Електронен каталог

проф. д-р Магдалена Елчинова

проф. д-р Магдалена Елчинова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Антропология
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Сфера на работа: Образование, научни изследвания

Трудов стаж:

От декември 2018, Професор по антропология в НБУ

От ноември 2002, Доцент по антропология в Нов български университет

От януари 2003 г., Ръководител на департамент „Антропология” в НБУ

1998-2002 г., Старши научен сътрудник ІІ степен в Институт за фолклор, БАН

1992-1998 г., Научен сътрудник, Институт за фолклор, БАН

1994-2002 г., Извънреден доцент по етнология (хоноруван преподавател) в Югозападен университет „Св. Неофит Рилски”, Благоевград

2000-2002 г., Извънреден доцент по етнология (хоноруван преподавател) в ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив

1996-ноември 2002 г., хоноруван преподавател по социокултурна антропология в НБУ

1984-1985 г., Учител по български език и литература, ПГ „Св. св. Кирил и Методий”, Благоевград

Образование и обучение

2009 г., Хабилитация, придобито звание „доцент” по Фолклористика (Културна антропология), Висша атестационна комисия

1998 г., Хабилитация, придобито звание „старши научен сътрудник ІІ степен”, Фолклористика, ВАК

1992 г., Доктор, Фолклористика, Институт за фолклор, БАН

Специализации

1998 г. Специализация по културна антропология, Централноевропейски университет, Будапеща

1999 г., TRIS Fellow, Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS), Wassenaar, The Netherlands

2001-2002 г., Mellon Fellowship, NIAS, The Netherlands

2003, CEEPUS Fellowship, The University of West Bohemia, Plsen, The Czech Republic

2006, Fullbright Research Fellow, The University of Illinois at Chicago, USA

Сфери на изследователки интерес: социокултурна антропология, политическа антропология, етничност и национализъм, миграция и изследвания на границата, етнични и религиозни общности на Балканите, паремиология, етносемиотика, дискурсен анализ

Теренен опит: България, Турция, САЩ, Република Македония, Израел

Членство в професионални организации: European Association of Social Anthropologists (EASA), International Society for Ethnology and Folklore (SIEF), NFA (NIAS Fellows Association), ESSHC (Co-director of Culture Network)

Лични умения и компетенции

Майчин език български

Други езици: английски (advanced level); руски (средно ниво); турски (начално ниво)

Социални умения и компетенции:

Работа в екип – придобити в рамките на многобройни групови изследователски проекти

Работа в културно разнородна среда – придобити при различни международни специализации, както и на терен в различни държави, сред разнородни общности и социални групи

Организационни умения и компетенции: Организиране на събития; Иницииране на проекти, конференции и други академични събития; Административни умения; Ръководство и управление на проекти

Технически умения и компетенции: Компютърни умения и компетенции;

Свидетелство за управление на МПС, категория В


Публикации:


Монография

Невидимата общност: православните българи в Истанбул. София: НБУ, 2017

Съставителство:

Елчинова, M., В. Гарнизов (съст.) 2017 Антропология на изток от рая. Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент „Антропология“ в НБУ и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков. София: НБУ

Елчинова, М. (съст.) 2013 Измерения на етничното: българската колония в Истанбул. – Съвременното българско общество: изследвания, анализи, коментари. Бюлетин на департамент „Антропология“. София: НБУ. http://bgsociety.nbu.bg/6.htm

Елчинова, М., В. Ганева-Райчева, М. Златкова, Н. Вуков (съст.) 2012 Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Сборник с изследвания и доклади от едноименната конференция. София: ИЕФЕМ – БАН, ISBN 978-954-8458-41-2

Елчинова, М., И. Бокова (съст.) 2011 Ловци на умове. Сборник с лекции по антропология, том 4. София: НБУ

Елчинова, М. (съст.) 2009 Конструиране на Европа. Миграция, евроинтеграция и културна идентичност. Български фолклор, кн. 2, ISSN 0323-9861

Елчинова, М. (съст.) 2006 Антропологични изследвания, том 6. София: НБУ, Selecta

Елчинова, М., Цв. Лазова (съст.) 2006 Значими имена в антропологията – 2. Лекции по антропология. София: НБУ, Планета 3

Елчинова, M. (съст.) 2005 Родова памет и фолклорна култура. Български фолклор, кн. 3

Елчинова, М., Цв. Лазова (съст.) 2004 Значими имена в антропологията. София: НБУ, Планета 3

Елчинова, М., О. Тодоров (съст.) 2003 Ловци на умове – 2. София: НБУ, Планета 3

Елчинова, M. (съст.) 2002 Антропологични изследвания, том 3. София: НБУ

Елчинова, M., И. Тодорова-Пиргова (съст.) 1999 Дискурси на различието. Български фолклор, кн. 4

Елчинова, M., П. Бочков, И. Тодорова-Пиргова (съст.) 1993 Език, дискурс, култура. Български фолклор, кн. 3

Статии:

Елчинова, М. 1988 Пословиците и поговорките в плана на езика и в плана на речта. – Български фолклор, кн. 3, 8-16

Елчинова, М. 1988 Функционални аспекти на пословиците и поговорките във фолклорната култура. – В: Проблеми на българския фолклор, том 2, 341-353

Елчинова, М. 1989 Традиционната сватба в Михайловградско. – В: От Тимок до Искър. Регионални проучвания на българския фолклор, том 1, съст. Т. Ив. Живков. София: Издателство на БАН, 108-124

Елчинова, М. 1990 Проблеми на теренното изследване на пословиците. - Български фолклор, кн. 2, 3-12

Елчинова, М., В. Райчева 1991 Към характеристиките на един вид нови културни явления (графичните текстове от студентската окупационна стачка и „Града на истината“). - Български фолклор, кн. 3, 22-41

Елчинова, М. 1993 За ролята на дискурсния анализ във фолклористиката. - Български фолклор, кн. 3, 3-120

Елчинова, М. 1993 Биографичните наративи – необходим акцент в теренната фолклористика. - Български фолклор, кн.

Елчинова, М. 1993 Обредът като наратив. – В: Фолклорните традиции в Североизточна България. Регионални проучвания на българския фолклор, том 3, съст. М. Беновска. Разград, 84-100

Елчинова, М. 1993 Паремиите в пресата. - Български фолклор, кн. 4, 36-43

Елчинова, М. 1994 Обичайна норма и власт. - Български фолклор, кн. 4, 54-65

Елчинова, М. 1994 Фолклорните наративи като тълковни единици. - Български фолклор, кн. 5, 93-101

Елчинова, М. 1994 Автобиографичният разказ като самопредставяне. - Български фолклор, кн. 6, 17-27

Elchinova, M. 1994 Pragmatics of the Proverbial Sign (Based on observations on Bulgarian proverbs). - In: Studies in Bulgarian Folklore, ed. by M.Benovska. Sofia: Izdatelstvo na B’lgarskata akademija na naukite, 126-140

Elchinova, M. 1994 The Creation in Bulgarian Folk Narratives. - In: Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies. Division D. Volume II. Art, Folklore, Music. Jerusalem, 191-197

Елчинова, М. 1995 Телесни измерения на етничното. - Български фолклор, кн. 3, 42-57

Елчинова, М. 1996 Конструиране на свещеното пространство. – В: Свети места на Балканите. Благоевград, 51-59

Елчинова, М. 1996 Психолингвистичен анализ на фолклористичното интервю. – В: Известия на Историческия музей – Кюстндил, том 4. София, 107-113

Елчинова, М. 1996 Етносемиотично. - Български фолклор, кн. 5-6, 113-131

Елчинова, М. 1997 Моделиране на етничните образи в ситуация на преход. – В: Преходът в България през погледа на социалните науки, съст. К. Байчинска. София: Издателство на БАН, 128-142

Елчинова, М. 1997 Създаването на света според българските фолклорни наративи. – В: Библия, фолклор, литература, съст. А. Калоянов. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет, 61-69

Елчинова, М. 1997 Библейски текстове и фолклорните им версии. - Български фолклор, кн. 5-6, 72-82

Елчинова, М. 1999 Проблемът за културния билингвизъм в българското общество. – В: Език, литература, идентичност. София: Издателство на Софийския университет, 318-324

Елчинова, М. 1999 Междуетничен дискурс и стратегии на самопредставяне. – В: В търсене на себе си зад ъгъла на 21-ви век. София: Издателство на БАН и Фондация „Мадара – България“, 80-93

Elchinova, M. 1999 Narratives about Rituals. - In: J.Handoo, R.Kvideland (eds.). Folklore: New Perspectives. Zooni Publications. Mysore, India, 239-245

Elchinova, M. 1999 Perspectives in the Development of Folklore Studies and Ethnography in Bulgaria after 1989 - DEMOS, N36

Елчинова, М. 1999 Религията: промяна и традиция. - Български фолклор, кн. 4, 4-14

Елчинова, М. 2000 Регионално самосъзнание и репрезентации. – В: И. Бокова (съст.). Локални общности, том 1. София: Издателска къща „Яр“, 112-118

Елчинова, М. 2000 Фолклорът и свещените книги: антропогенетичният мит. – В: Антропологични изследвания, том 1, съст. П. Бочков. София: НБУ, 41-56

Елчинова, М. 2001 Жената на Балканите между традиция и модерност: роли, норми, ценности. – Тя на Балканите, съст. И. Недин и Е. Тачева. Благоевград, 46-53

Елчинова, М. 2001 Предизвикателствата на включеното наблюдение. – В: Ловци на умове. Лекции по антропология, съст. П. Бочков и О. Тодоров. София: НБУ, 150-163

Elchinova, M. 2001 Ethnic Discourse and Group Presentation in Modern Bulgarian Society. – Development and Society. Vol.30, N1, 51-78

Elchinova, M. 2002 Bulgarian Ethnology and Folklore Study at the Present Time: Changing Paradigms and Perspectives. – In B. Emmrich, J. Moser (eds). Europaische Ethnologien im neuen Millennium. Thelem, 39-50.

Елчинова, М. 2002 Пътят на Балканите към Европа: българската гледна точка. – Антропологични изследвания, том 3, 29-43.

Елчинова, М. 2002 Пословиците в полето на прагматиката. – В: Стоянка Бояджиева, Доротея Добрева, Светла Петкова (съст.) Фолклор, традиции, култура. Сборник в чест на Стефана Стойкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 178-186.

Elchinova, M. 2002 In Statu Nascendi: Anthropology in Bulgaria. – In: Peter Skalnik (ed.) The Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe. Prague: Set Out, 23-41

Елчинова, М. 2003 Инструментализиране на мита („Възродителният процес“ в България и етническият конфликт в Република Македония). – Антропологични изследвания, том 4, София: НБУ, Яр, 9-37.

Elchinova, M. 2004 Bulgaria’s Way to Europe (Some Aspects of Identity Construction among Bulgarian Students Today). - Etnologia Balkanica, vol. 8, 35-56

Елчинова, М. 2005 Променливи идентичности – примерът с македонската идентичност. В: Проблеми на българския фолклор, том 10. София: Издателство на БАН, 318-325.

Елчинова, М. 2005 Свещената книга във фолклорните представи. – Български фолклор, № 3, 13-22.

Елчинова, М. 2005 Родството като изследователски обект в антропологията: изследванията на А.Р. Радклиф-Браун. Български фолклор, № 3, 99-112.

Elchinova, M. 2005 Alien by Default. The Identity of the Turks of Bulgaria at Home and in Immigration. – In: Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence, edited by Raymon Detrez and Peter Plas. Brussels: P.I.E.-Peter Lang, 87-110

Elchinova, M. 2005 Myth and Redefining Group Boundaries in Ethnic Discourse. – In: Peter Skalnik (ed.) Anthropology of Europe: Teaching and Research. Prague: Set Out, 89-114

Елчинова, М. 2006 Виктор Търнър и изучаването на ритуалните символи. – В: Значими имена в антропологията – 2. София: НБУ, Планета 3, 33-49.

Елчинова, М. 2006 Към една възможна антропология на черноморския басейн. – В: Мила Сантова, Ива Станоева, Меглена Иванова (съст.). Брегът – Морето – Европа. София: Академично издателство „Проф. М. Дринова“, 39-44

Elchinova, M. 2008 Bulgarian Anthropology: Desired and Contested. In: A. Boskovic (ed). Other Peoples’ Anthropologies. London, New York: Berghahn, 70-82

Елчинова, М. 2008 Ритуал и видове ритуално действие. – В: Ловци на умове, том 3, съст. Ц. Лазова и В. Гарнизов. София: НБУ, 45-63

Elchinova, M. 2008 Reformulating Identity in Transition: The Turks of Bulgaria after 1989. In R.Detrez, B. Segaert (eds). Europe and the Historical Legacies of the Balkans. P.I.E. Peter Lang, Brussels, 129-142

Елчинова, М. 2009 Миграция и трансформиране на локалната общност (сравнение между две рурални общности в България) - Български фолклор, кн. 2, 7-21

Елчинова, М. 2009 Ролята на етническата църква в имиграция (по примера с българската общност в Чикаго). – В: Антропологични изследвания. Том 7. Съст. Ирена Бокова. София: НБУ, 137-161

Elchinova, M. 2009 Migration Studies in Bulgaria: Scope, Experiences and Developments - Anthropological Journal of European Cultures, 18(2): 69-86

Elchinova, M. 2010 ‘The British Are Coming!’: A Bulgarian Village Facing European Integration.- In: A.Krasteva, A.Kasabova, D. Karabinova (eds). Migration to and from South-Eastern Europe. Ravena: Longo editore, 177-190

Елчинова, М. 2010 История и памет при конструиране на идентичността на македонските американци – В: Ст. Бояджиева (съст.). История и памет. Български фолклор, кн. 2, 80-100

Елчинова, М. 2011 Интервюто в работата на антрополога. – В: Ловци на умове, том 4, София: НБУ, 53-73

Elchinova, M. 2011. How Many Ways of Being Macedonian: Aspects of the Construction of a Contested Identity. – In K. Stoycheva, A. Kostov (eds). A Place, a Time and an Opportunity for Growth. Bulgarian Scholars at NIAS. Faber, 85-94

Elchinova, M. 2011 Settlers from Bulgaria in Turkey – From Forced Migration to a Transnational Mode of Life. – http://www.migrationeducation.org/36.1.html?&rid=203&cHash=c1b19dffcf5d052d0912e5cc979d7d00

Елчинова, М. 2012 Преосмисляне на травматичния опит във всекидневните дискурси: наративите за изселването на българските турци в Турцияв перспективата на времето. – В: В. Ганева-Райчева, М. Елчинова, М. Златкова, Н. Вуков (съст.). Миграции от двете страни на българо-турската граница: Наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Сборник с доклади от конференция. София, ИЕФЕМ-БАН, 21-30. http://2sidesborder.org/Resettlers%20and%20Migrants/index.html#/22/

Elcinova, M. 2012 1989 Y?l?nda Turkiye’ye Goc Eden Bulgaristan Turklerinde Goc ve Adaptasyon: Dinin Rolu. – In: Hac?salihoglu, N.E., M. Hac?salihoglu (eds.). 89 Gocu. Bulgaristan’da 1984-89 Az?nl?k Poliikalar? ve Turkiye’ye Zorunlu Go?. Istanbul: BALKAB & BALMED, 423-442.

Elchinova, M. 2012 Border and Categorization: The Case of the 1989 Bulgarian Re-settlers to Turkey. – In: M. Elchinova, V. Ganeva-Raicheva, L. Gergova, S. Penkova, N. Rashkova, N. Vukov, M. Zlatkova. Migration, Memory, Heritage. Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish Border. Sofia, IEFEM, 2012: 12-28.

Елчинова, М. 2012 Граница и категоризиране: върху случая на изселниците от България в Турция през 1989 г. – Социологически проблеми, кн. 1-2, 2012, съст. А. Кръстева.

Елчинова, М. 2013 Етични аспекти на антропологическото изследване. – В: Сборник с научни публикации, том 1, съст. Ирена Бокова. София: НБУ, 164-201.

Елчинова, М. 2014 Жените изселнички от 1989 г. в Турция – форми на адаптация и социална реализация. – В: Т. Евтимова, Д. Динова (съст.). Тюркологията – настояще и бъдеще. Сборник, посветен на 60-годишнината на специалност Тюркология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Издателство на СУ

Елчинова, М. 2015 Границата в антропологическа перспектива: акценти и преосмисляне на понятия. – В: М. Златкова, Б. Петкова, Ст. Антонов (съст.). След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет. Пловдив: Философско-исторически факултет, 355-364.

Elchinova, M. 2016 Memory, Heritage and Ethnicity. Constructing Identity among Istanbul-based Orthodox Bulgarians. – Ethnologia Europea, Journal of European Ethnology. Vol. 64:1, 99-113

Elchinova, M. 2016 New Strategies for Survival and Development in a Small Border Town (The Case of Svilengrad, Bulgaria). – In Uluslararas? Soz, sanat, sagl?k sempozyumu. Edirne: Trakya Universitesi, 227-234, http://bys.trakya.edu.tr/file/open/89591739

Рецензия и предговор на Сборник с народни песни от Самоковския край. София: „Изкуство“, 2016

Elchinova, M. 2016 Regards bulgares sur Istanbul – Anatoli, № 7, dossier thematique Istanbul, capitale regionale et ville-monde. Paris: CNRS Editions, 269-292

Елчинова, М. 2017 Религията като водещ фактор при изразяване на идентичността на истанбулските православни българи. – В: Българи в чужбина, чужденци в България, съст. М. Борисова, Л. Гергова, Я. Гергова, Й. Еролова, Т. Матанова. София: ИЕФЕМ, 259-280, http://iefem.bas.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html59

Елчинова, М. 2017 Символна топография на жизненото пространство: колективни образи на града (върху примери от Истанбул). – В: Стоп кадър. Сборник в чест на проф. Людмил Христов. Съст. Кр. Постаджиян. София: НБУ

Елчинова, М. 2017 Религията в Турция между секуларизация, модернизация и национален процес. – В: Етнокултури и изкуства. Съст. Вл. Димитров. София: НБУ, 206-219

Елчинова, М. 2017 Истанбул в представите на туристите от България – Български фолклор, кн.2

Елчинова, Магдалена 2017 „Книга на живите“: демографски процеси сред православните българи в Истанбул. – В: Елчинова, М., В. Гарнизов (съст.) Антропология на изток от рая. София: НБУ, 259-278.

Курсове от текущия семестър: