Електронен каталог

проф. д-р Иван Боевски

проф. д-р Иван Боевски
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Икономика
Телефон:
0899 102388
Приемно време:
Четвъртък 14:15-16:15 708 II Корпус
Петък 13:00-15:00 708 II Корпус
Понеделник Viber
Телефон
WhatsApp Онлайн
Вторник Viber
Телефон
WhatsApp Онлайн
Сряда Viber
Телефон
WhatsApp Онлайн
Четвъртък Viber
Телефон
WhatsApp Онлайн
Петък Viber
Телефон
WhatsApp Онлайн

Професионална автобиография:


Проф. д-р Иван Йочев Боевски

Основни преподавателски и изследователски интереси в областта на:

мениджмънт; маркетинг; маркетинг мениджмънт, стратегически мениджмънт, управление на връзките с клиенти (CRM), бизнес стратегии, екологичен мениджмънт, проект и стейкхолдер мениджмънт, финансиране на проекти, колективно действие (Collective Action); Нов Институционален Икономикс ( НИИ) (New Institutional Economics); проперти и фасилити мениджмънт при недвижимите имоти; финансови иновации и финансов мениджмънт на пазара на недвижими имоти, обща селскостопанска политика на европейския съюз – теория и бизнес практика, анализ на политиките

Специализации и тренинги, свързани с горепосочените интереси и свързани с настоящия курс:

Германия: 1992 - 2020

 Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin;

 Westfälische Wilhelms Universität, Münster;

 Universität Passau;

 INWENT Training Centre, Leipzig-München;

 Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle

Австрия: 1992 -2009

 Universität Wien;

 Wirtschaftsuniversität Wien.

По горепосочените по-горе основни преподавателски и изследователски интереси имам повече от 100 научни публикации, от които около 70 на немски и английски език, както и повече от 20 съвместни проекта с учени от Западна Европа и Америка, както и съвместен научно изследователски проект през 2007г с проф. д-р Елинор Остром (САЩ) - Нобелов лауреат по икономика.


Публикации:


I. МОНОГРАФИИ

1. Боевски, И. (2020). Кооперативното дело в България – Специфичен организационен дизайн, маркетинг-мениджмънт, гавърнанс структура и иновации, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 320, ISBN 978-954-07-5050-7.

2. Boevsky, I., Laurinkari, J. (2017). Die Zukunftsperspektiven des Genossenschaftswesens als Teil der Sozialwirtschaft - Grundstrukturen des Genossenschaftswesens am Beispiel Bulgariens. Europäischer Hochschulverbund, Wismar, Deutschland.

II. СТАТИИ И ДОКЛАДИ В SCOPUS И WEB OF SCIENCE

1. Boevsky, I.Y., Kostenarov, K.D. (2020). The potential of digitalization for increasing members' satisfaction of Bulgarian cooperatives, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 940(1), 012073.

2. Prause, G., I. Boevsky (2019). Smart Contracts for Smart Rural Supply Chains, in. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (No 3), pp. 454–463. (ISSN 1310-0351 - print; ISSN 2534-983X – online), Доказателствен материал: https://www.agrojournal.org/25/25.html

3. Theesfeld, I., I. Boevsky (2005). Reviving pre-socialist cooperative traditions: The case of water syndicates in Bulgaria. Sociologia Ruralis, 45(3), pp. 171-186. (Импакт фактор: 1,34 за 2005г.) (ISSN: 0038-0199). Доказателствен материал: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14679523/45/3

III. СТАТИИ И ДОКЛАДИ В НЕРЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВЕ

1. Боевски, И. (2020). Защо се появява и налага CRM?, в: Димитрова, Р., Костенаров, К. (съставители), Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, с. 98-114. ISBN 978-619-233-087-3 (online), https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/ikonomikata-na-hh-vek-korporativna-nacionalna-i-mezhdunarodna.

2. Николов, Д., Боевски, И., Борисов, П., Радев, Т. (2020). Възможности за съвместен маркетинг на земеделски производители от област Смолян, в. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, с. 31-57. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online). https://journal.jaem.info/page/bg/archive.php?issue=87.

3. Kostenarov, K., A. Sarov, I. Boevsky (2020). Member’s Satisfaction as Main Element of Sustainable Cooperative Development, в: Годишник „Икономика и бизнес“ 2019, Департамент Икономика, НБУ, с. 88-104. ISSN: 2534-9651 (online).

4. Костенаров, K., Николов, Д., Боевски, И., Чопевa, М. (2020). Анализ на бизнес моделите за управление на земеделските стопанства с приложението на V-AHP метода, in. International Journal of Sciences and Arts, № 1, с. 473-491(ISSN 2671-3551).

5. Мушмов, А., Боевски, И., Аврамов, В. (2020). Aлтернативни сегментационни подходи за обособяване типологията на участниците в геймифицирана платформа, насочена към служителите на търговско предприятие, в Панайотов, Д. (съставител.), Българската мечта – позитивната концепция, ISBN: 9786192331313.

6. Боевски, И., Саров, А. (2019). CRM в селските райони – фактори и перспективи за развитие, в. Икономика и управление на селското стопанство, № 3, с. 69-82. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

7. Boevsky, I., Kostenarov K., Sarov, A. (2019). Evaluation of Members’ Satisfaction in Modern Bulgarian Agricultural Cooperatives, in Monetary and Economic Research Center (EDT.) Europe After the EU Elections: Monetary and Economic Perspective, pp. 17-36. https://mrcenter.info/Doc/Books/Book%202019.pdf

8. Боевски, И. (2019). CRM, програми за лоялност и клиентска стойност, в. "Мениджмънт и инженеринг 19”, Част 1, ТУ - София, с. 453-458. (ISSN 1314-6327), http://isc.me.tu-iiim.org/uploads/2019/CONFERENCE%20PROGRAM_ISCME'2019.pdf.

9. Боевски, И. (2019). Клиентска стойност – теории и дефиниции, в. "Мениджмънт и инженеринг 19”, Част 1, ТУ - София, с. 459-471. (ISSN 1314-6327), http://iscme.tu-iiim.org/uploads/2019/CONFERENCE%20PROGRAM_ISCME'2019.pdf

10. Костенаров, К., Николов, Д., Боевски, И. (2019). Приложение на мултикритерийния анализ за оценка на иновативни бизнес модели за малките земеделски стопанства в хранителните вериги, в. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, с. 23-38. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

11. Саров, А., Боевски, И., (2018). “Бизнес процесите в българското аграрно предприятие– класически или модерни?” Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция „Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020“, София, с. 150-162, ISBN 978-954-8612-14-2.

12. Боевски, И. Саров, А. (2018). CRM в българското земеделие, в. Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони, В "Научни трудове АУ“, том 61, кн. 2, стр. 77-89: ISSN 1312-6318 (Print), ISSN 2367-5845 (Online). http://nauchnitrudove.au-plovdiv.bg/category/2018/issue-2-2018/.

13. Prause, G., I. Boevsky (2017). Delivery Robots for Smart Rural Development? В. Икономика и управление на селското стопанство, № 2 - 4, с. 80-90. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

14. Боевски, И., (2017). „Програмите за клиентска лоялност – възхищение или фрустрация?” В. "Мениджмънт и инженеринг’ 17”, ТУ - София, с. 266-274. (ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327

15. Боевски, И., Саров, А. (2017) „Гавърнанс структура (Governance structure) в българските земеделски кооперации “, в. Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони, с. 129-140. (ISBN 978-619-90128-10-9).

16. Боевски, И., Саров, А. (2017). Кооперативен гавърнанс – предизвикателства и перспективи, Сборник: Научен форум Бизнесът в ХХI век – тенденции и предизвикателства, УНСС, София, стр. 366-377. (ISBN 978-954-644-937-5).

17. Саров, А., Боевски, И., (2017). „Пазарна турбулентност – промени в управлението на земеделските кооперации в България“, в Сборник: Научно-практическа конференция „Стратегическите визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации – институции – бизнес), с. 370-376. (ISBN 978-954-535-949-1).

18. Боевски, И. (2017). Фрустрация при използване на програми за клиентска лоялност – характеристика и възможности за минимизиране, в: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2017, стр. 24–30. (ISSN 2534-9651) (Online). https://economics.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-ikonomika-i-biznes-na-departament-ikonomika-2017-issn-2534-9651-online.

19. Боевски, И., (2016). Real Estate Investment Trust (REIT) – Иновативна възможност за финансиране на предприемачески проекти в сферата на недвижимостите", в. Годишник Департамент "Икономика", "Иновации в икономиката", НБУ, София, стр. (ISBN

20. Саров, А. Боевски, И. (2016). Предизвикателства пред управлението на земеделските кооперации в България, в. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, 2016, с. 44-53. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

21. Prause, G., I. Boevsky (2016). E-RESIDENCY: A Business Platform for Smart Rural Development? В. Икономика и управление на селското стопанство, № 2 - 4, с. 80-90. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

22. Боевски, И. (2016). Програми за клиентска лоялност – характеристика, елементи и значение. в. Годишник „Икономика и бизнес”, НБУ, (без конкретни страници, общо 14 с.). (ISSN 2534-9651).

23. Боевски, И., (2016). Риск мениджмънт в българските земеделски кооперации, В. "Мениджмънт и инженеринг’ 16”, Част 1, ТУ - София, с. 80-93. (ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327).

24. Саров, А., Боевски, И. (2016). Предизвикателства пред управлението на земеделските кооперации в България, в. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, 2016, с. 44-53. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

25. Д. Николов, И. Боевски, П. Борисов, Т. Радев (2016). Обществените блага в България, осигурени от земеделието и горското стопанство – състояние, значимост и тенденции на развитие, в. Икономика и управление на селското стопанство, № 2 - 4, с. 101-116. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

26. Prause, G., I. Boevsky (2015) Smart Rural Development, Икономика и управление на селското стопанство, 4, 2015, с. 63-70. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

27. Боевски, И., Цвяткова, Д. (2015) Предприемаческа активност в земеделието и селските райони В: Лидерството - време е за промени, Сборник Международна научно-практическа конференция, НБУ, София, стр.377-387. (ISBN 978-954-535-898-2)

28. Чопева, Минка, Димитър Николов, Иван Боевски (2015). Проблеми в образователно-квалификационното равнище на българските фермери и някои възможности за тяхното преодоляване, в: Човешкият капитал – методология, измерения и практики, НБУ, София, с. 483-494. (ISBN 978-954-535-853-1)

29. Чопева, Минка, Димитър Николов, Иван Боевски (2014). Влияние на глобализацията върху мениджмънта на земеделските стопанства в Република България. В: Бизнесът – позитивна сила в обществото, НБУ, София, с. 278-288. (ISBN 978-954-535-796-808-1)

30. Boevsky, I., (2014). Das analytische Rahemn des Fachbereichs „RESSOURCENÖKONOMIE“ der Humboldt-Universität zu Berlin – geeignetes Instrumentarium für Analyse der Nachhaltigkeit in Bulgarien, Сборник Международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария“, Авангард принт, Русе, с. 39-47. (ISBN 978-954-337-236-2)

31. Боевски, Иван (2012). Фасилити мениджмънт и аутсорсинг. В: Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието, Сборник доклади от международна научна конференция, УНСС, София : Авангард-Прима, с. 143-150. (ISBN 978-954-323-997-9).

32. Янакиева, И., Боевски, И. (2012). Директни плащания на площ и връзката им с промените в пазара на земеделска земя, в. Агроном, бр. 3, с. 9-11. (ISSN 1311-7815).

33. Николов, Димитър, Иванка Янакиева, Минка Анастасова, Иван Боевски, Огнян Боюклиев, Мимоза Младенова, Елизабет Иванова (2011). Влияние на ОСП върху развитието на полупазарните стопанства в България. Икономика и управление на селското стопанство, 56, № 3-4, с. 24-32. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

34. Боевски, Иван (2009). Концепцията за цялостния жизнен цикъл на недвижимостта - важен елемент от Real Estate Management в условията на несигурност. В: Пазар и управление на недвижимата собственост, Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, УНСС, София : Авангард Прима, с. 67-77. (ISSN 978-954-323-592-6).

35. Kramer, Jost W., Ivan Boevsky (2010). Netzwerke und Cluster – Die Entwicklung von Kurorten in Mecklenburg-Vorpommern zu Gesundheitszentren. In: Laurinkari, J. (Ed.) Health, Wellness and Social Policy, Essays in honor of Guy Bäckmann, Europöischer Hochschulverlag, Bremen, pp. 95-111. (ISBN 978-3-941482-2).

36. Боевски, Иван, Йост Крамер (2010). Аутсорсинг в българските земеделски предприятия. Съществува ли такава възможност? Икономика и управление на селското стопанство, 55, № 1, с. 57-62. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

37. Боевски, Иван, Йост Крамер (2010). Визия на земеделските стопанства. Икономика и управление на селското стопанство, № 4, 31-35. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

38. Иванов, Божидар, Теодор Радев, Иван Боевски, Храбрин Башев (2009). Предизвикателства за развитие на селското стопанство на Р Виетнам. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, с. 53-62. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

39. Боевски, Иван (2007). Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони. Икономика и управление на селското стопанство, 52, № 5, с. 18-23. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

40. Попов, Румен, Огнян Боюклиев, Мария Атанасова, Минка Анастасова-Чопева, Иван Боевски, Нона Маламова, Божидар Иванов (2007). Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на качеството на живот в селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС. Икономика и управление на селското стопанство, 52, № 3, с. 96-101. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

41. Боевски, Иван (2007). Кратък преглед на теориите за кооперацията. Икономика и управление на селското стопанство, 52, № 6, с. 3-11. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

42. Боевски, И. (2007). Кооперацията на 21. век – модерна визия и креативен мениджмънт, в: Икономически алтернативи № 4 (81), УНСС-издателство, с. 90-102. (ISSN 1312-5281).

43. Ivanov, B., Boevsky, I., (2008). Transaction Costs Varieties in the Process of Technology Adoption – A Case Study from Northeastern Region, Bulgaria, in Schäfer, K., Rupschus, U., Nagel, U. W., Enhancing the Capacities of Agricultural Systems and Producers, Margraf Publishers, Weikersheim, Germany, 264-271. (ISBN 978-3-8236-1520-0).

44. Попов, Румен, Иван Боевски (2006). Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и бъдещето на българските земеделски кооперации. Икономика и управление на селското стопанство, 51, № 6, с. 3-7. (ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online).

45. Боевски, И. (2006): „Outsourcing - възможна стратегия за бъдещето на българската кооперация”, в. Сборник доклади, Международна конференция „Европейски предизвикателства пред кооперациите и фамилния бизнес, УНСС, София, с. 126-134, (ISBN 978-954-494-835-1).

46. Боевски, Иван, (2001). “Рискови връзки в земеделските кооперации”, сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, София, бр. 3, с. 20-24 (общо страници 14). ISSN 0205-3845

47. Hanisch, Markus/ Boevsky, Ivan (1999): Political, Institutional and Structural Developments Accompaning Land Reform and Privatization in Bulgarian Agriculture, in: Südost-Institut (Hrsg.), Südosteuropa, Jg. 48, Heft 7-8, Zeitschrift für Gegenwartsforschung, Oldenbourg Verlag München (in Englisch),. с. 446-464, (Online ISSN: 2364-933X; Print ISSN: 0722-480X)

48. Боевски, Иван, Йост Крамер (1999). Кратко изложение на различните кооперативни теории и идеологии в Европа”, сп. “Икономическа мисъл”, София, бр. 1, с. с. 61-71. (ISSN: 0013-2993)

49. Боевски, Иван, (1998). “Аграрно-политически идеал, субсидии и земеделски производителни кооперации в Германия”, сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, София, бр. 2, с. 12-15 (общо страници 11). ISSN 0205-3845

50. Боевски, Иван, (1998). “Кооперативните принципи в Германия и тяхната съвременна релевантност”, сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, София, бр. 4, с. 9-16. ISSN 0205-3845

51. Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1998): Transformation und Genossenschaftswesen in Bulgarien - jüngste Entwicklung, in: Südost-Institut (Hrsg.), Südosteuropa, Jg. 47, Heft 3-4, Zeitschrift für Gegenwartsforschung, Oldenbourg Verlag München. (Online ISSN: 2364-933X; Print ISSN: 0722-480X)

52. Боевски, Иван, Йост Крамер (1998). Кратко изложение на различните кооперативни теории и идеологии в Европа”, сп. “Икономическа мисъл”, София, бр. 1/1998, с. 120-132. (ISSN: 0013-2993)

53. Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1997): Neue Hoffnung für Genossenschaften, OST-WEST-CONTACT, Nr. 7, Münster. (ISSN: 2196-7792)

54. Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1996): Das bulgarische Genossenschaftswesen in der Transformation - Tradition und Neubeginn, ZfgG Bd 46, Göttingen. ISSN 0044-3439

55. Boevsky, Ivan (1995): Genossenschaften in Bulgarien, Sächsisches Genossenschaftsblatt, Nr. 9, Chemnitz. (ISSN 1438-1281)

56. Boevsky, Ivan (1995): Zur Entwicklung des bulgarischen Genossenschaftswesens nach der Wende, , Delitzsch 1995, in: Beiträge zur Diskussion, Schriftenreihe des Genossenschaftsverbandes Sachsen, Nr. 3, Chemnitz. (ISSN 1438-1281)

57. Brazda, Johann/ Boevsky, Ivan (1994): VOCA - Echte Hilfe zur Selbsthilfe, Konsum - Info, Journal des Konsumverbandes, Nr. 22-23, Wien.

58. Brazda, Johann/ Boevsky, Ivan/ Rute, Maive (1994): VOCA - Eine praxisnahe genossenschaftliche Hilfsorganisation, in: Genossenschaften im internationalen Wirtschaftsgeschehen und ihre Förderung, Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin (Hrsg.), Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen Heft 18, Berlin. (ISBN 3-929603-17-9)

59. Иван Боевски (1993). Финансовата стратегия на кооперацията в условията на криза и преход към пазарна икономика, сп. “Икономическа мисъл”, София, бр. 1/1993, с. 74-86. (ISSN: 0013-2993)

60. Иван Боевски (1993). Производителните кооперации в Западна Европа, сп. “Икономическа мисъл”, София, бр. 9-10/1993, с. 118-132. (ISSN: 0013-2993)

IV. СТУДИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ В РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВЕ

1. Боевски, И., (2020). Роля на стейкхолдър мениджмънта за развитие на кредитните кооперации в България, , в. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, с. 31-57. ISSN 0205-3845 (Print), ISSN 2534-9872 (Online), https://journal.jaem.info/page/bg/archive.php?issue=87.

2. Боевски, И., (2020). CRM, програма за клиентска лоялност и природа на кооперацията, в: Годишник „Икономика и бизнес“ 2019, Департамент Икономика, НБУ, с. 19-44. ISSN: 2534-9651 (online).

3. Боевски, И., К. Костенаров., (2020). Теоретични основи на изследването на стейкхолдър мениджмънта в българските земеделски кооперации. в: Годишник „Икономика и бизнес“ 2019, Департамент Икономика, НБУ, с. 67-87. ISSN: 2534-9651 (online).

4. Боевски, И., (2020). Спонсорство в спорта, в. сборник, „Маркетинг в действие“, НБУ

5. Kostenarov, K., Sarov, A., Boevsky, I. (2019). Evaluation of members’ satisfaction in modern Bulgarian agricultural cooperatives, 5th Annual MRC conference 2019 -"Europe after the European elections: economic and monetary perspectives", Sofia, ISSN 2534-9600

6. Боевски, И., Саров, А. (2019). Kлиентска стойност, в. Годишник Департамент Икономика, НБУ, „Икономика и бизнес 2018“, с. 43 – 62, ISSN: 2534-9651,

7. Башев, Храбрин, Иван Боевски (2014). Подход за анализ на системата за еко-управление в селското стопанство. В: Бизнесът - позитивна сила в обществото, Международна. научно-практическа конференция, НБУ, София, с. 289-327. (ISBN 978-954-535-796-808-1).

8. Theesfeld, Insa/ Boevsky, Ivan (2003): A Breach of Tradition During Socialism – The Case of water syndicates in Bulgaria, in CEESA Discussion Paper, No. 17, Humbold-Universität zu Berlin, Berlin. ISSN: 1616-9166.

V. ПУБЛИКУВАНА ГЛАВА ОТ КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЯ

1. Саров, А., Цвяткова, Д., Боевски, И. (2020). Социално-икономически показатели и индикатори, в. Иванов, Б. и кол. Авангард Прима, София, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ОСП, с. 103-112. ISBN 978-954-8612-26-5..

2. Sarov, A., Boevsky, I., (2018). „GOVERNANCE STRUCTURES OF THE AGRICULTURAL CO-OPERATIVES IN BULGARIA – CONCEPTS AND PRACTICES“, in „ONE WORLD MANY CULTURES”, Bydgoszcz, POLAND, ROCZNIKI EKONOMICZNE KUJAWSKO−POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W BYDGOSZCZY. PL, 11(2018), pp. 215-231, (ISSN 1899−9573).

3. Nikolov, D., Mihnea, A., Boevsky, I., Borisov, P., Radev, T. (2017). Demand and supply in delivering public goods in agriculture: South Central Planning Region in Bulgaria case study, in: Góral, J., Wigier, M. (edit.), Risk in the food economy – theory and practice, Warsaw, Poland, 65-76. (ISBN 978-83-7658-681-6)

4. Nikolov, D., Boevsky, I. Borisov, P., Radev, T. (2016). “The Provision of Public Goods Through Agriculture and Forestry in South Central Bulgaria”, in: Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy, Bucharest, Romania.

5. Boevsky, I., D. Tsvyatkova (2014). Agricultural Cooperatives in Bulgaria. In: Genossenschaftswissenschaft zwischen Theorie und Geschichte: Festschrift für Prof. Dr. Johann Brazda zum 60. Geburtstag, pp. 285-310.

6. Иван Боевски (2013). Управление на риска в земеделските кооперации. В: Николов, Д., Атанасова, М., Боевски, И., Иванова, Е., Фермерски риск: Стратегии за управление на риска в земеделието. София: Авангард Прима, с. 147-164. (ISBN 978-619-160-135-6).

7. Boevsky, I. (2012). Support for Farmers’ Cooperatives; “Country Report Bulgaria”, Wageningen: UR.

8. Boevsky, I., Hanisch. M., Sagebiel. J. (2012). Support for Farmers’ Cooperatives; Case Study Report “The role of post-socialist production cooperatives in Bulgaria”, Wageningen: UR.

9. Боевски, И. (2011). Полупазарни стопанства и коопериране, в. Николов, Д. , Въздействие на Общата селскостопанска политика върху развитието на селските райони и домакинства, София: Авангард Прима, с. 181-194. (ISBN 978-954-323-832-3)

10. Kramer, Jost W., I. Boevsky (2011). Mitarbeiterbeteiligung und Kooperation als Qualitätsmerkmal, In: Solidarität, Flexibilität, Selbsthilfe: Zur Modernität der Genossenschaftsidee /Michaela Allgeier, ed./, Springer VS Verlag, Deutschland, pp. 53-73. (ISBN 978-3-531-92814-2). https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-92814-2_3.

11. Kramer, Jost W., Ivan Boevsky (2010). Netzwerke und Cluster – Die Entwicklung von Kurorten in Mecklenburg-Vorpommern zu Gesundheitszentren. In: Laurinkari, J. (Ed.) Health, Wellness and Social Policy, Essays in honor of Guy Bäckmann, Europöischer Hochschulverlag, Bremen, pp. 95-111. (ISBN 978-3-941482-2). https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=A_h8gS8z1v0C&oi=fnd&pg=PA3&dq=Boevsky&ots=UT25dRKX5-&sig=SYx4WB1b7W0l5pO00acLrVbIZjY&redir_esc=y#v=onepage&q=Boevsky&f=false

12. Kramer, Jost W., Ivan, Boevsky (2007): Auswirkungen des novellierten Genossenschaftsgesetzes auf die Gründung von Produktivgenossenschaften in: Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin (Hrsg.), „Wenn alle in die gleiche Richtung gehen, kippt die Welt um“, Prof. Dr. Rolf Steding zum 70. Geburtstag, Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen Nr. 67, Papyrus Druck GmbH, Berlin.S. 73-93. (ISBN 978-3-929603-99-3).

13. Boevsky, I. (2000). “Kooperative Organisationsformen im Spannungsfeld politisch-ökonomischer Interessenskonflikte im bulgarischen Transformationsprozeß, in Michael, К., Jost W. Kramer, R. Steding: (Hrsg) “Genossenschaften und Kooperation in einer sich wandelnden Welt” Münster-Hamburg-London. (ISBN 3-8258-4879-5)

14. Boevsky, I., G. Rönebeck, (1998).“Das bulgarische Genossenschaftswesen von seinen Anfängen bis zur Wende” in: Brazda, J., G. Rönebeck“ (Hrsg) Genese und neue Wege des Genossenschaftswesens in Bulgarien”, Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen 41, Papyrus Druck GmbH, Berlin. ISBN 3-929603-40-3

15. Cooperatives in Central and Eastern Europe. Selfhelp in Structural Chang, Berliner Schriften zur Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1998): Country Report Bulgaria, in: Andreas Eisen/Konrad Hagedoern (eds.), Kooperationsforschung, Nr. 4, S. 81-101. ISBN 3-89404-644-9

16. Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1998): Konsumgenossenschaften in Bulgarien nach dem Umbruch - Entwicklung, Struktur und wirtschaftliches Potenzial, in: Brazda, Johann/ Rönebeck, Gerhard (Hrsg.): Genese und neue Wege des Genossenschaftswesens in Bulgarien, Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen 41, Papyrus Druck GmbH, Berlin. ISBN 3-929603-40-3

17. Brazda, Johann, Boevsky, Ivan/ (1998): Einleitung, in: Brazda, Johann/ Rönebeck, Gerhard (Hrsg.): Genese und neue Wege des Genossenschaftswesens in Bulgarien, Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen, Papyrus Druck GmbH, Berlin, S. 1-15. ISBN 3-929603-40-3

18. Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1997): Genossenschaften in Bulgarien, Referat gehalten im Rahmen der XIII. Internationalen Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung des Instituts für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin, in: Eisen, A./ Hagedorn, K., Genossenschaften in Mittel- und Osteuropa - Selbsthilfe im Strukturwandel, Berliner Schriften zur Kooperationsforschung, Nr. 1, Rainer Bohn Verlag, Berlin. ISBN 3-89404-641-4

19. Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1997): Länderbericht Bulgarien, in: Marburg Consult für Selbshilfeförderung eG (Hrsg.), Genossenschaften in Mittel- und Osteuropa, 2. Aufl., Marburg.

20. Boevsky, Ivan (1997): Genossenschaftsgesetzgebung in Bulgarien - Entstehung, Entwicklung und derzeitiger Stand; in: Kramer, Jost W./ Eisen, Andreas (Hrsg.): Genossenschaften und Umweltentwicklung. Prof. Dr. Rolf Steding zum 60. Geburtstag, LIT Verlag, Münster. (ISBN 3825833453)

21. Boevsky, Ivan/ Kramer, Jost W. (1997): Genossenschaften in Bulgarien, in: Eisen, A./ Hagedorn, K., Genossenschaften in Mittel- und Osteuropa - Selbsthilfe im Strukturwandel, Berliner Schriften zur Kooperationsforschung, Nr. 1, Rainer Bohn Verlag, Berlin. ISBN 3-89404-641-4

22. Boevsky, I., (1996“) Das bulgarische Genossenschaftswesen in der Transformation - Die Rückbesinnung auf Tradition als Anknüpfungspunkt für die Zukunft“ в “Genossenschaftsentwicklung in postsozialistischen Ländern - Äthiopien, Bulgarien, Slowenien”, in:: Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen Heft 26, Berlin. ISBN 3-929603-25-X

23. Boevsky, I., (1994).“Das Genossenschaftswesen in Bulgarien nach der Wende - Trends und Probleme”, в “Auf dem Weg in die Marktwirtschaft - Transformationsprozeß in Bulgarien, Slowenien und der Ukraine”, in:: Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen Heft 17, Berlin. ISBN 3-929603-16-0.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ (ПРЕДСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА на немски и английски език)

1. Boevsky, I. (2013). „Umweltschutz, Umweltmanagement und-politik und zivilgesellschaftliches Engagement in Bulgarien”, Universität Passau, Passau, Juli 2013.

2. Boevsky I. (2012) Agricultural Production Cooperatives in Bulgaria: Case Study, Workshop “Cooperatives in Central and Eastern Europe”, Humboldt-University, Berlin, Germany, July.2012

3. Boevsky, I. (2010). Agrargenossenschaften in Bulgarien – Stand, Herausforderungen und Perspektiven, Humboldt-Universität, Berlin, Deutschland, Oktober 2010.

4. Boevsky, I. (2009). Das Bulgarische Genossenschaftswesen in der Transformation – Tradition und Neubeginn“, Universität Passau, Passau, Februar 2009.

5. Боевски, И. (2006). „Tradition Transfer in Transition: Evidence from the Bulgarian Cooperative System, IAMO Halle, Germanyя, July.2006.

6. Boevsky, Ivan, (1996): Zur Kooperation zwischen dem Genossenschaftswesen West- und Mittel- und Osteuropas, Berliner Schriften zum Genossenschaftswesen, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Deutschland. Oktober 1996

Курсове от текущия семестър: