Електронен каталог

доц. д-р Полина Михова

доц. д-р Полина Михова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
02/8110280; +359889706227
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:30-11:30 213
2к.
email: pmihova@nbu.bg
+359889706227 II Корпус
Вторник 11:00-12:00 213
2к.
email: pmihova@nbu.bg
+359889706227 II Корпус
Четвъртък 9:30-11:30 213
2к.
email: pmihova@nbu.bg
+359889706227 II Корпус

Професионална автобиография:


https://orcid.org/0000-0002-9584-3515

Полина Михова е възпитаник на Департамент „Медикобиологични науки“, НБУ (към днешна дата „Здравеопазване и социална работа“) — магистър по Компютърни технологии в биомедицината, НБУ и Рехабилитация при езикови и говорни нарушения, НБУ и асистент по шифър 02.21.10 „Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката — медицина, биокибернетика“. От 2005 г. е директор и титулярен преподавател в бакалавърска програма „Естествени науки“, модул „Медицинска кибернетика“ в НБУ. Завършила е пълният курс на С1SСО академия, избрана за нейно лице през 2005 г., през 2013 завършва Health Information Networking към С1SСО академия и придобива ECDL сертификат № BG 000463 / 8 май 2013 г. Syllabus Version 5.0 : Module Word Processing, Module Spreadsheets, Module Presentation.

Полина Михова има редица международни специализации и членува в American Society for Cybernetics и American Telemedicine Association. Има защитен дисертационен труд на тема „Телемедицински функции на Медицинска Информационна Система“; а след него е автор на над 70 научни публикации, съставителство и съавторство на 23 учебни СD диска, автор на 15 нови академични курса, 3 учебника и 2 монографии в съавторство.

Научен ръководител на 45 бакалаври и 30 магистри на НБУ.

Щатен преподавател и по специализиран едносеместриален курс по компютри - задължителен за всички новоприети студенти на НБУ.

Доцент към Департамент „Здравеопазване и социална работа” от 2022г. и представител на НБУ за Български Институт по Стандартизация (БИС), като отделно е член към ТК – 57 Информационни и комуникационни технологии на БИС

Основните ѝ научни интереси са в областта на Информационните системи в медицината, телемедицината и терминологичната квалификация на медицинския информатик.

Polina Mihova is a graduate of the Department of Biomedical sciences, NBU (now "Healthcare and Social Work") – Master`s degree in Computer Technologies in Biomedicine and Speech and language pathology, and assistant professor in 02.21.10 "Application of the principles of cybernetics in various fields of science - medicine, Biocidebenetics". Since 2005 she has been Director and Head of the Bachelor's program "Natural Sciences", module "Medical Cybernetics" at the NBU. She graduated the full course of the CISCO Academy, Health Information Networking at the CISCO Academy in 2013 and acquired ECDL Certificate No. BG 000463/8 May 2013 Syllabus Version 5.0: Modules: Word Processing, Spreadsheets, Presentation.

Polina Mihova has a number of international specializations and is a member of the American Society for Cybernetics and the American Telemedicine Association. Her dissertation theme is "Telemedicine functions of the Medical Information System"; and after that she is an author of more than 30 scientific publications, compilation, and co-authorship of 23 educational CDs, author of 15 new academic courses, 3 textbooks and 2 monographs.

Scientific supervisor of 45 bachelors and 30 master students of NBU.

She is also a lecturer on a specialized one-semester computer course - obligatory for all newly admitted students of at the NBU.

Since 2016 is a Head of Program Council in Healthcare and social work department, also a representative of the NBU for the Bulgarian Institute of Standardization (BIS), and a member of the TC 57 - Information and Communication Technologies of BIS

Her main scientific interests are in the field of Information Systems in Medicine and Healthcare, Telemedicine and Terminological Qualification of Medical Informatics


Публикации:


1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор": „Телемедицински функции на Медицинска Информационна Система“

2. Хабилитационен труд – монография: „Приложни софтуерни решения в здравеопазването“, Асеневци, София, 2020, ISBN 978-619-7586-11-4

Публикации в реферирани издания

1. Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, One Telemedical Solution in Bulgaria, Lecture Notes in Computer Science, Artificial Intelligence in Medicine, Springer Berlin / Heidelberg, ISSN 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online), Volume 5651/2009, p. 196-200 (SCOPUS) – 20 точки

2. Vinarova J., .P. Mihova, I. Penjurov, Web application of health data base for Vitamins-Antioxidants, сп.”Acta Mediaca Bulgarica” , ISSN 0324- 1750, бр. 4, 2010 (SCOPUS) – 20 точки

3. Vinarova J., P.Mihova, Cultural genesis of specialized medical terminology of BMU`s BG section in 1966-1987 period, Archives of Balkan Medical Union, Celsius Pub. House., ISSN: 1584-9244, VOL. 51, June 2016, http://www.balkanmedicalunion.com/en/article/cultural-genesis-of-medical-terminology-in-the-bulgarian-section-of-bmu-during-the-1964-1987-period (SCOPUS)

4. Petrov G., P.Mihova, F.Andonov, Conceptual Framework for Anthropomorphic Simulation of Human Face for Interactive Therapeutic Telepresence Applications, International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES), ISSN (Online) 2319-183X, (Print) 2319-1821, Volume 6, Issue 3 (March 2017), www.irjes.com, PP.26-30, IRJES @ Vol.6, Issue 3 Indexed in ResearcherID (THOMSON REUTERS)

5. Михова П., Параметри за оценка на онлайн обучителни платформи, Нов български университет – София, Годишник ”Телекомуникации” 2018, том 5 New Bulgarian University – Sofia, Bulgaria, Yearbook Telecommunications 2018, vol.5 ISSN 2534-854X (online), https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii/godishnik-2018-g-tom-5

6. Stankova M., Mihova P. (2019) Attitudes to Telemedicine, and Willingness to Use in Young People. In: Czarnowski I., Howlett R., Jain L. (eds) Intelligent Decision Technologies 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 143. Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-13-8303-8_30 (SCOPUS)

7. Stankova M., P. Mihova, F. Andonov, T. Datchev, Health Information and CAM Online Search, Stankova M., P. Mihova, F. Andonov, T. Datchev, Health Information and CAM Online Search, Procedia Computer Science 176C (2020) pp. 2794-2801(SCOPUS)

Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

1. Винарова Ж., П. Михова Мениджърът online и лечението като вид управление е управление на несигурността, сп.Здравна икономика и мениджмънт, (2 (44)).2012, pp. 28-35. ISSN 1311-9729

2. Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, Specialized Information Systems in medicine – authors exploitation results, Archives of Balkan Medical Union, Celsius Pub. House., ISSN: 1584-9244, 2012

3. Mihova P., I.Penjurov, Information technologies and development disorders, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 10, №1, 2012

4. Mihova P., I.Penjurov, J.Vinarova, Biomedical informatics, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 10, №1, 2012

5. Михова П., М. Станкова, И. Пенджуров, Приложни аспекти на информационни и комуникационни технологии в областта на психологията и рехабилитацията, Научна конференция с международно участие “Психологията – традиции и перспективи”, Организирана от Катедра Психология при ЮЗУ „Неофит Рилски” в партньорство с Аристотелов университет, Солун 9–10.11. 2013 г.Благоевград, Университетски център „Бачиново”, Vol 1., 2013, ISSN 1314-9792, 159-166

6. Pendzurov I., P.Mihova, J.Vimarova, “Medical Decision Support System for COPD and Asthma Screening”, International Journal on Biomedicine and Healthcare, ISSN 1805-8698, Volume 1, 2013

7. Pendzurov I., P.Mihova, G.Bocheva, “Conceptual model for digital scheduling system for Medical Military Academy“, Bulgaria, , "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №1, 2013

8. Vinarova J., Mihova P, The doctor online – requirements for specific competencies and skills, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №1, 2013

9. Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, S.Ranchev, Working hypothesis modeling for development of Computer Ensured Commmunication in selected medical measurements, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №2, 2013

10. Mihova P., I. Pendzhurov, J. Vinarova, Telemedical solutions in the field of biomechanics, Series on Biomechanics, Vol.28, No.1-2, 2013, ISSN 1313-2458 International Quarterly Peer-Reviewed Journal Edited by the Bulgarian Academy of Sciences and the Bulgarian Society of Biomechanics - http://www.imbm.bas.bg/biomechanics/index.php/journal-archive-2013

11. Винарова Ж., П. Михова, С. Жекова ЦИФРОВИЗАЦИЯ IN VIVO, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, 2013, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_4_2013.pdf

12. Станчева А., П.Михова, Изследвания и анализ на СЗО документация за санитарните норми на ЕМ замърсяване и оценки за здравния риск при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива, сп.Военна медицина, том 3-4, 2014, ISSN 1313-2746, стр.41-45

13. Pendzhurov I., P. Mihova, A.Dashovski, Computerized model for aphasia assessment, based on Kertezs test, International Journal "Information Models and Analyses" Volume 3, Number 3, 2014, ISSN 1314-6416 (printed) ISSN 1314-6432 (Online)

14. Михова П., Г.Петров, Ф.Андонов, Приложение на софтурени библиотеки с отворен код за обработка на специализирани медицински изображения, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, 2014, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_1_2015.pdf

15. Mihova P., Visual literacy and visual literature – assisting solution for children with communication and behavioural disorders, Knowledge International Journal Scientific Papers Vol. 16.2, 2017, ISSN 1857-923X, p.741-748

16. Petrov G., P. Mihova, Overview and comparative analysis of three online educational platforms for higher education, Knowledge, International Journal Scientific Papers Vol. 20.1, 2018, ISSN 1857-923X, p.375-383

17. Mihova P., G. Petrov, Kr. Hadjiev, The educational strategy for development of onlie master`s degree program of еHealth, Knowledge International Journal Scientific Papers International Journal Scientific Papers Vol. 20,2018, ISSN 1857-923X, p.243-251

18. Stankova M., P.Mihova, Circumstances Related to the Reporting of Bad News in the Medical Profession. European Journal of Medicine and Natural Sciences, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 55-60, july 2018. ISSN 2601-6400. doi: http://dx.doi.org/10.26417/ejmn.v2i1.p55-60.

Участия в колективна монография

1. Михова П., "Проучване и анализ на нуждата и употребата на мобилни приложения в логопедичната практика", Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Монография, редактори: Ю. Дончева и кол., ISBN 978-619-7242-31-7, Примакс, Русе, 2017

2. Mihova P., Telemedicine experience – barriers and challenges in Bulgaria, NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, Vol.49, 2017, Editor: Carla Sydney Stone, ISBN978-1-61499-811-2 (print) | 978-1-61499-812-9 (online) (https://www.iospress.nl/book/benchmarking-telemedicine-improving-health-security-in-the-balkans/)

Курсове от текущия семестър: