Електронен каталог

д-р Славина Лозанова

Академична длъжност:
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
0889139846
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ

2006-сега

Слухово-речев терапевт, Консултант по кохлеарна имплантация

Военномедицинска Академия, Клиника Ушни, Носни и Гърлени болести

2013-сега

Консултант ВУЗ на студенти с увреден слух, ресурсен учител на ученици и младежи с нарушение на слуха, Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС)

2007-сега

Управител, Международна консултантска група Асист Нет

2013-2014

Логопед, Образователен център „Яника”

2006-2007

Учител по английски език, ССУ и детска градина за деца с увреден слух „Проф. Др. Дечо Денев”

1998-2008

Хоноруван преподавател, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”

• Професионално ориентиране на ученици с увреден слух

• Теоретични основи на Специалната педагогика

• Невербален комуникативен тренинг

• Теоретични основи на Сурдопедагогиката

• Методика по развитие на слуха при деца с увреден слух

• Алтернативна комуникативна терапия

• Хоспитиране и текуща практика.

• Практически аспекти на комуникацията с възрастни глухи в концепцията на учене през целия живот (факултативна дисциплина)

• Глухота и четене (факултативна дисциплина)

2003-2009

Ресурсен учител на деца и младежи с увреден слух, АРДУС

1998-1999

Хоноруван преподавател по „Специфични средства за комуникация на хора с увреден слух”, Медико-педагогически факултет, Катедра Логопедия, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

1998-2005

Логопед-сурдопедагог, Терапевтичен център за изследвания в областта на специалната педагогика, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

11.2013-11.2014

НБУ

Докторант на свободна подготовка (Семиотични аспекти на жестово-вербалния билингвизъм при деца с увреден слух)

2011-2012

Обучител по ELTACS Eurolta

Курс за придобиване на квалификация „Обучител на учители по чужди езици” по европейските схеми ELTACS и Eurolta, ICC Международна европейска езикова мрежа и Университет Западна Бохемия, Пилзен, Чехия

2011

Обучител по международни културни различия на работното място, Проект DEW: Diverse Europe at Work на Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия

2006-2009

Сертификационни курсове за слухово-речеви рехабилитатори и логопеди, работещи с кохлеарно имплантирани деца и младежи, Cochlear и МЕБОС

2006

Курс по английски език. Cambridge Advanced

English, Европейски център за обучение и квалификация – Училища Европа, София

2001-2004

СУ „Св. Климент Охридски”

Специална педагогика

Редовен докторант (Билингвистичен метод на обучение на деца и хора с увреден слух)

2004

Сертифициран курс за владеене на Американски знаков език (ASL 101, ASL 102), Northampton

Community College, PA, USA

1999-2000

Сертифициран курс по програмата „Английски като втори език”, Northampton Community College, PA, USA

1997-1999

Сертифициран курс за преводач-тълковник на Български жестомимичен език, Съюз на глухите в България

1992-1997

СУ „Св. Климент Охридски”

Специална педагогика

Магистър по Специална Педагогика, специалност Логопед – Сурдопедагог

1994-1995

Сертифициран курс за учител по английски език на деца в предучилищна и начална училищна възраст, САНРА, София

ЕЗИЦИ

Български език (майчин език), Английски език, Руски език, Български жестов език, Американски жестов език, Международна мимика

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ (координация, управление и администрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда)

Международни проекти:

2014

Project „Sign Language is my Power”, Youth in Action, Youth Exchange, Терезин, Полша

2013-2014

Project „Sign Through the World”, Youth in Action, Youth Exchange, Варшава, Полша

2012-2013

Project “See my Voice”, Youth in Action, Youth Exchange, Полша

2011-2013

Project SL@School (Знаков език в училище), (SignLanguage@School. LLP Program: Comenius – 517675-LLP-2011-1-AT-COM-CMP)

2011-2013

Project HENGE: Heritage and Natural resources for Green Enterprenuership (LLL Program - Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Project).

2011-2013

Project QEduSen: Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life (Grundtvig project);

2009-1012

Project ELTACS: European Language Teaching Assessment and Certification Scheme, Education and Culture, LLL Program (505710-CZ-2009-KA4-KA4MP)

2009-2011

Project DICOMP: Transfer e-learning project (free tools for IT-based content for the blind),Life Long Learning program - LEONARDO DA VINCI – Transfer of Innovation

2008-2010

Project Deaf Port: Developing European Portfolio for the Deaf and Hearing Impaired (143512-LLP-1-2008-1-BG-KA2-KA2MP)

2006-2009

Project DARE: Disability Awareness – a New Challenge for Employees” (, PL/07/LLP-Ldv/ToI/140005), Lifelong Learning Program, LEONARDO DA VINCI,Transfer of innovation, multilateral project

юли 2006

Project Signaeuropa IV: Family support and social environment, Youth in Action programme

2003-2006

Project Eurosigns: European Sign Languages (Project No. CZ/02/B/F/LA-134021)

2004

Project Celebrating life project, Creative Quality Consultants, Basile Senior Housing, LLC, Douglassville, Pennsylvania, USA

Национални проекти:

2012-2014

„От теб зависи! Равни възможности и социално включване на хора с увреден слух”. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ.

Консултант ВУЗ на студенти и кандидат-студенти с увреден слух

04-07.2006

• „Готови за игра”, Програма Фар, МТСП, Спешъл Олимпикс България – национален координатор

• „Спешъл Олимпикс Включи се”, Проект „Да се обединим”, Спешъл Олимпикс България – национален координатор

• „Аз мога”, Програма Фар „ Подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания, BG 2003/004-937, Сдружение Самаряни, Стара Загора – национален координатор

02-07.2005

“Спорт за нашия живот”, Програма Младежки инициативи, НСА „Васил Левски”, Асоциация Приятели на децата с увреден слух – български жестов преводач

04-06.2005

„Направи този жест – преподаване на жестов език на студенти”, Фондация Подкрепа на хората с увреден слух и Либерален политически институт, София

Преподавател по български жестов език

01-03.2004

„Въвеждане на европейски практики при работа на институциите на изпълнителната власт с хората с увреден слух”, Инициатива „Граждани на Европа”, Фондация “Приятели на хората с увреден слух” – лектор и преподавател по български жестов език

2000

„Защита на правото на образование в интегрирани структури на децата са увреден слух чрез обучение на педагозите от масовите учебни заведения, СГБ, Фондация Отворено общество – лектор

Участия в конференции:

1. Лозанова, Сл. Практически аспекти на екипната работа при кохлеарна имплантация. Научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства”, 12-14.12.2014, НБУ

2. Лозанова Сл., Б. Савчев. Уъркшоп: Практически аспекти на междупоколенческото учене (Practical Aspects of Intergenerational Learning). The Third ENIL (European Network for Intergenerational learning) Conference: Intergenerational Learning Cities, 17-18.10.2013, Cuenca, Испания

3. Лозанова Сл., С. Павлова. Уъркшоп: Българският жестомимичен език и мястото му в медицината. XI Международна научна конференция за студенти и млади лекари, Плевен, 16.10.2013

4. Лозанова Сл. Предимства на селския туризъм за специфични групи: българската перспектива (Advantages of the rural tourism for specific target groups: the Bulgarian perspective). International HENGE Conference, 26.09.2013, Bistrita, Румъния

5. Лозанова, Сл., Т. Димитрова. Кохлеарна имплантация и множество увреждания, IX Научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, 07.06.2013

6. Лозанова, Сл. Комплектът Знаков език в училище (signlanguage@school Kit), IX Научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, 07.06.2013

7. Лозанова, Сл. Проектът „Знаков език в училище” (signlanguage@school) – основна цел и предизвикателства. VIII Научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, 1-2.06.2012

8. Лозанова, Сл. Билингвистични стратегии на преподаване по четивна грамотност, VII Научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, 4-5.06.2011

9. Лозанова, Сл. Do’s and don’ts in teaching spoken languages to deaf and hard of hearing. Международна DeafPort конференция, 03.2010

10. Лозанова, Сл. Рехабилитация на деца с кохлеарни имплантни системи, ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград, София, 20-21.10.2007

11. Лозанова, Сл., Т. Димитрова, Препоръки за подобряване на системата от дейности с кохлеарно имплантирани деца, IV Национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш”, 10-11.05.2007

12. Лозанова Сл., Т. Димитрова, Рехабилитация на деца с кохлеарна имплантация – от опита към добрите практики, Семинар по програмата за продължаващо обучение, 2006

13. Лозанова, Сл. Специфика на мануалната комуникация в условие на слухов дефицит, Семинар за докторанти, Китен 16-20.05.2003

14. Лозанова, Сл. Словесно-жестовото двуезичие в условията на билингвистичното обучение. Юбилейна научна конференция – 90 години СОУ за деца с увреден слух “Св. Иван Рилски”, 27.05-28.05.2002, гр. Търговище

15. Лозанова, Сл. Формиране на личността с увреден слух чрез извънкласни дейности, Юбилейна научно-практическа конференция, София, 18-19.05.1998

Участия в семинари и обучения (национални)

1. 06-07.2014, Лектор, Курс за родители „Жестов език за комуникация и стимулиране на езиково-говорното развитие на деца с увреден слух”, Образователен център за деца и младежи „Яника”

2. 20-21.04.2011, Лектор, Образователен център за деца и младежи „Яника” – обучение на ресурсни учители от страната:

• Практически насоки в комуникацията и обучението на учащи с увреден слух

• Подпомагане на ученици с увреден слух по учебни предмети – Четене и работа с текст

• Подпомагане на ученици с увреден слух по учебни предмети – Училищна готовност

3. 03.2009, Лектор, Курс Специални образователни потребности (дислексия, двигателни нарушения, ментални увреждания, зрителни нарушения, слухови нарушения), Проект DARE “Disability Awareness – a New Challenge for Employees”

4. 2000, Лектор, Интеграция на деца със слухови нарушения, Проект „Защита на правото на образование в интегрирани структури на децата са увреден слух чрез обучение на педагозите от масовите учебни заведения, СГБ, Фондация Отворено общество

Участия в международни конференции, семинари и обучения

1. 18-19.10.2013, Уъркшоп “Практически аспекти на междупоколенческото учене” (Practical aspects in Intergenerational learning), Third ENIL European Conference: Intergenerational Learning Cities, Cuenca, Испания

2. 17-20.12.2012

Гост-лектор по Програма за обучение на университетски преподаватели по чужди езици, Западна Бохемия Университет, Чехия (Speaking for Academic Purposes Program, University of West Bohemia, Plzen, Czech republic):

Уъркшоп-серии „Учащи със специални образователни потребности – видове нарушения, предизвикателства, трудности, подходи и стратегии на преподаване”

3. 10-11.11.2011, Панелист - Междупоколенческо учене и хора със специфични образователни потребности (Intergenerational Learning and Disabilities), First ENIL European Conference: Intergenerational Learning and Volunteering, Рим, Италия

4. 03.2011, Гост-лектор, Think Tank Уъркшоп “Преподаване на чужди езици на учащи със специални образователни потребности”, Университет на Западна Бохемия, Пилзен, Чехия

5. 2011-2012 Модератор на Мудъл курс за придобиване на квалификация „Обучител на учители по чужди езици” по европейските схеми ELTACS и Eurolta – Модул „Учащи със специални образователни потребности”,

6. 09.2004, Уъркшоп “Развитие и въвеждане на алтернативни начини за общуване при възрастни с придобито слухово нарушение”, Douglassville, PA, USA.


Публикации:


Публикации:

1. Лозанова, Сл. Вербално-жестови билингвистични стратегии за работа с видео текст, Годишник на ВУ „Международен колеж”, Том VI Четвърта международна научно-приложна конференция за младите изследавотели „Модерни методи на образование”, 2013

2. Лозанова, Сл., Б. Савчев, Съдържанието на обучение на възрастни, Образование и качеството на живот при възрастните граждани, Pillar Escuder-Mollon (Ed.), 2013

3. Lozanova Sl., B. Savtchev, Content of Senior Education, Education and Quality of life in Senior Education, Pillar Escuder-Mollon (Ed.), 2013

4. Lozanova, Sl., Ivelina Stoyanova, Svetlozara Leseva, Svetla Koeva and Boian Savtchev, Text Modification for Bulgarian Sign Language Users, ACL2013

5. Pilar Escuder-Mollon, Roger Esteller-Curto, Cecil Issakainen, Velta Lubkina, Slavina Lozanova (2013). Pedagogical Proposal to Increase Senior Citizens’ Quality of Life. 5th World Conference on Educational Sciences. Roma, Italy, 02.2013

6. Lozanova, Sl., Teaching spoken languages to adult SEN learners, Курс за придобиване на квалификация „Обучител на учители по чужди езици” по европейските схеми ELTACS и Eurolta, ELTACS project, 03/2011

7. Лозанова, Сл., Особености на обучението по четене с разбиране на текст в условия на словесно-жестово двуезичие, Наръчник за работа с хора с увреден слух, проект „Приятели в тишината”, 2008

8. Лозанова, Сл., Теоретични постановки на обучението по жестомимичен език, Специална педагогика, декември, 2006

9. Лозанова, Сл., Т. Димитрова, Методическо ръководство по жестомимика (комуникативно ниво), Проект „Въвеждане на европейски практики при работа на институциите на изпълнителната власт с хората с увреден слух”, 06.2004

10. Лозанова, Сл., Специфики и модалности в теоретичното развитие на парадигмата на мануалната комуникация, сп. Специална педагогика, Декември, 2003

11. Лозанова, Сл., Предпоставки за развитие на билингвизма като метод за обучение на деца с увреден слух, сп. Специална педагогика, Март, 2002

12. Лозанова, Сл., Словесно-жестов билингвизъм. Сборник Традиции и перспективи в обучението на деца със слухови нарушения. Юбилейна научна конференция – 90 години СОУ за деца с увреден слух “Св. Иван Рилски”, 27.05-28.05.2002, Търговище

13. Балтаджиева А., Сл. Лозанова, Билингвизм у детей с нарушенным слухом, Проблемы подготовки кадров по специальной педагогике и специальной прихологии в России и Болгарии на рубеже веков, часть 1, София-Москва, 2001, 231-245.

14. Лозанова, Сл., Формиране на личността с увреден слух чрез извънкласни дейности, Сб. „Съвременни подходи в образованието на лицата с увреден слух”, Юбилейна научно-практическа конференция, 18-19.05.1998

Курсове от текущия семестър: