Електронен каталог

доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
8110 559
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ и развитие

Хабилитация на тема: “Маска и ритуалност в изкустквото на ранния европейски авангард”, 2009

Доктор по изкуствознание от 2005 г. на тема: “Тоталното произведение на изкуството. Традиционно и модерно в творчеството на Йоханес Итен.”

Висше образование: Хумболт университет, Берлин, изкуствознание, 1981

Средно образование: 133 ЕСПУ А.С. Пушкин, София, 1974

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: отлично, свободно: немски, руски, испански, английски

пасивно: френски, италиански

СЛУЖЕБНА БИОГРАФИЯ:

1981 – проучвател в Института за изкуствознание при БАН

1992 - 2004 – редактор на сп. “Проблеми на изкуството”, орган на Института за изкуствознание, БАН

1997 - 2010 хоноруван преподавател в Нов Български университет

2005 - защита на докторска дисертация

2009 - хабилитация като ст.н.с.ІІ ст. в Института за изкуствознание, БАН

От 2010 - доцент в НБУ, департамент “История на културата”,

ръководител на Музея на НБУ

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ:

в бакалавърски и магистърски програми по изкуствознание в НБУ:

- „Северен ренесанс”

- „Изкуство на Германия, Австрия и Швейцария” – на немски език

- „Европейско изкуство на ХХ век”

- „Въображаемият музей”

- „Предколумбово изкуство и култура”

- „Идеята за примитивното в модерното изкуство”

- „Теории за цвета в модерното изкуство”

- „Тоталното произведение на изкуството”

- “Изкуство на европейския авангард”

ПРОЕКТИ:

• Национален научен проект, договор КИН-1012 „Le musee est mort? Vive le musee!” (Научно-образователна инфраструктура „Музейна мрежа”) по Програма “Study on national historic and culture legacy as a part of European culture heritage and advanced methods for preserving”. Ръководител Т. Шалганова. Участие като административен директор.

• Национален научен проект INZ01/0114 “Хетеротопия и природни ресурси”, договор ДО 02-79/12.12.2008, по Конкурс “Интегрирани научни центрове в университетите” на МОН. 2008-2010. Ръководител проф. И.Маразов. Участие като координатор на образователните дейности.

• Национален научен проект RNF01/0122 „БАРТИ-3” (Български арт архиви). Участие като член на колектива.


Публикации:


МОНОГРАФИИ:

- Тоталното произведение на изкуството. Монографии 4 МИФ, София, 2006.

- Маска и ритуалност в изкуството на ранния европейски авангард. ИК Захарий Стоянов (под печат)

СТАТИИ И СТУДИИ:

- Нов подход към “Баухаус”. Рецензия на книгата на Джилиан Нейлър. – Изкуство, 6/1987, с. 52.

- Из теорията на “Баухаус” за цвета. (Кандински, Итен, Клее). – Изкуство, 6/1987, с. 39-44.

- Художникът и педагогът Йоханес Итен (1988-1967).– Изкуство, 8, 1988, с. 47-52.

- За немската нова предметност. – Проблеми на изкуството, 4, 1995, с. 33-37.

- За традицията и модерността в художественото образование. Баухаус и примерът на Йоханес Итен. –Проблеми на изкуството, 4, 2001, с. 57-60.

- Ad Paranassum или среща на музите. – Проблеми на изкуството, 2, 2003, с. 54-61.

- Черното в живописта на авангарда. – Проблеми на изкуството, 3, 2003, с. 37-47.

- «Композиция от две теми форми». – Българско музикознание, 2, 2006, с.74-86

- Цвят и звук. І. – Везни 2/2007, с. 34-41.

- Цвят и звук. ІІ. – Везни 3/2007, 21-31.

- Пространството на ритуала. Баухаус. – МИФ-12. Обредът, 2007, 331-358.

- Ab ovo. – сп. Везни, 4/2008, с. 229-235

- „Възвисяване и точка на покой” – сп. Везни, 6/2008, с. 224-229

- Маската на авангарда.Тайнствената сянка на Джорджо де Кирико. - Изкуствоведски четения, С., ИИ БАН 2008 г., (Конференция, 15-17 май 2008 г.), с. 131-135.

- „Стария Балчик” - Проблеми на изкуството, 4, 1908, с . 63.

- “Всеки човек е отделен космос” – Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Т.Ив. Живков, Бургас 2009, Издателство «Бряг», с. 158-176.

- «Шрифтовите картини» в авангарда. - 60 години изкуствознание в БАН. С., ИИ БАН 2009, с. 212-222.

- Автопортрет и маска в модерното изкуство. – Маскарадът и времето. Сборник доклади от научната конференция, проведена в рамките на 18 Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2009”. Перник 2009, Аргус, с. 51-64.

- „Певецът на Бах” – В: THRACIA XVIII. In memoriam Alexandri Fol, Center of Thracology, BAS, Sofia 2009, p.99-110.

- Експозициите като музейна работилница на Музея на НБУ. –„Принципите на музейната мрежа и образованието. Учебният музей. Функции и стратегии” Сборник от научна конференция уъркшоп, 5 и 6 юни 2009 г. ИМ Хасково. Издателство «Захарий Стоянов», С. 2010, с. 13-19.

- Назад към началото. – VARIA THRACICA. Studia in honorem Mariae Cicikova. София 2011, Академично издателство „Марин Дринов”, 276-284

- Памет, прадеди. Генеалогията като маска в българското изкуство от 60-те и 70-те години на ХХ век. – Везни 9, 2012, с. 70-86

- Ритуал и маска в авангарда. - В: доц. д-р Ирена Бокова (Съст. и ред.) Градът - социални трансформации и културни практики. Годишник на департамент "Антропология", том 4, 2010. http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=14

- Началата – образи и знаци. – Каталог на изложба от фондовете на РИМ Враца и Културен център Тракарт в Музея на НБУ. Издателство на НБУ 2011, с. 3-4

- Клоунадата в българското изкуство на 1960-те – 1970-те години на ХХ век. - Изкуствоведски четения 2010, С., ИИИ БАН 2011 г., с. 329-335

- Интересът към ритуалността в българското изкуство на 70-те г. на ХХ век. – Изкуство и идеология. София 2012, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 308-329

- Маска и маскарад в българското изобразително изкуство от 60-те и 70-те години на ХХ век. – Пътят на маскарада. Сборник доклади от научната конференция, проведена в рамките на ХХІ Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2012”. Перник 2013, Аргус, с. 108-121

- За духовното в изкуството на авангарда. – Между образа и текстал Сборник в чест на доц. Ружа Маринска, С 2014, Издателство на НБУ, с. 185-194

РЕДАКТОРСТВО:

- Иван Венедиков. Познайте ги по делата им. Българската интелигенция в моите спомени. ИК Христо Ботев, София 1993.

- Иван Маразов. Митология на златото. ИК Христо Ботев, София 1994.

- Иван Маразов. Митология на траките. ИК Секор, София 1994.

- Жорж Батай. Теория на религията. ИК Христо Ботев, София 1996.

- Дмитрий Раевски. Моделът на света в скитската култура. ИК Христо Ботев, 2005.

- МИФ 9. Тракия и околният свят. Изд. на НБУ, 2005.

ПРЕВОДИ:

- Александър Стърджис. Рембранд. ИК Абагар, София – Belitha Press Ltd., London (от английски на български език).

- Олга Фрейденберг. Поетика на сюжета и жанра. ИК Христо Ботев, 2001 (от руски на български език).

- Из теорията на Баухаус за цвета. Василий Кандински, Йоханес Итен, Паул Клее.- Изкуство, 6, 1987, с. 39-44. (от немски на български език).

Курсове от текущия семестър: