Електронен каталог

доц. д-р Оксана Минаева

доц. д-р Оксана Минаева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
02 8110 613
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


I. КНИГИ/ BOOKS

1. Mадарският конник. София, Издателство “Български Художник”, 1991 г.

2. From Paganism to Christianity: Formation of Medieval Bulgarian Аrt (681-972). Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1996.

3. Иван Маразов, Татяна Шалганова, Оксана Минаева, Кръстопът на култури, Издателство Летера, 2009.

Ivan marazov, Tatyana Shalganova, Oksana Minaeva. Crossroad of Cultures. Plovdiv:Lettera, 2009

(на български, английски, френски, руски ес.translated into Bulgarian, Russian, French)

4. Оксана Минаева. Българските паралели на източните находки от Бирка. Bulgarian parallels to Oriental finds of Metalwork from Birka.in Bulgarian and English, 2012, печатница "Летера".

5.Minaeva, O., Holquist, L. (Eds.) Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First Millennium A.D. Cambridge Scholars Publishing, 2015.

II. СТАТИИ/ ARTICLES

1. За орнаменталните композиции в ранносредновековното българско изкуство. Проблеми на изкуството, София, 1987, N. 1, 54-61.

2. За семантиката на токи с летящ кон. Изкуство, София, 1987, Nо7, 41-43.

3. За значението на сцените върху кани Nо 2 и Nо 7 от съкровището от Надьсентмиклош, Проблеми на изкуството. София, 1987, Nо 4, 40-43.

4. Характеристика и особенности на българското изкуство през VII-IXв., Проблеми на изкуството, София, 1991, Nо1.

5. The Court art at Preslav and the Byzantine Influence. - Byzantinska Salskapet. Bulletin, Uppsala, 1992, No10.

6. За иконографията на сцената "владетел на трон" в езическата българска култура. Изкуство, София, 1994, Nо14, 2-6.

7. The East and the Formation of Early Medieval Bulgarian Art VIIth-Xth cc., Bulgarian Historical Review, Sofia, 1995, 4, 91-105.

8. Cup rites and Iconography in Pagan Bulgarian Culture. Art in Bulgaria, N 33-34, Sofia, 1996, pp. 2-5.

9. The Cup of Sivin from Preslav, Bulgaria. Laborativ Arkeologi, Journal of Nordic Archaeological Science, N 9, 1996, 89-95.

10. Мотивът "медното гумно" в прабългарската история, митология и епос. Проблеми на изкуството, София, 1996, N 4. 27-32.

11. The sword from MMA and the dispersion of the granulation style in the 6th-7th c. - Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st century: A Bulgarian-American Perspective. 6th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia 2000, рр.160-171.

12. On Some Peculiarities of the Shape and Decoration of the Vessels from the Vrap Тreasure. Проблеми на изкуството, София, 2001, N 4, рр.13-22.

13. Съдовете с животински глави No13 и No 14 от съкровището от Надьсентмиклош: форма, функция, семантика и художествени традиции. Проблеми на изкуството, София, 2002, No 1, 18-28.

14. За ролята на хазарите в контактите на Първото българско царство с ранноислямското изкуство. – Българи и хазари VI-X в., сборник статии, Издателство ТаНаКра, София, 2002. 17-29.

15. Още веднъж за съда от Коцки и някои типологически прилики между изкуството на хазарите и прабългарите. Проблеми на изкуството, София, 2003, N4, 49-52.

16. The Veneration of Stone and Rock in the Pagan (Proto)Bulgarian Culture. – Скални и мегалитни паметници – проблеми и пътища за тяхното разрешение. Сборник от научна конференция, Нов Български Университет, 2001, 22-29.

17. Съкровищницата като микрокосмос и символ на държавността (според исторически сведения и културни реликти от периода на Великото преселение на народите). Сборник от научна конференция “Съкровището”, МИФ 10, 2005, Нов Български Университет, София, 193-204.

18. Тронът в царската идеология и обредност на прабългарите. - МИФ 12, Издателство на Нов блгарски университет, София, 2007, 187-218.

19. A dancing warrior or a female goddess cult object? Случайные находки: хронология, атрибуция, историко-культурный контекст.- В: Материалы тематической научной конференции. СПб — 16-19 декабря 2008 г.// СПб: 2008. ISBN 978-5-904247-01-0 , Ред. Д. Савинов, В. Седых, 193-197

20. Колекция „Средновековна металопластика от днешните български земи” при Музей на НБУ – в сборник, посветен на научната конференция „Принципите на музейната мрежа и образованието: Учебният музей.Функции и стратегии” , проведена на 5-6 юни 2009 г. в РИМ Хасково, организирана от Музей на НБУ по проект КИН-1012., София, 2010.

21. Ранносредновековното българско изкуство и пътят на коприната: бележки към проблематиката и изследванията в българската наука. – МИФ 15, София, Издателство на Нов български университет, 2010, 106-132.

22.Минаева, О. Консекрационни ритуали в царската идеология на езическите българи. - В: Изкуство и общество", Сборник в чест на проф. Иван Маразов, Издат. на СУ.2012, 536-559.

23.Iconography of power of the pagan Bulgarian ruler: images, symbolism and tradition. – Hiperboreea Journal. Vol. 4 No 2 (2017), pp.5-52.

http://hiperboreeajournal.com/wp-content/uploads/2017/12/hiperboreea-vol.-4-nr.-2-2017.pdf

III VARIA:

Преводи/Translations from English into Bulgarian

1. Питър Браун. Култът към светците. Издателство Агата-А.2000. (прев. от англ. език)

2. Питър Браун. Тялото и обществото. Мъжете, жените и сексуалното самоотричане през ранното християнство, Издателство Агата-А, София, 2003. (прев. от англ. език)

3. I. Marazov, Thracians and Wine. Publishing House "Dunav Press", Rousse, 2000, translated into English by Nedyalka Chakalova and Oksana Minaeva.

Редактиране: Editorial work

1. Член на редколегията на Енциклопедия на изобразителното изкуство. Т.3, Академично Издателство “М. Дринов”, БАН, 2006.

2. Милена Беновска, Ирина Генова, Оксана Минаева, Докторантски четения 2007, Издаделство на Нов български университет, София, 2008, 131 с.

3. Член на редколегията на Студентски Изследвания ІІІ, Сборник, ред. Н. Христова, С., Нов български университет, 2010.

Съставителство

Ирина Генова, Оксана Минаева, Докторантски четения 2007, Издаделство на Нов български университет, София, 2008, 131 с.

Ирина Генова, Оксана Минаева, Докторантски четения 2008, Издаделство на Нов български университет, София, 2009. 175 с.

Ирина Генова, Оксана Минаева, Докторантски четения 2009, Издаделство на Нов български университет, София, 2010.

Докторантски четения 2016. Ред. Ирина Генова, Оксана Минаева. Издателство на НБУ, 2017. периодичното издание "Докторантски четения" от миналата 2016 г. индексирано и реферирано в CEOOL.

Консултант

Учебник по изобразително изкуство за VII клас на общообразователните училища. Издателство Просвета, София, 2008.

Рецензии: Book reviews

1. Маргарита Ваклинова. Personalia et opera. Проблеми на изкуството, 1999, N. 3, 56-59.

2. Рецензия на Falko Daim (Herausgeber), Die Awaren am Rand der Byzantinischen Welt - zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Fruehmittelalter. Universitaetsverlag Wagner, Insbruck, 2000. - Проблеми на изкуството, 2002, N.2.

3.Оксана Минаева. Стоп кадър. Юбилеен сборник в чест на проф. Людмил Христов. Съставител: Кристиян Постаджиян. Редактори: Ирена Бокова, Соня Алексиева. София: Издателство на Нов български университет, 2017. Български фолклор, 2017 г., кн. 4.http://www.bulgarianfolklorejournal.net

Курсове от текущия семестър: