Programs Listing

Prof. assist. Dr. Caterina Yocheva

Prof. assist. Dr. Caterina Yocheva
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
02 8110 432
e-mail:
Office hours:
Сряда 13:00-15:00 412 I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 412 I Корпус

Professional biography:


ОБРАЗОВАНИЕ

1988 - 1993 г.

Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен, България

Изучавани чужди езици: английски, руски и испански

1993 - 1998 г.

СУ “Св. Климент Охридски”, София, България

юридически факултет, магистър по международни отношения,

втора специалност: английски език и литература

1996 - 2000 г.

юридически факултет, магистър по право

1999 - 2002 г.

юридически факултет, доктор по право от 30 март 2005 г.

(международно право и международни отношения (право на Европейския съюз)

2002 - 2003 г.

Университет Оксфорд, Юридически факултет, St. Hilda’s College,

Оксфорд, Великобритания

Едогодишна след-дипломна квалификация в правния факултет,

OSI/FCO Chevening стипендиант

ТРУДОВ СТАЖ

2004 -

Нов български университет, София, България

асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в магистърски факултет,

програмен директор на програма „Право“ до 2014 г.,

редактор на Law Journal of NBU от 2010 г.

отговорен редактор на Годишник на Департамент Право от 2012 г.

2002 - 2008 г.

Център за преводи и редакции към МС, София, България

юрист-лингвист на свободна практика

2008 - 2009 г.

Съд на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург

щатен юрист-лингвист,

от 2010 г.до 2014 г. на свободна практика (и към Европейската комисия)

2007 - 2008 г.

Академия на МВР, София, България

щатен асистент във факултет Полиция

1999 - 2008 г.

СУ “Св. Климент Охридски”, София, България

хоноруван асистент по международноправни дисциплини и по бизнес английски

2003 - 2005 г.

ГТМ „Ангел Балевски”, София, България

юрист

2002 - 2003

Комисия на Европейските общности, Люксембург, Люксембург

администратор, платен стаж в ГД Администрация, отдел Кариери

ЕЗИЦИ

Български език – майчин език, перфектно владеене,

Английски език – ниво C (TOEFL, SAT, CPE, IELTS),

Френски език – ниво В2 (DLF, certificat de francais juridique de CCI de Paris),

Познания по руски, испански и немски езици

ПУБЛИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Голям брой научни публикации, участие в специализации в страната и в чужбина, участие в конференции и семинари в сферата на международните отношения, международното и вътрешното право и правото на ЕС


Publications:


МОНОГРАФИИ

Йочева, К. Организация на международната търговия със суровини. Международноправни аспекти, ISBN 978-619-160-009-0, Авангард Прима, 2012.

Йочева, К. Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека, НБУ, 2020. ISBN 978-619-233-104-7

СТАТИИ

1. Йочева, К. Агенциите на Европейския съюз в Юбилеен сборник (15 г.) на Департамент „Право“, НБУ и Фенея, 2006, с. 346–383,

2. Йочева, К. Знаем ли нашите човешки и граждански права в ЕС в „Правен преглед“, НБУ и Фенея, 2007, с. 105–120,

3. Йочева, К. Европейско гражданство и дипломатическа защита, в „Европейски перспективи, 10 г. специалност „Европеистика“ в СУ“, Университетско издателство, 2008, с. 119–135,

4. Йочева, К. Териториално действие на международните договори, особеният случай на договорите, на които се основава Европейският съюз, в „Административно правосъдие“, ВАС, Фенея, година ХІІІ, брой 2, март – април 2010 г., с. 25–44,

5. Йочева, К. Практически аспекти от териториалното действие на международните договори, на които се основава Европейският съюз, в „Административно правосъдие“, ВАС, Фенея, година ХІІІ, брой 2, март – април 2010 г., с. 44–58,

6. Йочева, К. Изисквания, на които трябва да отговарят членовете на юрисдикциите на ЕС, в Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев и Съюза на учените – гр. Русе, 2010 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 49, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2010, с. 65–70,

7. Йочева, К. Езиков режим на юрисдикциите на Европейския съюз, в Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2010 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 49, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2010, с. 71–76,

8. Йочева, К. Международноправна уредба на търговията с какао, в Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2011 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 50, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2011, с. 90–96,

9. Йочева, К. Правна уредба на езиковия режим на Европейския съюз в Сборник доклади от Международна научна конференция за 20-годишнината на БСУ, „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения“, том втори, Бургас, 2011 г., с. 98–105,

10. Katerina Yocheva, Specific Acts of the Court of Justice of the European Union – Opinions of the Court of Justice, в Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 7, No 1 (2011), p. 81–91,

11. Йочева, К. Министерството на правосъдието не разчете правилно Договора за функционирането на ЕС в „Правен свят“, брой 8, 2010 г., с. 25–26,

12. Йочева, К. „Организации в международната търговия със суровини. Международноправни аспекти“ в Юбилеен сборник (20 г.) на Департамент „Право“, НБУ и Фенея, 2011 г., с. 247–266,

13. Йочева, К. Международна търговия с маслиново масло и трапезни маслини. Специфики на организацията, в „Общество и право“, Брой 2, 2012 г., с. 90–103,

14. Йочева, К. Хартата на основните права на Европейския съюз в съдебната практика на Съда на ЕС (2009–2012 г.) в сборник доклади от Годишна научна конференция 2012 г. на ЮФ на УНСС „Европейското бъдеще на България. Правни аспекти“, УНСС, 2013 г., с. 89–98,

15. Йочева, К. За ролята на преамбюла в международното, европейското и националното право в Годишник 2012 на департамент „Право“, НБУ, 2013 г., с. 159–197.

16. Йочева, К. Участие на Европейския съюз в международните споразумения за суровините, в Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2012 г., с. 121–128,

17. Йочева, К. Обратното броене до изтичането на крайния срок за изпълнение на Целите на хилядолетието за развитие на ООН започна, в Сборник доклади от Международна научна конференция на БСУ, Бургас, 2012 г., с. 77–84,

18. Йочева, К. Механизъм за уреждане на спорове по мирен път в международните организации за суровини, в Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2013 г., с. 236–241,

19. Йочева, К. Правни основи на външната политика на България, в Сборник „Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“, УНСС, 2014 г., с. 207–216,

20. Йочева, К. Съвременни измерения на неутралитета в Европа, в Сборник от годишната научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 3–4 юли 2014 година. с. 143–156,

21. Йочева, К. Светия престол като sui generis субект на международното право в Годишник 2013 на департамент „Право“, НБУ, 2014 г., с. 196–219,

22. Йочева, К. За ролята на съдията в Европейския съд по правата на човека, в Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2014 г., с. 269–276,

23. Йочева, К. За правната сила на решенията на Съвета за сигурност на ООН, в Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ в Национален военен университет „Васил Левски“, Издателски комплекс, 2014, с. 196–203,

24. Йочева, К. „Правна уредба и участие на България в Международната организация по лозата и виното“, в сборник с доклади от конференция на УНСС „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“, 21 ноември 2014 г., т. 2, с. 34–39,

25. Йочева, К. Съотношение между международния договор и международния обичай, в Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев и Съюза на учените – гр. Русе, 2015 г., с. 158–162,

26. Йочева, К. Анализ на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна. В: Годишник 2015 на департамент Право на НБУ, НБУ, 2016, с. 195–200,

27. Йочева, К. Правото на самоотбрана съгласно Устава на ООН, доклад от национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, 20.11.2015 г., достъпен на адрес в интернет: http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=20, с. 120–124,

28. Йочева, К. Конституционноправни начала на външната политика на Република България в Сборник от Национална конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, с. 109–117,

29. Йочева, К. Pacta Sunt Servanda, в Годишник на Департамент Право на НБУ 2015, с. 201–214,

30. Йочева, К. Целите за устойчиво развитие на ООН, сборник с доклади от Национална научна конференция „25 години департамент „Право“, НБУ, 14.12.2016 г., С.: НБУ, 2017, 216–229, елекронна книга, достъпно на http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=27#t

31. Йочева, К. Понятие и видове международни организации, доклад от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 1–2 юни 2017 г., с. 201–211,

32. Йочева, К. Система на ООН за спазване на правата на човека, в Годишник 2014 на департамент Право на НБУ, НБУ, 2015, с. 78–86,

33. Йочева, К. Eвропейската гражданска инициатива, В: Годишник 2016 на департамент Право на НБУ, НБУ, 2017, с. 222–233.

34. Йочева, К. Правна уредба на състава на Съвета за Сигурност на ООН съгласно Устава на ООН, доклад на Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ 2017, 26–27 октомври 2017 г., НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, с. 195–203,

35. Йочева, К. Сключване на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят“, организирана по повод 90-годишнината на проф. Иван Владимиров, УНСС, 2017, с. 510–517.

36. Йочева, К. Консулска закрила за граждани на Европейския съюз в трети държави, доклад в национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, 10.11.2017 г., НБУ, достъпен на адрес в интернет: http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=44, с. 389–397,

37. Йочева, К. Администрация на институциите на ЕС – персонал, езици и местоположение в списание Ius Romanum, бр. 1/2018 г., с. 532–537, достъпен на адрес в интернет: http://iusromanum.eu/documents/985691/4805367/Administratio_OFF_18_10.pdf/8d9c809c-72c9-475d-af46-500911962a0e

38. Йочева, К. Кодекс за поведение на членовете и на служителите на Европейската комисия в Сборник от международна кръгла маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, 11 юни 2018 г., НБУ, публикувана в Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online), достъпен на адрес в интернет: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online, с. 544–554,

39. Йочева, К. Международноправна уредба на престъпленията против човечеството. В: Годишник 2017 на департамент Право на НБУ, НБУ, 2018, с. 232–249.

40. Йочева, К. Действащи механизми за наблюдаване на изпълнението на международните договори. Във: Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система, София, УНСС, 2019, с. 163–179,

41. Видин, Б., Йочева, К. Уредба на принципа на „забрана за връщане“ (non-refoulement). В: Правата на гражданите и тяхната защита, Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г., с. 341–354,

42. Йочева, К. Действащи правораздавателни механизми за наблюдаване на изпълнението на международни договори. В: Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 233–247,

43. Йочева, К. Злоупотребата с право в практиката на Съда на ЕО/ЕС, 5-th international scientific conference Ohrid school of law – 2019, 9–12 May Ohrid 2019, т. 10, Стоби трейд, 2020, с. 259-272,

44. Йочева, К. Война и право, В За Ценностите в правото, сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в НБУ на 15 май 2019 г., НБУ, 2020, с. 128-148,

45. Йочева, К. Механизми за наблюдение на изпълнението по универсални международни договори в областта на правата на човека. В: Годишник 2018 на департамент Право на НБУ, НБУ, 2019, с. 244–274.

46. Михайлова, Ек., Йочева, К., Христова-Вълчева, К. Юридическите професии в контекста на членството на България в Европейския съюз, В: Европа в моята професия, Авангард прима, 2020, с. 23-44,

47. Йочева, К. Медии и доклади на България пред органите за наблюдение на изпълнението в областта на правата на човека, В сб. Медиите в България: 30 години по-късно, Национална научно-практическа конференция (21 ноември 2019 г.), НБУ, София 2021, с. 85–100,

48. Йочева, К. Процес на докладване съгласно Конвенцията за правата на детето, доклад в международна научна конференция „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи”, 10 декември 2019 г., НБУ, София (под печат).

49. Йочева, К. Правна уредба на европейската гражданска инициатива, Годишник 2019 на департамент "Право" на НБУ, НБУ, 2020, с. 244–251.

Публикации в интернет в Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), публикува се в сайта на НБУ на адрес: http://www.nbu.bg/index.php?l=965 , ISSN 1314-5797:

Брой 1–3, 2016/2017 г., Йочева, К. Общество на народите и Организация на обединените нации – сравнителен анализ на правната уредба, с. 20–31,

Брой 2/2014 г., Йочева, К. По процедурата за избор на съдии в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Брой 3/2012 г., Йочева, К. Присъединяване на Европейския съюз към Международното споразумение за какаото от 2010 г.

Брой 3/2012 г., в съавторство с Р. Владимиров, Йочева, К. Analysis of Nuclear Energy Law in Bulgaria, с. 3–43

Брой 2/2011 г., „Европейският съюз – една година след влизането в сила на Договора от Лисабон – размисли и новости“

Брой 2/2010 г., Йочева, К. Кой кой е в международното правосъдие.

Брой 2/2008 г., Йочева, К. Източници на правна уредба на гражданството в сходни на България, в демографско-правно отношение, държави, с. 25–53.

Брой 1/2006 г., Йочева, К. Общностна правна уредба за борба срещу насилието (Програма ДАФНЕ), с. 5–16.

Курсове от текущия семестър: