Електронен каталог

доц. д-р Татяна Шалганова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование

Висше образование - 1979 г. - Санкт-Петербургски държавен университет, Русия - специалност археология, история.

Придобити научни степени и звания

1993 г. Доктор, специалност археология

2003 г. Извънреден доцент по изкуствознание на НБУ

2004 г.Старши научен сътрудник ІІ степен по научната специалност 05.08.04 “Изкуствознание и изобразителни изкуства”

Общ трудов стаж по специалността (години, организации, длъжности)

1980-1984 г. уредник в Музея за история на София, отдел “Археология”

1984 - 1991 редовна аспирантура в Археологическия институт и музей, секция “Тракийска археология”

1991-1993 нещатен сътрудник в Археологическия институт с музей, БАН, към “Археологическа карта на България”

от 1993 научен сътрудник ІІ ст., І ст. (1998 г.) ст.н.с.ІІ ст. (2004) в Института по изкуствознание при БАН, секция “Старо и средновековно изкуство”,

от 2002 извънреден доцент в Нов български университет, департамент “История на културата”

1996-1997 - директор на базова програма “История на културата”, Департамент “История на културата” в НБУ

1998-2003 директор на бакалавърска програма “История на културата - Древна Европа” в департамент “История на културата” в НБУ

2005-6 - Ръководител на департамент „История на културата”


Публикации:


Монографии:

Шалганова, Т. Изкуство и обред на бронзовата епоха. Култура на инкрустираната керамика по Долен Дунав. - Монографии 3 – МИФ, София 2005

Маразов, И, Кабакчиева, Г., Лазов, Г., Шалганова, Т. Колекцията Васил Божков. – София, 2005 (на български и английски)

Статии:

Шалганова Т. Възникване на културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав (относителна и абсолютна датировка). В: Първа национална конференция на младите археолози. София, 1990, 5-6.

Шалганова Т. с колектив. Списък на непубликуваните обекти и библиография на тракийската археология от Родопите, горните поречия на Марица, Места и Струма (1967-1989). В: Тракийската култура в Родопите и горните поречия на Марица, Места и Струма. Смолян, 1990, 99-131.

Шалганова Т. с колектив. Подбрана библиография. В: Хелис I, София, 1992, 151-171.

Shalganova T. About a Decorative Pattern of the Lower Danube Incrusted Pottery Culture. Symposia Thracologica N 9, Bucuresti, 1992, 102.

Шалганова Т. Развитие на кутурите от къснобронзовата и началото на ранножелязната епоха в Северозападна България. С., 1993. Автореферат за присъждане на научната степен -кандидат на историческите науки.

Shalganova T. About a Decorative Pattern of the Lower Danube Incrusted Pottery Culture.Symposia Thracologica N 11, Bucuresti, 1993, 152-158.

Шалганова, Т. Относно гребеновидния мотив в украсата на културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав. - В: Ст. Александров, Б. Борисов. (ред.). Експедиция Марица-Изток. Археологически проучвания т. II. София 1994, 111-118.

Shalganova T. Das Auftreten der kannelierten Keramik und der Ubergang von der Spatbronzezeit zur fruhen Eisenzeit in Nordwestbulgarien. In: The Early Hallstatt period (1200-700) in South-Eastern Europe. Bibliotheca Mvsei Apvlensis, 1994, Alba Iulia, 185-195.

Shalganova, T. About an Ornamental Pattern of the Incrusted Pottery Culture Along Lower Danube. - In: P. Roman et M. Alexanru (Ed.). Relacion Thraco-Illyro Helleniques. Actes du XIVe Symposium National de Thracologie (a participacion internacionale) Baile Herculane (14-19 septembre 1992). Bucuresti, 1994, 170-177.

Шалганова, Т. Глинени брадви от територията на културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав. - Проблеми на изкуството, 3,. 1994, 21-24.

Shalganova T. The Lower Danube Incrusted Pottery Culture. In: Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archeology N 22, 1995, Prehistory Press, 291-309.

Shalganova T. Gotzev A. Problems of Research on the Early Iron Age. In: Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archeology N 22, 1995, Prehistory Press, 327-345.

Шалганова, Т. Антропоморфни фигури от късната бронзова епоха. “Проблеми на изкуството”, 3-4, 1997, 53-58.

Шалганова, Т. Съкровища от бронзови предмети от къснобронзовата и ранножелязната епоха в България – МИФ, 6, София 2000, 178 – 216.

Шалганова, Т. Орнитоморфни и зооморфни глинени предмети от културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав. – МИФ, 7, София 2001, 489 – 515.

Шалганова, Т. Погребалния обред - извор за реконструкция на социалната структура (върху материалите на културата на инкрустираната керамика по Долен Дунав). Проблеми на изкуството 2002, 1, 18-26.

Шалганова, Т. Скъпоценните съдове от бронзовата епоха на Балканския полуостров. МИФ 8. Вино и култура. София 2003, 76-97.

Шалганова, Т. “Brotleibidole” – един вид глинени предмети от културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав. В: Земите на България – люлка на Тракийската култура.Том І, Гео Прес, 2003, 37-42.

Шалганова, Т. “Лов на глиган” в изкуството на къснобронзовата епоха. В: Агон. Годишник 2002. Българска олимпийска академия. София 2003,

Шалганова, Т. Съкровищата от българските земи от праисторията до средновековието. Компакт-диск. НБУ, София, 2003.

Шалганова, Т. Скъпоценните съдове от бронзовата епоха на Балканския полуостров. МИФ 8. Вино и култура. София 2003, 76-97.

Шалганова, Т. Връзки и взаимоотношения на културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав с микенския свят. - В: Ал. Фол (ред.). Пътят. Сборник научни статии, посветен на живота и творчеството на д-р Георги Китов. Гео Прес. 2003 г., 244-252.

Шалганова, Т. Вепрь, море и вино в греческой вазописи. – В: Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции. Материалы тематической научной конференции Санкт-Петербург, 1-4 декабря 2004 г. Санкт-Петербург 2004, 83-85.

Маразов, И. Шалганова, Т. Тракийското светилище Беглик-Таш. In: Studia Archaeologica Universittis Serdicensis. Suppl. IV. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmil Getov. София 2005, 482-497.

Шалганова, Т. Воинът-глиган на бронзовата епоха. – В: Heros Hephaistos. Studia in hdndrem Liubae Ognenove-Marinova. BAS Institute of Archaeology with Museum, St. Kliment Ohridski University Faculty of History – Department of Archaeology, 2005, 199-209.

Шалганова, Т. Гръцките ловни митове и ловът на глиган от Александровската гробница, Хасковско. – МИФ 9, Тракия и околният свят, 2005, 165-185.

Шалганова, Т. Оръжието в съкровищата от бронзови изделия от къснобронзовата епоха – МИФ 10, Съкровището, 84-93.

Готцев, А., Шалганова, Т. Керамичният комплекс на теменоса „Камен рид” – Хелис V, Международна конференция „Гетите – култура и традиции 20 години проучвания на Свещарската гробница и резервата „Сборяново”. София 2006, Академично издателство „проф. Марин Дринов”, 194-204.

Shalganova, Т. Sword. – In: The Splendor of Bulgaria. Vassil Bojkov Collection. Exhibition 8-12 January 2007 Brussels, Sofia 2007, 15. (на английски и български език)

Шалганова, Т. Проблематика на тракийските скални светилища. – В: Между фолклора и историята. Бургас 2006, 37-47

Шалганова, Т. „Македонски бронзи” от колекцията В.Божков. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, том ІІ, Казанлък 2007, 131-149.

Курсове от текущия семестър: