Електронен каталог

гл. ас. д-р Тодор Панайотов

гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
8110689
Приемно време:
Четвъртък 11:30-13:00 709 II Корпус
Петък 12:00-14:30 709 II Корпус

Професионална автобиография:


Тодор Георгиев Панайотов е историк на журналистиката и медиите в България и е главен редактор на Годишник на департамент "Медии и комуникация" (ДМК). Завършил е и работи за шест от най-големите университети в България (СУ, ВТУ, ЮЗУ, МУ- София, ТУ- София, НБУ). Защитил е докторска дисертация и е магистър по журналистика, история и руска филология. Има изследователски и преподавателски интереси в областта на: журналистика, история, медии, ПР. Експерт е по печатни медии и история на България. Член е на Програмния съвет на ДМК, на Факултетния съвет на Магистърски факултет и има административен опит като програмен директор и програмен консултант в НБУ. Член е на Съюза на българските журналисти и е секретар на журналистическо дружество. Автор е на една монография, десетки научни студии, статии и стотици журналистически публикации. С доклади участва в над четиридесет международни и национални научни конференции. Неговите научни публикации са цитирани над петдесет пъти в монографии, колективни томове и списания с научно рецензиране.

Като научен ръководител, редактор, координатор и академичен наставник участва в следните проекти:

2022 г. и сега научен ръководител "Пролетна научна конференция"

2020 г. и сега главен редактор на Годишник на ДМК

2018 г. "Разширяване влиянието на научната периодика публикувана от НБУ", финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

2015 - 2019 г. отговорен редактор на Годишник на ДМК

2014 - 2021 г. координатор "Пролетна научна конференция"

2013-2016 г. координатор "Есенна научна конференция"

2013-2015 г. академичен наставник BG051РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”

В три бакалавърски програми, една магистърска програма и една майнър-програма (втора специалност) води следните лекционни курсове:

Пресата като СМК

Новини и новинарство

Медийно моделиране на информацията

Информация и моделиране на общественото мнение

Телевизионна и радио журналистика I част

Информация и новини

Медии и обществено мнение

Професионална журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Медийна и комуникационна политика

Медийни жанрове

Периодичен печат

Власт и медии

Телевизионни познания

Телевизия и видeо

История на журналистиката

Журналистика за ПР

Политическа журналистика (в екип с проф. д-р Росен К. Стоянов)

Дипломно изследване (в екип с доц. д-р Стойко Петков)

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“:

Панайотов, Тодор. Всекидневният вестник "Мир". Промени, личности, водещи теми през периода 1923-1944 г. (348 страници) Автореферат 40 страници.

Научен ръководител доцент доктор Валентин Спасов Китанов. Рецензенти: професор доктор на науките Димитър Саздов Георгиев и доцент доктор Кристина Мирославова Попова.


Публикации:


По-важни публикации на Тодор Г. Панайотов:

МОНОГРАФИИ

1.Български издатели и журналисти. София: ПАН, 2013 (304 страници) ISBN 9789546602619

Рецензенти: проф. д.н. Владимир Михайлов и проф. д.н. Стефан Симеонов

СТУДИИ И СТАТИИ

1.Към въпроса за периодизацията на журналистиката в България (1879-1947). - Год. НБУ, ДМК. Том 27, 2022, София: НБУ, 2024, 38 страници. ISSN 2815-3359, под печат

2.Журналистическата дейност на академик Иван Пеев Плачков. – Год. НБУ, ДМК. Том 26, 2021, София: НБУ, 2024, 43 страници. ISSN 2815-3359, под печат

3.Най-успешните български министър-председатели и развитието на медиите. - В: 25 години Лятна школа по ПР - а сега накъде? София: НБУ, 2023, с. 96-104, ISBN 978-619-233-278-5. Редакционна колегия: проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, доц. д-р Евелина Христова. Научен редактор и съставител: проф. д-р Росен Стоянов.

4.Кризите, новите технологии и развитието на печатните медии в България. - В: Тенденции в онлайн медиите и дигиталните комуникации.XXIII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2022, с. 38-46, ISBN 978-619-233-190-0. Редакционна колегия: проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, доц. д-р Евелина Христова. Научен редактор и съставител: проф. д-р Росен Стоянов, достъпно на:https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2021

5.Вестникарската фирма акционерно дружество „Пряпорец“. – Год. НБУ, ДМК. Том 25, 2020, София: НБУ, 2022, с. 91-116. ISSN 2815-3359. Редакционна колегия: гл. ас. д-р Тодор Панайотов – главен редактор, проф. Толя Стоицова, д.н., проф. Руси Маринов, д.н., проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, . Рецензенти: проф. д-р Любомир Гърбев, НАТФИЗ, доц. д-р Александър Христов, УНСС. Включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, индексирано и реферирано в CEEOL, достъпно на: https://masscomm.nbu.bg/bg/godishnici/godishnik-na-departament-medii-i-komunikaciq-2020

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2020

6.Основателят на УНСС и развитието на печатните медии в България. В: Новите реалности и политическата наука. Сборник от международна научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2021, с. 132-141, ISBN 978-619-232-564-0

7.Вестникарската фирма акционерно дружество „Радикал“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 24, 2019. София: НБУ, 2020, с. 103-136, ISSN 1310-8670. Редакционна колегия: проф. Толя Стоицова, д.н. – главен редактор, проф. Руси Маринов, д.н., проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, отговорен редактор гл. ас. д-р Тодор Панайотов. Рецензенти: проф. д-р Любомир Гърбев, НАТФИЗ, доц. д-р Александър Христов, УНСС. Включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, индексирано и реферирано в CEEOL, достъпно на:

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2019

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1223

8.Печатните медии и трансформация на общуването в България. – В: Трансформация на общуването. XX Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2018, с. 98-104, ISBN 978-619-233-188-7. Редакционна колегия: проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, гл. ас. д-р Евелина Христова. Научен редактор и съставител: проф. д-р Росен Стоянов, достъпно на: https://masscomm.nbu.bg/bg/lqtna-pr-shkola/sbornik-s-dokladi-ot-lqtna-shkola-po-vryzki-s-obshtestvenostta-2018

9.Георги Иванов Николов – журналист, медиен предприемач и историк. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 23, 2018. София: НБУ, 2019, с. 99-110, ISSN 1310-8670. Включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, индексирано и реферирано в CEEOL, достъпно на

https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2018

https://masscomm.nbu.bg/bg/godishnici/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2018

CEEOL

10.Конституционно – правни проблеми и цензурни ограничения на печатните медии в България. В: България 140 години модерна българска държавност. Сборник от международна научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2018, с. 177-183, ISBN 978-619-232-151-2

Научна редакция: доц. д-р Блага Букева и доц. д-р Елена Симеонова.

11.Първото сдружение в разпространението на пресата в България. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 22, 2017, 15 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mascom18/view_lesson.php?id=8

12.Българската тема в журналистическото творчество на американеца Макгахан. – В: Глад за съдържание. XVIII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 8 с. (електронен носител), ISBN 978-619-233-001-9, достъпно на http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=56

13.Журналистическата дейност на писателя Христо Димитров Бръзицов. – В: Автори – Течения – Взаимодействия. Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2017, с. 313-322, ISBN 978-954-8594-67-7; ISSN 1313-2342

14. Публичният образ на България пред Европа и националните катастрофи. – В: Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите. XVII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 9 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-956-9

15. Начало, развитие и край на акционерните дружества „Български печат“ и „Преса“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 21, 2016, 25 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=11

16. Метаморфозите на акционерно дружество „Стопанско развитие“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 20, 2015, 27 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mascom16/view_lesson.php?id=10

17. Културният елит на България и централните всекидневници през първата половина на XX век. – Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2015, с. 103-109, ISSN 1313-2342

18. Белите петна в историята на българската печатна журналистика. – В: Град и памет. Сборник с доклади от Втора национална научна конференция. Пазарджик: Беллопринт, 2015, с. 90-93, ISBN 978-619-90021-4-8

19. Културните рубрики и сътрудници на половинвековния „Мир“ (българския „Таймс“). – В: Комуникация и култура. XVI Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2015, 10 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-899-9

20.Борис Вазов в развитието на българската журналистика през първата половина на XX век. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 19, 2014, 18 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

21. Предизборна кампания и парламентарни избори без партии. Българският опит. - В: Изборите в ПР и ПР при избори. София: НБУ, 2014, 7 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-851-7.

22. Парламентаристът Велчо Тодоров Велчев като журналист, публицист и издател. – Минало, 2014, № 3, с. 79 – 88.

23. Вестникарските предприятия на медийния магнат Атанас Дамянов. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 18, 2013, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

24. Професор Стефан Савов Бобчев - журналист, публицист, издател и изследовател на пресата. – Минало, 2013, № 4, с. 38 – 45.

25. Гражданската позиция и журналистическите разследвания на Стоян Власаков. – В: Граждани и медии. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с. 111 – 120.

26. Журналистическата дейност на политика и юриста Петко Стоянов Стайнов. – Архивен преглед, 2013, № 1, с. 148 – 156.

27. Политикът и банкерът Атанас Буров като издател и публицист. – Минало, 2013, № 2, с. 77 – 85.

28. Държавникът Константин Стоилов и развитието на българския периодичен печат. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 17, 2012, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

29. Правна рамка и регулация на вестникарската дейност в България (1879-1947) . – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 16, 2011, 20 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670, достъпно на https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=594036

30. Разпространението на пресата в Третото българско царство. – Balkanistic forum, Issue 3/ 2011, 182 – 190.(списанието е достъпно на www.ceeol.com)

31. Всекидневният вестник „Мир“ за политиката на Великите сили, балканските страни и други държави през периода 1923 – 1944 г. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 15, 2010, 42 с. (електронен носител)

32. Всекидневният вестник „Мир“ за управлението, партиите и политиката на България през периода 1923 – 1939 г. – В : България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Том 2. София: Университетско издателство Стопанство, 2010, с. 182 – 200.

33. Държавникът Иван Евстратиев Гешов като публицист, журналист и издател. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Том 14, 2009, 7 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

34. Акционерните дружества “Мир” и “Издателство вестник “Мир” (1899 – 1947 г.) – Архивен преглед, 2005, № 3 – 4, с. 117 – 133.

35. Темите на всекидневния вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) в годините на Втората световна война. – Минало, 2005, № 2, с. 49 – 60.

36. Пътят на “Мир” от “класика на буржоазен партиен вестник” до “Българският “Таймс” (1924 – 1939) – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 9, 2003, с. 267 – 282.

37. Софийският всекидневен вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) през периода на Втората световна война – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Том 7, 2000, с. 337 – 352.

Курсове от текущия семестър: