Електронен каталог

гл. ас. д-р Стефания Темелкова

гл. ас. д-р Стефания Темелкова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
02/8110604
Приемно време:

Професионална автобиография:


Стефания Темелкова е преподавател по маркетингова комуникация в Нов български университет. Има магистърска степен „Управление на връзки с обществеността” от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска степен с темата „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари”, Международни икономически отношения.

Стефания Темелкова има и богат практически опит в сферата на Маркетинговите комуникации. Води курсове в областта на рекламата, интегрираните маркетингови комуникации (IMC) връзки с обществеността, основи на маркетинга и стратегически маркетинг.

Изследователските и научни интереси на д-р Темелкова са насочени в областта публичните и маркетинговите комуникации и как те въздействат на потребителските решения, влияние на комуникационните техники за изборите на потребителите. Въздействието на комуникациите върху перцепцията на публиките. Занимава се с теми като National branding, Content marketing and Business development, публикува своите изследвания в редица списания и професионални, и академични издания. Автор на три учебника – Рекламна политика, Интегрирани маркетингови комуникации, Изграждане на имидж на туристически дестинации. Гост-лектор в M3 College, American University in Bulgaria, 9 Academy, и по програма "Erasmus +" в Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Poland.

Образование:

Магистър „Управление на връзки с обществеността”, Нов български университет, департамент „Масови комуникации“

Доктор по Икономика (Международни икономически отношения), Нов български университет

Академична длъжност:

Главен асистент, доктор

Лекционни курсове в НБУ:

БП Маркетинг РО и ДО: Рекламна политика, Интегрирани маркетингови комуникации, Връзки с обществеността, Бизнес комуникации, Умения за презентация

БП Реклама: Основи на маркетинга, Маркетингова стратегия

МП Маркетинг мениджмънт: Мениджмънт на маркетинговите комуникации, Маркетинг политики за ДО

МП Международен бизнес: Международни делови преговори, Реклама и търговски комуникации

МП Международен алтернативен туризъм РО и ДО: Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм

Владеене на езици:

английски; испански


Публикации:


1. „Рекламни и ПР комуникации в туристическия бранш по време на криза”, доклад за сборник от научна конференция с международно участие „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, организирана от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, филиал – Смолян, доклад на тема, стр. 218 – 222.

2. Marketing communications in the tourism sector in Bulgaria during the crisis, доклад за сборник от Първата международна конференция за докторанти „Икономика, Мениджмънт и Туризъм“, организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Факултет по икономика и туризъм, стр. 152 – 159.

3. Проект към Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени, Изследователски център по социални науки, СУ „Св. Климент Охридски”, тема на проекта: Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място http://rcss.eu/index.php?section=33&sub_category=1&display=126&id=206

4. „Ролята на градската култура за изграждане на бранд на място - гр.Пловдив”, доклад за годишник на департамент „Антропология”, НБУ, бр. 4, година 2010, „Градът – Социални трансформации и културни практики”, тема на доклада: http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=23

5. „Онлайн маркетинг за туристически дестинации, предимства и недостатъци“, Трета международна конференция Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето, стр….

6. Научна статия: Културният туризъм като туристически брандинг на дестинация, (съавтор доц. д-р Соня Алексиева), „Маркетингови метаморфози и иновации в дигиталната ера”, Бургаски Свободен Университет, катедра „Маркетинг“, ЦИУН 2013

7. Научна статия: Бранд на туристическа дестинация или уникално предложение за туриста. Новият туристически бранд „България“ проблеми и перспективи, (съавтор доц. д-р Соня Алексиева), Международното висше бизнес училище, Ботевград Международна конференция „Съврeменният модел на ЕС и мястото на България в него“.

Курсове от текущия семестър: