Електронен каталог

гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
02 8110 609
Приемно време:
Вторник 14:30-16:00 609 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:00 609 II Корпус

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

От 2005 г. до сега: Консултант по телекомуникационно право и

електронни медии; Адвокат на свободна практика;

2005 г. - 2008 г. Директор на магистърска програма „Телекомуникации”

Департамент „Телекомуникации”; Нов Български Университет;

2004 г .- 2005 г.Началник на кабинет към Председателя

Комисия за регулиране на съобщенията;

2003 г.- 2004 г.Началник отдел “Правно регулиране и индивидуални административни актове”;Комисия за регулиране на съобщенията;

1999 г. – 2002 г.Юрисконсулт, Държавна комисия по далекосъобщенията;

ДРУГИ:

• Хоноруван преподавател към Департамент «Телекомуникации» Нов Български Университет;

• Участник в Национална конференция на Асоциация «Телекомуникации»: „Телекомуникации, конкуренция и партньорство”; м. май 2007 г. гр.София, БАН; Доклад: „Ролята на Европейската комисия за развитие на конкуренцията в електронните съобщения”;

• Участник в Международна конференция: „Седма рамкова програма за научни изследвания. Технологично развитие и демонстрационни дейности”; 2007 г.

• Участник в 4-та Национална конференция: „Телекомуникационни технологии и услуги”; м.март 2007 г. гр.София;

• Участник в колективен изледователски проекти на ITU CoE в НБУ: Distance learning course “The EU Directives and liberalized telecommunication market” м. януари – м. март 2006 г.;

• Лектор в курс за обучение: “Икономика на телекомуникационната индустрия”, организиран от АУБ, по съвместна програма «Европейски Ютилитис мениджмънт», Тема: “Проблеми и предизвикателства в телекомуникационния сектор, свързани с процеса на либерализация и изпълнение на поетите към ЕС ангажименти”;

• Участник в съвместен Семинар на Международния съюз по далекосъобщения CoE и НБУ “Аспекти на новата европейска регулаторна рамка”, София, м. Декември 2005 г. Доклади:

„Authorization Regimes in accordance with EU Directives”;

“The new EU Directive for Universal Service”.

• Участник в работна група към Групата на независимите регулатори по въпросите на универсалната далекосъобщителна услуга и защита правата на потребителите; Атина, Гърция, м. Март 2004 г.

• Доклад на тема: “Телекомуникации и конкуренция. Състояние и условия за развитие в България.” – Брюксел, май. 2000 г.;

• Участник в Международна Конференция на тема: ”Универсална далекосъобщителна услуга. Достъп на всички до Интернет на ниво община.”; Малта, м. Ноември 1999 г.;

• Международен работен семинар: “Развитие на конкуренцията на пазара на телекомуникациите” – Будапеща, 1999 г.;

• Участник в работна група към Съвета на Европа по разработване на документи и директиви за Влияние на новите информационни и комуникационни технологии върху човешките права и демократичните ценности”; Страсбург, 1999 –2000 г.;


Публикации:


Годишник на Департамент „Телекомуникации”, НБУ - 2007 г. ; Доклади :

• „Competition in the markets for electronic communications networks and services”;

• „Overcoming Entry barrier. From licensing to general authorization”;

• «Конвергентни европейски регулатори – нови предизвикателства»;

Международна конференция “ Телеком 2006“ Доклади:

• «Бариери при навлизане на пазара на електронни съобщения»;

• «Нова концепция и критерии за предприятие със значително въздействие върху пазара»;

Международна конференция “ Телеком 2005 “, Доклад:

• “Икономически аспекти на регулирането в телекомуникациите»;

Международна конференция “Телеком 2003 “, Доклади:

• Проф. М. Петкова, А. Христова “Съвместно ползване на помещения и съоръжения в условията на либерализиран телекомуникационен пазар”;

• Проф. А.Славински, А.Христова, “Европейското законодателство при съвместно ползване на помещения и съоръжения”;

• Проф. М. Петкова, А. Христова, “Интелигентните услуги в либерализирания телекомуникационен пазар”;

Курсове от текущия семестър: