Електронен каталог

доц. д-р Катерина Йочева

доц. д-р Катерина Йочева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
02 8110 432
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:30-11:15 412 I Корпус
Понеделник 14:30-14:45 412 I Корпус
Сряда 11:15-13:00 412 I Корпус
Сряда 14:30-14:45 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Катерина Йочева е родена в София.

Магистър по международни отношения (1999 г.),

магистър по право (2000 г.) и

доктор по международно право

и международни отношения (2005 г.)

(СУ „Св. Климент Охридски“).

Езици

Български език – майчин език, отлично ниво

Английски език – ниво C (TOEFL, SAT, CPE, IELTS)

Френски език – ниво В2/С1 (DELF B2, DLF,

certificat de francais juridique de CCI de Paris)

Познания по руски, испански и немски езици

Основни интереси, познания, специализации и проекти

в областите на международното право,

международните отношения, правото на ЕС

и правната лингвистика.

Щатен преподавател в департамент Право, НБУ от 2005 г.


Публикации:


МОНОГРАФИИ

Йочева, К. Организация на международната търговия със суровини. Международноправни аспекти. С.: Авангард Прима, 2012. ISBN 978-619-160-009-0

Йочева, К. Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека. С.: НБУ, 2020. ISBN 978-619-233-104-7

Йочева, К. Европейската гражданска инициатива. С.: Авангард Прима, 2022, ISBN 978-619-239-766-1

СТАТИИ И СТУДИИ

1. Йочева, К. Агенциите на Европейския съюз. Юбилеен сборник (15 г.) на Департамент „Право“. С.: НБУ и Фенея, 2006, 346–383.

2. Йочева, К. Знаем ли нашите човешки и граждански права в ЕС. Правен преглед, С.: НБУ и Фенея, 2007, 105–120.

3. Йочева, К. Европейско гражданство и дипломатическа защита. Европейски перспективи, 10 г. специалност „Европеистика“ в СУ. С.: Университетско издателство, 2008, 119–135.

4. Йочева, К. Териториално действие на международните договори, особеният случай на договорите, на които се основава Европейският съюз. Административно правосъдие. С.: ВАС, Фенея, година ХІІІ, брой 2, март – април 2010 г., 25–44.

5. Йочева, К. Практически аспекти от териториалното действие на международните договори, на които се основава Европейският съюз. Административно правосъдие. С.: ВАС, Фенея, година ХІІІ, брой 2, март – април 2010 г., 44–58.

6. Йочева, К. Изисквания, на които трябва да отговарят членовете на юрисдикциите на ЕС. Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев и Съюза на учените – гр. Русе, 2010 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 49, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2010, 65–70.

7. Йочева, К. Езиков режим на юрисдикциите на Европейския съюз. Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2010 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 49, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2010, 71–76.

8. Йочева, К. Международноправна уредба на търговията с какао. В Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2011 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 50, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2011, 90–96.

9. Йочева, К. Правна уредба на езиковия режим на Европейския съюз. Сборник доклади от Международна научна конференция за 20-годишнината на БСУ, „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения“, том втори, Бургас, 2011 г., 98–105.

10. Yocheva, K. Specific Acts of the Court of Justice of the European Union – Opinions of the Court of Justice. Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 7, No 1 (2011), 81–91.

11. Йочева, К. Министерството на правосъдието не разчете правилно Договора за функционирането на ЕС. Правен свят, брой 8, 2010 г., 25–26.

12. Йочева, К. Организации в международната търговия със суровини. Международноправни аспекти. Юбилеен сборник (20 г.) на Департамент „Право“, С.: НБУ и Фенея, 2011, 247–266.

13. Йочева, К. Международна търговия с маслиново масло и трапезни маслини. Специфики на организацията. Общество и право, брой 2, 2012 г., 90–103.

14. Йочева, К. Хартата на основните права на Европейския съюз в съдебната практика на Съда на ЕС (2009–2012 г.). Сборник доклади от Годишна научна конференция 2012 г. на ЮФ на УНСС „Европейското бъдеще на България. Правни аспекти“, С.: УНСС, 2013, 89–98.

15. Йочева, К. За ролята на преамбюла в международното, европейското и националното право. Годишник 2012 на департамент Право. С.: НБУ, 2013, 159–197.

16. Йочева, К. Участие на Европейския съюз в международните споразумения за суровините. Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените, гр. Русе, 2012 г., 121–128.

17. Йочева, К. Обратното броене до изтичането на крайния срок за изпълнение на Целите на хилядолетието за развитие на ООН започна. Сборник доклади от Международна научна конференция на БСУ, Бургас, 2012, 77–84.

18. Йочева, К. Механизъм за уреждане на спорове по мирен път в международните организации за суровини. Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2013, 236–241.

19. Йочева, К. Правни основи на външната политика на България. Сборник „Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“, С.: УНСС, 2014, 207–216.

20. Йочева, К. Съвременни измерения на неутралитета в Европа. Сборник от годишната научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 3–4 юли 2014 година, 143–156.

21. Йочева, К. Светия престол като sui generis субект на международното право. Годишник 2013 на департамент Право. С.: НБУ, 2014, 196–219.

22. Йочева, К. За ролята на съдията в Европейския съд по правата на човека. Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2014 г., 269–276.

23. Йочева, К. За правната сила на решенията на Съвета за сигурност на ООН. Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ в Национален военен университет „Васил Левски“, Издателски комплекс, 2014, 196–203.

24. Йочева, К. Правна уредба и участие на България в Международната организация по лозата и виното. Сборник с доклади от конференция на УНСС „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“, 21 ноември 2014 г., т. 2, 34–39.

25. Йочева, К. Взаимодействие между международните договори и международния обичай. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, 158–162.

26. Йочева, К. Анализ на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна. Годишник 2015 на департамент Право, С.: НБУ, 2016, 195–200.

27. Йочева, К. Правото на самоотбрана съгласно Устава на ООН. Сборник доклади от национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, 20.11.2015 г., достъпен на адрес в интернет: http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=20, 120–124.

28. Йочева, К. Конституционноправни начала на външната политика на Република България. Сборник от Национална конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, 109–117.

29. Йочева, К. Pacta Sunt Servanda. Годишник на департамент Право, С.: НБУ, 2015, 201–214.

30. Йочева, К. Целите за устойчиво развитие на ООН. Сборник с доклади от Национална научна конференция „25 години департамент „Право“, НБУ, 14.12.2016 г., С.: НБУ, 2017, 216–229, електронна книга, достъпно на http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=27#t

31. Йочева, К. Понятие и видове международни организации. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 1–2 юни 2017 г., 201–211.

32. Йочева, К. Система на ООН за спазване на правата на човека. Годишник 2014 на департамент Право, С.: НБУ, 2015, 78–86.

33. Йочева, К. Европейската гражданска инициатива. Годишник 2016 на департамент Право, С.: НБУ, 2017, 222–233.

34. Йочева, К. Правна уредба на състава на Съвета за сигурност на ООН съгласно Устава на ООН. В сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ 2017, 26–27 октомври 2017 г., НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 195–203.

35. Йочева, К. Сключване на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година. Сборник с доклади от международна научна конференция „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят“, организирана по повод 90-годишнината на проф. Иван Владимиров, С.: УНСС, 2017, 510–517.

36. Йочева, К. Консулска закрила за граждани на Европейския съюз в трети държави. Сборник доклади от национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, 10.11.2017 г., С.: НБУ, достъпен на адрес в интернет: http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=44, 389–397.

37. Йочева, К. Администрация на институциите на ЕС – персонал, езици и местоположение. Ius Romanum, бр. 1/2018 г., 532–537, достъпен на адрес в интернет: http://iusromanum.eu/documents/985691/4805367/Administratio_OFF_18_10.pdf/8d9c809c-72c9-475d-af46-500911962a0e

38. Йочева, К. Кодекс за поведение на членовете и на служителите на Европейската комисия. Сборник от международна кръгла маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, 11 юни 2018 г., С.: НБУ, публикувана в Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online), достъпен на адрес в интернет: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online, 544–554.

39. Йочева, К. Международноправна уредба на престъпленията против човечеството. Годишник 2017 на департамент Право. С.: НБУ, 2018, 232–249.

40. Йочева, К. Действащи механизми за наблюдаване на изпълнението на международните договори. Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система, С.: УНСС, 2019, 163–179.

41. Видин, Б., К. Йочева. Уредба на принципа на „забрана за връщане“ (non-refoulement). Правата на гражданите и тяхната защита, сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г., 341–354.

42. Йочева, К. Действащи правораздавателни механизми за наблюдаване на изпълнението на международни договори. Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, 233–247.

43. Йочева, К. Злоупотребата с право в практиката на Съда на ЕО/ЕС, 5-th international scientific conference Ohrid school of law – 2019, 9–12 May Ohrid 2019, т. 10, Стоби трейд, 2020, 259–272.

44. Йочева, К. Война и право. За Ценностите в правото, сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в НБУ на 15 май 2019 г., С.: НБУ, 2020, 128–148.

45. Йочева, К. Механизми за наблюдение на изпълнението по универсални международни договори в областта на правата на човека. Годишник 2018 на департамент Право, С.: НБУ, 2019, 244–274.

46. Михайлова, Е., К. Йочева, К. Христова-Вълчева. Юридическите професии в контекста на членството на България в Европейския съюз. Европа в моята професия, С.: Авангард прима, 2020, 23–44.

47. Йочева, К. Медии и доклади на България пред органите за наблюдение на изпълнението в областта на правата на човека. Сборник Медиите в България: 30 години по-късно, Национална научно-практическа конференция (21 ноември 2019 г.), С.: НБУ, 2021, 85–100.

48. Йочева, К. Процес на докладване съгласно Конвенцията за правата на детето. Сборник „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, С.: НБУ, 2022, 477–486.

49. Йочева, К. Правна уредба на европейската гражданска инициатива. Годишник 2019 на департамент Право, С.: НБУ, 2020, 244–251.

50. Йочева, К. Европейска гражданска инициатива „Спазване на принципите на правовата държава в Европейския съюз“. Сборник Върховенство на правото – актуални проблеми, С.: НБУ, 2022, 110–121.

51. Йочева, К. Условие за защита на личните данни за успешна европейска гражданска инициатива. Годишник 2020 на департамент Право, С.: НБУ, 2021, 242–263.

52. Йочева, К. „Днешните“ наистина ли са по-неграмотни от всякога?“ В сборник Предизвикателства към правото, научни четения в памет на Кристиан Таков. С.: НБУ, 2022, 93–100.

53. Йочева, К. Международноправна уредба на търговията с какао. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, 90–96.

54. Йочева, К. Приносът на Съвета на Европа за защитата на правата на националните малцинства. Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г., НБУ. С.: НБУ, 2022, 200–209.

55. Йочева, К. Практика на Съда на ЕС във връзка с европейската гражданска инициатива. Годишник 2021 на департамент Право. С.: НБУ, 2022, 152–165.

56. Йочева, К. Европейският съд по правата на човека като механизъм за наблюдение на изпълнението по Европейската конвенция за правата на човека. Юбилейна научна конференция „Правата на човека в епоха на кризи“, 22.10.2022 г.,С.: НБУ, 82–93.

57. Йочева, К. Премахване на насилието и тормоза на работното място. Сборник от Научна конференция – Научни четения в памет на доцент д-р Ванюшка Ангушева – първият декан на Юридическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 16 декември 2022 г. (под печат)

58. Йочева, К. ЕСПЧ – „четвърта“ инстанция? https://news.lex.bg/еспч-четвърта-инстанция/

59. Йочева, К. Влияние на въоръжените конфликти върху действието на международните договори. Годишник 2021 на департамент Право. С.: НБУ, 2023, 132–145.

60. Йочева, К. Европейската гражданска инициатива – актуални въпроси. Сборник доклади от научна конференция „Знание, наука, иновации, технологии“, 4/2023, ISSN 2815-3480

61. Yocheva, K. Review of Bulgaria’s Participation in Treaty-based Human Rights Monitoring Mechanisms. Сборник доклади от научна конференция „Знание, наука, иновации, технологии“, 4/2023, ISSN 2815-3480

62. Yocheva, K. Recent Developments Regarding Bulgaria’s Participation in European Citizens’ Initiatives. Сборник доклади от научна конференция „Знание, наука, иновации, технологии“, 4/2023, ISSN 2815-3480

ПУБЛИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ В ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НБУ

(Law Journal of NBU), публикува се в сайта на НБУ на адрес: http://www.nbu.bg/index.php?l=965,

ISSN 1314-5797

Брой 1–3, 2016/2017 г., Йочева, К. Общество на народите и Организация на обединените нации – сравнителен анализ на правната уредба, 20–31.

Брой 2/2014 г., Йочева, К. По процедурата за избор на съдии в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Брой 3/2012 г., Йочева, К. Присъединяване на Европейския съюз към Международното споразумение за какаото от 2010 г.

Брой 3/2012 г., в съавторство с Р. Владимиров, Йочева, К. Analysis of Nuclear Energy Law in Bulgaria, 3–43.

Брой 2/2011 г., Европейският съюз – една година след влизането в сила на Договора от Лисабон – размисли и новости.

Брой 2/2010 г., Йочева, К. Кой кой е в международното правосъдие.

Брой 2/2008 г., Йочева, К. Източници на правна уредба на гражданството в сходни на България, в демографско-правно отношение, държави, 25–53.

Брой 1/2006 г., Йочева, К. Общностна правна уредба за борба срещу насилието (Програма ДАФНЕ), 5–16.

СПИСЪК ИЗДАНИЯ (СЪСТАВИТЕЛСТВО И/ИЛИ РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ)

1. Годишник на департамент „Право“ на НБУ (от 2012 до 2023 г., съставител и редактор на всички издания (12 книжки)

2. ЮСНБУ/ Law Journal на НБУ, съставител и редактор на много броеве в периода 2005 – декември 2021 г.

3. Академично слово на Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, доктор хонорис кауза на НБУ (2018/2019 пролет, редактор и коректор)

4. Правата на гражданите и тяхната защита. Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. (2018/2019 пролет, съставител, редактор и коректор)

5. Костадинова, Р. Условното осъждане по българското наказателно право, монография (редактор и коректор, 2018/2019 пролет)

6. Цонева, С. Английско и българско деликтно право, сравнителноправно изследване, монография (редактор и коректор, 2018/2019 пролет)

7. Трайчев, Е. Оркестрацията и аранжиментът, монография (редактор и коректор, 2018/2019 пролет)

8. Николова, Р. Учебно помагало по административно право (редактор и коректор, 2019/2020 пролет)

9. Николова, Р. Учебно помагало по административен процес (редактор и коректор, 2019/2020 пролет)

10. Цонева, С. Обезщетението за вреди при договорна отговорност (редактор и коректор, 2020/2021 пролет)

11. Симеонова, Г. Публични вземания без данъчен характер от Европейския съюз (редактор и коректор, 2020/2021 пролет)

12. Сборник Медиите в България: 30 години по-късно, състав. Райна Николова (редактор, 2020/2021 пролет)

13. Сборник Върховенство на правото – актуални проблеми. С.: НБУ, 2022. (съставител, редактор и коректор, 2021/2022 пролет)

14. Сборник Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето – предизвикателства и перспективи. С.: НБУ, 2022. (редактор и коректор, 2021/2022 пролет)

15. Сборник 30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека, сборник от конференция, проведена на 30.4.2022 г. (редактор и коректор, 2021/2022 пролет)

Курсове от текущия семестър: