Електронен каталог

д-р Маргарита Кузова

Академична длъжност:
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
0884091152
Приемно време:

Професионална автобиография:


Маргарита Иванова Кузова /родена на 02.10. 1978 в гр. София/, завършва през 1997 г. Техникума по Текстил в гр. Велико Търново, специалност “Моделиране и конструиране на облеклото”. През 2002 г. е бакалавър по изкуствознание с бакалавърската теза: Църквата “Успение Богородично” в гр. Килифарево /Великотърновско/. През 2004 г. придобива магистърска степен по изкуствознание в Нов Български Университет, гр. София, на тема - “Ритуалът в картините на Златю Бояджиев /Семейна обредност/”.

От 01.04. 2003 до 30.09. 2003 г. е на обучение в Лудвиг-Максимилианс Университет, (Институт по Етнология) в Мюнхен (Германия) /Ludwig-Maximilians-Universitat, Munchen

Fakultat fur Europaische Ethnologie/ по програмата Еразмус-Сократес. През лятото на 2004 г. участва в летния Охридски Университет, Македония на семинара „Балканско културно наследство, изкуство и визия”.

От април 2009 г. е доктор на изкуствоведските науки с докторската теза: “Светът на българските пощенски картички /1880 – 1918/ Културно-историческото им и художествено значение в европейски контекст’’.

Участва в следните проекти: 2008 г. – проект на сдружение “Килифарево минало и бъдеще ”; през 2003 г. Проект – изложба в СГХГ - Ритуалът в картините на Златю Бояджиев; през 2000 г. (Пролетен семестър) - Студентски мултимедиен проект - “Анотирана библиография на българското изкуствознание”.

Има опит в областта на покупко-продажбата и (реставрацията на старинни мебели), антикварни вещи и произведения на изобразителното изкуство, придобити през периода от юли 2004 г. до февруари 2006 г. в ЕТ Антиквариат „Златорог”, ул. «Константин Иречек» № 48, София. През 2002 г. работи като уредник на юбилейната изложба на художника Златю Бояджиев в Софийска Градска Художествена Галерия, ул. «Ген. Гурко» 1, София 1000 .

Свободно ползва на немски език, Internet, MS Office, Windows XP, ELS (програма за работа в националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112).

Основните изследвания и публикации са съсредоточени в областта на новото българско изкуство и етнология, разглеждани в широки интердисциплинарни рамки. Предпочитани са приложните изкуства, антикварна дейност, филателия, преподавателска дейност във висши учебни заведения и др.


Публикации:


Издаване на български картички в Германия. Немски иконографски модели и образи на модерността от края на ХІХ и началото на ХХ век. Проблеми на изкуството 2009/3, с. 47 – 53;

Образът на шопите в българските илюстровани картички от края на ХІХ и началото на ХХ век – между традицията и модернизацията. – В: Изкуство и контекст. Четвърта младежка конференция. Институт за изкуствознание, БАН, С., 2008, с. 95 – 110;

Популярни образи и символи в българските пощальонски картички от края на ХІХ – началото на ХХ век.- В: сб. „Докторантски четения” 2007, Департамент История на културата НБУ, С., 2008, с. 9 – 17;

Образът на България отразен в илюстровани картички от международни изложения /от края на ХІХ и началото на ХХ век/. Сб. „Изкуствоведски четения 2007”, Институт за изкуствознание, БАН, С., 2007, с. 39-49;

Реалността в образите на българския град, отразена в илюстровани картички от края на ХІХ и началото на ХХ век, сб. Визуалният образ, НБУ, С., 2007, с. 5-27;

Националното в българските илюстровани картички от кр. ХІХ нач. ХХ век. „Инсценираният труд”, Сб. „Добруджа в изобразителното изкуство”, Доклади от научна конференция, 16/17 окт. 2006, ХГ – Добрич, 2007, с. 63 - 73 ;

Рецензия на книгата на Hans Beltig. Bild – Anthropologie.Munchen 2001.стр. 7-270. - Проблеми на изкуството 2006/4, с. 62-63;

Световните изложения, отразени в пощенски картички /края на ХІХ и началото на ХХ век/. Културно-исторически и художествен обмен в европейски контекст. - Проблеми на изкуството 2006/2, с. 40 – 46.

Научно съобщение “Изложба – мечтание”- В:Литераурен вестник 30.06 – 6.07. 2004, год. 14;

Ритуалът в картините на Златю Бояджиев. – Античност Средновековие Съвременност. НБУ. 2002. С., с.101 – 114;

Курсове от текущия семестър: