertension-induced renal damage. Acta Histochemica 2020; 122(6): 151599.

(IF – 2.500)

76. Stanchev S, Iliev A, Malinova L, Landzhov B, Ovtscharoff W. Light microscopic and ultrastructural kidney changes in spontaneously hypertensive rats. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 2020; 73(10): 1449-1455.

(IF – 0.378)

2021 год.

77. Iliev A, Kotov G, Stamenov N, Landzhov B, Kirkov V, Georgiev GP. A comparative immunohistochemical and quantitative study of the epiligament of the medial collateral and anterior cruciate ligament in rat knee. International Journal of Morphology 2021, 39(1): 151-159.

(IF – 0.500)

78. Dimitrov D, Iliev A, Kotov G, Stamenov N, Stanchev S, Landzhov B. Microscopic changes in the hypertensive heart and kidney –structural alterations, role of mast cells and fibroblast growth factor-2. Acta Morphologica et Anthropologica 2021; 28(1-2): 57-63.

79. Stanchev S, Iliev A, Kotov G, Stamenov N, Stefanov M, Landzhov B. Hypertension-induced renal damage in rat model – an electron microscopic study. Acta Morphologica et Anthropologica 2021; 28(3-4): 19-28.

2022 год.

80. Stamenov N, Kotov G, Iliev A, Landzhov B, Kirkov V, Stanchev S. Mast cells and basic fibroblast growth factor in physiological aging of rat heart and kidney. Biotechnic and Histochemistry 2022; 97(7): 504-518.

(IF – 1.834)

2023 год.

81. Stanchev S, Kotov G, Landzhov B, Kirkov V, Gaydarski L, Iliev A. Depletion of vascular adaptive mechanisms in hypertension-induced injury of the heart and kidney. Bratislava Medical Journal 2023; 124(2): 133-142.

(IF – 1.564)

82. Iliev A, Kotov G, Stamenov N, Landzhov B, Kirkov V, Gaydarski L, Stanchev S. Microcirculatory changes as a hallmark of aging in the heart and kidney. International Journal of Morphology 2023; 41(2): 333-342.

(IF – 0.500)

83. Stanchev S, Gaydarski L, Iliev A, Krupev M, Kotov G, Landzhov B. New insight into the morphological characteristics of patella cubiti. Surgical Radiologic Anatomy 2023; (in press)

(IF – 1.400)

84. Lyubomir G, Ivan A, Iliev A, Stanchev S, Kotov G, Stamenov N, Landzhov B. The complex role and implications of vegf-a on cardiac and renal physiology and pathology with special focus on hypertensive injury – a critical review. Acta Morphologica et Anthropologica 2023; 30(1-2): 47-56.

Курсове от текущия семестър: