Електронен каталог

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Гл.ас.д-р Христо Чукурлиев е член на секцията по Педагогика в департамент Чужди езици и култури на НБУ. Интересите му са в няколко сфери: модели за управление и приложението им в различни социални и индивидуални дейности; дигитални технологии, процеси на дигитализация и трансформация; история на цивилизациитеи религиите в контекста на еволюцията/революциите на моделите за разбиране и управление на процесите. В аспекта на висшето образование се интересува от трасформацията на формите и методите на преподаване и връзката им с професиите на бъдещето.

От 2018 г. е директор Централната университетска администрация на НБУ. От 2010 до 2018 г. е директор на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. Работи в НБУ от 2002 г. като директор на Магистърски факултет. Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г. Докторската си дисертация защитава през септември 2018 г., а от 1 март 2019 г. е щатен преподавател към Факултета за дистанционно, електронно и надграждащо обучение.

Заедно с доц. д-р Венцислав Джамбазов от 2008 г. провежда внедряване на единно електронно обучение в НБУ, усъвършенстване на платформата за електронно обучение MOODLE, обучение на преподаватели за ползването й. От 2010 до 2014 г. внедрява модел за управление на ДФО, който функционира с малки изменения и до днес.

Средното си образование е завършил в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, а висшето в СУ „Св. Климент Охридски“ със степен магистър по „Българска филология“. Докторската му степен е в професионално направление: 3.7. Администрация и управление и е на тема "Управление на дистанционното обучение във висшето училище: форми, тенденции и перспективи".

Участие в научни форуми:

2014 г., 17-15 май, Русенски университет “Ангел Кънчев” – участие в ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУ. Съвместен доклад с доц. д-р Венцислав Джамбазов (научен ръководител на докторанта) – Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (MOODLE), стр.170, Сборник с доклади, ИСБН978-954-712-611-4

2014 г., 16-18 юни, Sage Gateshead, UK, 6th International Integrity&Plagiarism Conference

2015 г. 16-18 September, X International GUIDE Conference: Optimazinng Higher Education, University of Applied Sciences Technikum Wien (Vienna, Austria)

2016 г., 11-13, February, 1st International Conference on Educational Theory and Research, Izmir University of Economics – участие с доклад

The Global eLearning journal, volume 5, issue 2, 2016, ISSN: 2165-8080(online) – Transitions in Higher Education, “Faculty not factory”, Hristo Chukurliev

2016 г., 2-5 юни, китен, България, участие в ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУ”, Доклад на конференцията: “Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение”, Христо Чукурлиев, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7

2018 г. 6 ноември, Софийски университет "Св.Климент Охридски", учасние в национален форум на тема "Антиплагиатството и академизъм - проблеми и решения" с доклад на тема "Опитът на НБУ при внедряването и използването на система за превенция на плагиатство.

2021 г., 17-22 септември, Юбилейна научно-практическа конференция "Бизнес комуникации, език, литература и култура" участие с доклад и модератор на панел.

2023 г., 27-28 април, Международна научна конференция "Предизвикателствата на миналото, трансформирани в бъдещето", посветена на 145 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов и 140 г. от рождението на Димитър Мишайков. Участие с доклад.

2023 г. 27-28 април, участие в Национална научно-практическа конференция "Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация".

2023 г. 8 юни, участие в заключителна сесия на Конференция EDU-GATE - and last TPM: specially invited guest, Dr. Hristo Chukurliev gave a speech on the topic “The future of e-learning”. https://ecq-bg.com/edu-gate-final-conference-and-last-tpm-in-sofia-bulgaria-08-06-2023/

2023 г. 11-12 октомври. ERUA Summit 2023 – Why Universities? Reimagining higher education and research. Roskilde University, Denmarк. Участие в конференция.

Експертна дейност: Ръководител на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04 - 0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електроннообучение към Нов български университет". Проект осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Публикации:


1. Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (Moodle), Пета национална конференция по електронно обучение във ВУ, Сборник доклади, 15-17 май 2014 г., Русе, ISBN 978-954-712-611-4, стр.170, в съавторство с доц. д-р Венцислав Джамбазов

2. Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение, доклад, Шеста национална конференция по електронно обучение във ВУ, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7

3. Faculty not Factory, Global eLearning Journal, Special issue:Volume 5, Issue 2, 2016, ISSN 2165-8080, 10 страници, на английски език, рецензирано, периодично онлайн списание

4. Битката за прозрачност, статия, Седма национална конференция по електронно обучение във ВУ, стр. 326-331, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2018, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4509-1

5. Teaching the Generation Z, European Distance and E-Learning Network (EDEN) Conference Proceedings, 1, 475-480, 2019,European Distance and E-Learning Network, Volungeviciene, Airina; Szűcs, András,Connecting through Educational Technology, 2019,

6. Как (да)преподаваш на студенти родени в новото хилядолетие?, Българско списание по психология, 1-4,171-188, 2019, Дружество на психолозите в България, в съавторство с Ирена Павлова-Петрова

7. Език, съзнание, религия (християнизация на индоевропейците),"Конференция "Идеи, идеали - възход и крушение", 2019, "Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе

8. Дигитализацията и ефектът от Kовид19 в сферата на управлението, маркетинга, модата, финансите, комуникациите и туризма (през погледа на студентите), 2021,"Нов български университет, Аскони-Издат"

Обратната връзка от преподаватели и студенти за процеса на обучение в пандемична ситуация, 2021, Наука, 6/ том XXXI, с. 37-41

9. Обратната връзка от преподаватели и студенти за процеса на обучение в пандемична ситуация, 2021, Наука, 6/ том XXXI, с. 37-41

10. Дигиталните дрехи на блокчейн технологиите, Промените в глобалния свят и новите решения,2021, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе ISBN 978-619-7404-29-6

11. Професиите на бъдещето и образованието от миналото, Предизвикателствата на миналото, трансформирани в бъдещето. Сборник с доклади от Международна научна конференция. Т. 1. Русе, 2023, с. 159-173. ISBN 978-619-7404-44-9

12. Assessing the Adequacy of Contemporary University Teaching Method: Perspectives of Students and Educators on Innovative Educational Practices. KNOWLEDGE - International Journal, Vol.62. 1., ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

13. Подкаст - кога ако не сега?, сп."Обучение по природни науки и върхови технологии", бр.5-6, 2023. ISSN: 2738-7135 (Print), 2738-7143 (Online)

14. Създаване на преносими умения чрез доброволчество: опитът на НБУ,Сборник доклади от научна конференция "Знание, наука, иновации, технологии". 4/2023. ISSN 2815-3480

15. Критичното мислене като цел на висшето образование от Сократ до ChatGPT. Cборник доклади от научна конференция "Знание, наука, иновации, технологии". 4/2023. ISSN 2815-3480

16. От университетите трябва да излизат новатори. Капитал Кариери. 26.09.2023. https://www.karieri.bg/news/40517_ot-universiteta-tryabva-da-izlizat-novatori-d-r-hristo

Курсове от текущия семестър: