Електронен каталог

доц. д-р Добрин Канев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ДОБРИН КАНЕВ:

Роден на 23 октомври 1948 г. в София.

Владее немски, английски и руски езици и ползва френски език.

Доцент в Нов Български университет. Доктор по философия.

От 1993 до 2000 г. е ръководител на Департамента по политически науки. Титуляр на постоянен курс “Жан Моне” по проект “Жан Моне”. Ръководи няколко международни проекта. Създава и ръководи отдел “Парламентарни изследвания” на Народното събрание (1995-1997). От 2002 г. е секретар по изследвания и анализи на Президента на републиката. Основател и главен редактор на списание “Политически изследвания” (1991-1996). Член на международната редколегия на списание “South East Europe Revue”. Постоянен старши сътрудник на Центъра за изследване на европейската интеграция, Бонски университет, ФРГ. Научен ръководител на Школата по политически мениджмънт. Член на СНС по политически науки при ВАК.

Специализирал в Германия, Великобритания и САЩ. Изнасял лекции в Германия, Великобритания, САЩ, Италия, Австрия и др.

Има многобройни публикации по проблемите на политическите институции, политическите партии, политическия мениджмънт в България, САЩ, Германия, Франция, Белгия и др. Сред най-новите от тях е книгата „От Берлин до Хамбург. Програмни дебати в германската социалдемокрация през ХХI век” (София 2008). Съставител е на изданията „Мениджмънт и комуникация в политиката” (София 2006) и „Политически мениджмънт” (София, 2001). Автор на следните статии и глави от монографии през последните години: Bulgarien und die EU-Erweiterung, in: Schwarcz, I., Suppan, A., Quo vadis EU? Lit Verlag Wien 2008; European Parliament Elections as ‘Second Order Elections’? The Bulgarian Case of 2007, in: Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Sofia 2008; Campaign Finance in Bulgaria, in: Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period. Ed. by Daniel Smilov and Jurij Poplak, Ashgate, Aldershot 2007; Betrachtungen ueber die neue Demokratie Bulgariens, in: Bachmaier, P., A. Schwarcz, A. Tcholakova (Hrsg.) Der Transformationsprozess in Bulgarien und der Weg in die EU,Verlag OSTAG Wien 2006; The Bulgarian Political System in the Process of Europeanisation: The Case of Parties and Party System, in: Europeanisation of South-Eastern Europe. Domestic Impacts of the Accession Process. Ed. by Kabaalioglu, H. et al. Istanbul: Marmara University Publications 2005; Политическите партии в България между кризата и промяната, в: Карасимеонов, Г., Канев, Д., Модернизацията на политическите партии в България, София 2005.


Публикации:


Монографии и книги:

2008 От Берлин до Хамбург. Програмни дебати в германската социалдемокрация през ХХI век

2006 (съставител) Мениджмънт и комуникация в политиката. София

2001 (съставител) Политически мениджмънт, София (преводни издания в Македония и Албания: Menaxhmenti politik, Shkup, 2003)

1999 Новата социалдемокрация. София

1998 Социалдемокрацията – “класическият модел”. София

1997 От Годесберг до Берлин. Програмите на ГСДП. София.

1996 (съставител) The Role of Parliament for the Consolidation of the New Democracies in Central and Eastern Europe, Sofia, National Assembly Publ.

1994 (съставител) Социалдемократически програми, София

Глави в монографии, научни статии:

2010 Political Change in Bulgaria: interpreting the 2009 General Elections results, Southeast European Review, vol. 13, 1/210, pp. 41-54

2010 Трудният път към институционализация на българския парламент, в: Българската политология пред предизвикателствата на времето. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Георги Карасимеонов, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, С. , с. 105-120

2009 Българските евроизбори 2009, сп. Политически изследвания, бр. 1-2, с.127-140

2009 Parliamentary Elections in Bulgaria 2009: Specifics and Results, in: BULGARIA Reports 5/2009, Friedrich Ebert Foundation, Office Bulgaria, http://www.fes.bg

2009 The 2009 European Parliament Elections in Bulgaria: Parties, Campaigns, Consequences, in: BULGARIA Reports, 4/2009, Friedrich Ebert Foundation, Office Bulgaria, http://www.fes.bg

2008 Bulgarien und die EU-Erweiterung, in: Schwarcz, I., Suppan, A., Quo vadis EU? Lit Verlag Wien, S. 325-352.

2008 European Parliament Elections as ‘Second Order Elections’? The Bulgarian Case of 2007, in: Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Volume 2: Adapting the Enlarged Union to the Citizen. Ed. by Krassimir Y. Nikolov, Sofia, pp. 54-63.

2007 Към теория на социалната демокрация, в: сп. Политически изследвания, бр. 3, с.89-96

2007 Campaign Finance in Bulgaria, in: Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period. Ed. by Daniel Smilov and Jurij Poplak, Ashgate, Aldershot, pp. 33-52.

2006 Betrachtungen ueber die neue Demokratie Bulgariens, in: Bachmaier, P., A. Schwarcz, A. Tcholakova (Hrsg.) Der Transformationsprozess in Bulgarien und der Weg in die EU,Verlag OSTAG Wien, S. 53-68

2006 Програмна идентичност и програмни търсения в европейската социалдемокрация, в: Развитие на модерната социалдемокрация, ч. 8, Графимакс, с.46-62

2005 The Bulgarian Political System in the Process of Europeanisation: The Case of Parties and Party System, in: Europeanisation of South-Eastern Europe. Domestic Impacts of the Accession Process. Ed. by Kabaalioglu, H. et al. Istanbul: Marmara University Publications, pp. 53-68.

2005 Политическите партии в България между кризата и промяната, в: Карасимеонов, Г., Канев, Д., Модернизацията на политическите партии в България, С. ГорексПрес, с. 11-26.

2004 Социалдемократическите основни ценности – норма за политиката в съвременна България? Предимства, недостатъци, възможности за операционализиране на ценностната триада, в: Развитие на модерната социалдемокрация, ч. 2: Основни ценности и политика, София, Графимакс, с. 14-25.

2004 Лявото политическо пространство в България – проблеми и перспективи, в: Територии и идентичности, София, с. 63-74.

2004 Европейският съюз отвън – уроци за една бъдеща страна-членка. В: Поглед отвън: Европейският съюз между конституция и парламентарни избори. София. БЕКСА, с.83-96.

2004 Социалдемокрацията в търсене на “глобализацията с човешко лице”. В: Модерната социалдемокрация и глобализацията. София, Графимакс, с. 48-64.

2003 Партийни финанси и политическа корупция. В: Антикорупция. 2-ро допълн. и разш. изд. Коалиция 2000. София, с. 47-62.

2003 Партийно финансиране и политическа корупция в България (Законодателни аспекти), в: Финансиране на политически партии и предизборни кампании в Югоизточна Европа: Преодоляване на корупционните практики и засилване на контрола. Прозрачност без граници, София, с. 67-75.

2003 Бъдещето на Европа и мястото на европейските политически партии, в: Конструкцията на разширения Европейски съюз. Първа част. София, с. 37-47.

2002 Parliament in Democratic Transition and Consolidation – The Bulgarian Case, in: S. Kraatz, S.

von Steinsdorff (Hrsg.) Parlamente und Systemtransformation im Postsozialistischen Europa, Leske + Budrich, Opladen, 2002, pp. 159-183.

2002 La transformation du parti communiste bulgare, in: Jean-Michel De Waele (ed.) Partis politiques

et demokratie en Europe centrale et orientale. Editions de l’Universite de Bruxelles, Bruxelle 2002, pp. 83-101; (превод на румънски: Partide politice si democratie in Europa centrala si de est, Humanitas, Bucuresti 2003, p. 97-117)

2001 Лявото политическо пространство в България – проблеми и перспективи, в:

Политическите партии в България и Австрия пред нови предизвикателства, ГорексПрес, София 2001, с. 10-33.

2001 Две Европи – една цел, - сп. Международни отношения, кн. 3, 2002, с. 5-16.

2001 The legislative aspects of party finance and political corruption in Bulgaria, South East Europe

Review, N0\o. 2

2001 Социалдемокрацията в Централна и Източна Европа, сп. Международни отношения, бр. 1

Курсове от текущия семестър: