Електронен каталог

доц. д-р Кирил Радев

доц. д-р Кирил Радев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:30 412 II Корпус
Вторник 8:00-10:00 412 II Корпус

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев

e-mail: KGRADEV@nbu.bg

Образование:

1. Висше: Магистър електроинженер ("Електроснабдяване и електрообзавеждане на минната промишленост"), Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", 1997 г.

2. Висше: Стопанско управление (Стопански ръководител – мениджър), Университет за национално и световно стопанство, 1994 г.

3. Висше: Магистър машинен инженер (Технология на машиностроенето и металорежещите машини), Висш машинно-електротехнически институт, 1990 г.

Образователна и научна степен:

Доктор по “Икономика и управление”, шифър 02.05.18.

Защитена докторска дисертация на тема: Управление на приватизационните процеси и структурната реформа (на примера на въгледобива) - Университет за национално и световно стопанство- София. Диплома № 29779 от 10.06.2005 г, издадено от .Висша атестационна комисия (ВАК), Научна комисия 16, Протокол №7 от 29.03.2005 г.

Доцент по Икономика и управление (Предприемачески мениджмънт) , шифър 02.05.18.

Професионално направление 3.7 - Администрация и управление, по научната специалност “Икономика и управление” - Свидетелство за научно звание № 25624 от 01.06.2009 г., издадено от Висша атестационна комисия (ВАК), Научна комисия 16, Протокол №6 от 31.03.2009 г.

Академична длъжност:

Доцент

Заемани длъжности:

2010 г. и в момента: НБУ, доцент

2011г. и в момента: Директор на магистърска програма „Бизнес администрация” – РО

2011г. и в момента: Директор на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма”

2010 г. и в момента: Хоноруван доцент, Университет за национално и световно стопанство, София

2011 г. и в момента: Хонориван преподавател ВТУ „Тодор Каблешков“, София

2009 — 2011 г.: Хоноруван преподавател МГУ «Св. Иван Рилски», София

2009 г. - 2010 г.: Доцент, Университет за национално и световно стопанство, София

2008 г. - 2009 г.: Началник отдел „Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и стандарти”, Министерство на транспорта, ИА „Железопътна администрация”

2007 г. - 2008 г.: Ръководител сектор “Стандарти”, НК "Железопътна инфраструктура" – Централно управление, София

1999 г. – 2009 г.: Хоноруван преподавател към катедра "Управление", Университет за национално и световно стопанство, София

2006 г. - 2009 г.: Хоноруван преподавател към катедра "Икономика и управление", Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София

2005 г. - 2010 г.: Хоноруван преподавател към Бакалавърски факултет, департамент “Икономика и бизнес администрация”, Нов български университет, София

2007 г.: Главен специалист сектор “Стандарти, регистър и архив”, НК "Железопътна инфраструктура" - Централно управление, София

2004 г. - 2007 г.: Главен специалист дирекция "Управление и изпълнение на инфраструктурни проекти", НК "Железопътна инфраструктура" – Централно управление, София

2000 г. - 2001 г.: Изпълнителен директор, Мини "Бобов дол" ЕАД

2000 г.: Икономически директор, Мини "Бобов дол" ЕАД

1999 г. - 2000 г.: Главен специалист ремонтна дейност, Мини "Бобов дол" ЕАД - Централно управление

1992 г. - 1999 г.: Началник конструктивно-технологичен отдел, Мини "Бобов дол" ЕАД

1991 г. - 1992 г.: Началник цех "Резервни части", Мини "Бобов дол" ЕАД - Централна ремонтна база

1990 г. - 1991 г.: Организатор производство, Мини "Бобов дол" ЕАД - Централна ремонтна база

Преподавателска дейност:

1. Нов български университет – София

Аудиторни лекционни курсове (и извънаудиторни курсове) пред бакалаври и магистри, редовно и дистанционно обучение по:

Стратегически мениджмънт;

Бизнес анализ;

Стратегически маркетинг;

Управление на иновационните процеси;

Организационна култура;

Стратегии за управление на качеството;

Управленско консултиране;

Управление на качеството;

Международен транспорт;

Стандартизация и осигуряване на качеството в транспорта;

Политики за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор;

Управление на транспортни проекти, финансирани от фондовете на ЕС;

Теория на организацията;

Проектиране на управленски системи;

Учебно-тренировъчна фирма;

Психология на бизнеса;

Управление на организационното поведение;

Стратегически финансов мениджмънт;

Организационно развитие и проектиране на човешкия фактор;

Управление на бизнес процеси;

Диагностика на организацията чрез самооценка;

Управление на енергийните ресурси и устойчиво развитие;

Мениджмънт на качеството в здравните системи;

Бизнес среда и иновации;

Политики за стратегическо развитие и управление на т